Profilaktyka i higiena

Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia

  • usu­wa­nie kamie­nia i osa­du nazęb­ne­go meto­dą ultra­dź­wię­ko­wą (ska­ling) lub pia­sko­wa­niem. Zabieg pole­ga na roz­kru­sza­niu kamie­nia nazęb­ne­go przy pomo­cy ultra­dź­wię­ko­we­go ska­le­ra lub dro­bin­ka­mi spe­cjal­ne­go piasku.

    Po usu­nię­ciu w ten spo­sób kamie­nia przy­stę­pu­je się do usu­wa­nia pozo­sta­łe­go nalo­tu i pole­ro­wa­nia powierzch­ni zębów. Do tego celu uży­wa się spe­cjal­nej szczo­tecz­ki obro­to­wej wraz ze spe­cjal­ną pastą. Ze wzglę­dów este­tycz­nych i zdro­wot­nych zabieg usu­wa­nia kamie­nia nazęb­ne­go i zło­gów powin­no się regu­lar­nie powta­rzać w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nej szyb­ko­ści odkła­da­nia się kamie­nia u dane­go pacjen­ta. Zapo­bie­ga to roz­wo­jo­wi cho­rób przy­zę­bia w tym sta­nów zapal­nych dzią­seł i para­don­to­zie. Zale­ca­my powta­rzać zabieg co 6 miesięcy.

  • lako­wa­nie pierw­szych sta­łych zębów (szó­stek) - u dzie­ci do 7 roku życia na NFZ. Lako­wa­nie jest zabie­giem nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym, zmniej­sza­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia próch­ni­cy. Laku­je się zęby zdro­we, przede wszyst­kim przed­trzo­no­we i trzo­no­we, a tak­że sie­ka­cze, naj­czę­ściej u dzie­ci. Moż­na lako­wać zęby mlecz­ne i sta­łe naj­le­piej do 4 mie­się­cy po wyrznię­ciu. Lako­wa­nie pole­ga na oczysz­cze­niu powierzch­ni zęba przy pomo­cy spe­cjal­nej szczo­tecz­ki, a następ­nie na apli­ka­cji płyn­ne­go laku i utwar­dze­niu go lam­pą poli­me­ry­za­cyj­ną. Lak napły­wa do wszyst­kich natu­ral­nych zagłę­bień zęba (bruzd), zapo­bie­ga­jąc w ten spo­sób osa­dza­niu się płyt­ki nazęb­nej w tych trud­nych do oczysz­cze­nia miej­scach, w któ­rych naj­czę­ściej roz­po­czy­na się próch­ni­ca. Ponad­to z laku nanie­sio­ne­go na powierzch­nię zęba uwal­nia on flu­or, któ­ry dodat­ko­wo zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi próch­ni­cy. Lak jest zwią­za­ny z tkan­ka­mi zęba sła­biej niż wypeł­nie­nie, toteż czas jego utrzy­ma­nia jest sto­sun­ko­wo krót­ki od oko­ło 1 roku do 3 lat. Ryzy­ko wystą­pie­nia próch­ni­cy spa­da znacz­nie w zębach lako­wa­nych. Pierw­sze spo­tka­nie dziec­ka z gabi­ne­tem sto­ma­to­lo­gicz­nym i leka­rzem den­ty­stą jest wyda­rze­niem, któ­re może mieć poważ­ne kon­se­kwen­cje dla jego póź­niej­sze­go nasta­wie­nia do lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go. Rodzi­cu prze­czy­taj pora­dy psy­cho­lo­ga i sto­ma­to­lo­ga jak się przy­go­to­wać do pierw­szej wizy­ty dziec­ka u stomatologa.
    pdficon Jak przy­go­to­wać dziec­ko do pierw­szej wizy­ty u leka­rza dentysty ?
  • lakie­ro­wa­nie zębów sta­łych - u dzie­ci i mło­dzie­ży do 18 roku życia na NFZ. Lakie­ro­wa­nie podob­nie do lako­wa­nia jest zabie­giem nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym, wzmac­nia­ją­cym szkli­wo i zapo­bie­ga­ją­cym próch­ni­cy. Lakie­ru­je się zęby zdro­we oraz wyle­czo­ne i wypeł­nio­ne. Zabieg roz­po­czy­na się od oczysz­cze­nia wszyst­kich dostęp­nych powierzch­ni zębów z płyt­ki nazęb­nej. Następ­nie oczysz­czo­ne powierzch­nia powle­ka się cien­ką war­stwą lakie­ru zawie­ra­ją­ce­go flu­or, któ­ry przez kil­ka następ­nych dni wni­ka w struk­tu­rę zęba. Zabieg ten moż­na powta­rzać co pół roku.
  • kolo­ro­we wypeł­nie­nia świa­tło­utwar­dzal­ne zebów mlecz­nych u dzie­ciE­fek­tow­ne dostęp­ne w 7 kolo­rach (cytry­no­wy, różo­wy, zło­ty, nie­bie­ski, srebr­ny, zie­lo­ny i poma­rań­czo­wy) wypeł­nie­nia Twin­ky Star cechu­je duża ilość uwal­nia­ne­go flu­oru i bar­dzo mała ścieralność.
    Wybie­ra­jąc mod­ne i kolo­ro­we wypeł­nie­nie zębów, dzie­ci chęt­niej zga­dza­ją się na wizy­tę u sto­ma­to­lo­ga i zapo­mi­na­ją o stra­chu przed zabiegiem.
Nasi lekarze

mgr Agata Terczyńska

higienistka stomatologiczna

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Medycz­nej Szko­ły Poli­ce­al­nej w Kato­wi­cach. W 2011 roku uczest­ni­czy­ła w pro­gra­mie Era­smus w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest uczest­nicz­ką wie­lu szko­leń z dzie­dzi­ny socjo­lo­gii i komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej. Od 30 kwiet­nia 2018 roku peł­ni w Uni-Med funk­cję Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. W życiu pry­wat­nym to nie­po­praw­na opty­mist­ka i miło­śnicz­ka tatu­ażu. W wol­nych chwi­lach chęt­nie się­ga po lite­ra­tu­rę hisz­pań­ską oraz rosyjską.

Scroll To Top
Uni-Med