Stomatolog Sosnowiec

Trzech spe­cja­li­stów: endo­don­cji i sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, pro­te­ty­ki i implan­to-pro­te­ty­ki oraz chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej. Inno­wa­cyj­ny sprzęt medycz­ny: mikro­skop ope­ra­cyj­ny Leica, laser sto­ma­to­lo­gicz­ny Siro­na, cyfro­we zdję­cia uzę­bie­nia punk­to­we i pan­to­mo­gra­ficz­ne, znie­czu­le­nie The Wand oraz dwa w dosko­na­le wypo­sa­żo­ne uni­ty gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość i zabie­gi bez bólu.

Dentysta Uni-Med w Sosnowcu

Zdro­wy i bia­ły uśmiech to wizy­tów­ka każ­de­go z nas. Aby go sobie zapew­nić, war­to pozo­sta­wać pod sta­łą opie­ką den­ty­stycz­ną. Regu­lar­ne wizy­ty w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym pozwo­lą zapo­biec roz­wi­ja­niu się poważ­niej­szych ubyt­ków oraz scho­rzeń przy­zę­bia i pozwo­lą Pań­stwu cie­szyć się pięk­ny­mi zęba­mi przez lata. Opie­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną nad nimi może prze­jąć den­ty­sta z Uni-Med.

Stomatologia to nasza specjalność

Sto­ma­to­lo­gia jest roz­le­głą dzie­dzi­ną medy­cy­ny, któ­ra roz­wi­ja się w dyna­micz­nym tem­pie. Dziś lecze­nie zębów jest nie­zwy­kle efek­tyw­ne, a przede wszyst­kim – prze­bie­ga bez bólu i w przy­ja­znej atmos­fe­rze.

Pacjen­ci Uni-Med mogą ocze­ki­wać wszech­stron­nej opie­ki – od pro­fi­lak­ty­ki, aż po lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne czy pro­te­tycz­ne. Nasz sto­ma­to­log oraz pozo­sta­ły per­so­nel medycz­ny trosz­czą się, aby każ­da wizy­ta:

 • odby­ła się o usta­lo­nej z recep­cją godzi­nie – dobra­nej do potrzeb Pacjen­ta,
 • prze­bie­gła w przy­ja­znej, bez­stre­so­wej atmos­fe­rze, z mak­sy­mal­nie zre­du­ko­wa­nym  stre­sem i bólem,
 • prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła zgod­nie z naj­now­szą wie­dzą medycz­ną,
 • wyko­rzy­sta­no naj­no­wo­cze­śniej­szy na ryn­ku sprzęt medycz­ny i mate­ria­ły,
 • była czę­ścią usta­lo­ne­go wspól­nie z Pacjen­tem pla­nu lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go, któ­re­go celem jest przy­wró­ce­nie olśnie­wa­ją­ce­go, zdro­we­go uśmie­chu.

Pacjen­ci zain­te­re­so­wa­ni lecze­niem sto­ma­to­lo­gicz­nym w Uni-Med mogą umó­wić się na wizy­tę dro­gą tele­fo­nicz­ną, przez Inter­net lub odwie­dza­jąc naszą pla­ców­kę przy ul. Kuku­łek 45 w Sosnow­cu.

Uni-Med to pro­fe­sjo­nal­na sto­ma­to­lo­gia w Sosnow­cu – zawsze bez­bo­le­śnie i w miłej atmos­fe­rze. W naszym Cen­trum Sto­ma­to­lo­gicz­no-Medycz­nym w Sosnow­cu cze­ka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, któ­rzy pomo­gą w nawet skom­pli­ko­wa­nych przy­pad­kach. Nasze gabi­ne­ty są wypo­sa­żo­ne w wyso­kiej kla­sy uni­ty sto­ma­to­lo­gicz­ne oraz nowo­cze­sny sprzęt wspo­ma­ga­ją­cy sku­tecz­ne lecze­nie bez bólu, w tym laser sto­ma­to­lo­gicz­ny Siro­na, mikro­skop ope­ra­cyj­ny Leica, znie­czu­le­nie The Wand, apa­rat Gen­dex do cyfro­wych zdjęć zębów. Ofe­ru­je­my usłu­gi w zakre­sie lecze­nia zacho­waw­cze­go, pro­fi­lak­ty­ki i higie­ny, endo­don­cji (lecze­nia kana­ło­we­go), zabie­gów chi­rur­gicz­nych, pro­te­ty­ki, lecze­nia sta­wów żuchwo­wo-skro­nio­wych. Naszą spe­cjal­no­ścią jest rów­nież lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów.
Jeże­li potrzeb­ny jest den­ty­sta w Sosnow­cu, zachę­ca­my do umó­wie­nia się na wizy­tę w Uni-Med. To u nas otrzy­ma­ją Pań­stwo zawsze facho­wą i kom­plek­so­wą obsłu­gę, któ­rej efek­tem będzie olśnie­wa­ją­cy uśmiech. Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Profilaktyka i higiena

Profilaktyka stomatologiczna

 • ultra­dź­wię­ko­we usu­wa­nie kamie­nia nazęb­ne­go z powierzch­ni zębów (ska­ling)
 • pole­ro­wa­nie zębów pastą ścier­ną (poli­shing)
 • usu­wa­nie osa­du nazęb­ne­go meto­dą pia­sko­wa­nia
 • flu­ory­za­cja zębów (wzmoc­nie­nie szkli­wa i odpor­no­ści na próch­ni­cę)
 • lako­wa­nie pierw­szych sta­łych zębów

