Diagnostyka laryngologiczna

Zapew­nia­my kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę cho­rób nosa, gar­dła i krta­ni. Pod­czas kon­sul­ta­cji wyko­nu­je­my bada­nia gór­nych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia­ją­ce wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści ana­to­micz­nych (np. poli­pów nosa, skrzy­wio­nej prze­gro­dy nosa, prze­ro­stu mał­żo­win noso­wych, poli­pów krta­ni czy zapa­le­nia migdałków).

Wyko­nu­je­my także:

  • laryn­go­sko­pię
  • oto­sko­pię ucha środkowego
  • audio­me­trię impe­dan­cyj­ną (tym­pa­no­me­tria i odru­chy z mię­śnia strzemiączkowego)
  • audio­me­trię tonal­ną (bada­nie na prze­wod­nic­two powietrz­ne i kostne)
  • tym­pa­no­me­trię (infek­cje ucha środ­ko­we­go, per­fo­ra­cja bło­ny bęben­ko­wej, zatka­ny kanał słu­cho­wy, nie­droż­ność trąb­ki słu­cho­wej Eusta­chiu­sza, per­lak, oto­skle­ro­za, nie­do­słuch prze­wo­dze­nio­wy i nie­do­słuch odbior­czy, nie­któ­re scho­rze­nia neurologiczne)
  • dia­gno­sty­kę odru­chu strzemiączkowego
  • cyto­lo­gię pobra­ną z nosa i gardła
  • wyma­zy z gar­dła na obec­ność bak­te­rii Strep­to­coc­cus pyogenes

Dys­po­nu­jemy tak­że nowo­cze­snym apa­ra­tem QuikRe­ad go do szyb­kiego ozna­cze­nia stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP) w krwi peł­nej, suro­wicy i oso­czu oraz szyb­kiego testu wykry­wa­ją­cego w prób­kach wyma­zu z gar­dła obec­ność bak­te­rii pacior­kow­ca (Strep­to­coc­cus pyoge­nes), któ­ra jest czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym bak­te­ryjne zapa­le­nie gardła.

orion2011b
Testy dają wia­ry­godne wyni­ki zale­d­wie w cią­gu kil­ku minut i zna­cząco przy­spie­szają pra­wi­dłową decy­zję co do zasto­so­wa­nia anty­bio­ty­ko­te­ra­pii w wie­lu cho­ro­bach infek­cyj­nych, zaka­że­niach bak­te­ryj­nych, sta­nach zapal­nych dróg odde­cho­wych i ucha.

 

Nasi lekarze

Elżbieta Zwolińska-Grębosz

specjalista otolaryngologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-19
15-18
15-17

Spe­cja­li­za­cje: otolaryngologia

Zain­te­re­so­wa­nia zawodowe:

Not­ka biograficzna:

Scroll To Top
Uni-Med