Favela PAMDECO Uni-Med Median CEZAG Team

Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne jest jed­nym ze spon­so­rów dru­ży­ny squ­asha Fave­la PAMDECO Home Design.
8 listo­pa­da odby­ła się ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja dru­ży­ny i już w tym dniu roz­po­czę­ły się przy­go­to­wa­nia tre­nin­go­we do rozgrywek.


favela

Dru­ży­na jest zgło­szo­na do roz­gry­wek Pol­skiej Ligi Squ­asha w sezo­nie 2015/2016.

Obec­nie dru­ży­na PAMDECO Fave­la 1 zaj­mu­je w dywi­zji II regio­nu ślą­skie­go 5. miejsce.
5 mar­ca PAMDECO Fave­la 2 roze­gra mecze w klu­bie Squ­ash Are­na w Katowicach.
Trzy­ma­my kciu­ki chłopaki.

Scroll To Top
Uni-Med