Pielęgniarka POZ

Pie­lę­gniar­ka POZ wyko­nu­je zabie­gi na pod­sta­wie skie­ro­wań i zle­ceń od leka­rzy POZ. Pobra­nie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go jest wyko­ny­wa­ne przez per­so­nel pie­lę­gniar­ski w naszym gabi­ne­cie dia­gno­stycz­no-zabie­go­wym od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8 do 9. Nie zacho­dzi potrze­ba uma­wia­nia się w celu wyko­na­nia badań do innych porad­ni lub labo­ra­to­riów diagnostycznych.

badanie usg

W razie koniecz­no­ści pobra­nia mate­ria­łu do badań dia­gno­stycz­nych w domu pacjen­ta pie­lę­gniar­ka pobie­ra je wyłącz­nie na zle­ce­nie leka­rza, do któ­re­go zade­kla­ro­wa­ny jest pacjent.

W uza­sad­nio­nych medycz­nie przy­pad­kach świad­cze­nia udzie­la­ne w dniu zgło­sze­nia. W scho­rze­niach prze­wle­kłych oraz w pozo­sta­łych przy­pad­kach pie­lę­gniar­ka udzie­la świad­czeń w ter­mi­nie uzgod­nio­nym z pacjen­tem. Świad­cze­nia reali­zo­wa­ne na pod­sta­wie zle­ce­nia lekar­skie­go lub skie­ro­wa­nia są udzie­la­ne zgod­nie z ter­mi­na­mi okre­ślo­ny­mi w tre­ści zle­ce­nia lub skierowania.

Środ­ki higie­ny oso­bi­stej, leki, środ­ki far­ma­ko­lo­gicz­ne (w tym spe­cja­li­stycz­ne opa­trun­ki do lecze­nia odle­żyn), środ­ki orto­pe­dycz­ne i pomoc­ni­cze oraz sprzęt medycz­ny, nie­zbęd­ne do wyko­ny­wa­nia przez pie­lę­gniar­kę czyn­no­ści higie­nicz­no pie­lę­gna­cyj­nych – zapew­nia pacjent, rodzi­na lub jego opiekun.

Nasi lekarze

lic. Iwona Orszulak

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
12-18
8-13
12-18
8-13
12-18

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest pie­lę­gniar­ką dyplo­mo­wa­ną, absol­went­ką Liceum Medycz­ne­go w Ryb­ni­ku i Wyż­szej Szko­ły Medycz­nej w Sosnow­cu, gdzie uzy­ska­ła tytuł licen­cja­ta w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa. Pięć lat pra­co­wa­ła na oddzia­le przy­ję­cio­wym w Szpi­ta­lu dla Ner­wo­wo i Psy­chicz­nie Cho­rych w Ryb­ni­ku, a następ­nie 10 lat w Woje­wódz­kim Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym w Ryb­ni­ku na Oddzia­le Neu­ro­lo­gii z Pod­od­dzia­łem Uda­ro­wym. Dłu­go­trwa­ły pobyt pacjen­tów na tych oddzia­łach ukie­run­ko­wał jej zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we. Waż­nym tema­tem było i jest lecze­nie odle­żyn nowo­cze­sny­mi meto­da­mi. W Woje­wódz­kim Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym w Ryb­ni­ku peł­ni­ła rolę koor­dy­na­to­ra do spraw odle­żyn. Wie­lo­krot­nie uczest­ni­czy­ła w zjaz­dach, sym­po­zjach i szko­le­niach doty­czą­cych lecze­nia odle­żyn i ran. W 2019 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie w Cen­trum Lecze­nia Opa­rzeń w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich z zakre­su pre­wen­cji i lecze­nia ran prze­wle­kłych, pogłę­bia­jąc wie­dzę o dostęp­nych meto­dach tera­pii w ranach prze­wle­kłych i naj­częst­szych pro­ble­mach z nimi zwią­za­ny­mi. Pozna­ła zasa­dy orga­ni­za­cji lecze­nia pacjen­tów z grup ryzy­ka wystę­po­wa­nia ran prze­wle­kłych i pre­wen­cji nawro­tów tej cho­ro­by. W 2020 roku ukoń­czy­ła stu­dia I stop­nia w Wyż­szej Szko­le Medycz­nej w Sosnow­cu. W życiu pry­wat­nym lubi jeź­dzić na rowe­rze i na nar­tach. Z zami­ło­wa­niem upra­wia ogró­dek warzyw­no-kwia­to­wy. Jest entu­zjast­ką zdro­we­go try­bu życia. W pra­cy jest zawsze uśmiechnięta.

mgr Tamara Ryńska

pielęgniarka dyplomowana

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-13
12-18
8-13
12-18
8-13

Not­ka bio­gra­ficz­na: Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­ła pra­cu­jąc ponad 30 lat w Szpi­ta­lu Miej­skim w Sosnow­cu. Ukoń­czy­ła stu­dia pie­lę­gniar­skie I stop­nia, uzy­sku­jąc tytuł licen­cja­ta. Obec­nie jest stu­dent­ką stu­diów pie­lę­gniar­skiej II stop­nia. Wciąż pogłę­bia swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w róż­ne­go rodza­ju kur­sach i szko­le­niach spe­cja­li­stycz­nych. Sta­ra się do każ­de­go pacjen­ta pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie. Na jej twa­rzy zawsze gości uśmiech i nigdy nie odma­wia pomo­cy. Jak sama przy­zna­je jej pasja­mi są podró­że i książki.

Scroll To Top
Uni-Med