Allianz

W ramach umo­wy z Allianz Pol­ska Życie TU S.A. ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usłu­gi medyczne:

  • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje dermatologa-wenerologa
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje endokrynologa
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje neurologa
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje ortopedy
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (EKG spo­czyn­kowe, spi­ro­me­tria płuc)
  • bada­nia USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, USG ortopedyczne)

Nie reali­zu­je­my lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go, kon­sul­ta­cji hiper­ten­sjo­lo­ga, kar­dio­lo­ga, laryn­go­lo­ga i nefro­lo­ga oraz wizyt domo­wych. Dla Allianz nie wyko­nu­je­my badań labo­ra­to­ryj­nych i RTG.

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubezpieczenia.

Auto­ry­za­cja świad­czeń odby­wa się na miej­scu, za pomo­cą sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, na pod­sta­wie kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­nej i danych per­so­nal­nych pacjen­ta. Nie jest koniecz­ne uma­wia­nie wizy­ty przez info­li­nię Allianz Życie Pol­ska TU S.A.

Scroll To Top
Uni-Med