Szczepienia ochronne

Szcze­pie­nia ochronne to jak do tej pory naj­bez­piecz­niej­sza oraz naj­sku­tecz­niej­sza metoda na ochronę przed wie­loma groź­nymi cho­ro­bami zakaź­nymi. Dzięki obo­wiąz­kowi szcze­pień nie wystę­pują już takie cho­roby jak np. polio czy błonica.

Rów­nież coroczne szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie sezo­no­wej sku­tecz­nie ogra­ni­cza zacho­ro­wal­ność lub powo­duje łagod­niej­sze prze­cho­dze­nie tej, bądź co bądź groź­nej w powi­kła­niach choroby.

Kalen­darz obo­wiąz­ko­wych szcze­pień ochron­nych dzieci i mło­dzieży na rok 2015:

szczepienia2013

Infor­ma­cje Pań­stwo­wej Inspek­cji Sani­tar­nej na temat szcze­pień:
pdficonMity i fakty na temat szcze­pień (GIS 2015)

pdficonSzcze­pie­nia - infor­ma­cje dla rodzi­ców i opie­ku­nów (World Health Orga­ni­za­tion 2012)

Zasady prze­cho­wy­wa­nia, pro­wa­dze­nia i prze­ka­zy­wa­nia kart uod­por­nie­nia (kart szcze­pień) regu­luje Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 18 sierp­nia 2011 r. w spra­wie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień ochron­nych, w szcze­gól­no­ści § 9 - 11.

Infor­mu­jemy, iż w świe­tle tych prze­pi­sów nie jest moż­liwe prze­ka­za­nie karty uod­por­nień rodzi­com / opie­ku­nom dziecka.

Karta prze­sy­łana jest do nowo­wy­bra­nego świad­cze­nio­dawcy po otrzy­ma­niu raportu zwrot­nego o dekla­ra­cjach POZ z sys­temu infor­ma­tycz­nego NFZ. Zwy­kle nastę­puje do 2 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia nowej dekla­ra­cji wyboru leka­rza POZ.

 

Szcze­pie­nia zalecane:

szcze­pie­nie prze­ciw grypie

Zgod­nie z wytycz­nymi Komi­tetu Dorad­czego ds. szcze­pień szcze­pionka prze­ciwko gry­pie zale­cana jest do pro­fi­lak­tyki grypy dla osób:

 • doro­słych, szcze­gól­nie powy­żej 50 rż.
 • kobiet w II i III try­me­strze ciąży
 • dzieci po ukoń­cze­niu 6. mie­siąca życia
 • dzieci i mło­dzieży leczo­nych prze­wle­kle kwa­sem acetylosalicylowym
 • pen­sjo­na­riu­szom domów spo­koj­nej starości
 • pra­cow­ni­kom szkół, zakła­dów opieki zdro­wot­nej, skle­pów oraz innych osób mają­cych kon­takt z dużą ilo­ścią osób
 • z grup pod­wyż­szo­nego ryzyka ze scho­rze­niami cho­rób układu krą­że­nia, cho­ro­bami meta­bo­licz­nymi (np. cukrzyca), muko­wi­scy­dozą, prze­wle­kłymi cho­ro­bami układu odde­cho­wego, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią nerek, wro­dzo­nym lub naby­tym nie­do­bo­rem odporności

vaccine to prevent

szcze­pie­nie prze­ciw menin­go­ko­ko­wemu zapa­le­niu opon mózgowo-rdzeniowych i rdze­nia krę­go­wego
Menin­go­ko­kowe zapa­le­nie opon mózgo­wych jest to zapa­le­nie opon mózgu i rdze­nia krę­go­wego wywo­łane przez wirusy lub bak­te­rie. Zapa­le­nie wiru­sowe opon mózgo­wych jest częst­sze niż bak­te­ryjne i zwy­kle wystę­puje późną wio­sną lub latem.
Zaka­że­nie menin­go­ko­kami typu C jest jed­nym z czyn­ni­ków wywo­łu­ją­cych posocz­nicę zwaną też sepsą.
Zale­cane jest szcze­gól­nie dla:

 • małych dzieci w wieku do 5. roku życia
 • mło­dzież w wieku 14 - 19 lat, szcze­gól­nie miesz­ka­jąca w gru­pach (aka­de­miki, bursy)
 • żoł­nie­rzy roz­po­czy­na­ją­cych służbę wojskową
 • per­so­nelu medycz­nego i para­me­dycz­nego szcze­gól­nie oddzia­łów ratun­ko­wych, inten­syw­nych tera­pii i oddzia­łów zakaźnych
 • osób nara­żo­nych na kon­takty z oso­bami zakażonymi
Spe­cja­li­ści cho­rób zakaź­nych pole­cają szcze­pie­nie rów­no­cze­śnie dwoma pre­pa­ra­tami: Pneumo 23 i Neisvac-C.

