Spirometria

 

Bada­nie spi­ro­me­trycz­ne jest nie­in­wa­zyj­nym bada­niem pozwa­la­ją­cym oce­nić stan dróg odde­cho­wych oraz wydaj­ność płuc. Infor­ma­cje uzy­ska­ne pod­czas tego bada­nia są przy­dat­ne do oce­ny nie­któ­rych scho­rzeń płuc:

oraz prze­wle­kłej obtu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc, w skró­cie POChP.

spirometryPOChP jest obec­nie jed­ną z głów­nych przy­czyn zacho­ro­wal­no­ści i umie­ral­no­ści na całym świe­cie - zaj­mu­je obec­nie czwar­te miej­sce wśród przy­czyn zgonów.

Cho­ro­ba cha­rak­te­ry­zu­je się ogra­ni­cze­niem prze­pły­wu powie­trza przed dro­gi odde­cho­we, co nie­ko­rzyst­nie wpły­wa na stan płuc nara­żo­nych na szko­dli­we pyły lub gazy, w tym dym papierosowy.

Głów­ne obja­wy POChP to:

  • prze­wle­kły kaszel
  • odksztu­sza­nie plwociny
  • dusz­ność wysiłkowa
Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem roz­wo­ju POChP jest pale­nie papie­ro­sów. Inne czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we to inten­syw­ne nara­że­nie zawo­do­we na pyły i sub­stan­cje che­micz­ne oraz zanie­czysz­cze­nie powie­trza atmos­fe­rycz­ne­go. Przy­czy­ną może być tak­że tzw. bier­ne pale­nie, na sku­tek dłu­go­trwa­łe­go prze­by­wa­nia w pomiesz­cze­niu, w któ­rym są palo­ne papie­ro­sy. Bada­nie to jest krót­kie i bez­bo­le­sne. Pole­ga ono na wyko­ny­wa­niu przez pacjen­ta w róż­ny spo­sób wde­chów i wyde­chów przez jed­no­ra­zo­wy ust­nik apa­ra­tu zgod­nie z pole­ce­nia­mi leka­rza wyko­nu­ją­ce­go bada­nie. Apa­rat reje­stru­je ilość i spo­sób prze­pły­wu powie­trza w okre­ślo­nym cza­sie. Nie­któ­re wyni­ki są uzy­ski­wa­ne pod­czas nor­mal­ne­go oddy­cha­nia inne wyma­ga­ją nasi­lo­ne­go wyde­chu. Po prze­two­rze­niu danych kom­pu­ter pre­zen­tu­je raport z bada­nia i oprócz war­to­ści takich jak m.in.:spirometry-Spida5
  • pojem­ność życio­wa płuc (FVC)
  • wskaź­nik FEV1 (sto­pień zwę­że­nia oskrzeli)
  • obję­tość wydy­cha­ne­go powietrza
  • opór dróg oddechowych
kre­śli pętlę obję­tość-czas, kal­ku­lu­je wiek płuc sto­sow­ny wyni­ków pomia­rów, wie­ku, wagi, wzro­stu i rasy badanego.

Na pod­sta­wie zmie­rzo­nych para­me­trów lekarz oce­nia stan płuc, potwier­dza i okre­śla ewen­tu­al­ny sto­pień zaawan­so­wa­nia cho­ro­by lub ją wyklucza.

Bada­nie powin­ny okre­so­wo wyko­ny­wać oso­by nara­żo­ne na dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w zapy­lo­nych śro­do­wi­skach oraz mają­ce kon­takt z chemikaliami.

Bada­nia spi­ro­me­trycz­ne wyko­nu­je­my apa­ra­tem BTL-08 Spi­ro­Pro z peł­ną ana­lizą i inter­pre­ta­cją bada­nia. Dys­po­nu­je­my też spi­ro­me­trem kom­pu­te­ro­wym MicroGP fir­my Micro Medi­cal (Car­di­nal Health).

 

Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Scroll To Top
Uni-Med