Dermatolog-wenerolog

W Uni-Med znaj­dziesz rów­nież pro­fe­sjo­nal­ną pomoc der­ma­to­lo­gicz­ną. Der­ma­to­log to dosko­na­ły wybór zarów­no dla miesz­kań­ców Sosnow­ca, jak i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści. Łatwy dostęp do opie­ki der­ma­to­lo­gicz­nej pozwo­li na roz­wią­za­nie wie­lu dole­gli­wo­ści skór­nych. W naszym cen­trum medycz­nym świad­czy­my rów­nież usłu­gi usu­wa­nia zna­mion, bro­da­wek, kasza­ków, włók­nia­ków. Zna­mio­na na skó­rze wystę­pu­ją u każ­de­go czło­wie­ka, ale zazwy­czaj są nie­groź­ne i mają łagod­ny cha­rak­ter. War­to jed­nak sko­rzy­stać z pora­dy der­ma­to­lo­ga, któ­ry oce­ni, czy dane zna­mię nale­ży usu­nąć. W naszej porad­ni korzy­sta­my z naj­lep­sze­go sprzę­tu, zapew­nia­ją­ce­go bez­piecz­ne i sku­tecz­ne zabiegi.

Zadbaj o skórę z profesjonalnym dermatologiem w poradni w Sosnowcu

Odpo­wied­nia pro­fi­lak­ty­ka w zakre­sie skó­ry to pod­sta­wa dobre­go zdro­wia oraz pięk­ne­go wyglądu.
Der­ma­to­log pro­fe­sjo­nal­nie zadba o Two­ją skó­rę, roz­wią­zu­jąc zarów­no pro­blem trą­dzi­ku oraz innych skór­nych dole­gli­wo­ści jak i dora­dza­jąc odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję. Nasi spe­cja­li­ści prze­pro­wa­dza­ją kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę w zakre­sie aler­gii, ana­li­zy wide­oder­ma­to­sko­po­wej czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skó­ry oraz tri­cho­sko­pii skó­ry owło­sio­nej. Jeśli bory­kasz się ze zmia­na­mi skór­ny­mi lub trą­dzi­kiem, zgłoś się do nas. Poma­ga­my w lecze­niu łusz­czy­cy, bie­lac­twa, ato­po­we­go zapa­le­nia skó­ry oraz cho­rób wło­sów i paznok­ci, dobie­ra­jąc naj­lep­sze lecze­nie i zabie­gi. W cen­trum medycz­no-sto­ma­to­lo­gicz­nym Uni-Med możesz rów­nież sko­rzy­stać z porad takich spe­cja­li­stów jak laryn­go­log, neu­ro­log czy endokrynolog.

Nasi lekarze

Magdalena Datta-Adamczak

specjalista dermatologii-wenerologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-19
16-19
18-20
16-19
9-12

Spe­cja­li­za­cje: dermatologia-wenerologia

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: der­ma­to­sko­pia, tri­cho­sko­pia, tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT, onko­der­ma­to­lo­gia, der­ma­to­lo­gia dziecięca

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­nym Uni-Med zwią­za­na nie­prze­rwa­nie od 2008 roku. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nia to der­mo­sko­pia, z któ­rej od kil­ku lat pro­wa­dzi w całej Pol­sce szko­le­nia w zakre­sie dia­gno­sty­ki skó­ry, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem onko­der­ma­to­lo­gii. W tej dzie­dzi­nie jest cenio­nym i uzna­nym eks­per­tem w śro­do­wi­sku der­ma­to­lo­gów. W 2015 roku zaczę­ła się tak­że spe­cja­li­zo­wać w tri­cho­sko­pii. Pod koniec 2016 roku zaczę­ła wyko­ny­wać zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tera­pii foto­dy­na­micz­nej (PDT), w któ­rej osią­ga dosko­na­łe wyni­ki lecz­ni­cze sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych, nowo­two­rów skó­ry, rogo­wa­ce­nia sło­necz­ne­go oraz cho­rób bak­te­ryj­nych i wiru­so­wych skó­ry. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach nauko­wych w zakre­sie swo­jej spe­cja­li­za­cji i zain­te­re­so­wań nauko­wych. Pry­wat­nie entu­zjast­ka aktyw­ne­go sty­lu życia (bie­ga­nie, pły­wa­nie, fit­ness, nar­ciar­stwo). Zako­cha­na w Wene­cji. Mąż jest pro­fe­so­rem medy­cy­ny, spe­cja­li­stą cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hiper­ten­sjo­lo­gii klinicznej.

Scroll To Top
Uni-Med