Pediatra

  • kon­sul­ta­cje lekar­skie w gabi­ne­cie w zakre­sie cho­rób dzie­ci i niemowląt
  • wyko­ny­wa­nie szcze­pień ochron­nych obo­wiąz­ko­wych zgod­nych z kalen­da­rzem szczepień

Nasi lekarze

Anna Kubińska-Kubica

specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-11
9-11
16-18 (raz w miesiącu)

Spe­cja­li­za­cje: pedia­tria, medy­cy­na rodzinna

Scroll To Top
Uni-Med