Pediatra

  • kon­sul­ta­cje lekar­skie w gabi­ne­cie w zakre­sie cho­rób dzieci i niemowląt
  • wyko­ny­wa­nie szcze­pień ochron­nych obo­wiąz­ko­wych zgod­nych z kalen­da­rzem szczepień
szczepienia2013
  • wyko­ny­wa­nie szcze­pień ochron­nych zale­ca­nych (dodat­ko­wych): np. prze­ciw zapa­le­niu opon mózgo­wych, prze­ciw wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu A i B, prze­ciw gry­pie, prze­ciw klesz­czo­wemu zapa­le­niu mózgu, zaka­że­niom pneu­mo­ko­ko­wym i inne
  • udzie­la­nie porad pro­fi­lak­tycz­nych w zakre­sie higieny i żywie­nia nie­mow­ląt oraz dzieci starszych
  • dia­gno­styka ultra­so­no­gra­ficzna sta­wów bio­dro­wych (USG bio­de­rek) u nie­mow­ląt i dzieci

Nasi lekarze

Lekarz Anna Kubińska-Kubica

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
11-13
16-18 (I pią­tek miesiąca)

Spe­cja­li­za­cje: pedia­tria, medy­cyna rodzinna

Lekarz Anna Wojakowska

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-16

Spe­cja­li­za­cje: orto­pe­dia i trau­ma­to­lo­gia narządu ruchu
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: dia­gno­styka USG sta­wów bio­dro­wych, wady postawy
Zain­te­re­so­wa­nia pozazawodowe:

Scroll To Top