Spirometria

 

Bada­nie spi­ro­me­tryczne jest nie­in­wa­zyj­nym bada­niem pozwa­la­ją­cym oce­nić stan dróg odde­cho­wych oraz wydaj­ność płuc. Infor­ma­cje uzy­skane pod­czas tego bada­nia są przy­datne do oceny nie­któ­rych scho­rzeń płuc:

oraz prze­wle­kłej obtu­ra­cyj­nej cho­roby płuc, w skró­cie POChP.

spirometryPOChP jest obec­nie jedną z głów­nych przy­czyn zacho­ro­wal­no­ści i umie­ral­no­ści na całym świe­cie - zaj­muje obec­nie czwarte miej­sce wśród przy­czyn zgonów.

Cho­roba cha­rak­te­ry­zuje się ogra­ni­cze­niem prze­pływu powie­trza przed drogi odde­chowe, co nie­ko­rzyst­nie wpływa na stan płuc nara­żo­nych na szko­dliwe pyły lub gazy, w tym dym papierosowy.

Główne objawy POChP to:

  • prze­wle­kły kaszel
  • odksztu­sza­nie plwociny
  • dusz­ność wysiłkowa
Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem roz­woju POChP jest pale­nie papie­ro­sów. Inne czyn­niki śro­do­wi­skowe to inten­sywne nara­że­nie zawo­dowe na pyły i sub­stan­cje che­miczne oraz zanie­czysz­cze­nie powie­trza atmos­fe­rycz­nego. Przy­czyną może być także tzw. bierne pale­nie, na sku­tek dłu­go­trwa­łego prze­by­wa­nia w pomiesz­cze­niu, w któ­rym są palone papie­rosy. Bada­nie to jest krót­kie i bez­bo­le­sne. Polega ono na wyko­ny­wa­niu przez pacjenta w różny spo­sób wde­chów i wyde­chów przez jed­no­ra­zowy ust­nik apa­ratu zgod­nie z pole­ce­niami leka­rza wyko­nu­ją­cego bada­nie. Apa­rat reje­struje ilość i spo­sób prze­pływu powie­trza w okre­ślo­nym cza­sie. Nie­które wyniki są uzy­ski­wane pod­czas nor­mal­nego oddy­cha­nia inne wyma­gają nasi­lo­nego wyde­chu. Po prze­two­rze­niu danych kom­pu­ter pre­zen­tuje raport z bada­nia i oprócz war­to­ści takich jak m.in.:spirometry-Spida5
  • pojem­ność życiowa płuc (FVC)
  • wskaź­nik FEV1 (sto­pień zwę­że­nia oskrzeli)
  • obję­tość wydy­cha­nego powietrza
  • opór dróg oddechowych
kre­śli pętlę objętość-czas, kal­ku­luje wiek płuc sto­sowny wyni­ków pomia­rów, wieku, wagi, wzro­stu i rasy badanego.

Na pod­sta­wie zmie­rzo­nych para­me­trów lekarz oce­nia stan płuc, potwier­dza i okre­śla ewen­tu­alny sto­pień zaawan­so­wa­nia cho­roby lub ją wyklucza.

Bada­nie powinny okre­sowo wyko­ny­wać osoby nara­żone na dłu­go­trwałe prze­by­wa­nie w zapy­lo­nych śro­do­wi­skach oraz mające kon­takt z chemikaliami.

Bada­nia spi­ro­me­tryczne wyko­nu­jemy apa­ra­tem BTL-08 Spi­ro­Pro z pełną ana­lizą i inter­pre­ta­cją bada­nia. Dys­po­nu­jemy też spi­ro­me­trem kom­pu­te­ro­wym MicroGP firmy Micro Medi­cal (Car­di­nal Health).

 

Nasi lekarze

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie astmy, POChP, cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Scroll To Top