Aktualności

 

 

e-recepta

E-recep­ta jest już dostęp­na w naszej przy­chod­ni dla pacjen­tów POZ i Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej. Jed­nak aby korzy­stać z tej funk­cjo­nal­no­ści nale­ży zało­żyć Inter­ne­to­we Kon­to Pacjen­ta

Scroll To Top
Uni-Med