Aktualności

 

 

Wizyty specjalistyczne w ramach NFZ

Ważna infor­ma­cja dla pacjen­tów Poradni Der­ma­to­lo­gicz­nej i Poradni Lecze­nia Bólu. Umowa z NFZ została prze­dłu­żona do 30.09.2017. Jak będziemy funk­cjo­no­wać od 01.10.2017 ? Nie wiemy. Praw­do­po­dob­nie będzie­cie Pań­stwo leczeni w porad­niach przy szpi­ta­lach sieciowych.

Poradnia dietetyki

dietetycznie

mgr Monika Mastrzy­kow­ska – die­te­tyk
tele­fon 882-422220

Mamy jeszcze terminy do specjalistów na NFZ

Good News

W dniu dzi­siej­szym udało się “zor­ga­ni­zo­wać” dodat­kowe punkty na przy­ję­cia pacjen­tów w Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej – ter­miny dostępne jesz­cze w 2015 roku.

Scroll To Top