Aktualności

 

 

e-recepta

E-recep­ta jest już dostęp­na w naszej przy­chod­ni dla pacjen­tów POZ i Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej. Jed­nak aby korzy­stać z tej funk­cjo­nal­no­ści nale­ży zało­żyć Inter­ne­to­we Kon­to Pacjen­ta

Specjalista laryngolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie dia­gno­sty­ki i lecze­nia:

  • cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi
  • cho­rób nosa, uszu i gar­dła
  • nie­do­słu­chu
  • płu­ka­nie kana­łu słu­cho­we­go
  • kom­plek­so­we bada­nie słu­chu - audio­me­tria tonal­na i impe­dan­cyj­na
  • cyto­lo­gia i mikro­bio­lo­gia bło­ny ślu­zo­wej nosa i gar­dła

Polskie Dni Spirometrii 2018

Tego­rocz­na edy­cja Pol­skich Dni Spi­ro­me­trii jest poświę­co­na wpły­wo­wi zanie­czysz­czeń powie­trza na nasze zdro­wie. Pra­gnie­my pod­nieść świa­do­mość Pola­ków na temat stan­dar­dów dia­gno­stycz­nych w cho­ro­bach płuc oraz edu­ko­wać w zakre­sie popraw­nych nawy­ków, przede wszyst­kim nie­pa­le­nia w pale­ni­skach śmie­ci, pla­sti­ków i zuży­tych olei.

Wie­dza, jak i czym oddy­cha­my wpły­wa bez­po­śred­nio na zacho­wa­nia i nawy­ki proz­dro­wot­ne.

Do lekarza tylko z dokumentem tożsamości

Obo­wią­zu­ją­ce akty praw­ne, w tym o RODO, zaka­zu­je nam udo­stęp­nia­nia danych oso­bo­wych oso­bom do tego nie­upo­waż­nio­nym, dla­te­go nie­zbęd­ne jest jed­no­znacz­ne spraw­dze­nie toż­sa­mo­ści oso­by, któ­ra pro­si o udo­stęp­nie­nie doku­men­ta­cji medycz­nej oraz korzy­sta ze świad­czeń finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (kon­sul­ta­cje, zabie­gi, tera­pie, recep­ty refun­do­wa­ne).
Wyma­ga­ne jest oka­za­nie bez wezwa­nia doku­men­tu toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem i nume­rem PESEL.

Chirurgia dermatologiczna

Od 16 paź­dzier­ni­ka przyj­mo­wać będzie spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej dr Aga­ta Nawroc­ka.

Będzie­my reali­zo­wać pro­ce­du­ry odpłat­ne i w ramach dia­gno­sty­ki onko­lo­gicz­nej DiLO.

USG zmian nowotworowych jamy brzusznej

Lekarz Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak uczest­ni­czy­ła w spe­cja­li­stycz­nym kur­sie medycz­nym “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”.

Scroll To Top
Uni-Med