Compensa

W ramach umo­wy z TU Com­pen­sa ofe­ru­jemy zakres usług medycz­nych ogra­ni­czo­ny do:

  • pod­sta­wo­wej opie­ki medycz­nej: leka­rze rodzin­ni i pediatra
  • wizyt domo­wych leka­rza rodzin­ne­go na tere­nie Sosnowca
  • iniek­cji domię­śnio­wych i dożyl­nych wyko­ny­wa­nych ambulatoryjnie
  • sze­ro­kie­go zakre­su dia­gno­sty­ki: labo­ra­to­rium, RTG, USG, EKG, spirometria
  • szcze­pień ochron­nych: p/grypie, p/WZW lub pre­pa­ra­ta­mi zaku­pio­ny­mi przez pacjenta
  • raha­bi­li­ta­cji, fizy­ko­te­ra­pii i masa­żu leczniczego
  • sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej z chi­rur­gią stomatologiczną

Ofer­ta nie obej­mu­je kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nych i posze­rzo­nej diagnostyki.
Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubezpieczenia.
Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Scroll To Top
Uni-Med