Leczenie w poradni

Poradnia lekarzy rodzinnych świadczy usługi medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Dla pacjentów posiadających aktywną deklarację do lekarza / pielęgniarki / położnej POZ lub ubezpieczenie w firmach ubezpieczeniowych świadczenia są bezpłatne.

Świadczenia gwarantowane w POZ obejmują świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii, ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Doświadczony zespół POZ: specjalista medycyny rodzinnej, lekarz ogólny, specjalista pediatra i fachowy personel pielęgniarski oraz pełny zakres diagnostyki, a także rozszerzająca się dostępność do lekarzy innych specjalności sprawia, że jesteśmy bardzo atrakcyjną placówką dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia i firm partnerskich.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. W chorobach przewlekłych ? jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej (powtórne recepty, skierowania, zaświadczenia i druki), porady mogą być udzielane w innym terminie.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ, wykonujący procedury pielęgniarskie (iniekcje, badania EKG), szczepienia obowiązkowe i zalecane, pobranie materiału biologicznego do laboratorium analitycznego (krew, mocz, kał, wymazy) czynny jest w godzinach pracy praktyki. Materiał do badań laboratoryjnych pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna i położna środowiskowo-rodzinna realizują swoje świadczenia w poradni oraz w środowisku, czyli Państwa w domach. Na zlecenie lekarza prowadzącego wykonuje iniekcje, opatrunki, pobiera materiał biologiczny.

Usługi w zakresie transportu sanitarnego w POZ realizuje dla nas samochodami marki Mercedes-Benz firma Luxury Medical Care.

Informacja dla wypełniającego deklarację wyboru

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (wraz z późn. zmianami) ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych (?). Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

Opłata o której mowa powyżej powinna być wnoszona na konto śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nr konta 27 1130 1091 0003 9003 7420 0001.

Wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje się poprzez wypełnienie w przychodni deklaracji, przez konto pacjenta na https://przychodnia.sosnowiec.pl lub przez portal pacjent.gov.pl.

Ważne informacje:

 • od 1 stycznia 2013 roku weryfikacja prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (wizyty, leki, środki pomocnicze) jest realizowana on-line w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ) na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka),
 • w przypadku negatywnej weryfikacji w eWUŚ prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych wymagamy okazania innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, np. druku RMUA, legitymacji emeryta lub rencisty, dowodu opłacenia składki zdrowotnej do ZUS/KRUS lub zaświadczenia o uprawnieniach do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego wydanego przez ZUS. Świadczeniobiorca może także podpisać oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w dniu realizacji świadczeń medycznych,
 • nie akceptujemy deklaracji dla osób zamieszkałych poza terenem miasta Sosnowca, ze względu na brak finansowania przez NFZ dojazdów do miejsca pobytu świadczeniobiorcy,
 • nie akceptujemy ponownie złożonych deklaracji osób, które zrezygnowały z usług naszej poradni POZ (dokumentacja medyczna przenoszona jest do archiwum),
 • przyjmujemy deklaracje dla noworodka lub dziecka wyłącznie zadeklarowanych już w naszej poradni POZ rodziców lub opiekunów dziecka,
 • dla osoby dorosłej płci męskiej należy wypełnić dwie części deklaracji: do lekarza i do pielęgniarki,
 • dla osoby dorosłej płci żeńskiej i dziecka w wieku do 2 miesiąca życia należy wypełnić trzy części deklaracji: do lekarza, do pielęgniarki i do położnej,
 • nie ma obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy, jednakże należy się liczyć z możliwością odmowy realizacji świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ w przypadku braku podpisania odpowiedniej części deklaracji,
 • do zarejestrowania noworodka konieczne jest zaświadczenie urodzenia dziecka wydane przez szpital i karta uodpornienia.

Ubezpieczonym jest osoba (art. 6 ust 1, art. 6 ust. 2 i art. 7):

 • podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ubezpieczająca się dobrowolnie,
 • będąca członkiem rodziny osoby należącej do jednej z dwóch poprzednich kategorii.

Za członka rodziny uważa się następujące osoby (art. 5 pkt 3):

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonkę,
 • krewnych wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8-11 8-11

13-18

13-18

8-13 

13-18

Specjalizacje:
medycyna rodzinna

Umiejętności:
wykonywanie badań spirometrycznych, wykonywanie diagnostyki usg jamy brzusznej, wykonywanie diagnostyki usg narządów szyi (tarczycy, przytarczyc, ślinianek i węzłów chłonnych szyi)

Zainteresowania zawodowe:
leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, ultrasonografia, ultrasonografia dopplerowska

Notka biograficzna:
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pochodzi z rodziny lekarskiej - matka i brat są lekarzami dentystami. W codziennej praktyce lekarza rodzinnego stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W relacjach lekarz-pacjent stara się używać zrozumiałego języka.

Ze względu na zainteresowania ultrasonografią (posiada certyfikowane umiejętności wykonywania badań usg i usg doppler: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, układu moczowego oraz narządów szyi), leczeniem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia stara się zając pacjentem POZ możliwie najbardziej kompleksowo.

W 2017 roku ukończyła specjalistyczny kurs medyczny "Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej", zdając egzamin i uzyskując kolejny certyfikat w diagnostyce ultrasonograficznej. Dwa lata później ukończyła, uzyskując kolejny certyfikat, szkolenie praktyczne z diagnostyki ultrasonograficznej narządów szyi: tarczycy, przytarczyc, ślinianek i węzłów chłonnych szyi.

W latach 2015-2019 była lekarzem konsultującym w Prywatnym Domu Seniora "Oaza Spokoju" w Sosnowcu.

W marcu 2019 roku otrzymała medal i tytuł Lekarza Rodzinnego Roku w Sosnowcu w Plebiscycie Hipokrates 2018. Ponownie to wyróżnienie otrzymała w listopadzie 2022 roku w Plebiscycie Hipokrates 2022 w Sosnowcu wśród lekarzy rodzinnych.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach i zjazdach lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów. Jej pasją jest przede wszystkim dobra książka. Interesuje się w szczególności historią średniowiecza, stąd jej częste podróże do Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego. Ostatnio pokochała zieloną Azję i ... Bieszczady. Promuje aktywny tryb życia. Stara się codziennie ćwiczyć na bieżni i rowerku. Jeździ na nartach.

Magdalena Zielińska-Herczak pełni funkcję kierownika medycznego w Uni-Med.

Danuta Brzózka-Jałowiecka

specjalista chorób wewnętrznych

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8-13 8-13 8-13 8-13

13-18

8-13

Specjalizacje:
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista anestezjolog

Umiejętności:

Zainteresowania zawodowe:

Notka biograficzna:

Magdalena Burzyńska-Okrzesik

specjalista chorób wewnętrznych

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
15-18 15-18

Specjalizacje:
specjalista chorób wewnętrznych

Umiejętności:

Zainteresowania zawodowe:

Notka biograficzna:

Anna Kubińska-Kubica

specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
11-13

Specjalizacje:
specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Umiejętności:

Zainteresowania zawodowe:

Notka biograficzna:

Zadzwoń do nas