Lekarze specjaliści

Wykwa­li­fi­ko­wani i doświad­czeni leka­rze, pra­cow­nicy naukowi Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego oraz nowo­cze­sny sprzęt gwa­ran­tują naj­wyż­szą jakość dia­gno­styki i leczenia.

Lekarze ogólni

Stethoskop

 • pod­sta­wowa diagnostyka
 • lecze­nie i pro­fi­lak­tyka cho­rób cywilizacyjnych
 • szcze­pie­nia ochronne

Pediatra

pediatra

 • lecze­nie dzieci i niemowląt
 • bilanse zdro­wia
 • szcze­pie­nia ochronne obo­wiąz­kowe i zalecane

Dermatolog-wenerolog

dermatolog

 • der­ma­to­sko­pia i wideodermatoskopia
 • kiro­chi­rur­gia bro­da­wek, włókniaków
 • foto­te­ra­pia łusz­czycy, bie­lac­twa i AZS

Choroby układu krążenia

choroby układu krążenia

 • bez­płatna pro­fi­lak­tyka dla wybra­nych roczników
 • lipi­do­gram, poziom glu­kozy i EKG spoczynkowe
 • ankieta i roz­mowa na temat zdro­wego trybu życia

Nefrolog, internista

nefrologia

 • kon­sul­ta­cje kli­niczne w zakre­sie interny, nefro­lo­gii i endokrynologii
 • lecze­nie nerek, nad­ner­czy, zabu­rzeń metabolicznych
 • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego krwi

Hipertensjolog

nadciśnienie

 • kon­sul­ta­cje kli­niczne w zakre­sie hipertensjologii
 • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego krwi

Urolog

anatomy of human urogenital organs in x-ray view

 • lecze­nie cho­rób układu moczo-płciowego
 • lecze­nie zabu­rzeń erekcji
 • dia­gno­styka USG nerek, pro­staty i układu moczowego

Kardiolog

Stethoscope on the cardiogram

 • lecze­nie cho­rób serca i naczyń
 • dia­gno­styka spo­czyn­kowa EKG i USG serca
 • hol­ter EKG i hol­ter RR

Laryngolog

Ear examining, isolated

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie cho­rób ucha, nosa i jamy ustnej
 • bar­dzo sze­roki zakres dia­gno­styki laryngologicznej
 • mikro­oto­sko­pia ucha, wide­ola­ryn­go­sko­pia, tympanometria

Endokrynolog

endokrynologia

 • lecze­nie cho­rób endokrynologicznych
 • dia­gno­styka USG i USG color doppler
 • biop­sje cien­ko­igłowe tar­czycy, węzłów i sutka

Chirurg ogólny

chirurg

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej (miękkiej)
 • sono­mam­mo­gra­fia piersi (dia­gno­styka guzków)
 • bada­nia USG color dop­pler naczyń w kończynach

Neurolog

Hispanic doctor examining CAT scan

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie neurologii
 • lecze­nie cho­rób obwo­do­wego układu ner­wo­wego i ośrod­ko­wego układu nerwowego
 • bada­nia USG color dop­pler tęt­nic szyj­nych i mózgowych

Leczenie bólu

poradnia_leczenia_bolu (1)

 • lecze­nie prze­wle­kłych sta­nów bólowych
 • aku­punk­tura i elek­tro­aku­punk­tura, TENS
 • blo­kady che­miczne dosta­wowe i dosplotowe

Ortopeda-traumatolog

Ortopeda

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie orto­pe­dii, trau­ma­to­lo­gii i wad postawy
 • ocena zdjęć RTG i dia­gno­styka USG stawów
 • bada­nia USG bio­de­rek u niemowląt
Scroll To Top