Aktualności

 

 

Test SARS-CoV-2

Szyb­ki test immu­no­lo­gicz­ny do wykry­wa­nia prze­ciw­ciał IgM i IgG prze­ciw­ko koro­na­wi­ro­so­wi (SARS-CoV-2) już dostęp­ny w naszej przy­chod­ni.

Koniecz­ne jest umó­wie­nie się na bada­nie.

Uni-Med patronem Stawików

Sta­wi­ki mają nowe­go patro­na!
To rodzin­na fir­ma z Sosnow­ca - Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pacjen­tom za zaufa­nie przez te wszyst­kie lata współ­pra­cy i gwa­ran­tu­je­my, że zawsze może­cie na nas liczyć. Jeste­śmy dla Was.
Scroll To Top
Uni-Med