Allianz

W ramach umowy z Allianz Pol­ska Życie TU S.A. ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usługi medyczne:

 • ambu­la­to­ryjna opieka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci (brak umowy: oto­la­ryn­go­log, hiper­ten­sjo­log, kar­dio­log)
 • wizyty domowe (po zle­ce­niu przez Allianz)
 • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter EKG, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia,serologia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikro­bio­lo­gia, histopatologia)
 • bada­nia radio­lo­giczne RTG – wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opieki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzew­nowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, śli­nianki, piersi, stawy, prostata)
 • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, śli­nia­nek, sutka
 • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szyja, nerki, kończyny)
 • reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia
 • sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endodoncją
 • chi­rur­gia stomatologiczna

Zakres świad­czeń zależny jest od pakietu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu i auto­ry­za­cji przez  Call Cen­ter Allianz Życie Pol­ska TU S.A.

Scroll To Top