Leczenie zachowawcze

leczenie zachowawcze

 • opra­co­wy­wa­nie ubyt­ków zębów
 • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­do­wa koron naj­no­wo­cze­śniej­szy­mi mate­ria­ła­mi
 • odbu­do­wy koron na wkła­dach z włó­kien szkla­nych
 • bez­bo­le­sne lecze­nie sie­ka­czy po ura­zach
 • lecze­nie zgo­rze­li ze zmia­na­mi oko­ło­wierz­choł­ko­wy­mi
 • liców­ki

Leczenie kanałowe zębów

m320_1cropped

 • nowo­cze­sne lecze­nie kana­ło­we pod mikro­sko­pem z torem wizyj­nym HD i oświe­tle­niem LED
 • cyfro­wy pomiar głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo
 • cyfro­we zdję­cia zębów RVG
 • sto­so­wa­nie pre­cy­zyj­nej kąt­ni­cy ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem kro­ko­wym
 • usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi z kana­łów zębo­wych

Leczenie chirurgiczne

Pantomogram - zdjęcie panoramiczne zębów

 • usu­wa­nie zębów jed­no- i wie­lo­ko­rze­nio­wych
 • usu­wa­nie zębów óse­mek, zwa­nych zęba­mi mądro­ści
 • chi­rur­gicz­ne usu­wa­nie zębów cał­ko­wi­cie zatrzy­ma­nych
 • chi­rur­gicz­ne usu­wa­nie zębów leżą­cych poza łukiem
 • zabie­gi resek­cji wierz­choł­ków korze­ni
 • usu­wa­nie tor­bie­li
 • pod­ci­na­nie wędzi­deł­ka
 • dłu­to­wa­nie zęba

Implanty - Sosnowiec i Śląsk

Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG

 • uzu­peł­nie­nia zębów na poje­dyn­czym implan­cie
 • uzu­peł­nie­nia bra­ków roz­le­głych lub cał­ko­wi­te­go bez­zę­bia
 • augmen­ta­cja mate­ria­ła­mi kościo­za­stęp­czy­mi
 • zabie­gi wyko­nu­je spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

 • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam (tlenk cyr­ko­nu)
 • mosty i koro­ny sti­lo­no­we
 • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szkla­ne
 • pro­te­zy szkie­le­to­we stan­dar­do­we
 • szy­no­pro­te­zy szkie­le­to­we
 • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach pre­cy­zyj­nych
 • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te i czę­ścio­we
 • pro­te­zy na implan­tach

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

 • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych
 • radio­lo­gicz­na dia­gno­sty­ka scho­rze­nia
 • lecze­nie za pomo­cą szyn nazęb­nych
 • lecze­nie fizy­ko­te­ra­peu­tycz­ne
 • lecze­nie  za pomo­cą masa­żów

Klinika bez bólu

 • wyjąt­ko­we wyni­ki trud­nych zabie­gów przy nad­zwy­czaj­nym goje­niu
 • zna­czą­co mniej­sza opu­chli­zna
 • mak­sy­mal­na reduk­cja bólu oraz powi­kłań w prze­bie­gu poope­ra­cyj­nym
 • atrau­ma­tycz­ne ultra­dź­wię­ko­we opra­co­wy­wa­nie kana­łów
 • kom­pu­ter znie­czu­le­nia The Wand
 • nisko­emi­syj­na dia­gno­sty­ka obra­zo­wa punk­to­wa i pano­ra­micz­na

Stomatologia bez bólu

Współ­cze­śnie lecze­nie zębów wca­le nie musi koja­rzyć się ze stra­chem przed bólem i dys­kom­for­tem w gabi­ne­cie. Ist­nie­je wie­le moż­li­wo­ści sku­tecz­ne­go znie­czu­la­nia w sto­ma­to­lo­gii: żele, maść, aero­zol sma­ko­wy, zastrzyk kar­pu­lą, poda­nie leku iniek­cją kon­tro­lo­wa­ną kom­pu­te­ro­wo, seda­cja wziew­na czy znie­czu­le­nie ogól­ne. Usuwanie i leczenie zębów w uśpieniu - sedacji głębokiej lub znieczuleniu ogólnym (narkozie). Seda­cja lub znie­czu­le­nie jest pro­wa­dzo­ne przez leka­rza spe­cja­li­stę ...

Certyfikaty stomatologiczne

certyfikaty_zbior

 • leka­rze den­ty­ści ze spe­cja­li­za­cja­mi
 • pra­ce nauko­we i publi­ka­cje w zakre­sach spe­cja­li­za­cji
 • pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji na kur­sach i szko­le­niach
 • czyn­ny udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych i zjaz­dach

Gwarancja na usługi stomatologiczne

gwarancja_jakosci_cropped

Na świad­czo­ne usłu­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne udzie­la­my mini­mum 12-mie­sięcz­nej gwa­ran­cji. Warun­kiem udzie­le­nia gwa­ran­cji jest przy­ję­cie i wyko­na­nie całe­go zale­co­ne­go, kom­plek­so­we­go pla­nu lecze­nia pro­te­tycz­ne­go oraz wizy­ty kon­tro­l­ne co kwar­tał w pierw­szym roku lecze­nia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z peł­ny­mi warun­ka­mi gwa­ran­cji.

 

Scroll To Top
Uni-Med