Witamy w Uni-Med!

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym … (A. Scho­pen­hauer, 1788–1860, filozof)

Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ.

Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – zapra­szamy przede wszyst­kim miesz­kań­ców Sosnowca i oko­lic. Czeka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów, a każdy nasz den­ty­sta ma w Sosnowcu wielu zado­wo­lo­nych pacjen­tów. Nasza oferta to lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­tyka i higie­ni­za­cja, sto­ma­to­lo­gia este­tyczna, endo­don­cja, lecze­nie chi­rur­giczne, lecze­nie sta­wów skroniowo-żuchwowych, pro­te­tyka, wyko­nu­jemy także implanty w kon­ku­ren­cyj­nych cenach w Sosnowcu i na całym Ślą­sku.

W Uni-Med czeka na Pań­stwa nie tylko sto­ma­to­log, ale rów­nież gotowi do pomocy leka­rze rodzinni, leka­rze spe­cja­li­ści, jak der­ma­to­log, orto­peda, endo­kry­no­log, laryn­go­log, nefro­log czy pedia­tra oraz fizjo­te­ra­peuta i die­te­tyk. Świad­czymy także usługi dia­gno­styczne, w tym usg – zapra­szamy pacjen­tów z Sosnowca i sąsied­nich ślą­skich miast.

POZ - organizacja przyjęć

FullSizeRender

  • reje­stra­cja oso­bi­sta, przez osoby trze­cie i tele­fo­niczna 8-12
  • reje­stra­cja inter­ne­towa 365dni/24godziny
  • reje­stra­cja na kon­kretną godzinę
  • dekla­ra­cje POZ tylko dla ubezpieczonych

Protetyka stomatologiczna w ramach NFZ

Jeste­śmy jedyną na tere­nie Sosnowca Porad­nią Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej przyj­mu­jącą pacjen­tów w ramach umowy z NFZ do czerwca 2017 roku.

Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Realizacja umowy z NFZ

der­ma­to­lo­gia -wenerologia
porad­nia lecze­nia bólu
świad­cze­nia ogólnostomatologiczne
pro­te­tyka stomatologiczna

Szczepienie p/grypie tylko 35zł

Grypa to ostra cho­roba zakaźna układu odde­cho­wego wywo­łana zaka­że­niem wiru­sem grypy.

szczepienia_ochronne

Już od dziś zapra­szamy do naszej przy­chodni na szcze­pie­nie p/grypie sezonowej.

Favela PAMDECO Uni-Med Median CEZAG Team

Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne jest jed­nym ze spon­so­rów dru­żyny squ­asha Favela PAMDECO Home Design. 8 listo­pada odbyła się ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny i już w tym dniu roz­po­częły się przy­go­to­wa­nia tre­nin­gowe do rozgrywek. Dru­żyna jest zgło­szona do roz­gry­wek Pol­skiej Ligi Squ­asha w sezo­nie 2015/2016. Obec­nie dru­żyna PAMDECO Favela 1 zaj­muje w dywi­zji II regionu ślą­skiego 5. miej­sce. 5 marca PAMDECO Favela 2 roze­gra mecze w klu­bie ...

DiLO

dilo

Pacjenci cho­rzy onko­lo­gicz­nie – ze względu na rodzaj scho­rze­nia – muszą być oto­czeni szcze­gólną opieką. W ich przy­padku czas ma bar­dzo duże znaczenie.

Nowe możliwości diagnostyczne - USG płuc i opłucnej

Sza­nowni Państwo, Od 1 czerwca 2012 roku Pra­cow­nia USG wpro­wa­dza do oferty dia­gno­stycz­nej prze­zklat­kowe bada­nie usg płuc i opłuc­nej. Bada­nia wyko­nuje dr Zbi­gniew Koby­lań­ski - spe­cja­li­sta endo­kry­no­log, cer­ty­fi­ko­wany ultra­so­no­gra­fi­sta PTU.

Scroll To Top