Dermatolog-wenerolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie dermatologii-wenerologii:

  • dia­gno­styka w zakre­sie aler­gii, nie­in­wa­zyjne, bez­bo­le­sne testy z krwi - IgE spe­cy­ficzne (mie­szanki traw, drzewa, chwa­sty, ple­śnie, naskórki, pie­rza, skład­niki pokarmowe)
  • dia­gno­styka aler­gicz­nego kon­tak­to­wego zapa­le­nia skóry - naskór­kowy test płat­kowy TRUE Test ™ (47 alergenów)

znamie

 • dia­gno­styka der­mo­sko­powa i kom­pu­te­rowa ana­liza wide­oder­ma­to­sko­pijna czer­niaka i zmian barw­ni­ko­wych skóry (znamion)
 • lecze­nie zmian skór­nych (infek­cji grzy­bi­czych, aler­gicz­nego kon­tak­to­wego zapa­le­nia skóry)
 • lecze­nie cho­rób wło­sów i paznokci
 • dia­gno­styka tri­cho­sko­powa wło­sów z wyko­rzy­sta­niem wideodermoskopu
 • lecze­nie cho­rób wene­rycz­nych, naby­tych w wyniku ryzy­kow­nych kon­tak­tów seksualnych
 • usu­wa­nie klesz­czy i lecze­nie obja­wów boreliozy
 • postę­po­wa­nie pie­lę­gna­cyjne i lecze­nie trą­dziku młodzieńczego
 • krio­chi­rur­gia (wyko­rzy­sta­nie medycz­nego cie­kłego pod­tlenku azotu)czerniak
  • usu­wa­nie zmian skórnych
  • usu­wa­nie włókniaków
  • usu­wa­nie ziarniaków
  • usu­wa­nie brodawek
  • usu­wa­nie naczyniaków
 • lecze­nie trą­dziku metodą foto­dy­na­miczną (PDT)
 • lecze­nie sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych i nowo­two­ro­wych metodą foto­dy­na­miczną (PDT)
 • tt
 • elek­tro­ko­agu­la­cja
  • usu­wa­nie zmian skórnych
  • usu­wa­nie bro­da­wek łojotokowych
  • usu­wa­nie tor­bieli łojo­wych - kaszaków
  • usu­wa­nie włókniaków
 • foto­te­ra­pia UVB - naj­now­sza metoda pole­ga­jąca na sto­so­wa­niu wąskiego i sze­ro­kiego spek­trum pro­mie­nio­wa­nia UVB
  • łusz­czyca
  • bie­lac­two
  • ato­powe zapa­le­nie skóry

  uvahf

 • foto­che­mio­te­ra­pia kla­syczna z wyko­rzy­sta­niem doust­nych pso­ra­le­nów PUVA (pso­la­reny + UVA) i re-PUVA (pso­la­reny + UVA + reti­no­idy)
  • łusz­czyca
  • ato­powe zapa­le­nie skóry
  • bie­lac­two
  • łysie­nie plackowate
 • tera­pia foto­dy­na­miczna (PDT) - szyb­kie, bez­kr­wawe i bez­bo­le­sne lecze­nie za pomocą środka światłouczulającego
  • nowo­twory skóry i stany przed­no­wo­two­rowe (leu­ko­pla­kia w jamie ust­nej, ery­tro­pla­kia błony ślu­zo­wej narzą­dów płciowych)
  • trą­dzik
  • rogo­wa­ce­nie słoneczne
  • plamy posło­neczne
  • cho­roba Bowena
  • liszaj twar­dzi­nowy
 • peelingi che­miczne
 • W poradni dys­po­nu­jemy nastę­pu­ją­cym sprzę­tem:
  uvb311

   • apa­ra­tem krio­chi­rur­gicz­nym firmy Cry­oFlex model Cryo-S z kom­ple­tem sond (Polska)
   • pane­lem do foto­te­ra­pii UVB 311 nm całego ciała firmy Schulze & Böhm model Medi­sun 700 (Niemcy)
   • apa­ra­tem do foto­te­ra­pii PUVA, re-PUVA dłoni i stóp firmy Schulze & Böhm model Medi­sun HF 54 (Niemcy)
   • grze­bie­niem do foto­te­ra­pii UVB (spek­trum wąskie i sze­ro­kie) skóry głowy firmy Schulze & Böhm model Medi­sun Psori-Kamm (Niemcy)
   • pół­ka­biną do foto­te­ra­pii PUVA, re-PUVA całego ciała firmy Daavlin model 7 Series (USA)
   • urzą­dze­niem do tera­pii foto­dy­na­micz­nej Pho­to­Dyn (Niemcy)
   • der­ma­to­sko­pem optycz­nym ri-derma firmy Rie­ster (Niemcy)
   • der­ma­to­sko­pem optycz­nym Derm­lite DL4 firmy Bech­told (Polska)

  uvb311

  • cyfro­wym wide­oder­ma­to­sko­pem Foto­Fin­der der­ma­scope II z opro­gra­mo­wa­niem Mole­Map (Niemcy)
  • lampą Wooda
  • bipo­larną mini dia­ter­mią (Hiszpania)

   

  Lecze­nie dzieci i dorosłych.

  Nasi lekarze

  Lekarz Mag­da­lena Datta-Adamczak

  Godziny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Środa
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobota
  9-13
  16-20
  18-21
  16-20
  9-13

  Spe­cja­li­za­cje: dermatologia-wenerologia
  Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: der­ma­to­sko­pia, dia­gno­styka czer­niaka, lecze­nie łusz­czycy
  Notka bio­gra­ficzna:
  Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Z Cen­trum Medyczno-Stomatologicznym Uni-Med zwią­zana od 2008 roku. Szcze­gólne zain­te­re­so­wa­nia to der­mo­sko­pia, z któ­rej pro­wa­dzi szko­le­nia w zakre­sie dia­gno­styki zna­mion, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nowo­two­rów skóry. W 2015 roku zaczęła się spe­cja­li­zo­wać także w tri­cho­sko­pii. Pod koniec 2016 roku zaczęła wyko­ny­wać zabiegi z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tera­pii foto­dy­na­micz­nej (PDT), w któ­rej osiąga dosko­nałe wyniki lecz­ni­cze sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych i nowo­two­rów skóry.
  Uczest­ni­czyła w wielu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach nauko­wych w zakre­sie swo­jej spe­cja­li­za­cji i zain­te­re­so­wań nauko­wych.
  Pry­wat­nie entu­zjastka aktyw­nego stylu życia (bie­ga­nie, pły­wa­nie, fit­ness, nar­ciar­stwo). Zako­chana w Wene­cji. Mąż jest pro­fe­so­rem medy­cyny, spe­cja­li­stą cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hiper­ten­sjo­lo­gii.
  Opi­nie zna­le­zione w internecie:

  opinia1

  opinia4

  Lekarz Karina Kozak-Gawron

  Godziny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Środa
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobota
  9-11

  Spe­cja­li­za­cje: dermatologia-wenerologia
  Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: der­ma­to­lo­gia ogólna i este­tyczna, lase­ro­te­ra­pia, mezo­te­ra­pia
  Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe:
  Inne infor­ma­cje:

  Ewa Stefaniak

  Godziny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Środa
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobota
  Scroll To Top