Szczepienia ochronne

Szcze­pie­nia ochron­ne to jak do tej pory naj­bez­piecz­niej­sza oraz naj­sku­tecz­niej­sza meto­da na ochro­nę przed wie­lo­ma groź­ny­mi cho­ro­ba­mi zakaź­ny­mi. Dzię­ki obo­wiąz­ko­wi szcze­pień nie wystę­pu­ją już takie cho­ro­by jak np. polio czy błonica.

Rów­nież corocz­ne szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie sezo­no­wej sku­tecz­nie ogra­ni­cza zacho­ro­wal­ność lub powo­du­je łagod­niej­sze prze­cho­dze­nie tej, bądź co bądź groź­nej w powi­kła­niach choroby.


Podob­nie jak przy szcze­pie­niu prze­ciw gry­pie, szcze­pie­nie prze­ciw wiru­so­wi SARS-CoV-2, wywo­łu­ją­ce­mu zespół cho­rób zna­nych jako COVID-19, będzie szcze­pie­niem powta­rza­nym co rok lub co 2 lata. Bada­nia w tym zakre­sie nadal trwają.

Kalen­darz szcze­pień ochron­nych wg daty urodzenia

Infor­ma­cje Pań­stwo­wej Inspek­cji Sani­tar­nej na temat szczepień:
pdficonMity i fak­ty na temat szcze­pień (GIS 2015)

pdficonSzcze­pie­nia - infor­ma­cje dla rodzi­ców i opie­ku­nów (World Health Orga­ni­za­tion 2012)

Spe­cja­li­stycz­ny por­tal Naro­do­we­go Insty­tu­tu Zdro­wia Publicz­ne­go – Pań­stwo­we­go Zakła­du Higie­ny (NIZP-PZH) sze­ro­ko oma­wia­ją­cy kwe­stię szcze­pień ochronnych

Zasa­dy prze­cho­wy­wa­nia, pro­wa­dze­nia i prze­ka­zy­wa­nia kart uod­por­nie­nia (kart szcze­pień) regu­lu­je Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 18 sierp­nia 2011 r. w spra­wie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień ochron­nych, w szcze­gól­no­ści § 9 - 11.

Infor­mu­je­my, iż w świe­tle tych prze­pi­sów nie jest moż­li­we prze­ka­za­nie kar­ty uod­por­nień rodzi­com / opie­ku­nom dziecka.

Kar­ta prze­sy­ła­na jest do nowo­wy­bra­ne­go świad­cze­nio­daw­cy po otrzy­ma­niu rapor­tu zwrot­ne­go o dekla­ra­cjach POZ z sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go NFZ. Zwy­kle nastę­pu­je do 2 mie­się­cy od daty pod­pi­sa­nia nowej dekla­ra­cji wybo­ru leka­rza POZ.
Wobec powyż­sze­go Uni-Med prze­ka­zu­je kar­ty uod­por­nie­nia dzie­ci za pośred­nic­twem ope­ra­to­ra pocz­to­we­go, listem pole­co­nym, do pla­ców­ki POZ wska­za­nej na liście zwrot­nej dekla­ra­cji POZ wysy­ła­nej przez NFZ raz w mie­sią­cu lub w odpo­wie­dzi na wystą­pie­nie o prze­ka­za­nie kar­ty uod­por­nie­nia przez nową pla­ców­kę POZ, w ter­mi­nie 14 dni od daty wpły­wu w/w pisma. 

 

Szcze­pie­nia zalecane:

szcze­pie­nie dla doro­słych (18+) prze­ciw gry­pie czte­ro­wa­lent­ną szcze­pion­ką Influ­vac Tetra

Zgod­nie z wytycz­ny­mi Komi­te­tu Dorad­cze­go ds. szcze­pień szcze­pion­ka prze­ciw­ko gry­pie zale­ca­na jest do pro­fi­lak­ty­ki gry­py dla osób:

 • doro­słych, szcze­gól­nie powy­żej 50 rż. oso­by z gru­py wie­ko­wej 75+ mogą otrzy­mać szcze­pie­nie bezpłatnie
 • kobiet w II i III try­me­strze ciąży
 • dzie­ci po ukoń­cze­niu 6. mie­sią­ca życia (będzie­my ofe­ro­wać inny preparat)
 • dzie­ci i mło­dzie­ży leczo­nych prze­wle­kle kwa­sem ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­wym (będzie­my ofe­ro­wać inny preparat)
 • pen­sjo­na­riu­szom domów spo­koj­nej starości
 • pra­cow­ni­kom szkół, zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej, skle­pów oraz innych osób mają­cych kon­takt z dużą ilo­ścią osób
 • z grup pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka ze scho­rze­nia­mi cho­rób ukła­du krą­że­nia, cho­ro­ba­mi meta­bo­licz­ny­mi (np. cukrzy­ca), muko­wi­scy­do­zą, prze­wle­kły­mi cho­ro­ba­mi ukła­du odde­cho­we­go, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią nerek, wro­dzo­nym lub naby­tym nie­do­bo­rem odporności

vaccine to prevent

szcze­pie­nie prze­ciw menin­go­ko­ko­we­mu zapa­le­niu opon mózgo­wo-rdze­nio­wych i rdze­nia kręgowego
Menin­go­ko­ko­we zapa­le­nie opon mózgo­wych jest to zapa­le­nie opon mózgu i rdze­nia krę­go­we­go wywo­ła­ne przez wiru­sy lub bak­te­rie. Zapa­le­nie wiru­so­we opon mózgo­wych jest częst­sze niż bak­te­ryj­ne i zwy­kle wystę­pu­je póź­ną wio­sną lub latem.
Zaka­że­nie menin­go­ko­ka­mi typu C jest jed­nym z czyn­ni­ków wywo­łu­ją­cych posocz­ni­cę zwa­ną też sepsą.
Zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dla:

