Holter rytmowy EKG

Bada­nie hol­te­row­skie EKG polega na cią­głym moni­to­ro­wa­niu rytmu i czę­sto­ści pracy serca przez do 48 godzin.
Pozwala to oce­nić pracę mię­śnia ser­co­wego nie tylko w spo­czynku ale i w w cza­sie nor­mal­nej codzien­nej aktyw­no­ści cho­rego (pod­czas pracy, wysiłku fizycz­nego, wypo­czynku, w cza­sie snu). Bada­nie metodą Hol­tera umoż­li­wia ocenę róż­nych typów aryt­mii pracy serca i ocenę zmien­no­ści rytmu (HRV), ana­lizę odcinka ST i odstępu QT oraz ana­lizę pracy roz­rusz­nika serca. Czę­sto umoż­li­wia to powią­za­nie obja­wów odczu­wa­nych przez pacjenta (takich jak zawroty głowy, uczu­cie koła­ta­nia serca, dusz­ność, ból w klatce pier­sio­wej) ze zmia­nami w wie­lo­ka­na­ło­wym zapi­sie EKG. Bada­nie umoż­li­wia także ocenę dzia­ła­nia implan­to­wa­nego roz­rusz­nika serca.
Reje­stra­cja poza gabi­ne­tem lub szpi­ta­lem, czyli w warun­kach bez­stre­so­wych dla pacjenta, eli­mi­nuje “syn­drom bia­łego fartucha”.

aspel-ECG

W cza­sie bada­nia pacjent nosi na pasku lekki, zasi­lany bate­ryj­nie apa­rat reje­stra­cji EKG oraz przy­kle­jone do klatki pier­sio­wej elek­trody.
W cza­sie bada­nia należy pro­wa­dzić nor­malną aktyw­ność. Zaleca się zapi­sy­wa­nie w notat­niku wszyst­kich zda­rzeń, takich jak przy­ję­cie leków, wysi­łek, nasi­le­nie lub poja­wie­nie się róż­nych dole­gli­wo­ści zdro­wot­nych.
Na obu­do­wie reje­stra­tora znaj­duje się mały czer­wony przy­cisk słu­żący do wyko­na­nia pomiaru na żąda­nie, np. w momen­cie wystą­pie­nia epi­zodu kar­dio­lo­gicz­nego (np. bólu)

Bez­względ­nie należy chro­nić reje­stra­tor i wszyst­kie jego czę­ści przed wil­go­cią i wodą, grozi to znisz­cze­niem urzą­dze­nia.

Bada­nia wyko­nu­jemy 12-kanałowym reje­stra­to­rem Hol­CARD 24W Eta Sys­tem A812 firmy Aspel.

Nasi lekarze

Agnieszka Sikora-Puz

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe:echo­kar­dio­gra­fia
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­wentka Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddziału Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medycz­nego w Katowicach-Ochojcu.

Scroll To Top