COVID-19 test wymazowy antygenowy

Szyb­ki test anty­ge­no­wy z wyma­zu w noso-gar­dzie­li i w gar­dle wykry­wa obec­ność anty­ge­nów Ag świad­czą­cych o wciąż aktu­al­nym zara­że­niu wiru­sem SARS-CoV-2 oraz o moż­li­wo­ści dal­szej trans­mi­sji koro­na­wi­ru­sa od zara­żo­nej oso­by. Testy anty­ge­no­we zosta­ły uzna­ne za rów­no­waż­ne z testa­mi gene­tycz­ny­mi wyko­na­ny­mi meto­dą RT-PCR. Wyni­ki testu mają wyłącz­nie cha­rak­ter kli­nicz­ny i nie mogą samo­dziel­nie sta­no­wić pod­sta­wy do posta­wie­nia diagnozy.

Czas pomia­ru to 15 minut. Koniecz­ne umó­wie­nie się na wyko­na­nie testu.

Prze­zna­cze­nia testu:
Test COVID-19 Ag to szyb­ki immu­no­chro­ma­to­gra­ficz­ny test do jako­ścio­we­go wykry­wa­nia okre­ślo­nych anty­ge­nów prze­ciw­ko COVID-19, obec­nych w ludz­kiej noso-gar­dzie­li i w gar­dle. Ten test jest prze­zna­czo­ny do pro­fe­sjo­nal­nej dia­gno­sty­ki in vitro i ma na celu pomóc we wcze­snej dia­gno­sty­ce zaka­że­nia COVID-19.

Czu­łość testu (zdol­ność wykry­wa­nia wszyst­kich osob­ni­ków rze­czy­wi­ście cho­rych, czy­li test czu­ły powi­nien dawać małą licz­bę osób z wyni­ka­mi fał­szy­wy­mi - 100% ozna­cza, że wszyst­kie oso­by posia­da­ją­ce anty­gen wiru­sa zosta­ły roz­po­zna­ne): 96,52%
Swo­istość testu (zdol­ność wykry­wa­nia osob­ni­ków rze­czy­wi­ście zdro­wych, czy­li test swo­isty powi­nien dawać małą licz­bę osób z fał­szy­wie ujem­nym wyni­kiem - co popraw­nie wyklu­cza posia­da­nie anty­ge­nów wiru­sa): 99,68%

Wynik dodat­ni (pozy­tyw­ny) w tym rodza­ju testu świad­czy o zaka­że­niu koro­na­wi­ru­sem SARS-CoV-2 Pozy­tyw­ne wyni­ki testu nie wyklu­cza­ją koin­fek­cji inny­mi patogenami.
Wynik ujem­ny bada­nia wska­za­nie na brak anty­ge­nu wiru­sa SARS-CoV.
Nega­tyw­ne wyni­ki testu nie eli­mi­nu­ją moż­li­wo­ści zaka­że­nia innym koro­na­wi­ru­sem z wyjąt­kiem SARS-CoV. Nega­tyw­ny wynik testu może wystą­pić, jeśli poziom wyeks­tra­ho­wa­ne­go anty­ge­nu w prób­ce jest niż­szy niż czu­łość testu.

Ogra­ni­cze­nia: 

1. Pod­czas bada­nia nale­ży ści­śle prze­strze­gać pro­ce­du­ry, środ­ków ostroż­no­ści i inter­pre­ta­cji wyników.
2. Test nale­ży sto­so­wać do wykry­wa­nia anty­ge­nu COVID-19 w wyma­zach z noso-gar­dzie­li lub z gardła.
3. Za pomo­cą tego testu jako­ścio­we­go ani war­tość ilo­ścio­wa, ani przy­rost stę­że­nia anty­ge­nu COVID-19 nie mogą być określone.
4. Nie­prze­strze­ga­nie pro­ce­du­ry testo­wej i błęd­na inter­pre­ta­cja może nega­tyw­nie wpły­nąć na wyni­ki testu i/lub powo­do­wać nie­pra­wi­dło­we wyniki.
5. Nega­tyw­ny wynik testu może wystą­pić, jeśli poziom wyeks­tra­ho­wa­ne­go anty­ge­nu w prób­ce jest niż­szy niż czu­łość testu.
6. W celu uzy­ska­nia więk­szej dokład­no­ści badań zale­ca się dodat­ko­we bada­nia kon­tro­l­ne przy uży­ciu innych metod laboratoryjnych.
7. Wyni­ki testu muszą być prze­ana­li­zo­wa­ne z inny­mi dany­mi dostęp­ny­mi dla lekarza.
8. Nega­tyw­ny wynik testu już nie eli­mi­nu­je moż­li­wo­ści zaka­że­nia SARS-CoV-2. Wynik nale­ży potwier­dzić hodow­lą wiru­sów, testem mole­ku­lar­nym lub meto­dą ELISA.
9. Pozy­tyw­ne wyni­ki testu nie wyklu­cza­ją koin­fek­cji inny­mi patogenami.
10. Nega­tyw­ne wyni­ki testu nie eli­mi­nu­ją moż­li­wo­ści zaka­że­nia innym koro­na­wi­ru­sem z wyjąt­kiem SARS-CoV.
11. Dzie­ci mają ten­den­cję do usu­wa­nia wiru­sa przez dłuż­szy czas niż doro­śli, co może powo­do­wać róż­ni­ce w okre­śla­niu czu­ło­ści mię­dzy doro­sły­mi i dziećmi.

Test posia­da cer­ty­fi­kat CE i pocho­dzi z ofi­cjal­nej pol­skiej dystrybucji.

Scroll To Top
Uni-Med