Choroby układu krążenia

Kontrakt NFZ

codzien­nie - godz. 8-9

Na bada­nia krwi pro­szę zgło­sić się na czczo !

Ser­decz­nie zapra­szamy na cał­ko­wi­cie BEZPŁATNE bada­nia układu krą­że­nia, reali­zo­wane w ramach Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki Cho­rób Układu Krążenia.

Cho­roby układu krą­że­nia są główną przy­czyną zgo­nów w Pol­sce i na świe­cie. Umie­ral­ność z tego powodu w naszym kraju należy nie­stety do naj­wyż­szych w Euro­pie. Corocz­nie cho­roby te są przy­czyną zgonu grubo ponad 100 tysięcy osób w Pol­sce.
W związku z reali­za­cją Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki Cho­rób Układu Krą­że­nia uprzej­mie infor­mu­jemy, że upraw­nio­nymi do uzy­ska­nia świad­czeń w powyż­szym zakre­sie w 2015 roku są osoby uro­dzone w latach 1980, 1975, 1970, 1965 i 1960, u któ­rych nie wyko­nano w ciągu ostat­nich 5 lat badań obję­tych tym pro­gra­mem lub u któ­rych nie wykryto cho­rób serca i układu krążenia.

Bada­nia prze­pro­wa­dzone w latach ubie­głych poka­zują, że ważną rolę w roz­woju cho­rób układu krą­że­nia odgry­wają nie­które wzorce zacho­wań skła­da­jące się na współ­cze­sny tryb życia: nie­ra­cjo­nalne odży­wia­nie się, niska aktyw­ność ruchowa, nad­waga i oty­łość, pale­nie papie­ro­sów, nad­mierne spo­ży­wa­nie alko­holu, czę­sty i dłu­go­trwały stres. Istotne są rów­nież uwa­run­ko­wa­nia genetyczne.

Głów­nym celem PPChUK jest obni­że­nie zacho­ro­wal­no­ści i umie­ral­no­ści z powodu cho­rób układu krą­że­nia popu­la­cji obję­tej pro­gra­mem poprzez wcze­sne wykry­wa­nie, reduk­cję wystę­po­wa­nia i natę­że­nia czyn­ni­ków ryzyka. Bar­dzo ważna jest wcze­sna iden­ty­fi­ka­cja osób z pod­wyż­szo­nym ryzy­kiem cho­rób układu krą­że­nia oraz pro­mo­cja zdro­wego stylu życia.

W ramach pro­gramu BEZPŁATNIE wyko­nu­jemy bada­nia bio­che­miczne krwi oraz pomiar ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi i okre­śle­nie BMI (wskaź­nik pra­wi­dło­wej masy ciała w sto­sunku do wzro­stu - możesz samo­dziel­nie spraw­dzić swoje BMI poni­żej na tej stro­nie.
Istotną rolę w prze­biegu pro­gramu odgrywa prze­pro­wa­dze­nie wywiadu lekar­skiego i ocena poszcze­gól­nych czyn­ni­ków ryzyka zacho­ro­wa­nia na cho­roby układu krą­że­nia, a także roz­mowa edu­ka­cyjna zachę­ca­jąca do zmiany stylu życia na bar­dziej sprzy­ja­jący zdro­wiu. W razie koniecz­no­ści lekarz podej­muje decy­zję co do dal­szego postę­po­wa­nia medycznego.

Pro­szę zwró­cić uwagę, że koszt badań poza pro­gra­mem wynosi ponad 50 zł.

Pacjent musi zgło­sić się do poradni dwu­krot­nie: raz w celu wyko­na­nia kom­pletu badań (naj­le­piej na czczo) w godz. 8-10, drugi raz na kon­sul­ta­cję lekar­ską w godz. 8-18. Porad­nia czynna jest od ponie­działku do piątku w godz. 8-18.

U każ­dej osoby zakwa­li­fi­ko­wa­nej do uczest­nic­twa w pro­gra­mie zosta­nie okre­ślone indy­wi­du­alne ryzyko zagro­że­nia cho­ro­bami układu krą­że­nia. W ramach pro­gramu zostaną wyko­nane nie­od­płatne nastę­pu­jące badania:

  • ozna­cze­nie poziomu glu­kozy we krwi
  • ozna­cze­nie poziomu cho­le­ste­rolu, trój­gli­ce­ry­dów i lipi­dów (HDL, LDL) w suro­wicy krwi
  • pomiar ciśnie­nia tętniczego

oraz kon­sul­ta­cję lekarską

Pra­wi­dłowe war­to­ści badań:

Glu­koza (poziom cukru we krwi) na czczo< 110 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Cho­le­ste­rol całkowity< 150 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Trój­gli­ce­rydy< 200 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
HDL cho­le­ste­rol> 50 mg/dl dla kobiet
> 35 mg/dl dla mężczyzn
spraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
LDL cho­le­ste­rol< 130 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Ciśnie­nie tętnicze< 115/70 mmHg - ciśnie­nie opty­malne
< 130/80 mmHg - ciśnie­nie pra­wi­dłowe
< 130-139/80-89 mmHg - ciśnie­nie wyso­kie
> 140/90 mmHg - nad­ci­śnie­nie tętnicze
spraw­dzaj przy­naj­mniej raz w roku
naj­le­piej przy każ­dej wizy­cie u leka­rza rodzinnego

Nasi lekarze

Agnieszka Sikora-Puz

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe:echo­kar­dio­gra­fia
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­wentka Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddziału Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medycz­nego w Katowicach-Ochojcu.

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo. W 2017 roku ukoń­czyła spe­cja­li­styczny kurs medyczny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­roby nowo­two­ro­wej”.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Scroll To Top