Allianz

W ramach umo­wy z Allianz Pol­ska Życie TU S.A. ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usłu­gi medycz­ne:

 • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opa­trun­ki)
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzie­ci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzie­ci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzie­ci (brak umo­wy: oto­la­ryn­go­log, hiper­ten­sjo­log, kar­dio­log, der­mo­sko­pia, tri­cho­sko­pia, zabie­gi na skó­rze)
 • wizy­ty domo­we (po zle­ce­niu przez Allianz)
 • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter EKG, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, sero­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikro­bio­lo­gia, histo­pa­to­lo­gia)
 • bada­nia radio­lo­giczne RTG – wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opie­ki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnow­cu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, pro­sta­ta)
 • biop­sja cien­ko­igło­wa tar­czy­cy, śli­nia­nek, sut­ka
 • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szy­ja, ner­ki, koń­czy­ny)
 • reha­bi­li­ta­cja i fizy­ko­te­ra­pia
 • sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją
 • chi­rur­gia sto­ma­to­lo­gicz­na

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Zakres ubez­pie­cze­nia nie obej­mu­je zabie­gów zwią­za­nych z usu­wa­niem zmian skór­nych. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komer­cyj­nych.

Auto­ry­za­cja świad­czeń odby­wa się na miej­scu, za pomo­cą sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, na pod­sta­wie kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­nej i danych per­so­nal­nych pacjen­ta. Nie jest koniecz­ne uma­wia­nie wizy­ty przez info­li­nię Allianz Życie Pol­ska TU S.A.

Scroll To Top
Uni-Med