Wizyty domowe Sosnowiec

Lekarz rodzin­ny (POZ) reali­zu­je wizy­ty domo­we w miej­scu poby­tu świad­cze­nio­bior­cy w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycz­nie w domu pacjen­ta lub w domu pomo­cy spo­łecz­nej. Wizy­ty domo­we mogą być reali­zo­wa­ne zarów­no w godzi­nach pra­cy zakła­du POZ, do któ­re­go zło­żo­na zosta­ła dekla­ra­cja jak i po godzi­nach jego funk­cjo­no­wa­nia. Wów­czas potrze­bę wizy­ty domo­wej nale­ży zgła­szać do świad­cze­nio­daw­cy zabez­pie­cza­ją­ce­go godzi­ny noc­ne oraz dni wol­ne od pra­cy (w Sosnow­cu POLMED i Szpi­tal Miejski).

Lekarz rodzinny Uni-Med na wizytach domowych w Sosnowcu

Świad­cze­nia w domu cho­re­go udzie­la­ne są w przy­pad­ku nagłe­go zacho­ro­wa­nia lub nagłe­go pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia, z wyłą­cze­niem sta­nów bez­po­śred­nie­go zagro­że­nia życia, w szcze­gól­no­ści sytu­acji: utra­ty przy­tom­no­ści, upad­ków z wyso­ko­ści, zła­mań, wypad­ków komu­ni­ka­cyj­nych, nagłych zabu­rzeń świa­do­mo­ści, ura­zów wypad­ko­wych powsta­łych w nagłych sytu­acjach, nagłej dusz­no­ści, pora­że­nia prą­dem elek­trycz­nym, poro­du oraz dole­gli­wo­ści zwią­za­nych z ciążą.

W sytu­acji bez­po­śred­nie­go zagro­że­nia życia świad­cze­nia udzie­la­ne są przez zespo­ły ratow­nic­twa medycznego.

Wizy­ty domo­we reali­zo­wa­ne są w godzi­nach od 13.00 do 15.00, pod warun­kiem zgło­sze­nia wizy­ty do godz. 12.00

Dla pacjen­tów posia­da­ją­cych aktyw­ną dekla­ra­cję wybo­ru leka­rza POZ i potwier­dzo­ne w eWUŚ pra­wo do świad­czeń zdro­wot­nych lub ubez­pie­cze­nie w fir­mach ubez­pie­cze­nio­wych świad­cze­nia są bez­płatne.

pediatra

Dodat­ko­wo w sobo­ty, nie­dzie­le i dni wol­ne od pra­cy w godzi­nach od 10 do 18 udzie­la­my odpłat­nych świad­czeń medycz­nych w przy­chod­ni lub w miej­scu poby­tu pacjen­ta. Wizy­ty spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej (lecze­nie doro­słych i dzie­ci) reali­zu­je­my na tere­nie nastę­pu­ją­cych miast: Sosnow­ca, Cze­la­dzi, Dąbro­wy Gór­ni­czej, Jaworz­na, Mysło­wic i Kato­wic.

Infor­ma­cje i zgło­sze­nia wizy­ty domo­wych przyj­mu­je­my pod nume­ra­mi telefonów:

  • 517 422 112
  • 501 857 039
Scroll To Top
Uni-Med