Implanty - odbudowa uzębienia w Sosnowcu i na Śląsku

Implan­to­pro­te­ty­ka sto­ma­to­lo­gicz­na, nazy­wa­na ina­czej odbu­do­wą uzę­bie­nia, w któ­rej wyko­rzy­stu­je się implan­ty osa­dzo­ne w kości szczę­ki lub żuchwy, pozwa­la na osią­gnię­cie trwa­łe­go efek­tu este­tycz­ne­go i przy­wró­ce­nie funk­cji narzą­du żucia. Jest to dzie­dzi­na współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii, któ­ra łączy w sobie wie­dzę i prak­ty­kę z zakre­su chi­rur­gii, perio­don­to­lo­gii i pro­te­ty­ki. Naj­now­sza tech­no­lo­gia implan­ta­cji ofe­ru­je pacjen­tom moż­li­wość uzu­peł­nie­nia bra­ków zębo­wych w spo­sób moż­li­wie naj­bar­dziej zbli­żo­ny do natu­ry – implant wyglą­da nie­mal jak natu­ral­ny ząb pacjen­ta. Naj­wyż­szej jako­ści implan­ty mają tu duże zna­cze­nie. Ta dzie­dzi­na współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii łączy w sobie wie­dzę i prak­ty­kę z zakre­su chi­rur­gii, perio­don­to­lo­gii i pro­te­ty­ki.

Rzetelne wykonanie implantów na Śląsku

Implant jest tak napraw­dę tyta­no­wym ana­lo­giem korze­nia zęba, na pod­sta­wie któ­re­go moż­na wyko­nać odbu­do­wę pro­te­tycz­ną. Do odbu­do­wy (augmen­ta­cji) bra­ku­ją­cej tkan­ki kost­nej uży­wa­my bio­ma­te­ria­łów kościo­za­stęp­czych. Implant jest umiesz­cza­ny w kości szczę­ki lub żuchwy w trak­cie zabie­gu chi­rur­gicz­ne­go. Implan­ty wyko­na­ne są z tyta­nu, któ­ry jest mate­ria­łem obo­jęt­nym (bio­kom­pa­ty­bil­ny) dla orga­ni­zmu czło­wie­ka. Dla­te­go implan­ty są cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne dla pacjentów.
Sto­su­je­my nowo­cze­sny i uni­wer­sal­ny sys­tem implan­to­lo­gicz­ny AB Den­tal, któ­ry od lat z powo­dze­niem sto­so­wa­ny jest w wie­lu kra­jach Euro­py, USA i Kana­dzie. Implan­ty dobie­ra­ne dzię­ki temu sys­te­mo­wi dają bar­dzo sze­ro­kie moż­li­wo­ści zarów­no w opty­mal­nym ich dobo­rze do warun­ków kli­nicz­nych, jak rów­nież wyko­na­niu dowol­nej pra­cy pro­te­tycz­nej. Implan­ty od sys­te­mu AB Den­tal to przy­kład nie­zwy­kłej pre­cy­zji wyko­na­nia poszcze­gól­nych elementów.

Sys­tem ten stwa­rza bar­dzo sze­ro­kie moż­li­wo­ści zarów­no w opty­mal­nym dobo­rze implan­tu do warun­ków kli­nicz­nych, jak rów­nież wyko­na­niu dowol­nej pra­cy pro­te­tycz­nej. Szcze­gól­nym atu­tem sys­te­mu AB Den­tal  jest nie­zwy­kła pre­cy­zja wyko­na­nia poszcze­gól­nych elementów.

Na czym polega zabieg wszczepienia implantów?

Zabieg wsz­cze­pie­nia, jeśli cho­dzi o implant śród­kost­ny, jest zazwy­czaj wyko­ny­wa­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, przy uży­ciu sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go The Wand lub na życze­nie pacjen­ta w anal­go­se­da­cji. Jest to zabieg wie­lo­eta­po­wy i roz­cią­gnię­ty w cza­sie, skła­da­ją­cy się z:

 • kon­sul­ta­cji, obra­zo­wa­nia pano­ra­micz­ne­go lub tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej, diagnozy
 • zapla­no­wa­nia zabie­gu, pro­jek­to­wa­nia czę­ści protetycznej
 • przy­go­to­wa­nia do zabie­gu np. poprzez umiesz­cze­nie bio­ma­te­ria­łu kościo­za­stęp­cze­go w przy­pad­ku ubyt­ku kości lub cho­rób kości
 • wsz­cze­pie­nia implantu
Trzy implanty po wszczepieniu w kość żuchwy

