Compensa

W ramach umowy z TU Com­pensa ofe­ru­jemy zakres usług medycz­nych ogra­ni­czony do:

  • pod­sta­wo­wej opieki medycz­nej: leka­rze rodzinni i pediatra
  • wizyt domo­wych leka­rza rodzin­nego na tere­nie Sosnowca
  • iniek­cji domię­śnio­wych i dożyl­nych wyko­ny­wa­nych ambulatoryjnie
  • sze­ro­kiego zakresu dia­gno­styki: labo­ra­to­rium, RTG, USG, EKG, spirometria
  • szcze­pień ochron­nych: p/grypie, p/WZW lub pre­pa­ra­tami zaku­pio­nymi przez pacjenta
  • raha­bi­li­ta­cji, fizy­ko­te­ra­pii i masażu leczniczego
  • sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej z chi­rur­gią stomatologiczną

Oferta nie obej­muje kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nych i posze­rzo­nej dia­gno­styki.
Zakres świad­czeń zależny jest od pakietu ubez­pie­cze­nia.
Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Scroll To Top