Choroby układu krążenia

Kontrakt NFZ

codzien­nie - godz. 8-9

Na bada­nia krwi pro­szę zgło­sić się na czczo !

Ser­decz­nie zapra­szamy na cał­ko­wi­cie BEZPŁATNE bada­nia układu krą­że­nia, reali­zo­wane w ramach Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki Cho­rób Układu Krążenia.

Cho­roby układu krą­że­nia są główną przy­czyną zgo­nów w Pol­sce i na świe­cie. Umie­ral­ność z tego powodu w naszym kraju należy nie­stety do naj­wyż­szych w Euro­pie. Corocz­nie cho­roby te są przy­czyną zgonu grubo ponad 100 tysięcy osób w Pol­sce.
W związku z reali­za­cją Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki Cho­rób Układu Krą­że­nia uprzej­mie infor­mu­jemy, że upraw­nio­nymi do uzy­ska­nia świad­czeń w powyż­szym zakre­sie w 2015 roku są osoby uro­dzone w latach 1980, 1975, 1970, 1965 i 1960, u któ­rych nie wyko­nano w ciągu ostat­nich 5 lat badań obję­tych tym pro­gra­mem lub u któ­rych nie wykryto cho­rób serca i układu krążenia.

Bada­nia prze­pro­wa­dzone w latach ubie­głych poka­zują, że ważną rolę w roz­woju cho­rób układu krą­że­nia odgry­wają nie­które wzorce zacho­wań skła­da­jące się na współ­cze­sny tryb życia: nie­ra­cjo­nalne odży­wia­nie się, niska aktyw­ność ruchowa, nad­waga i oty­łość, pale­nie papie­ro­sów, nad­mierne spo­ży­wa­nie alko­holu, czę­sty i dłu­go­trwały stres. Istotne są rów­nież uwa­run­ko­wa­nia genetyczne.

Głów­nym celem PPChUK jest obni­że­nie zacho­ro­wal­no­ści i umie­ral­no­ści z powodu cho­rób układu krą­że­nia popu­la­cji obję­tej pro­gra­mem poprzez wcze­sne wykry­wa­nie, reduk­cję wystę­po­wa­nia i natę­że­nia czyn­ni­ków ryzyka. Bar­dzo ważna jest wcze­sna iden­ty­fi­ka­cja osób z pod­wyż­szo­nym ryzy­kiem cho­rób układu krą­że­nia oraz pro­mo­cja zdro­wego stylu życia.

W ramach pro­gramu BEZPŁATNIE wyko­nu­jemy bada­nia bio­che­miczne krwi oraz pomiar ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi i okre­śle­nie BMI (wskaź­nik pra­wi­dło­wej masy ciała w sto­sunku do wzro­stu - możesz samo­dziel­nie spraw­dzić swoje BMI poni­żej na tej stro­nie.
Istotną rolę w prze­biegu pro­gramu odgrywa prze­pro­wa­dze­nie wywiadu lekar­skiego i ocena poszcze­gól­nych czyn­ni­ków ryzyka zacho­ro­wa­nia na cho­roby układu krą­że­nia, a także roz­mowa edu­ka­cyjna zachę­ca­jąca do zmiany stylu życia na bar­dziej sprzy­ja­jący zdro­wiu. W razie koniecz­no­ści lekarz podej­muje decy­zję co do dal­szego postę­po­wa­nia medycznego.

Pro­szę zwró­cić uwagę, że koszt badań poza pro­gra­mem wynosi ponad 50 zł.

Pacjent musi zgło­sić się do poradni dwu­krot­nie: raz w celu wyko­na­nia kom­pletu badań (naj­le­piej na czczo) w godz. 8-10, drugi raz na kon­sul­ta­cję lekar­ską w godz. 8-18. Porad­nia czynna jest od ponie­działku do piątku w godz. 8-18.

U każ­dej osoby zakwa­li­fi­ko­wa­nej do uczest­nic­twa w pro­gra­mie zosta­nie okre­ślone indy­wi­du­alne ryzyko zagro­że­nia cho­ro­bami układu krą­że­nia. W ramach pro­gramu zostaną wyko­nane nie­od­płatne nastę­pu­jące badania:

  • ozna­cze­nie poziomu glu­kozy we krwi
  • ozna­cze­nie poziomu cho­le­ste­rolu, trój­gli­ce­ry­dów i lipi­dów (HDL, LDL) w suro­wicy krwi
  • pomiar ciśnie­nia tętniczego

oraz kon­sul­ta­cję lekarską

Pra­wi­dłowe war­to­ści badań:

Glu­koza (poziom cukru we krwi) na czczo< 110 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Cho­le­ste­rol całkowity< 150 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Trój­gli­ce­rydy< 200 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
HDL cho­le­ste­rol> 50 mg/dl dla kobiet
> 35 mg/dl dla mężczyzn
spraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
LDL cho­le­ste­rol< 130 mg/dlspraw­dzaj przy­naj­mniej co 3 lata
Ciśnie­nie tętnicze< 115/70 mmHg - ciśnie­nie opty­malne
< 130/80 mmHg - ciśnie­nie pra­wi­dłowe
< 130-139/80-89 mmHg - ciśnie­nie wyso­kie
> 140/90 mmHg - nad­ci­śnie­nie tętnicze
spraw­dzaj przy­naj­mniej raz w roku
naj­le­piej przy każ­dej wizy­cie u leka­rza rodzinnego

Nasi lekarze

Agnieszka Sikora-Puz

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Specjalizacje: kardiologia
Zainteresowania zawodowe:echokardiografia
Notka biograficzna:
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Obecnie lekarz II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.

Lekarz Magdalena Zielińska-Herczak

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komercyjne 10-18

Specjalizacje: medycyna rodzinna
Umiejętności: wykonywanie badań spirometrycznych, wykonywanie badań usg jamy brzusznej, wykonywanie usg tarczycy
Zainteresowania zawodowe: leczenie astmy, POChP, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, ultrasonografia, ultrasonografia dopplerowska

Notka biograficzna:
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pochodzi z rodziny lekarskiej – matka i brat są lekarzami dentystami.
W codziennej praktyce lekarza rodzinnego stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W relacjach lekarz-pacjent stara się używać zrozumiałego języka. Ze względu na zainteresowania ultrasonografią (posiada umiejętności wykonywania badań usg: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, układu moczowego oraz tarczycy), leczeniem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia stara się zając pacjentem POZ możliwie najbardziej kompleksowo.
Jest lekarzem w Prywatnym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach i zjazdach lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów.
Jej pasją jest przede wszystkim dobra książka. Interesuje się w szczególności historią średniowiecza, stąd jej częste podróże do Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego. Promuje aktywny tryb życia. Stara się codziennie ćwiczyć na bieżni i rowerku. Jeździ na nartach.

Opinie znalezione w internecie:

opinia7

Magdalena Zielińska-Herczak pełni funkcję kierownika medycznego w Uni-Med.

Scroll To Top