Aktualności

 

 

Trudne przypadki stomatologiczne

Nasi leka­rze den­ty­ści podej­mu­ją się lecze­nia rów­nież trud­nych przy­pad­ków, któ­re nie zosta­ły  roz­wią­za­ne w innych gabinetach.

STOP COVID - GO TO TEST

Jeśli masz obja­wy wska­zu­ją­ce na zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem wypeł­nij for­mu­larz i zgłoś się na test.

PulsoCare - telemedycyna

Porad­nia POZ uczest­ni­czy w pro­gra­mie tele­me­dycz­nej Domo­wej Opie­ki Medycz­nej Pul­so­Ca­re.

Pul­so­Ca­re to pro­jekt Mini­ster­stwa Zdro­wia do zdal­ne­go moni­to­rin­gu pacjen­tów cho­rych na COVID-19 w izo­la­cji domo­wej za pomo­cą pul­sok­sy­me­tru pod­łą­czo­ne­go za pomo­cą blu­eto­oth do smartphone.

Test SARS-CoV-2

Szyb­ki test immu­no­lo­gicz­ny do wykry­wa­nia prze­ciw­ciał IgM i IgG prze­ciw­ko koro­na­wi­ro­so­wi (SARS-CoV-2) już dostęp­ny w naszej przychodni.

Koniecz­ne jest umó­wie­nie się na badanie.

Uni-Med patronem Stawików

Sta­wi­ki mają nowe­go patrona! 
To rodzin­na fir­ma z Sosnow­ca - Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pacjen­tom za zaufa­nie przez te wszyst­kie lata współ­pra­cy i gwa­ran­tu­je­my, że zawsze może­cie na nas liczyć. Jeste­śmy dla Was.
Scroll To Top
Uni-Med