Trzy implan­ty po wsz­cze­pie­niu w kość żuchwy

Rana po zabiegu chirurgicznym

Rana po zabie­gu chirurgicznym

Zdjęcie RVG po implantacji

Zdję­cie RVG po implantacji

 • usu­nię­cia szwów chi­rur­gicz­nych po 7-10 dniach
 • okre­su wyga­ja­nia implan­tu (3-6 mie­się­cy), implant zra­sta się z kością (oste­oin­te­gra­cja),
 • implant zosta­je odsło­nię­ty (nacię­cia bło­ny ślu­zo­wej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym) i zało­że­nie śru­by goją­cej na okres ok. 2 tygodni
Widok śluzówki ze śrubą gojącą

Widok ślu­zów­ki ze śru­bą gojącą

Wygląd śluzówki po usunięciu śruby gojącej

Wygląd ślu­zów­ki po usu­nię­ciu śru­by gojącej

 

 •  pobra­nia wyci­sku ana­to­micz­ne­go do wyko­na­nia uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go (koro­ny)
Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Trans­fer wyci­sko­wy dorę­co­ny do implantu

Wycisk z transferem wyciskowym metodą otwartą

Wycisk z trans­fe­rem wyci­sko­wym meto­dą otwartą

 • przy­krę­ce­nia łącznika
Łącznik dokręcony do implantu

Łącz­nik dokrę­co­ny do implantu

Łącznik dokręcony do implantu

Łącz­nik dokrę­co­ny do implantu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącz­nik dokrę­co­ny do implan­tu na zdję­ciu RVG

 • zamo­co­wa­nia uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go (koro­ny lub protezy)
Widok wewnątrzustny gotowej korony

Widok wewnątrz­ust­ny goto­wej korony

 • wizyt kon­tro­l­nych zgod­nie z zale­ce­niem pozabiegowym

Metoda małoinwazyjna – implanty na wiele lat

Poza sys­te­mem implan­to­lo­gicz­nym AB Den­tal może­my tak­że zapro­po­no­wać do uzu­peł­nień zębów przed­nich (od 5 do 5) implan­ty wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej, czy­li wsz­cze­py (śru­by bikor­ty­kal­ne) wg Dra Dino Gar­bac­cia. Implan­ty tego typu wyko­ny­wa­ne są z powo­dze­niem od kil­ku­dzie­się­ciu lat, a tech­no­lo­gia ta popar­ta jest bar­dzo boga­tą sta­ty­sty­ką i bada­nia­mi kli­nicz­no- histo­lo­gicz­ny­mi. Ogrom­ną zale­tą tej tech­no­lo­gii jest uzy­ska­nie ocze­ki­wa­ny efek­tu szyb­ciej, taniej i na wie­le lat. Dodat­ko­wo war­to zwró­cić uwa­gę, że odbu­do­wa pro­te­tycz­na jest zna­czą­co tań­sza niż w przy­pad­ku implan­to­pro­te­ty­ki tradycyjnej.

Wsz­czep Gar­bac­cia jest mało­in­wa­zyj­ny, ze wzglę­du na nie­wiel­ką śred­ni­cę wsz­cze­pu (czę­ści wewnątrz­kost­nej), a pro­ce­du­ra chi­rur­gicz­na nie wyma­ga naci­na­nia i szy­cia dzią­sła. Sama śru­ba, na któ­rej osa­dzo­ny jest implant, jest wyko­na­na ze sto­pu tyta­nu, co zapew­nia peł­ną bio­kom­pa­ty­bil­ność. Nie­wy­ma­ga­ny jest okres kil­ku­ty­go­dnio­we­go ocze­ki­wa­nia na oste­oin­te­gra­cję, rów­no­cze­śnie sama inge­ren­cja w kość jest znacz­nie mniej­sza niż w innych sys­te­mach implan­to­lo­gicz­nych. Zazwy­czaj nie jest wyma­ga­ne bada­nie tomo­gra­ficz­ne (wystar­czy szyb­ki skan pano­ra­micz­ny) ani dodat­ko­we zabie­gi augmen­ta­cyj­ne kości.

