Compensa

W ramach umo­wy z TU Com­pen­sa ofe­ru­jemy zakres usług medycz­nych ogra­ni­czo­ny do:

  • pod­sta­wo­wej opie­ki medycz­nej: leka­rze rodzin­ni i pediatra
  • kon­sul­ta­cji leka­rzy spe­cja­li­stów, m.in.: der­ma­to­log, endo­kry­no­log, kar­dio­log, neu­ro­log, ortopeda
  • wizyt domo­wych leka­rza rodzin­ne­go na tere­nie Sosnowca
  • iniek­cji domię­śnio­wych i dożyl­nych wyko­ny­wa­nych ambulatoryjnie
  • sze­ro­kie­go zakre­su dia­gno­sty­ki: labo­ra­to­rium, RTG, USG, EKG, spirometria
  • szcze­pień ochron­nych: p/grypie, p/WZW lub pre­pa­ra­ta­mi zaku­pio­ny­mi przez pacjenta
  • sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej z endo­don­cją (30% opła­ca pacjent)

Ofer­ta nie obej­mu­je zabie­gów medycz­nych (np. krio / elek­tro­chi­ru­gicz­nych) i posze­rzo­nej dia­gno­sty­ki oraz kon­sul­ta­cji spe­cja­li­sty laryn­go­lo­ga i kon­sul­ta­cji pro­fe­sor­skich (spe­cja­li­sty cho­rób wewnętrz­nych, spe­cja­li­sty nefro­lo­ga i spe­cja­li­sty hipertensjologa).
Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubezpieczenia.
Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Scroll To Top
Uni-Med