PulsoCare - telemedycyna

Porad­nia POZ uczest­ni­czy w pro­gra­mie tele­me­dycz­nej Domo­wej Opie­ki Medycz­nej Pul­so­Ca­re.
Pul­so­Ca­re to pro­jekt Mini­ster­stwa Zdro­wia do zdal­ne­go moni­to­rin­gu pacjen­tów cho­rych na COVID-19 w izo­la­cji domo­wej. Apli­ka­cja słu­żą­cy do (tele­me­trycz­nej) zdal­nej dia­gno­sty­ki pacjen­tów, dzia­ła­ją­ca w połą­cze­niu z pulsoksymetrem.


Apli­ka­cja Pul­so­Ca­re odczy­tu­je dane doty­czą­ce pomia­ru tęt­na i satu­ra­cji pacjen­ta z pul­sok­sy­me­tru. Dodat­ko­wo pacjent samo­dziel­nie, apli­ka­cji zain­sta­lo­wa­nej w pod­łą­czo­nym bez­prze­wo­do­wo tele­fo­nie lub apli­ka­cji na stro­nie inter­ne­to­wej, uzu­peł­nia ankie­tę o inne para­me­try (tem­pe­ra­tu­ra cia­ła i czę­stość odde­chów) i prze­sy­ła je do systemu.

O obję­ciu pacjen­ta zdal­ną opie­ką lekar­ską decy­du­je lekarz POZ.

Pul­sok­sy­metr będzie udo­stęp­nio­ny pacjen­to­wi i dostar­czo­ny pod wska­za­ny adres. Apli­ka­cja Pul­so­Ca­re spra­wia, że lecze­nie Covid-19 w warun­kach domo­wych sta­je się bez­piecz­niej­sze. Dzię­ki sta­łe­mu moni­to­rin­go­wi pacjen­ta, a tak­że moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia zdal­nej kon­sul­ta­cji (tele­kon­sul­ta­cji), lekarz może natych­miast pod­jąć decy­zję o wysła­niu zespo­łu ratow­ni­cze­go, co przy­spie­szy koniecz­ną hospi­ta­li­za­cję pacjenta.

Pacjen­ci z potwier­dzo­ną cho­ro­bą COVID-19, któ­rzy ukoń­czy­li 55 lat są auto­ma­tycz­nie włą­cze­ni do pro­gra­mu Domo­wej Opie­ki Medycz­nej. Pul­sok­sy­metr zosta­nie bez­płat­nie dostar­czo­ny przez Pocz­tę Polską.
Pacjen­ci, któ­rzy mają mniej niż 55 lat wyko­rzy­stu­ją jed­ną z dwóch ścieżek:
a) wypeł­nia­ją for­mu­larz Pul­so­Ca­re lub
b) kwa­li­fi­ko­wa­ni są przez leka­rza POZ.
Do obsłu­gi tele­me­trii wyma­ga­ne jest posia­da­nie przez pacjen­ta smart­pho­na lub kom­pu­te­ra z dostę­pem do internetu.

Scroll To Top
Uni-Med