USG - ultrasonografia w Sosnowcu

badanie usgBada­nie USG wyko­ny­wa­ne jest za pomo­cą apa­ra­tu wyko­rzy­stu­ją­ce­go do two­rze­nia obra­zów orga­nów wewnętrz­nych nadaj­nik i odbior­nik fal dźwię­ko­wych o wyso­kich czę­sto­tli­wo­ściach, zwy­kle od 2 do 10 MHz. Wytwa­rza­ne wiąz­ki fal odbi­ja­jąc się od narzą­dów wewnętrz­nych, po prze­two­rze­niu przez szyb­ki kom­pu­ter, two­rzą obraz wnę­trza cia­ła, pre­zen­tu­jąc go na moni­to­rze. Bada­nie USG jest nie­in­wa­zyj­ne i bez­bo­le­sne, a ponie­waż nie inge­ru­je w orga­nizm jest zara­zem bada­niem bez­piecz­nym. Jedy­nym dys­kom­for­tem odczu­wal­nym pod­czas bada­nia może jedy­nie być spe­cjal­ny żel, zapew­nia­ją­cy odpo­wied­ni kon­takt gło­wi­cy ultra­so­no­gra­ficz­nej ze skó­rą. Wska­za­ne jest, aby pacjent na bada­nie zabrał ze sobą mały ręcz­nik lub chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne. Lekarz dia­gno­sta prze­su­wa gło­wi­cę apa­ra­tu po skó­rze i usta­wia ją pod róż­ny­mi kąta­mi do sto­sun­ku do płasz­czy­zny skó­ry. USG poka­zu­je kształt i wiel­kość orga­nów (wątro­by, trzust­ki, nerek, tar­czy­cy) oraz może poka­zać nie­pra­wi­dło­we obsza­ry w tych orga­nach. USG umoż­li­wia rów­nież wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści w struk­tu­rze naczyń i narzą­dów (np. tor­bie­le, guzy), pato­lo­gie orga­nów i struk­tur cia­ła. W Pra­cow­ni ultra­so­no­gra­fii w Sosnow­cu wypo­sa­żo­nej w nowo­cze­sny cyfro­wy mul­ti­dy­scy­pli­nar­ny apa­rat USG wyko­nu­je­my nastę­pu­ją­ce bada­nia (bada­nia będą­ce w kom­pe­ten­cji leka­rza rodzin­ne­go -bez­płat­nie):
 • narzą­dów jamy brzusz­nej (wątro­ba, śledziona)
 • ukła­du moczo­we­go (ner­ki, nad­ner­cza, pęcherz moczowy)
 • sta­wów bio­dro­wych u nie­mow­ląt, dzie­ci i dorosłych
 • narzą­dów małych (tar­czy­ca, przytarczyce)
 • dołów pacho­wych i węzłów chłonnych

IMG_4945Nale­ży pamię­tać, że fale dźwię­ko­we, jakie wyko­rzy­stu­je USG nie prze­cho­dzą przez frag­men­ty cia­ła wypeł­nio­ne gazem. Przy bada­niu jamy brzusz­nej gaz znaj­du­ją­cy się w jeli­tach może utrud­nić bada­nie lub cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić jego prze­pro­wa­dze­nie. Zale­ca się, aby przed bada­niem ultra­so­no­gra­ficz­nym narzą­dów jamy brzusz­nej nie spo­ży­wać potraw mogą­cych zwięk­szyć pro­duk­cję gazów. W przed­dzień bada­nia nale­ży zaży­wać Espu­mi­san (śro­dek o dzia­ła­niu odga­zo­wu­ją­cym - do kupie­nia w apte­ce bez recep­ty) w daw­ce 3 x po 2 kap­suł­ki. W tym dniu die­ta powin­na być lek­ko­straw­na i nie­zbyt obfi­ta. Rano w dniu bada­nia nale­ży zażyć na czczo 2 kap­suł­ki i pozo­stać na czczo co naj­mniej 6 godzin przed bada­niem. Za pomo­cą apa­ra­tu USG moż­na dokład­nie okre­ślić wiel­kość, kształt i poło­że­nie nerek oraz oce­nić pra­wi­dło­wość ukła­du kie­li­cho­wo-mied­nicz­ko­we­go. Bada­nie jest pomoc­ne w usta­le­niu ist­nie­nia kamie­nia lub kamie­ni w ukła­dzie kie­li­cho­wo-mied­nicz­ko­wym bądź w dro­gach moczo­wych. Pod­czas bada­nia moż­na rów­nież wykryć ist­nie­nie tor­bie­li lub guzów nerek. Wska­za­nia do wyko­na­nia badania:

 • kłę­busz­ko­we cho­ro­by nerek
 • cew­ko­wo-śród­miąż­szo­we cho­ro­by nerek
 • wie­lo­tor­bie­lo­wa­te zwy­rod­nie­nie nerek
 • tor­bie­le i guzy nerek
 • kami­ca moczowa
 • nad­ci­śnie­nie tętnicze
 • cho­ro­by i ura­zy nerek
 • cho­ro­by pęche­rza moczowego
 • cho­ro­by (prze­rost, zapa­le­nie, guz) gru­czo­łu kro­ko­we­go (pro­sta­ty)
 • kon­tro­la prze­szcze­pu nerki
Oso­bom skie­ro­wa­nym na bada­nie USG ukła­du moczo­we­go lekarz zazwy­czaj zle­ca, aby przed bada­niem wypić ok. 1,5 litra pły­nów nie­ga­zo­wa­nych. W momen­cie bada­nia istot­ne jest, aby pęcherz był cał­ko­wi­cie wypeł­nio­ny i odczu­wal­ne było tzw. par­cie na mocz. Nie wol­no zatem odda­wać moczu do cza­su badania.


ultras3
ultras4
ultras5
Bada­nie USG sta­wów bio­dro­wych u nowo­rod­ków wyko­nu­je się w celu wcze­sne­go roz­po­zna­nia wro­dzo­nej dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych. Bada­nie pozwa­la okre­ślić ewen­tu­al­ny sto­pień nasi­le­nia wady. Bada­nie powin­no być wyko­ny­wa­ne w pierw­szym mie­sią­cu życia dziec­ka, ponie­waż wcze­sne wykry­cie wady i wcze­sne roz­po­czę­cie lecze­nia daje moż­li­wość cał­ko­wi­te­go wyle­cze­nia. Wyko­nu­je­my tak­że USG sta­wów kola­no­wych i dołów pod­ko­la­no­wych z oce­ną struk­tur sta­wo­wych i ukła­du mięśniowo-ścięgnistego.

USG bioderek
Bada­nia ultra­so­no­gra­ficz­ne wyko­ny­wa­ne są nowo­cze­snym cyfro­wym apa­ra­tem z opcja­mi kolo­ro­we­go dop­ple­ra (duplex, tri­plex) Sono­Ace X8 fir­my Medison.

Scroll To Top
Uni-Med