Lekarze specjaliści

Wykwa­li­fi­ko­wa­ni i doświad­cze­ni leka­rze, pra­cow­ni­cy nauko­wi Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go oraz nowo­cze­sny sprzęt gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szą jakość dia­gno­sty­ki i lecze­nia.

Lekarze ogólni

Stethoskop

 • pod­sta­wo­wa dia­gno­sty­ka
 • lecze­nie i pro­fi­lak­ty­ka cho­rób cywi­li­za­cyj­nych
 • szcze­pie­nia ochron­ne

Chirurg ogólny

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej (mięk­kiej)
 • usu­wa­nie zmian skór­nych (włók­nia­ki, kasza­ki, tłusz­cza­ki)
 • biop­sje skó­ry do badań histo­pa­to­lo­gicz­nych

Dermatolog-wenerolog Sosnowiec

dermatolog

 • der­ma­to­sko­pia i wide­oder­ma­to­sko­pia
 • kiro­chi­rur­gia bro­da­wek, włók­nia­ków
 • foto­te­ra­pia łusz­czy­cy, bie­lac­twa i AZS

Endokrynolog

endokrynologia

 • lecze­nie cho­rób endo­kry­no­lo­gicz­nych
 • dia­gno­sty­ka USG i USG color dop­pler
 • biop­sje cien­ko­igło­we tar­czy­cy, węzłów i sut­ka

Hipertensjolog

nadciśnienie

 • kon­sul­ta­cje kli­nicz­ne w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii
 • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi

Kardiolog

Stethoscope on the cardiogram

 • lecze­nie cho­rób ser­ca i naczyń
 • dia­gno­sty­ka spo­czyn­ko­wa EKG i USG ser­ca
 • hol­ter EKG i hol­ter RR

Laryngolog Sosnowiec

 

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie lecze­nia cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi

dia­gno­sty­ka laryn­go­sko­po­wa i oto­sko­po­wa

bada­nie słu­chu: audio­me­tria tonal­na i impe­dan­cyj­na

płu­ka­nie uszu

 

 

Nefrolog, internista w Sosnowcu

nefrologia

 • kon­sul­ta­cje kli­nicz­ne w zakre­sie inter­ny, nefro­lo­gii i endo­kry­no­lo­gii
 • lecze­nie nerek, nad­ner­czy, zabu­rzeń meta­bo­licz­nych
 • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi

Neurolog w Sosnowcu

Hispanic doctor examining CAT scan

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie neu­ro­lo­gii
 • lecze­nie cho­rób obwo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go i ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go
 • bada­nia USG color dop­pler tęt­nic szyj­nych i mózgo­wych

Ortopeda-traumatolog Sosnowiec

Ortopeda

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie orto­pe­dii, trau­ma­to­lo­gii i wad posta­wy
 • oce­na zdjęć RTG i dia­gno­sty­ka USG sta­wów
 • bada­nia USG bio­de­rek u nie­mow­ląt

Pediatra

pediatra

 • lecze­nie dzie­ci i nie­mow­ląt
 • bilan­se zdro­wia
 • szcze­pie­nia ochron­ne obo­wiąz­ko­we i zale­ca­ne

Urolog

anatomy of human urogenital organs in x-ray view

 • lecze­nie cho­rób ukła­du moczo-płcio­we­go
 • lecze­nie zabu­rzeń erek­cji
 • dia­gno­sty­ka USG nerek, pro­sta­ty i ukła­du moczo­we­go
Scroll To Top
Uni-Med