Przy­pa­dek 1

 • stan przed zabie­giem implan­ta­cji - zanim implant został osadzony

Pan­to­mo­gram cyfro­wy przed zabie­giem. Brak zęba 31, ząb 41 do ekstrakcji

 • cyfro­we RVG śródzabiegowe

 • po eks­trak­cji zęba 41 i implan­ta­cji w rejo­nie zębów 41-31

 • żuchwa z koro­na­mi tymczasowymi

 • stan po zace­men­to­wa­niu koron osta­tecz­nych po okre­sie gojenia


Przy­pa­dek 2

 • stan przed zabie­giem implan­ta­cji - zanim implant został osadzony

Brak zęba 11. Eks­trak­cja wyko­na­na w innym gabinecie

 • po implan­ta­cji śru­by bikortykalnej

Śru­ba bikor­ty­kal­na w miej­scu zęba 11

Śru­ba bikor­ty­kal­na w miej­scu zęba 11

 • koro­na tym­cza­so­wa na implancie

Implan­ta­cja natych­mia­sto­wa z natych­mia­sto­wym obciążeniem

 • po zace­men­to­wa­niu koro­ny osta­tecz­nej kil­ka dni po zabiegu

Przy­pa­dek 3

 • stan przed zabie­giem implan­ta­cji - zanim implant został osadzony

Brak zęba 31. Eks­trak­cja wyko­na­na w innym gabinecie

 • po implan­ta­cji śru­by bikortykalnej

Śru­ba bikor­ty­kal­na w miej­scu zęba 31

 • cyfro­we RVG śródzabiegowe

 • koro­na tym­cza­so­wa na implancie

Implan­ta­cja natych­mia­sto­wa z natych­mia­sto­wym obciążeniem

 • po zace­men­to­wa­niu koro­ny osta­tecz­nej kil­ka dni po zabiegu

Korzyści płynące z korzystania z implantów w stomatologii

Zale­ty implan­to­prop­te­ty­ki mało­in­wa­zyj­nej są zatem nie do pod­wa­że­nia. Pacjent nie powi­nien po zabie­gu pod­czas któ­re­go został zało­żo­ny implant nie powi­nien odczu­wać bólu i obrzę­ku. Jest to więc dla nie­go pro­ce­du­ra atrau­ma­tycz­na, korzyst­na cza­so­wo i eko­no­micz­nie, a natych­mia­sto­wa sta­bi­li­za­cja wsz­cze­pu gwa­ran­tu­je, że pacjent może opu­ścić gabi­net z implan­tem i koroną.

Nowo­cze­sna implan­to­pro­te­ty­ka daje moż­li­wość uzu­peł­nie­nia nie tyl­ko poje­dyn­czych bra­ków mię­dzy­zę­bo­wych, ale tak­że bra­ków bar­dziej roz­le­głych do bez­zę­bia włącz­nie. Wyko­nu­je­my tak­że zabie­gi towa­rzy­szą­ce implan­to­lo­gii, takie jak pod­nie­sie­nie dna zatoki.

W załą­cze­niu pra­ca nauko­wa obej­mu­ją­ca stu­dium przy­pad­ku zabie­gów implan­ta­cji u sze­ściu pacjen­tów. Zabie­gi prze­pro­wa­dza­no w Porad­ni Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej i Orto­don­cji w Tychach oraz w Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­nym w Sosnow­cu przez zespół lekarzy:
 • dr.n. med. Alek­san­dra Nitec­ka-Buch­ta, spe­cja­li­sta Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej, Porad­nia Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej i Orto­don­cji w Tychach
 • lek. dent Krzysz­tof Zie­liń­ski, spe­cja­li­sta Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej, Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne w Sosnowcu

pdficon
Leka­rze posia­da­ją Euro­pej­ski Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści w Dzie­dzi­nie Implan­to­lo­gii Stomatologicznej.

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

specjalista protetyki stomatologicznej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-12
14-20
14-20

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­ty­ka stomatologiczna

Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na (OSIS, BDIZ EDI)

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dza­ny sty­pen­dium nauko­wym. W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyj­ny z Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Porad­ni Pro­te­ty­ki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc tak­że zaję­cia dydak­tycz­no-kli­nicz­ne ze stu­den­ta­mi SUM (Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego).

Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej.

W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pe­an Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts). W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dok­to­ra Dino Garbaccio.

Sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narzą­du Żucia) i OSIS. W krę­gu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­za­ne z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyj­na, lecze­nie implan­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­ne oraz chi­rur­gia stomatologiczna.

Pocho­dzi z rodzi­ny z tra­dy­cja­mi medycz­ny­mi: mat­ka jest eme­ry­to­wa­nym leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cy­ny rodzin­nej. Żona jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii.

Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med jest sta­le zwią­za­ny od 2006 roku, gdzie peł­ni funk­cje Kie­row­ni­ka Dzia­łu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­to­ra Ochro­ny Radiologicznej.

Scroll To Top
Uni-Med