Stomatologia

Trzech spe­cja­li­stów: endo­don­cji i sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, pro­te­tyki i implanto-protetyki oraz chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej. Inno­wa­cyjny sprzęt medyczny: mikro­skop ope­ra­cyjny Leica, laser sto­ma­to­lo­giczny Sirona, cyfrowe zdję­cia uzę­bie­nia punk­towe i pan­to­mo­gra­ficzne, znie­czu­le­nie The Wand oraz dwa w dosko­nale wypo­sa­żone unity gwa­ran­tują naj­wyż­szą jakość i zabiegi bez bólu.
Uni-Med to pro­fe­sjo­nalna sto­ma­to­lo­gia w Sosnowcu – zawsze bez­bo­le­śnie i w miłej atmos­fe­rze. W naszym Cen­trum Stomatologiczno-Medycznym czeka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, któ­rzy pomogą w nawet skom­pli­ko­wa­nych przypadkach.Nasze gabi­nety są wypo­sa­żone w wyso­kiej klasy unity sto­ma­to­lo­giczne oraz nowo­cze­sny sprzęt wspo­ma­ga­jący sku­teczne lecze­nie bez bólu, w tym laser sto­ma­to­lo­giczny Sirona, mikro­skop ope­ra­cyjny Leica, znie­czu­le­nie The Wand, apa­rat Gen­dex do cyfro­wych zdjęć zębów. Ofe­ru­jemy usługi w zakre­sie lecze­nia zacho­waw­czego, pro­fi­lak­tyki i higieny, endo­don­cji (lecze­nia kana­ło­wego), zabie­gów chi­rur­gicz­nych, pro­te­tyki, lecze­nia sta­wów żuchwowo-skroniowych. Naszą spe­cjal­no­ścią jest rów­nież lecze­nie implan­to­lo­giczne z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów.
Jeżeli potrzebny jest sto­ma­to­log w Sosnowcu, zachę­camy do umó­wie­nia się na wizytę w Uni-Med. To u nas otrzy­mają Pań­stwo zawsze fachową i kom­plek­sową obsługę, któ­rej efek­tem będzie olśnie­wa­jący uśmiech. Zapra­szamy serdecznie!

Profilaktyka i higiena

Profilaktyka stomatologiczna

 • ultra­dź­wię­kowe usu­wa­nie kamie­nia nazęb­nego z powierzchni zębów (skaling)
 • pole­ro­wa­nie zębów pastą ścierną (polishing)
 • usu­wa­nie osadu nazęb­nego metodą piaskowania
 • flu­ory­za­cja zębów (wzmoc­nie­nie szkliwa i odpor­no­ści na próchnicę)
 • lako­wa­nie pierw­szych sta­łych zębów

Leczenie zachowawcze

leczenie zachowawcze

 • opra­co­wy­wa­nie ubyt­ków zębów
 • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­dowa koron naj­no­wo­cze­śniej­szymi materiałami
 • odbu­dowy koron na wkła­dach z włó­kien szklanych
 • bez­bo­le­sne lecze­nie sie­ka­czy po urazach
 • lecze­nie zgo­rzeli ze zmia­nami okołowierzchołkowymi
 • licówki

Leczenie kanałowe

m320_1cropped

 • nowo­cze­sne lecze­nie kana­łowe pod mikro­sko­pem z torem wizyj­nym HD i oświe­tle­niem LED
 • cyfrowy pomiar głę­bo­ko­ści kana­łów na żywo
 • cyfrowe zdję­cia zębów RVG
 • sto­so­wa­nie pre­cy­zyj­nej kąt­nicy ze ste­ro­wa­nym nume­rycz­nie sil­ni­kiem krokowym
 • usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi z kana­łów zębowych

Leczenie chirurgiczne

Pantomogram - zdjęcie panoramiczne zębów

 • usu­wa­nie zębów jedno- i wielokorzeniowych
 • usu­wa­nie zębów óse­mek, zwa­nych zębami mądrości
 • chi­rur­giczne usu­wa­nie zębów cał­ko­wi­cie zatrzymanych
 • chi­rur­giczne usu­wa­nie zębów leżą­cych poza łukiem
 • zabiegi resek­cji wierz­choł­ków korzeni
 • usu­wa­nie torbieli
 • pod­ci­na­nie wędzidełka
 • dłu­to­wa­nie zęba

Leczenie implantologiczne

Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG

 • uzu­peł­nie­nia zębów na poje­dyn­czym implancie
 • uzu­peł­nie­nia bra­ków roz­le­głych lub cał­ko­wi­tego bezzębia
 • augmen­ta­cja mate­ria­łami kościozastępczymi
 • zabiegi wyko­nuje spe­cja­li­sta pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

 • mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
 • mosty i korony stilonowe
 • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
 • pro­tezy szkie­le­towe standardowe
 • szy­no­pro­tezy szkieletowe
 • pro­tezy szkie­le­towe kom­bi­no­wane (bez­klam­rowe) wyko­nane na ele­men­tach precyzyjnych
 • akry­lowe pro­tezy cał­ko­wite i częściowe
 • pro­tezy na implantach

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

 • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
 • radio­lo­giczna dia­gno­styka schorzenia
 • lecze­nie za pomocą szyn nazębnych
 • lecze­nie fizykoterapeutyczne
 • lecze­nie  za pomocą masażów

Stomatologia bez bólu

znieczulenia_wand_cropped

 • kom­pu­te­rowe znie­czu­le­nie The Wand
 • zabiegi w znie­czu­le­niu ogól­nym dożylnym
 • bez­bo­le­sne zabiegi
 • eli­mi­na­cja stresu

Certyfikaty stomatologiczne

certyfikaty_zbior

 • leka­rze den­ty­ści ze specjalizacjami
 • prace naukowe i publi­ka­cje w zakre­sach specjalizacji
 • pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji na kur­sach i szkoleniach
 • czynny udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych i zjazdach

Gwarancja na usługi stomatologiczne

gwarancja_jakosci_cropped

Na świad­czone usługi sto­ma­to­lo­giczne udzie­lamy mini­mum 12-miesięcznej gwa­ran­cji. Warun­kiem udzie­le­nia gwa­ran­cji jest przy­ję­cie i wyko­na­nie całego zale­co­nego, kom­plek­so­wego planu lecze­nia pro­te­tycz­nego oraz wizyty kon­tro­lne co kwar­tał w pierw­szym roku lecze­nia. Pro­simy o zapo­zna­nie się z peł­nymi warun­kami gwarancji.

 

Scroll To Top