Leczenie implantologiczne

Implan­to­pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna, czyli odbu­dowa uzę­bie­nia na implan­tach osa­dzo­nych w kości szczęki lub żuchwy, pozwala na osią­gnię­cie trwa­łego efektu este­tycz­nego i przy­wró­ce­nie funk­cji narządu żucia. Naj­now­sza tech­no­lo­gii implan­ta­cji ofe­ruje pacjen­tom moż­li­wość uzu­peł­nie­nia bra­ków zębo­wych w spo­sób moż­li­wie naj­bar­dziej zbli­żony do natury. Ta dzie­dzina współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii łączy w sobie wie­dzę i prak­tykę z zakresu chi­rur­gii, perio­don­to­lo­gii i protetyki.

Implant jest tak naprawdę tyta­no­wym ana­lo­giem korze­nia zęba, na pod­sta­wie któ­rego można wyko­nać odbu­dowę pro­te­tyczną. Do odbu­dowy (augmen­ta­cji) bra­ku­ją­cej tkanki kost­nej uży­wamy bio­ma­te­ria­łów kościo­za­stęp­czych. Zabieg chi­rur­giczny polega na umiej­sco­wie­niu implantu w kości szczęki lub żuchwy. Implanty wyko­nane są z tytanu. Mate­riał ten jest obo­jętny (bio­kom­pa­ty­bilny) dla orga­ni­zmu człowieka.

Sto­su­jemy nowo­cze­sny i uni­wer­salny sys­tem implan­to­lo­giczny AB Den­tal, od lat z powo­dze­niem sto­so­wany w wielu kra­jach Europy, USA i Kanadzie.

Sys­tem ten stwa­rza bar­dzo sze­ro­kie moż­li­wo­ści zarówno w opty­mal­nym dobo­rze implantu do warun­ków kli­nicz­nych, jak rów­nież wyko­na­niu dowol­nej pracy pro­te­tycz­nej. Szcze­gól­nym atu­tem sys­temu AB Den­tal  jest nie­zwy­kła pre­cy­zja wyko­na­nia poszcze­gól­nych elementów.

Zabieg wsz­cze­pie­nia implantu śród­kost­nego jest zazwy­czaj wyko­ny­wany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy uży­ciu sys­temu kom­pu­te­ro­wego The Wand lub na życze­nie pacjenta w anal­go­se­da­cji. Jest to zabieg wie­lo­eta­powy i roz­cią­gnięty w cza­sie, skła­da­jący się z:

 • kon­sul­ta­cji, obra­zo­wa­nia pano­ra­micz­nego lub tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej, diagnozy
 • zapla­no­wa­nia zabiegu, pro­jek­to­wa­nia czę­ści protetycznej
 • przy­go­to­wa­nia do zabiegu np. poprzez umiesz­cze­nie bio­ma­te­riału kościo­za­stęp­czego w przy­padku ubytku kości lub cho­rób kości
 • wsz­cze­pie­nia implantu
Trzy implanty po wszczepieniu w kość żuchwy

Trzy implanty po wsz­cze­pie­niu w kość żuchwy

Rana po zabiegu chirurgicznym

Rana po zabiegu chirurgicznym

Zdjęcie RVG po implantacji

Zdję­cie RVG po implantacji

 • usu­nię­cia szwów chi­rur­gicz­nych po 7-10 dniach
 • okresu wyga­ja­nia implantu (3-6 mie­sięcy), zro­śnię­cia się wsz­cze­pio­nego implantu z kością (osseointegracja),
 • odsło­nię­cia implantu (nacię­cia błony ślu­zo­wej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym) i zało­że­nie śruby goją­cej na okres ok. 2 tygodni
Widok śluzówki ze śrubą gojącą

Widok ślu­zówki ze śrubą gojącą

Wygląd śluzówki po usunięciu śruby gojącej

Wygląd ślu­zówki po usu­nię­ciu śruby gojącej

 

 •  pobra­nia wyci­sku ana­to­micz­nego do wyko­na­nia uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­nego (korony)
Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Trans­fer wyci­skowy dorę­cony do implantu

Wycisk z transferem wyciskowym metodą otwartą

Wycisk z trans­fe­rem wyci­sko­wym metodą otwartą

 • przy­krę­ce­nia łącznika
Łącznik dokręcony do implantu

Łącz­nik dokrę­cony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu

Łącz­nik dokrę­cony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącz­nik dokrę­cony do implantu na zdję­ciu RVG

 • zamo­co­wa­nia uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­nego (korony lub protezy)
Widok wewnątrzustny gotowej korony

