USG - ultrasonografia

badanie usgBada­nie USG wyko­ny­wane jest za pomocą apa­ratu wyko­rzy­stu­ją­cego do two­rze­nia obra­zów orga­nów wewnętrz­nych nadaj­nik i odbior­nik fal dźwię­ko­wych o wyso­kich czę­sto­tli­wo­ściach, zwy­kle od 2 do 10 MHz. Wytwa­rzane wiązki fal odbi­ja­jąc się od narzą­dów wewnętrz­nych, po prze­two­rze­niu przez szybki kom­pu­ter, two­rzą obraz wnę­trza ciała, pre­zen­tu­jąc go na moni­to­rze. Bada­nie USG jest nie­in­wa­zyjne i bez­bo­le­sne, a ponie­waż nie inge­ruje w orga­nizm jest zara­zem bada­niem bez­piecz­nym. Jedy­nym dys­kom­for­tem odczu­wal­nym pod­czas bada­nia może jedy­nie być spe­cjalny żel, zapew­nia­jący odpo­wiedni kon­takt gło­wicy ultra­so­no­gra­ficz­nej ze skórą. Wska­zane jest, aby pacjent na bada­nie zabrał ze sobą mały ręcz­nik lub chu­s­teczki higie­niczne. Lekarz dia­gno­sta prze­suwa gło­wicę apa­ratu po skó­rze i usta­wia ją pod róż­nymi kątami do sto­sunku do płasz­czy­zny skóry. USG poka­zuje kształt i wiel­kość orga­nów (wątroby, trzustki, nerek, tar­czycy) oraz może poka­zać nie­pra­wi­dłowe obszary w tych orga­nach. USG umoż­li­wia rów­nież wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści w struk­tu­rze naczyń i narzą­dów (np. tor­biele, guzy), pato­lo­gie orga­nów i struk­tur ciała. W Pra­cowni ultra­so­no­gra­fii wypo­sa­żo­nej w nowo­cze­sny cyfrowy mul­ti­dy­scy­pli­narny apa­rat USG wyko­nu­jemy nastę­pu­jące bada­nia (bada­nia będące w kom­pe­ten­cji leka­rza rodzin­nego -bez­płat­nie):
 • narzą­dów jamy brzusz­nej (wątroba, śledziona)
 • układu moczo­wego (nerki, nad­ner­cza, pęcherz moczowy)
 • pro­staty (gru­czołu krokowego)
 • sta­wów bio­dro­wych u nie­mow­ląt, dzieci i dorosłych
 • narzą­dów małych (tar­czyca, śli­nianki, sutki, jądra)
 • dołów pacho­wych i węzłów chłonnych
 • płuc (prze­zklat­kowe bada­nie usg płuc i opłucnej)
 • skóry (dla poradni dermatologicznej)

IMG_4945Należy pamię­tać, że fale dźwię­kowe, jakie wyko­rzy­stuje USG nie prze­cho­dzą przez frag­menty ciała wypeł­nione gazem. Przy bada­niu jamy brzusz­nej gaz znaj­du­jący się w jeli­tach może utrud­nić bada­nie lub cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić jego prze­pro­wa­dze­nie. Zaleca się, aby przed bada­niem ultra­so­no­gra­ficz­nym narzą­dów jamy brzusz­nej nie spo­ży­wać potraw mogą­cych zwięk­szyć pro­duk­cję gazów. W przed­dzień bada­nia należy zaży­waćEspu­mi­san (śro­dek o dzia­ła­niu odga­zo­wu­ją­cym - do kupie­nia w aptece bez recepty) w dawce 3 x po 2 kap­sułki. W tym dniu dieta powinna być lek­ko­strawna i nie­zbyt obfita. Rano w dniu bada­nia należy zażyć na czczo 2 kap­sułki i pozo­stać na czczo co naj­mniej 6 godzin przed bada­niem. Za pomocą apa­ratu USG można dokład­nie okre­ślić wiel­kość, kształt i poło­że­nie nerek oraz oce­nić pra­wi­dło­wość układu kielichowo-miedniczkowego. Bada­nie jest pomocne w usta­le­niu ist­nie­nia kamie­nia lub kamieni w ukła­dzie kielichowo-miedniczkowym bądź w dro­gach moczo­wych. Pod­czas bada­nia można rów­nież wykryć ist­nie­nie tor­bieli lub guzów nerek. Wska­za­nia do wyko­na­nia bada­nia:

 • kłę­busz­kowe cho­roby nerek
 • cewkowo-śródmiąższowe cho­roby nerek
 • wie­lo­tor­bie­lo­wate zwy­rod­nie­nie nerek
 • tor­biele i guzy nerek
 • kamica moczowa
 • nad­ci­śnie­nie tętnicze
 • cho­roby i urazy nerek
 • cho­roby pęche­rza moczowego
 • cho­roby (prze­rost, zapa­le­nie, guz) gru­czołu kro­ko­wego (prostaty)
 • kon­trola prze­szczepu nerki
Oso­bom skie­ro­wa­nym na bada­nie USG układu moczo­wego lekarz zazwy­czaj zleca, aby przed bada­niem wypić ok. 1,5 litra pły­nów nie­ga­zo­wa­nych. W momen­cie bada­nia istotne jest, aby pęcherz był cał­ko­wi­cie wypeł­niony i odczu­walne było tzw. par­cie na mocz. Nie wolno zatem odda­wać moczu do czasu badania.


