Dermatolog-wenerolog Sosnowiec

kon­sul­ta­cje w zakre­sie dermatologii-wenerologii:

 • dia­gno­sty­ka w zakre­sie aler­gii, nie­in­wa­zyj­ne, bez­bo­le­sne testy z krwi - IgE spe­cy­ficz­ne (mie­szan­ki traw, drze­wa, chwa­sty, ple­śnie, naskór­ki, pie­rza, skład­ni­ki pokarmowe)
 • dia­gno­sty­ka aler­gicz­ne­go kon­tak­to­we­go zapa­le­nia skó­ry - naskór­ko­wy test płat­ko­wy TRUE Test ™ (47 alergenów)znamie
 • dia­gno­sty­ka der­mo­sko­po­wa i kom­pu­te­ro­wa ana­li­za wide­oder­ma­to­sko­pij­na czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skó­ry (zna­mion)
 • lecze­nie zmian skór­nych (infek­cji grzy­bi­czych, aler­gicz­ne­go kon­tak­to­we­go zapa­le­nia skóry)
 • lecze­nie cho­rób wło­sów i paznokci
 • dia­gno­sty­ka tri­cho­sko­po­wa wło­sów z wyko­rzy­sta­niem wideodermoskopu
 • lecze­nie cho­rób wene­rycz­nych, naby­tych w wyni­ku ryzy­kow­nych kon­tak­tów seksualnych
 • usu­wa­nie klesz­czy i lecze­nie obja­wów boreliozy
 • postę­po­wa­nie pie­lę­gna­cyj­ne i lecze­nie trą­dzi­ku młodzieńczego
 • krio­chi­rur­gia (wyko­rzy­sta­nie medycz­ne­go cie­kłe­go pod­tlen­ku azotu)czerniak
  • usu­wa­nie zmian skórnych
  • usu­wa­nie włókniaków
  • usu­wa­nie ziarniaków
  • usu­wa­nie brodawek
  • usu­wa­nie naczyniaków
 • lecze­nie trą­dzi­ku meto­dą foto­dy­na­micz­ną (PDT)
 • lecze­nie sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych i nowo­two­ro­wych meto­dą foto­dy­na­micz­ną (PDT)
 • tt
 • elek­tro­ko­agu­la­cja
  • usu­wa­nie zmian skórnych
  • usu­wa­nie bro­da­wek łojotokowych
  • usu­wa­nie tor­bie­li łojo­wych - kaszaków
  • usu­wa­nie włókniaków
 • foto­te­ra­pia UVB - naj­now­sza meto­da pole­ga­ją­ca na sto­so­wa­niu wąskie­go i sze­ro­kie­go spek­trum pro­mie­nio­wa­nia UVB
  • łusz­czy­ca
  • bie­lac­two
  • ato­po­we zapa­le­nie skóry

  uvahf

 • foto­che­mio­te­ra­pia kla­sycz­na z wyko­rzy­sta­niem doust­nych pso­ra­le­nów PUVA (pso­la­re­ny + UVA) i re-PUVA (pso­la­re­ny + UVA + retinoidy)
  • łusz­czy­ca
  • ato­po­we zapa­le­nie skóry
  • bie­lac­two
  • łysie­nie plackowate
 • tera­pia foto­dy­na­micz­na (PDT) - szyb­kie, bez­kr­wa­we i bez­bo­le­sne lecze­nie za pomo­cą środ­ka światłouczulającego 
  • nowo­two­ry skó­ry i sta­ny przed­no­wo­two­ro­we (leu­ko­pla­kia w jamie ust­nej, ery­tro­pla­kia bło­ny ślu­zo­wej narzą­dów płciowych)
  • trą­dzik
  • rogo­wa­ce­nie słoneczne
  • pla­my posłoneczne
  • cho­ro­ba Bowena
  • liszaj twar­dzi­no­wy
 • peelin­gi chemiczne

