Kontakt

Uni-Med Cen­trum
Medyczno-Stomatologiczne 

PL-41-200 Sosno­wiec,
ul. Kuku­łek 45

wizytowka

Zeska­nuj smart­fo­nem naszą wizytówkę

klik­nij aby uzy­skać wska­zów­ki dojazdu

Telefony

Telefony

327852255 reje­stra­cja POZ i leka­rze specjaliści
327852256 reje­stra­cja sto­ma­to­lo­gia i protetyka
501857039 lekarz dyżur­ny (wizy­ty domo­we, wizy­ty w dni wolne)

Adresy e-mail

Adresy e-mail

e-mail ogól­ny: przychodnia@uni-med.pl

e-mail der­ma­to­lo­gii: dermatologia@uni-med.pl

e-mail sto­ma­to­lo­gii: stomatologia@uni-med.pl

Skrzyn­ka ePU­AP: /unimed_sosnowiec

NIP, REGON, Rejestr PWDL

NIP, REGON, Rejestr PWDL

NIP: 644-283-86-31

REGON: 276774756-00016

Księ­ga reje­stro­wa pod­mio­tów lecz­ni­czych: 000000014446-W-24

Sposoby płatności

Sposoby płatności

Kon­to ban­ko­we w Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4530 5284 1223MediRaty

Umowy ze ŚOW NFZ

Umowy ze ŚOW NFZ

Pod­sta­wo­wa Opie­ka Zdro­wot­na: 125/210512/01/2021

Regulaminy organizacyjne

Regulaminy organizacyjne

Peł­na treść doku­men­tu: Regu­la­min Organizacyjny
Peł­na treść doku­men­tu: Orga­ni­za­cja przy­jęć pacjen­tów POZ

Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

Doku­men­ta­cja poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nych z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (GDPR / RODO) jest do wglą­du u Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Osobowych.

Infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych osobowych
Okre­sy prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji medycznej
Regu­la­min usłu­gi e-rejestracja

Принти для пацієнтів з України

Принти для пацієнтів з України

 

Scroll To Top
Uni-Med