Profilaktyka i higiena

Pro­fi­lak­tyka próch­nicy i cho­rób przyzębia

 • usu­wa­nie kamie­nia i osadu nazęb­nego metodą ultra­dź­wię­kową (ska­ling) lub pia­sko­wa­niem. Zabieg polega na roz­kru­sza­niu kamie­nia nazęb­nego przy pomocy ultra­dź­wię­ko­wego ska­lera lub dro­bin­kami spe­cjal­nego pisaku. Po usu­nię­ciu w ten spo­sób kamie­nia przy­stę­puje się do usu­wa­nia pozo­sta­łego nalotu i pole­ro­wa­nia powierzchni zębów. Do tego celu używa się spe­cjal­nej szczo­teczki obro­to­wej wraz ze spe­cjalną pastą. Ze wzglę­dów este­tycz­nych i zdro­wot­nych zabieg usu­wa­nia kamie­nia nazęb­nego i zło­gów powinno się regu­lar­nie powta­rzać w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nej szyb­ko­ści odkła­da­nia się kamie­nia u danego pacjenta. Zapo­biega to roz­wo­jowi cho­rób przy­zę­bia w tym sta­nów zapal­nych dzią­seł i para­don­to­zie. Zale­camy powta­rzać zabieg co 6 miesięcy.

scaling_przed

scaling_po
 • lako­wa­nie pierw­szych sta­łych zębów (szó­stek) - u dzieci do 7 roku życia na NFZ. Lako­wa­nie jest zabie­giem nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym, zmniej­sza­ją­cym ryzyko wystą­pie­nia próch­nicy. Lakuje się zęby zdrowe, przede wszyst­kim przed­trzo­nowe i trzo­nowe, a także sie­ka­cze, naj­czę­ściej u dzieci. Można lako­wać zęby mleczne i stałe naj­le­piej do 4 mie­sięcy po wyrznię­ciu. Lako­wa­nie polega na oczysz­cze­niu powierzchni zęba przy pomocy spe­cjal­nej szczo­teczki, a następ­nie na apli­ka­cji płyn­nego laku i utwar­dze­niu go lampą poli­me­ry­za­cyjną. Lak napływa do wszyst­kich natu­ral­nych zagłę­bień zęba (bruzd), zapo­bie­ga­jąc w ten spo­sób osa­dza­niu się płytki nazęb­nej w tych trud­nych do oczysz­cze­nia miej­scach, w któ­rych naj­czę­ściej roz­po­czyna się próch­nica. Ponadto z laku nanie­sio­nego na powierzch­nię zęba uwal­nia on fluor, który dodat­kowo zapo­biega roz­wo­jowi próch­nicy. Lak jest zwią­zany z tkan­kami zęba sła­biej niż wypeł­nie­nie, toteż czas jego utrzy­ma­nia jest sto­sun­kowo krótki od około 1 roku do 3 lat. Ryzyko wystą­pie­nia próch­nicy spada znacz­nie w zębach lakowanych.
  dzieci
  mis
  twinky
  Pierw­sze spo­tka­nie dziecka z gabi­ne­tem sto­ma­to­lo­gicz­nym i leka­rzem den­ty­stą jest wyda­rze­niem, które może mieć poważne kon­se­kwen­cje dla jego póź­niej­szego nasta­wie­nia do lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego. Rodzicu prze­czy­taj porady psy­cho­loga i sto­ma­to­loga jak się przy­go­to­wać do pierw­szej wizyty dziecka u sto­ma­to­loga.
  pdficon Jak przy­go­to­wać dziecko do pierw­szej wizyty u leka­rza dentysty ?
 • lakie­ro­wa­nie zębów sta­łych - u dzieci i mło­dzieży do 18 roku życia na NFZ. Lakie­ro­wa­nie podob­nie do lako­wa­nia jest zabie­giem nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym, wzmac­nia­ją­cym szkliwo i zapo­bie­ga­ją­cym próch­nicy. Lakie­ruje się zęby zdrowe oraz wyle­czone i wypeł­nione. Zabieg roz­po­czyna się od oczysz­cze­nia wszyst­kich dostęp­nych powierzchni zębów z płytki nazęb­nej. Następ­nie oczysz­czone powierzch­nia powleka się cienką war­stwą lakieru zawie­ra­ją­cego fluor, który przez kilka następ­nych dni wnika w struk­turę zęba. Zabieg ten można powta­rzać co pół roku.
 • kolo­rowe wypeł­nie­nia świa­tło­utwar­dzalne zebów mlecz­nych u dzie­ciE­fek­towne dostępne w 7 kolo­rach (cytry­nowy, różowy, złoty, nie­bie­ski, srebrny, zie­lony i poma­rań­czowy) wypeł­nie­nia Twinky Star cechuje duża ilość uwal­nia­nego flu­oru i bar­dzo mała ście­ral­ność.
  Wybie­ra­jąc modne i kolo­rowe wypeł­nie­nie zębów, dzieci chęt­niej zga­dzają się na wizytę u sto­ma­to­loga i zapo­mi­nają o stra­chu przed zabiegiem.

Nasi lekarze

Iza­bela Dubek

higie­nistka stomatologiczna

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
14-20
14-20
8-13, 15-20
8-12

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Medycz­nego Stu­dium Zawo­do­wego Nr 1 w Kato­wi­cach. Od ukoń­cze­nia szkoły pra­cuje w cha­rak­te­rze higie­nistki stomatologicznej.

Pod­czas zabie­gów endo­don­tycz­nych i implanto-protetycznych aktyw­nie współ­pra­cuje w tech­nice “na cztery ręce” z leka­rzem spe­cja­li­stą. Asy­stuje przy zabie­gach den­ty­stycz­nych w sedacji.

Jej nie­ty­po­wym hobby są lalki BJD, R. Ton­ner i kolek­cjo­no­wa­nie zabyt­ko­wej por­ce­lany. “Leczy” lalki po “wypad­kach”, a swoje zdol­no­ści manu­alne wyko­rzy­stuje przy ich reno­wa­cji i spra­wia, że odzy­skują nowe życie. Mody­fi­kuje lalki, two­rząc nowe dzieła w sys­te­mie OOAK. Uwiel­bia syreny i ma ich dość pokaźną kolek­cję. W więk­szo­ści są dzie­łami jej rąk. Kocha pol­skie wybrzeże Bał­tyku, a w szcze­gól­no­ści pie­sze wędrówki brze­giem morza. Jej marze­niem jest bilet w jedną stronę … na Karaiby.

Scroll To Top