Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne - Sosnowiec

Lekarze specjaliści

Wykwa­li­fi­ko­wa­ni i doświad­cze­ni leka­rze, pra­cow­ni­cy nauko­wi Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go oraz nowo­cze­sny sprzęt gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość dia­gno­sty­ki i leczenia. 

Lekarze ogólni

 • lecze­nie i pro­fi­lak­ty­ka cho­rób cywilizacyjnych
 • szcze­pie­nia ochronne
 • diagnostyka ambulatoryjna

Dermatolog-wenerolog

 • der­ma­to­sko­pia i wideodermatoskopia
 • kiro­chi­rur­gia, elektrochirurgia
 • terapia fotodynamiczna PDT
 • foto­te­ra­pia łusz­czy­cy, bie­lac­twa i AZS

Endokrynolog

 • lecze­nie cho­rób endokrynologicznych
 • dia­gno­sty­ka USG tarczycy, przytarczyc, sutków, węzłów chłonnych i jamy brzuszne z przestrzenią zaotrzewnową

Hipertensjolog

 • kon­sul­ta­cje profesorskie w zakre­sie hipertensjologii (leczenia nadciśnienia)
 • diagnostyka i lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi

Kardiolog

 • lecze­nie cho­rób ser­ca i naczyń
 • dia­gno­sty­ka spo­czyn­ko­wa EKG i USG serca
 • hol­ter EKG i hol­ter ciśnieniowy

Laryngolog Sosnowiec

 • kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie lecze­nia cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi

 • dia­gno­sty­ka laryn­go­sko­po­wa i otoskopowa

 • bada­nie słu­chu: audio­me­tria tonal­na i impedancyjna

 • płu­ka­nie uszu

Nefrolog, internista w Sosnowcu

 • kon­sul­ta­cje profesorskie w zakre­sie inter­ny, nefro­lo­gii i endokrynologii
 • lecze­nie nerek, nad­ner­czy, zabu­rzeń metabolicznych
 • diagnostyka i lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi

Doświadczony neurolog w Sosnowcu

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie neurologii
 • lecze­nie cho­rób obwo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go i ośrod­ko­we­go ukła­du nerwowego

Ortopeda-traumatolog Sostowiec

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie orto­pe­dii, trau­ma­to­lo­gii i wad postawy
 • oce­na zdjęć RTG i dia­gno­sty­ka USG stawów
 • bada­nia USG bio­de­rek u niemowląt

Pediatra

 • lecze­nie dzie­ci i niemowląt
 • bilan­se zdrowia
 • szcze­pie­nia ochron­ne obo­wiąz­ko­we i zalecane
Zadzwoń do nas