Compensa

W ramach umowy z TU Compensa ofe­ru­jemy zakres usług medycznych ograniczony do:

  • podstawowej opieki medycznej: lekarze rodzinni i pediatra
  • wizyt domowych lekarza rodzinnego na terenie Sosnowca
  • iniekcji domięśniowych i dożylnych wykonywanych ambulatoryjnie
  • szerokiego zakresu diagnostyki: laboratorium, RTG, USG, EKG, spirometria
  • szczepień ochronnych: p/grypie, p/WZW lub preparatami zakupionymi przez pacjenta
  • rahabilitacji, fizykoterapii i masażu leczniczego
  • sto­ma­to­lo­gii zachowawczej z chi­rur­gią stomatologiczną

Oferta nie obejmuje konsultacji specjalistycznych i poszerzonej diagnostyki.
Zakres świad­czeń zależny jest od pakietu ubez­pie­cze­nia.
Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Scroll To Top