Diagnostyka laryngologiczna

Zapewniamy kompleksową diagnostykę chorób nosa, gardła i krtani. Wykonują badania wideoendoskopowe (rynoskopia endoskopowa) górnych dróg oddechowych. Obraz endoskopowy jest widoczny w powiększeniu na monitorze. Umożliwia to pokazanie pacjentowi i omówienie z nim wykrytych nieprawidłowości (np. polipów nosa, skrzywionej przegrody nosa, przerostu małżowin nosowych, polipów krtani czy zapalenia migdałków).

Wykonujemy także:

  • laryngoskopię lupową
  • mikrootoskopię ucha środkowego (badanie przy użyciu mikroskopu)
  • tympanometrię (infekcje ucha środkowego, perforacja błony bębenkowej, zatkany kanał słuchowy, niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza, perlak, otoskleroza, niedosłuch przewodzeniowy i niedosłuch odbiorczy, niektóre schorzenia neurologiczne)
  • audiometrię tonalna (badanie skriningowe)
  • diagnostykę odruchu strzemiączkowego
  • cytologię pobraną z nosa i gardła
  • wymazy z gardła na obec­ność bak­te­rii Strep­to­coc­cus pyoge­nes

Dys­po­nu­jemy także nowo­cze­snym apa­ra­tem QuikRead go do szyb­kiego ozna­cze­nia stę­że­nia białka C-reaktywnego (CRP) w krwi peł­nej, suro­wicy i osoczu oraz szyb­kiego testu wykry­wa­ją­cego w prób­kach wymazu z gar­dła obec­ność bak­te­rii paciorkowca (Strep­to­coc­cus pyoge­nes), która jest czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym bak­te­ryjne zapa­le­nie gardła.

orion2011b
Testy dają wia­ry­godne wyniki zale­d­wie w ciągu kilku minut i zna­cząco przy­spie­szają pra­wi­dłową decy­zję co do zasto­so­wa­nia anty­bio­ty­ko­te­ra­pii w wielu cho­ro­bach infek­cyj­nych, zaka­że­niach bak­te­ryj­nych, sta­nach zapal­nych dróg odde­cho­wych i ucha.

 

Nasi lekarze

Dr n. med. Piotr Wardas

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
17-20

Specjalizacje: otolaryngologia
Zainteresowania zawodowe: chirurgia, małoinwazyjne leczenie endoskopowe zatok metodą FEES, farmakologia doświadczalna
Notka biograficzna:
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Obecnie adiunkt Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Publikuje w polskich i zagranicznych periodykach medycznych.
Kierownik Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Scroll To Top