Allianz

W ramach umo­wy z Allianz Pol­ska Życie TU S.A. ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usłu­gi medyczne:

  • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzie­ci (chi­rurg ogól­ny, der­ma­to­log-wene­ro­log, endo­kry­no­log, neu­ro­log, ortopeda-traumatolog)
  • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje pro­fe­sor­skie (cho­ro­by wewnętrz­ne, nefrolog)
  • drob­ne zabie­gi na skó­rze na pod­sta­wie skie­ro­wa­nia przez nasze­go leka­rza dermatologa
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (EKG spo­czyn­kowe, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
  • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, sero­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikrobiologia)
  • bada­nia USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, stawy)

Nie reali­zu­je­my lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go, reha­bi­li­ta­cji i fizy­ko­te­ra­pii, kon­sul­ta­cji hiper­ten­sjo­lo­ga, kar­dio­lo­ga, laryn­go­lo­ga i nefro­lo­ga oraz wizyt domowych.

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komer­cyj­nych z 10% upustem.

Auto­ry­za­cja świad­czeń odby­wa się na miej­scu, za pomo­cą sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, na pod­sta­wie kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­nej i danych per­so­nal­nych pacjen­ta. Nie jest koniecz­ne uma­wia­nie wizy­ty przez info­li­nię Allianz Życie Pol­ska TU S.A.

Scroll To Top
Uni-Med