Diagnostyka laryngologiczna

Zapew­niamy kom­plek­sową dia­gno­stykę cho­rób nosa, gar­dła i krtani. Wyko­nują bada­nia wide­oen­do­sko­powe (ryno­sko­pia endo­sko­powa) gór­nych dróg odde­cho­wych. Obraz endo­sko­powy jest widoczny w powięk­sze­niu na moni­to­rze. Umoż­li­wia to poka­za­nie pacjen­towi i omó­wie­nie z nim wykry­tych nie­pra­wi­dło­wo­ści (np. poli­pów nosa, skrzy­wio­nej prze­grody nosa, prze­ro­stu mał­żo­win noso­wych, poli­pów krtani czy zapa­le­nia migdałków).

Wyko­nu­jemy także:

  • laryn­go­sko­pię lupową
  • mikro­oto­sko­pię ucha środ­ko­wego (bada­nie przy uży­ciu mikroskopu)
  • tym­pa­no­me­trię (infek­cje ucha środ­ko­wego, per­fo­ra­cja błony bęben­ko­wej, zatkany kanał słu­chowy, nie­droż­ność trąbki słu­cho­wej Eusta­chiu­sza, per­lak, oto­skle­roza, nie­do­słuch prze­wo­dze­niowy i nie­do­słuch odbior­czy, nie­które scho­rze­nia neurologiczne)
  • audio­me­trię tonalna (bada­nie skriningowe)
  • dia­gno­stykę odru­chu strzemiączkowego
  • cyto­lo­gię pobraną z nosa i gardła
  • wymazy z gar­dła na obec­ność bak­te­rii Strep­to­coc­cus pyogenes

Dys­po­nu­jemy także nowo­cze­snym apa­ra­tem QuikRead go do szyb­kiego ozna­cze­nia stę­że­nia białka C-reaktywnego (CRP) w krwi peł­nej, suro­wicy i oso­czu oraz szyb­kiego testu wykry­wa­ją­cego w prób­kach wymazu z gar­dła obec­ność bak­te­rii pacior­kowca (Strep­to­coc­cus pyoge­nes), która jest czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym bak­te­ryjne zapa­le­nie gardła.

orion2011b
Testy dają wia­ry­godne wyniki zale­d­wie w ciągu kilku minut i zna­cząco przy­spie­szają pra­wi­dłową decy­zję co do zasto­so­wa­nia anty­bio­ty­ko­te­ra­pii w wielu cho­ro­bach infek­cyj­nych, zaka­że­niach bak­te­ryj­nych, sta­nach zapal­nych dróg odde­cho­wych i ucha.

 

Nasi lekarze

Dr n. med. Piotr Wardas

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
17-20

Spe­cja­li­za­cje: oto­la­ryn­go­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: chi­rur­gia, mało­in­wa­zyjne lecze­nie endo­sko­powe zatok metodą FEES, far­ma­ko­lo­gia doświad­czalna
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­went Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie adiunkt Kate­dry i Kli­niki Laryn­go­lo­gii Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne ze stu­den­tami polsko- i anglo­ję­zycz­nymi. Publi­kuje w pol­skich i zagra­nicz­nych perio­dy­kach medycz­nych.
Kie­row­nik Oddziału Oto­la­ryn­go­lo­gii i Onko­lo­gii Laryn­go­lo­gicz­nej w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym im. Św. Bar­bary w Sosnowcu.

Opi­nie zna­le­zione w inter­ne­cie:
opinia2

Scroll To Top