Pediatra

  • kon­sul­ta­cje lekar­skie w gabi­ne­cie w zakre­sie cho­rób dzie­ci i nie­mow­ląt
  • wyko­ny­wa­nie szcze­pień ochron­nych obo­wiąz­ko­wych zgod­nych z kalen­da­rzem szcze­pień
szczepienia2013
  • wyko­ny­wa­nie szcze­pień ochron­nych zale­ca­nych (dodat­ko­wych): np. prze­ciw zapa­le­niu opon mózgo­wych, prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu A i B, prze­ciw gry­pie, prze­ciw klesz­czo­we­mu zapa­le­niu mózgu, zaka­że­niom pneu­mo­ko­ko­wym i inne
  • udzie­la­nie porad pro­fi­lak­tycz­nych w zakre­sie higie­ny i żywie­nia nie­mow­ląt oraz dzie­ci star­szych
  • dia­gno­sty­ka ultra­so­no­gra­ficz­na sta­wów bio­dro­wych (USG bio­de­rek) u nie­mow­ląt i dzie­ci
Nasi lekarze

Lekarz Anna Kubińska-Kubica

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-11
16-18 (I pią­tek mie­sią­ca)

Spe­cja­li­za­cje: pedia­tria, medy­cy­na rodzin­na

Scroll To Top
Uni-Med