Neurolog, laryngolog i implanty w Sosnowcu na Śląsku - Centrum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszyst­ko jest niczym … (A. Scho­pen­hau­er, filozof)

Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne Uni-Med to dosko­na­li spe­cja­li­ści i sku­tecz­na pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­je­my, leczy­my i wspie­ra­my nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczy­my głów­nie pry­wat­nie oraz w ramach ubez­pie­czeń i pakie­tów zdrowotnych.

Pacjen­tów kon­sul­tu­je­my w gabi­ne­tach i zdal­nie, za pomo­cą sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych (wyko­rzy­stu­je­my apli­ka­cję What­sApp do połą­czeń gło­so­wych i wideo). Tele­me­dy­cy­na umoż­li­wia kon­sul­to­wa­nie osób, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mogą poja­wić się oso­bi­ście w gabi­ne­cie lekar­skim (stan zdro­wia, wyjazd, pil­ny kon­takt z leka­rzem prowadzącym).

Szeroki zakres usług - lekarz rodzinny, stomatolog, laryngolog w Sosnowcu

W Uni-Med od 8 do 18 znaj­dzie­cie Pań­stwo pomoc leka­rza Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej - spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej, inter­ni­sty i leka­rza pedia­try w ramach umo­wy z NFZ. Kon­sul­ta­cje lekar­skie i dia­gno­sty­kę ofe­ru­ją tak­że leka­rze specjaliści:

Świad­czy­my usłu­gi ambu­la­to­ryj­nej dia­gno­sty­ki medycz­nej, w tym ekg, spi­ro­me­tria, usg, usg color dop­pler i wide­oder­mo­sko­pia oraz tri­cho­sko­pia – zapra­sza­my pacjen­tów z Sosnow­ca i regionu.

Do wszyst­kich naszych leka­rzy i leka­rzy den­ty­stów umoż­li­wia­my wygod­ną reje­stra­cję on-line przez inter­net, a do wybra­nych spe­cja­li­stów rów­nież poprzez popu­lar­ny por­tal ZnanyLekarz.pl.

Dentysta, protetyka i implanty - Najlepsi specjaliści na Śląsku

Naszą spe­cjal­no­ścią jest sto­ma­to­lo­gia – zapra­sza­my przede wszyst­kim miesz­kań­ców Sosnow­ca i oko­lic do dwóch w peł­ni wypo­sa­żo­nych nowo­cze­snych gabi­ne­tów den­ty­stycz­nych z zaple­czem dia­gno­sty­ki obrazowej.

Sto­ma­to­lo­dzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem słu­żą Pań­stwu zarów­no kon­tro­l­ny­mi kon­sul­ta­cja­mi jak i zabie­ga­mi sto­ma­to­lo­gicz­ny­mi naj­wyż­szej jako­ści. Den­ty­sta w mie­ście Sosno­wiec to dosko­na­ły wybór dla każ­de­go, kto chciał­by w pro­fe­sjo­nal­ny, ale rów­nież bez­stre­so­wy spo­sób zadbać o uśmiech swój oraz swo­jej rodziny.
Cze­ka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów, a każ­dy nasz den­ty­sta ma w Sosnow­cu wie­lu zado­wo­lo­nych pacjen­tów. Nasza ofer­ta to lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­ty­ka i higie­ni­za­cja, sto­ma­to­lo­gia este­tycz­na, endo­don­cja, lecze­nie chi­rur­gicz­ne, lecze­nie sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych, lecze­nie bruk­si­zmu, pro­te­ty­ka, wyko­nu­je­my tak­że implan­ty w kon­ku­ren­cyj­nych cenach w Sosnow­cu i na całym Ślą­sku.
W naszym cen­trum medycz­no-sto­ma­to­lo­gicz­nym mają Pań­stwo moż­li­wość wyko­na­nia RTG zęba. Umów się na wizy­tę do den­ty­sty i ciesz się zdro­wym uśmiechem. 