Cho­roba wywo­łana zaka­że­niem menin­go­ko­kami może mieć bar­dzo gwał­towny prze­bieg. Konieczne jest wcze­sne roz­po­zna­nie, które zwięk­sza szanse na cał­ko­wite wyzdro­wie­nie.
Nie leczone zapa­le­nie menin­go­ko­kowe może być śmiertelne.

szcze­pie­nie prze­ciw wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu A (żół­taczka pokar­mowa)
Zale­cane jest szcze­gól­nie dla:

 • podró­żu­ją­cych w rejony o wyso­kiej czę­sto­ści wystę­po­wa­nia WZW A: Afryka, Azja, Basen Morza Śród­ziem­nego, Środ­kowy Wschód, Ame­ryka Środ­kowa i Południowa
 • osób uda­ją­cych się na tereny o niskim pozio­mie higieny
 • per­so­nelu medycz­nego i para­me­dycz­nego szcze­gól­nie oddzia­łów gastro­en­te­ro­lo­gi­czych i pediatrycznych
 • osób nara­żo­nych na kon­takty z oso­bami zakażonymi
 • pra­cow­ni­ków zakła­dów oczysz­cza­nia mia­sta, osoby zwią­zane bez­po­śred­nio z pro­duk­cją i dys­try­bu­cją żywności
 • osób homo­sek­su­al­nych i biseksualnych
 • osób czę­sto zmie­nia­ją­cych part­ne­rów seksualnych
 • osób cho­rych na hemofilię
 • osób nara­żo­nych na czę­ste zastrzyki

szcze­pie­nia prze­ciw wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu B (żół­taczka wszczepienna)

Zale­cane jest szcze­gól­nie dla:

 • osób z prze­wle­kłymi scho­rze­niami wątroby lub nara­żo­nymi na wystą­pie­nie prze­wle­kłych scho­rzeń wątroby (np. nosi­ciele wirusa HCV, osoby nad­uży­wa­jące alkoholu)
 • pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na zabieg chirurgiczny
 • osób, któ­rych zacho­wa­nia sek­su­alne sprzy­jają zaka­że­niu HBV
 • nar­ko­ma­nów przyj­mu­ją­cych dożyl­nie środki uzależniające
 • osób wyjeż­dża­ją­cych do miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu wiru­so­wego zapa­le­nia wątroby typu B
 • osób pocho­dzą­cych z miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu HBV
 • człon­ków rodzin miesz­ka­ją­cych z oso­bami nale­żą­cymi do któ­rej­kol­wiek z powyż­szych grup oraz z oso­bami cier­pią­cymi na ostre lub prze­wle­kłe wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B
 • osób, któ­rych cha­rak­ter pracy lub spo­sób życia może sprzy­jać zaka­że­niu HBV
szcze­pie­nia osób uda­ją­cych się w podróż zagraniczną

Zakres szcze­pień przed podróżą powi­nien zostać usta­lony pod­czas spe­cja­li­stycz­nej kon­sul­ta­cji lekar­skiej. Ich wybór zależy mię­dzy innymi od sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej danego kraju, czasu trwa­nia i celu podróży, miej­sca pobytu, odpor­no­ści i wieku osoby. Należą do nich m.in. szcze­pie­nia przeciwko:

 • wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu A
 • wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu B
 • bło­nicy
 • tęż­cowi
 • polio­my­eli­tis
 • durowi brzusz­nemu
 • menin­go­ko­wemu zapa­le­niu opon mózgowo-rdzeniowych
 • wście­kliź­nie
 • klesz­czo­wemu zapa­le­niu mózgu

Wię­cej o obo­wiąz­ko­wych i zale­ca­nych szcze­pie­nia przed podró­żami zagranicznymi

Scroll To Top