Usuwanie znamion

W porad­ni dys­po­nu­je­my nastę­pu­ją­cym sprzętem:
uvb311

  • apa­ra­tem krio­chi­rur­gicz­nym fir­my Cry­oFlex model Cryo-S z kom­ple­tem sond (Pol­ska)
  • zesta­wem elek­tro­chi­rur­gicz­nym Eltron 80 + Eltron SE fir­my Bech­told (Włochy/Polska)
  • pane­lem do foto­te­ra­pii UVB 311 nm całe­go cia­ła fir­my Schul­ze & Böhm model Medi­sun 700 (Niem­cy)
  • apa­ra­tem do foto­te­ra­pii PUVA, re-PUVA dło­ni i stóp fir­my Schul­ze & Böhm model Medi­sun HF 54 (Niem­cy)
  • grze­bie­niem do foto­te­ra­pii UVB (spek­trum wąskie i sze­ro­kie) skó­ry gło­wy fir­my Schul­ze & Böhm model Medi­sun Pso­ri-Kamm (Niem­cy)
  • pół­ka­bi­ną do foto­te­ra­pii PUVA, re-PUVA całe­go cia­ła fir­my Daavlin model 7 Series (USA)
  • urzą­dze­niem do tera­pii foto­dy­na­micz­nej Pho­to­Dyn do naświe­tleń w dwóch zakre­sach dłu­go­ści fal: 570-635nm lub 405-450nm.(Niemcy)
  • der­ma­to­sko­pem optycz­nym ri-der­ma fir­my Rie­ster (Niem­cy)
  • der­ma­to­sko­pem optycz­nym Derm­li­te DL4 (USA)

uvb311

 • cyfro­wym wide­oder­ma­to­sko­pem Foto­Fin­der der­ma­sco­pe II z opro­gra­mo­wa­niem Mole­Map (Niem­cy)
 • dio­do­wą lam­pą Wooda Hydro­sun (Niem­cy)

 

Lecze­nie dzie­ci i dorosłych.
Tele­po­ra­dy

Nasi lekarze

Lekarz Magdalena Datta-Adamczak

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-18
15-18
18-20
15-18
9-12

Spe­cja­li­za­cje: der­ma­to­lo­gia-wene­ro­lo­gia Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: der­ma­to­sko­pia, tri­cho­sko­pia, tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT, onko­der­ma­to­lo­gia, der­ma­to­lo­gia dzie­cię­ca Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­nym Uni-Med zwią­za­na nie­prze­rwa­nie od 2008 roku. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nia to der­mo­sko­pia, z któ­rej od kil­ku lat pro­wa­dzi w całej Pol­sce szko­le­nia w zakre­sie dia­gno­sty­ki skó­ry, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem onko­der­ma­to­lo­gii. W tej dzie­dzi­nie jest cenio­nym i uzna­nym eks­per­tem w śro­do­wi­sku der­ma­to­lo­gów. W 2015 roku zaczę­ła się tak­że spe­cja­li­zo­wać w tri­cho­sko­pii. Pod koniec 2016 roku zaczę­ła wyko­ny­wać zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nej tera­pii foto­dy­na­micz­nej (PDT), w któ­rej osią­ga dosko­na­łe wyni­ki lecz­ni­cze sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych, nowo­two­rów skó­ry, rogo­wa­ce­nia sło­necz­ne­go oraz cho­rób bak­te­ryj­nych i wiru­so­wych skó­ry. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach nauko­wych w zakre­sie swo­jej spe­cja­li­za­cji i zain­te­re­so­wań nauko­wych. Pry­wat­nie entu­zjast­ka aktyw­ne­go sty­lu życia (bie­ga­nie, pły­wa­nie, fit­ness, nar­ciar­stwo). Zako­cha­na w Wene­cji. Mąż jest pro­fe­so­rem medy­cy­ny, spe­cja­li­stą cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hiper­ten­sjo­lo­gii klinicznej.

Scroll To Top
Uni-Med