PulsoCare - telemedycyna

Porad­nia POZ uczest­ni­czy w pro­gra­mie tele­me­dycz­nej Domo­wej Opie­ki Medycz­nej Pul­so­Ca­re.

Pul­so­Ca­re to pro­jekt Mini­ster­stwa Zdro­wia do zdal­ne­go moni­to­rin­gu pacjen­tów cho­rych na COVID-19 w izo­la­cji domo­wej za pomo­cą pul­sok­sy­me­tru pod­łą­czo­ne­go za pomo­cą blu­eto­oth do smartphone.

Test SARS-CoV-2

Szyb­ki test immu­no­lo­gicz­ny do wykry­wa­nia prze­ciw­ciał IgM i IgG prze­ciw­ko koro­na­wi­ro­so­wi (SARS-CoV-2) już dostęp­ny w naszej przychodni.

Koniecz­ne jest umó­wie­nie się na badanie.

Uni-Med patronem Stawików

Sta­wi­ki mają nowe­go patrona! 
To rodzin­na fir­ma z Sosnow­ca - Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pacjen­tom za zaufa­nie przez te wszyst­kie lata współ­pra­cy i gwa­ran­tu­je­my, że zawsze może­cie na nas liczyć. Jeste­śmy dla Was.

Specjalista laryngolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie dia­gno­sty­ki i leczenia:

  • cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi
  • cho­rób nosa, uszu i gardła
  • nie­do­słu­chu
  • płu­ka­nie kana­łu słuchowego
  • kom­plek­so­we bada­nie słu­chu - audio­me­tria tonal­na i impedancyjna
  • cyto­lo­gia i mikro­bio­lo­gia bło­ny ślu­zo­wej nosa i gardła

Terapia fotodynamiczna

Tera­pia foto­dy­na­micz­na (PDT) jest nową i sku­tecz­ną meto­dą tera­peu­tycz­ną wyko­rzy­sty­wa­ną do lecze­nia wie­lu cho­rób skóry.

Lecze­nie nie pozo­sta­wia bli­zny. Cza­sa­mi wyma­ga­ne jest  powtó­rze­nia pro­ce­du­ry po 7-14 dniach.

POZ - organizacja przyjęć

FullSizeRender

  • reje­stra­cja oso­bi­sta, przez oso­by trze­cie i tele­fo­nicz­na 8-12
  • reje­stra­cja inter­ne­to­wa 365dni/24godziny
  • reje­stra­cja na kon­kret­ną godzinę
  • dekla­ra­cje POZ tyl­ko dla ubezpieczonych

Chirurgia dermatologiczna

Od 16 paź­dzier­ni­ka przyj­mo­wać będzie spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej dr Aga­ta Nawrocka.

Będzie­my reali­zo­wać pro­ce­du­ry odpłat­ne i w ramach dia­gno­sty­ki onko­lo­gicz­nej DiLO.

USG zmian nowotworowych jamy brzusznej

Lekarz Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak uczest­ni­czy­ła w spe­cja­li­stycz­nym kur­sie medycz­nym “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowotworowej”.

Wyniki ankiety jakości

Sza­now­ni Państwo! W celu spraw­dze­nia jako­ści obsłu­gi pacjen­tów i jako­ści świad­czo­nych usług w dniu 12 sierp­nia 2011 roku zakoń­czył się w naszej przy­chod­ni audyt w Pro­jek­cie Przy­ja­zna Przy­chod­nia. Nasza pla­ców­ka zosta­ła oce­nio­na mode­lo­wo we wszyst­kich obsza­rach ana­li­zy i oceny. Z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w dniu 2 stycz­nia 2012 roku Kapi­tu­ła Godła “Przy­ja­zna Przy­chod­nia” przy­zna­ła nam swój cer­ty­fi­kat potwier­dza­jąc wyso­ką jakość obsłu­gi pacjen­ta i świad­czo­nych usług ...

Scroll To Top
Uni-Med