ultras3
ultras4
ultras5
Bada­nie USG sta­wów bio­dro­wych u nowo­rod­ków wyko­nuje się w celu wcze­snego roz­po­zna­nia wro­dzo­nej dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych. Bada­nie pozwala okre­ślić ewen­tu­alny sto­pień nasi­le­nia wady. Bada­nie powinno być wyko­ny­wane w pierw­szym mie­siącu życia dziecka, ponie­waż wcze­sne wykry­cie wady i wcze­sne roz­po­czę­cie lecze­nia daje moż­li­wość cał­ko­wi­tego wyle­cze­nia. Wyko­nu­jemy także USG sta­wów kola­no­wych i dołów pod­ko­la­no­wych z oceną struk­tur sta­wo­wych i układu mięśniowo-ścięgnistego.

USG bioderek
Sono­mam­mo­gra­fia (ultra­so­no­gra­fia sut­ków) jest jed­nym z naj­waż­niej­szych badań pro­fi­lak­tycz­nych, które wykrywa zmiany łagodne i nowo­two­rowe u kobiet przed czter­dzie­stym rokiem życia. Jest to bada­nie uzu­peł­nia­jące mam­mo­gra­fię. W prze­ci­wień­stwie do mam­mo­gra­fii można je czę­sto powta­rzać. Pro­fi­lak­tyczne bada­nie USG piersi zale­cane jest raz w roku. Jest ono wska­zane rów­nież w przy­padku, gdy kobieta uskarża się na nie­ty­powe bóle piersi, obser­wuje nie­ty­powe wycieki z sutka, jest zanie­po­ko­jona stward­nie­niami (guz­kami) w bro­dawce lub powięk­sze­niem w dołach pacho­wych oraz gdy piersi stają się asy­me­tryczne. Bada­nie z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szej tech­niki aku­stycz­nej ela­sto­gra­fii tkan­ko­wej 8 gene­ra­cji umoż­li­wia ocenę pod­sta­wo­wych wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych tka­nek sutka i poprzez roz­róż­nia­nie tka­nek zdro­wych od zmian ogni­sko­wych, zna­cząco popra­wia sku­tecz­ność tra­dy­cyj­nego USG w wykry­wa­niu nowo­two­rów piersi. Bada­nie USG piersi naj­wła­ści­wiej wyko­nać mię­dzy 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego.

usg2_do_tresci
Cyfrowy zapis gra­ficzny może być pod­da­wany dal­szej obróbce, np. w celu uzy­ska­nia pomia­rów narzą­dów wewnętrz­nych, czy w celu okre­śle­nia wieku płodu. Zapi­sany obraz może zostać nagrany na płytę CR-ROM, prze­słany sie­cią kom­pu­te­rową do dal­szej oceny lub wydru­ko­wany na urzą­dze­niu zwa­nym wide­oprin­te­rem. Zapis na nośniku CD/DVD, pamięci Pen­Drive lub na papie­rze ter­micz­nym można przed­sta­wić leka­rzowi zle­ca­ją­cemu badanie.

Bada­nia ultra­so­no­gra­ficzne wyko­ny­wane są nowo­cze­snym cyfro­wym apa­ra­tem z opcjami kolo­ro­wego dop­plera (duplex, tri­plex), obra­zo­wa­niem 3D/4D i ela­sto­gra­fią Sono­Ace X8 firmy Medison.

Gabi­net wyko­nuje cien­ko­igłowe biop­sje aspi­ra­cyjne celo­wane (BACC) pod kon­trolą USG tar­czycy i piersi z oceną cyto­lo­giczną pobra­nego materiału.

Miesz­kańcy Domu Seniora “Oaza Spo­koju”, który pozo­stają pod opieką leka­rzy Uni-Med korzy­stają w miej­scu pobytu z naszego cyfro­wego apa­ratu USG DP-8800Plus firmy Min­dray Bio-Medical Electronics.

Nasi lekarze

Lekarz Zbi­gniew Kobylański

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
16-20

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogólna, endo­kry­no­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: histo­ria powszechna
Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia5
opinia6

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo. W 2017 roku ukoń­czyła spe­cja­li­styczny kurs medyczny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­roby nowo­two­ro­wej”.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Lekarz Anna Wojakowska

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
12-14

Spe­cja­li­za­cje: orto­pe­dia i trau­ma­to­lo­gia narządu ruchu
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: dia­gno­styka USG sta­wów bio­dro­wych, wady postawy
Zain­te­re­so­wa­nia pozazawodowe:

Scroll To Top