Widok wewnątrz­ustny goto­wej korony

 • wizyt kon­tro­l­nych zgod­nie z zale­ce­niem pozabiegowym

Poza sys­te­mem implan­to­lo­gicz­nym AB Den­tal możemy także zapro­po­no­wać do uzu­peł­nień zębów przed­nich (od 5 do 5) implanty wło­skiej szkoły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej, czyli wsz­czepy śruby bikor­ty­kal­nej wg Dra Dino Gar­bac­cia. Wsz­czepy tego typu wyko­ny­wane są z powo­dze­niem od kil­ku­dzie­się­ciu lat, a tech­no­lo­gia ta poparta jest bar­dzo bogatą sta­ty­styką i bada­niami kliniczno- histo­lo­gicz­nymi. Ogromną zaletą tej tech­no­lo­gii jest uzy­ska­nie ocze­ki­wany efektu szyb­ciej, taniej i na wiele lat. Dodat­kowo warto zwró­cić uwagę, że odbu­dowa pro­te­tyczna jest zna­cząco tań­sza niż w przy­padku implan­to­pro­te­tyki tradycyjnej.

Wsz­czep Gar­bac­cia jest mało­in­wa­zyjny, ze względu na nie­wielką śred­nicę wsz­czepu (czę­ści wewnątrz­kost­nej), a pro­ce­dura chi­rur­giczna nie wymaga naci­na­nia i szy­cia dzią­sła. Sama śruba jest wyko­nana ze stopu tytanu, co zapew­nia pełną bio­kom­pa­ty­bil­ność. Nie­wy­ma­gany jest okres kil­ku­ty­go­dnio­wego ocze­ki­wa­nia na oste­oin­te­gra­cję, rów­no­cze­śnie sama inge­ren­cja w kość jest znacz­nie mniej­sza niż w innych sys­te­mach implan­to­lo­gicz­nych. Zazwy­czaj nie jest wyma­gane bada­nie tomo­gra­ficzne (wystar­czy szybki skan pano­ra­miczny) ani dodat­kowe zabiegi augmen­ta­cyjne kości.

Zalety implan­to­prop­te­tyki mało­in­wa­zyj­nej są zatem nie do pod­wa­że­nia. Pacjent nie powi­nien po zabiegu implan­ta­cji doświad­czyć bólu i obrzęku. Jest to więc dla niego pro­ce­dura atrau­ma­tyczna, korzy­stana cza­sowo i eko­no­micz­nie, a w więk­szo­ści przy­pad­ków natych­mia­stowa sta­bil­ność wsz­czepu gwa­ran­tuje, że pacjent może opu­ścić gabi­net z implan­tem i koroną.

Nowo­cze­sna implan­to­pro­te­tyka daje moż­li­wość uzu­peł­nie­nia nie tylko poje­dyn­czych bra­ków mię­dzy­zę­bo­wych, ale także bra­ków bar­dziej roz­le­głych do bez­zę­bia włącz­nie. Wyko­nu­jemy także zabiegi towa­rzy­szące implan­to­lo­gii, takie jak pod­nie­sie­nie dna zatoki.

W załą­cze­niu praca naukowa obej­mu­jąca stu­dium przy­padku zabie­gów implan­ta­cji u sze­ściu pacjen­tów. Zabiegi prze­pro­wa­dzano w Poradni Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej i Orto­don­cji w Tychach oraz w Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologicznym w Sosnowcu przez zespół lekarzy:

 • dr.n. med. Alek­san­dra Nitecka-Buchta, spe­cja­li­sta Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej, Porad­nia Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej i Orto­don­cji w Tychach
 • lek. dent Krzysz­tof Zie­liń­ski, spe­cja­li­sta Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej, Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne w Sosnowcu

pdficon
Leka­rze posia­dają Euro­pej­ski Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści w Dzie­dzi­nie Implan­to­lo­gii Stomatologicznej.

Nasi lekarze

Lekarz den­ty­sta Krzysz­tof Zieliński

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-20
14-20
9-13, 15-19

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna
Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­giczna (OSIS, BDIZ EDI)

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dzany sty­pen­dium nauko­wym.
W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyjny z Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Poradni Pro­te­tyki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc także zaję­cia dydaktyczno-kliniczne ze stu­den­tami SUM (Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego).
Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej. W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pean Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts).
W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szkoły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dra Dino Gar­bac­cio.
Stale pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach.
Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skiego Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narządu Żucia) i OSIS.
W kręgu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­zane z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji układu rucho­wego narządu żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyjna, lecze­nie implantologiczno-protetyczne oraz chi­rur­gia sto­ma­to­lo­giczna.
Pocho­dzi z rodziny z tra­dy­cjami medycz­nymi: matka jest leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cyny rodzin­nej. Żona jest leka­rzem ane­ste­zjo­lo­giem.
Z Cen­trum Medyczno-Stomatologiczny Uni-Med jest stale zwią­zany od 2006 roku, gdzie pełni funk­cje Kie­row­nika Działu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­tora Ochrony Radiologicznej.

Scroll To Top