Favela PAMDECO Uni-Med Median CEZAG Team

Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne jest jed­nym ze spon­so­rów dru­żyny squ­asha Favela PAMDECO Home Design.
8 listo­pada odbyła się ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny i już w tym dniu roz­po­częły się przy­go­to­wa­nia tre­nin­gowe do rozgrywek.


favela

Dru­żyna jest zgło­szona do roz­gry­wek Pol­skiej Ligi Squ­asha w sezo­nie 2015/2016.

Obec­nie dru­żyna PAMDECO Favela 1 zaj­muje w dywi­zji II regionu ślą­skiego 5. miej­sce.
5 marca PAMDECO Favela 2 roze­gra mecze w klu­bie Squ­ash Arena w Kato­wi­cach.
Trzy­mamy kciuki chłopaki.

Scroll To Top