Choroby układu krążenia

Kontrakt NFZ

codziennie - godz. 8-9

Na badania krwi proszę zgłosić się na czczo !

Ser­decz­nie zapra­sza­my na cał­ko­wi­cie BEZPŁATNE bada­nia ukła­du krą­że­nia, reali­zo­wa­ne w ramach Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki Cho­rób Ukła­du Krążenia.

Cho­ro­by ukła­du krą­że­nia są głów­ną przy­czy­ną zgo­nów w Pol­sce i na świe­cie. Umie­ral­ność z tego powo­du w naszym kra­ju nale­ży nie­ste­ty do naj­wyż­szych w Euro­pie. Corocz­nie cho­ro­by te są przy­czy­ną zgo­nu gru­bo ponad 100 tysię­cy osób w Polsce.
W związ­ku z reali­za­cją Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki Cho­rób Ukła­du Krą­że­nia uprzej­mie infor­mu­je­my, że upraw­nio­ny­mi do uzy­ska­nia świad­czeń w powyż­szym zakre­sie są oso­by będą­ce w danym roku kalen­da­rzo­wym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, któ­re w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat nie korzy­sta­ły ze świad­czeń udzie­la­nych w ramach pro­gra­mu i u któ­rych nie zosta­ła dotych­czas roz­po­zna­na cho­ro­ba ukła­du krążenia.

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne w latach ubie­głych poka­zu­ją, że waż­ną rolę w roz­wo­ju cho­rób ukła­du krą­że­nia odgry­wa­ją nie­któ­re wzor­ce zacho­wań skła­da­ją­ce się na współ­cze­sny tryb życia: nie­ra­cjo­nal­ne odży­wia­nie się, niska aktyw­ność rucho­wa, nad­wa­ga i oty­łość, pale­nie papie­ro­sów, nad­mier­ne spo­ży­wa­nie alko­ho­lu, czę­sty i dłu­go­trwa­ły stres. Istot­ne są rów­nież uwa­run­ko­wa­nia genetyczne.

Głów­nym celem PPChUK jest obni­że­nie zacho­ro­wal­no­ści i umie­ral­no­ści z powo­du cho­rób ukła­du krą­że­nia popu­la­cji obję­tej pro­gra­mem poprzez wcze­sne wykry­wa­nie, reduk­cję wystę­po­wa­nia i natę­że­nia czyn­ni­ków ryzy­ka. Bar­dzo waż­na jest wcze­sna iden­ty­fi­ka­cja osób z pod­wyż­szo­nym ryzy­kiem cho­rób ukła­du krą­że­nia oraz pro­mo­cja zdro­we­go sty­lu życia.

W ramach pro­gra­mu BEZPŁATNIE wyko­nu­je­my bada­nia bio­che­micz­ne krwi oraz pomiar ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi i okre­śle­nie BMI (wskaź­nik pra­wi­dło­wej masy cia­ła w sto­sun­ku do wzro­stu - możesz samo­dziel­nie spraw­dzić swo­je BMI poni­żej na tej stro­nie.
Istot­ną rolę w prze­bie­gu pro­gra­mu odgry­wa prze­pro­wa­dze­nie wywia­du lekar­skie­go i oce­na poszcze­gól­nych czyn­ni­ków ryzy­ka zacho­ro­wa­nia na cho­ro­by ukła­du krą­że­nia, a tak­że roz­mo­wa edu­ka­cyj­na zachę­ca­ją­ca do zmia­ny sty­lu życia na bar­dziej sprzy­ja­ją­cy zdro­wiu. W razie koniecz­no­ści lekarz podej­mu­je decy­zję co do dal­sze­go postę­po­wa­nia medycznego.

Pro­szę zwró­cić uwa­gę, że koszt badań poza pro­gra­mem wyno­si ponad 50 zł.

Pacjent musi zgło­sić się do porad­ni dwu­krot­nie: raz w celu wyko­na­nia kom­ple­tu badań (naj­le­piej na czczo) w godz. 8-10, dru­gi raz na kon­sul­ta­cję lekar­ską w godz. 8-18. Porad­nia czyn­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8-18.

U każ­dej oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­nej do uczest­nic­twa w pro­gra­mie zosta­nie okre­ślo­ne indy­wi­du­al­ne ryzy­ko zagro­że­nia cho­ro­ba­mi ukła­du krą­że­nia. W ramach pro­gra­mu zosta­ną wyko­na­ne nie­od­płat­ne nastę­pu­ją­ce badania:
  • ozna­cze­nie pozio­mu glu­ko­zy we krwi
  • ozna­cze­nie pozio­mu cho­le­ste­ro­lu, trój­gli­ce­ry­dów i lipi­dów (HDL, LDL) w suro­wi­cy krwi
  • pomiar ciśnie­nia tętniczego

oraz kon­sul­ta­cję lekarską

Pra­wi­dło­we war­to­ści badań:

Glu­ko­za (poziom cukru we krwi) na czczo< 110 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Cho­le­ste­rol całkowity< 150 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Trój­gli­ce­ry­dy< 200 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
HDL cho­le­ste­rol> 50 mg/dl dla kobiet
> 35 mg/dl dla mężczyzn
spraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
LDL cho­le­ste­rol< 130 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Ciśnie­nie tętnicze< 115/70 mmHg - ciśnie­nie optymalne
< 130/80 mmHg - ciśnie­nie prawidłowe
< 130-139/80-89 mmHg - ciśnie­nie wysokie
> 140/90 mmHg - nad­ci­śnie­nie tętnicze
spraw­dzaj przy­naj­mniej raz w roku
naj­le­piej przy każ­dej wizy­cie u leka­rza rodzinnego
Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Scroll To Top
Uni-Med