Wizyty domowe

Lekarz rodzinny (POZ) reali­zuje wizyty domowe w miej­scu pobytu świad­cze­nio­biorcy w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycz­nie w domu pacjenta lub w domu pomocy spo­łecz­nej. Wizyty domowe mogą być reali­zo­wane zarówno w godzi­nach pracy zakładu POZ, do któ­rego zło­żona została dekla­ra­cja jak i po godzi­nach jego funk­cjo­no­wa­nia. Wów­czas potrzebę wizyty domo­wej należy zgła­szać do świad­cze­nio­dawcy zabez­pie­cza­ją­cego godziny nocne oraz dni wolne od pracy (w Sosnowcu POLMED i Szpi­tal Miejski).

Świad­cze­nia w domu cho­rego udzie­lane są w przy­padku nagłego zacho­ro­wa­nia lub nagłego pogor­sze­nia stanu zdro­wia, z wyłą­cze­niem sta­nów bez­po­śred­niego zagro­że­nia życia, w szcze­gól­no­ści sytu­acji: utraty przy­tom­no­ści, upad­ków z wyso­ko­ści, zła­mań, wypad­ków komu­ni­ka­cyj­nych, nagłych zabu­rzeń świa­do­mo­ści, ura­zów wypad­ko­wych powsta­łych w nagłych sytu­acjach, nagłej dusz­no­ści, pora­że­nia prą­dem elek­trycz­nym, porodu oraz dole­gli­wo­ści zwią­za­nych z ciążą.

W sytu­acji bez­po­śred­niego zagro­że­nia życia świad­cze­nia udzie­lane są przez zespoły ratow­nic­twa medycznego.

Wizyty domowe reali­zo­wane są w godzi­nach od 13.00 do 15.00, pod warun­kiem zgło­sze­nia wizyty do godz. 12.00

Dla pacjen­tów posia­da­ją­cych aktywną dekla­ra­cję wyboru leka­rza POZ i potwier­dzone w eWUŚ prawo do świad­czeń zdro­wot­nych lub ubez­pie­cze­nie w fir­mach ubez­pie­cze­nio­wych świad­cze­nia są bez­płatne.

pediatra

Dodat­kowo w soboty, nie­dziele i dni wolne od pracy w godzi­nach od 10 do 18 udzie­lamy odpłat­nych świad­czeń medycz­nych w przy­chodni lub w miej­scu pobytu pacjenta. Wizyty spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej (lecze­nie doro­słych i dzieci) reali­zu­jemy na tere­nie nastę­pu­ją­cych miast: Sosnowca, Cze­la­dzi, Dąbrowy Gór­ni­czej, Jaworzna, Mysło­wic i Kato­wic.

Infor­ma­cje i zgło­sze­nia wizyty domo­wych przyj­mu­jemy pod nume­rami telefonów:

  • 517 422 112
  • 501 857 039
Scroll To Top