Kompleksowe badanie USG w Sosnowcu

badanie usg

Bada­nie USG jest jed­ną z wie­lu metod dia­gno­zo­wa­nia cho­rób wewnętrz­nych, pozwa­la­ją­ca wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści w struk­tu­rze naczyń i narzą­dów (np. tor­bie­le, guzy), pato­lo­gie orga­nów i struk­tur cia­ła. Wyko­ny­wa­ne jest za pomo­cą apa­ra­tu wyko­rzy­stu­ją­ce­go do two­rze­nia obra­zów orga­nów wewnętrz­nych nadaj­nik i odbior­nik fal dźwię­ko­wych o wyso­kich czę­sto­tli­wo­ściach, zwy­kle od 2 do 10 MHz. Wytwa­rza­ne wiąz­ki fal odbi­ja­jąc się od narzą­dów wewnętrz­nych, po prze­two­rze­niu przez szyb­ki kom­pu­ter, two­rzą obraz wnę­trza cia­ła, pre­zen­tu­jąc go na moni­to­rze. Bada­nie USG jest nie­in­wa­zyj­ne i bez­bo­le­sne, a ponie­waż nie inge­ru­je w orga­nizm jest zara­zem bada­niem bez­piecz­nym. Jedy­nym dys­kom­for­tem odczu­wa­nym pod­czas bada­nia może jedy­nie być spe­cjal­ny żel, zapew­nia­ją­cy odpo­wied­ni kon­takt gło­wi­cy ultra­so­no­gra­ficz­nej ze skó­rą. W pra­cow­ni ultra­so­no­gra­fii w Sosnow­cu wypo­sa­żo­nej w nowo­cze­sny cyfro­wy mul­ti­dy­scy­pli­nar­ny apa­rat USG wyko­nu­je­my nastę­pu­ją­ce badania:

  • narzą­dów jamy brzusz­nej (wątro­ba, śledziona)
  • ukła­du moczo­we­go (ner­ki, nad­ner­cza, pęcherz moczowy)
  • sta­wów bio­dro­wych u nie­mow­ląt, dzie­ci i dorosłych
  • narzą­dów małych (tar­czy­ca, przytarczyce)
  • dołów pacho­wych i węzłów chłonnych

IMG_4945

Wskazania do badania ultrasonograficznego 

Bada­nie USG wyko­nu­je­my w przy­pad­ku podej­rze­nia wystę­po­wa­nia zmian cho­ro­bo­wych w orga­ni­zmie. Wska­za­nia­mi do bada­nia są mię­dzy inny­mi cho­ro­by i ura­zy nerek, kami­ca moczo­wa, tor­bie­le i guzy nerek, cho­ro­by pęche­rza moczo­we­go czy nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze. Bada­nie ultra­so­no­gra­ficz­ne poma­ga wykryć poja­wia­ją­ce się zmia­ny nowo­two­ro­we , zwy­rod­nie­nio­we, zani­ko­we oraz guzy. Bada­nia USG w Uni-Med wyko­ny­wa­ne są nowo­cze­snym cyfro­wym apa­ra­tem z opcja­mi kolo­ro­we­go dop­ple­ra (duplex, tri­plex) Sono­Ace X8 fir­my Medison.


ultras3
ultras4
ultras5

USG bioderek

Scroll To Top
Uni-Med