 • małych dzie­ci w wie­ku do 5. roku życia
 • mło­dzież w wie­ku 14 - 19 lat, szcze­gól­nie miesz­ka­ją­ca w gru­pach (aka­de­mi­ki, bursy)
 • żoł­nie­rzy roz­po­czy­na­ją­cych służ­bę wojskową
 • per­so­ne­lu medycz­ne­go i para­me­dycz­ne­go szcze­gól­nie oddzia­łów ratun­ko­wych, inten­syw­nych tera­pii i oddzia­łów zakaźnych
 • osób nara­żo­nych na kon­tak­ty z oso­ba­mi zakażonymi
Spe­cja­li­ści cho­rób zakaź­nych pole­ca­ją szcze­pie­nie rów­no­cze­śnie dwo­ma pre­pa­ra­ta­mi: Pneu­mo 23 i Neisvac-C.

Cho­ro­ba wywo­ła­na zaka­że­niem menin­go­ko­ka­mi może mieć bar­dzo gwał­tow­ny prze­bieg. Koniecz­ne jest wcze­sne roz­po­zna­nie, któ­re zwięk­sza szan­se na cał­ko­wi­te wyzdrowienie.
Nie leczo­ne zapa­le­nie menin­go­ko­ko­we może być śmiertelne.

szcze­pie­nie prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu A (żół­tacz­ka pokarmowa)
Zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dla:

 • podró­żu­ją­cych w rejo­ny o wyso­kiej czę­sto­ści wystę­po­wa­nia WZW A: Afry­ka, Azja, Basen Morza Śród­ziem­ne­go, Środ­ko­wy Wschód, Ame­ry­ka Środ­ko­wa i Południowa
 • osób uda­ją­cych się na tere­ny o niskim pozio­mie higieny
 • per­so­ne­lu medycz­ne­go i para­me­dycz­ne­go szcze­gól­nie oddzia­łów gastro­en­te­ro­lo­gi­czych i pediatrycznych
 • osób nara­żo­nych na kon­tak­ty z oso­ba­mi zakażonymi
 • pra­cow­ni­ków zakła­dów oczysz­cza­nia mia­sta, oso­by zwią­za­ne bez­po­śred­nio z pro­duk­cją i dys­try­bu­cją żywności
 • osób homo­sek­su­al­nych i biseksualnych
 • osób czę­sto zmie­nia­ją­cych part­ne­rów seksualnych
 • osób cho­rych na hemofilię
 • osób nara­żo­nych na czę­ste zastrzyki

szcze­pie­nia prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu B (żół­tacz­ka wszczepienna)

Zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dla:

 • osób z prze­wle­kły­mi scho­rze­nia­mi wątro­by lub nara­żo­ny­mi na wystą­pie­nie prze­wle­kłych scho­rzeń wątro­by (np. nosi­cie­le wiru­sa HCV, oso­by nad­uży­wa­ją­ce alkoholu)
 • pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na zabieg chirurgiczny
 • osób, któ­rych zacho­wa­nia sek­su­al­ne sprzy­ja­ją zaka­że­niu HBV
 • nar­ko­ma­nów przyj­mu­ją­cych dożyl­nie środ­ki uzależniające
 • osób wyjeż­dża­ją­cych do miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu wiru­so­we­go zapa­le­nia wątro­by typu B
 • osób pocho­dzą­cych z miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu HBV
 • człon­ków rodzin miesz­ka­ją­cych z oso­ba­mi nale­żą­cy­mi do któ­rej­kol­wiek z powyż­szych grup oraz z oso­ba­mi cier­pią­cy­mi na ostre lub prze­wle­kłe wiru­so­we zapa­le­nie wątro­by typu B
 • osób, któ­rych cha­rak­ter pra­cy lub spo­sób życia może sprzy­jać zaka­że­niu HBV
szcze­pie­nia osób uda­ją­cych się w podróż zagraniczną

Zakres szcze­pień przed podró­żą powi­nien zostać usta­lo­ny pod­czas spe­cja­li­stycz­nej kon­sul­ta­cji lekar­skiej. Ich wybór zale­ży mię­dzy inny­mi od sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej dane­go kra­ju, cza­su trwa­nia i celu podró­ży, miej­sca poby­tu, odpor­no­ści i wie­ku oso­by. Nale­żą do nich m.in. szcze­pie­nia przeciwko:

 • wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu A
 • wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu B
 • bło­ni­cy
 • tęż­co­wi
 • polio­my­eli­tis
 • duro­wi brzusznemu
 • menin­go­ko­we­mu zapa­le­niu opon mózgowo-rdzeniowych
 • wście­kliź­nie
 • klesz­czo­we­mu zapa­le­niu mózgu

Wię­cej o obo­wiąz­ko­wych i zale­ca­nych szcze­pie­nia przed podró­ża­mi zagranicznymi

Scroll To Top
Uni-Med