Leczenie w poradni

Porad­nia leka­rzy rodzin­nych świad­czy usłu­gi medycz­ne w zakre­sie Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej (POZ) od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8 do 18. Dla pacjen­tów posia­da­ją­cych aktyw­ną dekla­ra­cję do leka­rza / pie­lę­gniar­ki / położ­nej POZ lub ubez­pie­cze­nie w fir­mach ubez­pie­cze­nio­wych świad­cze­nia są bez­płat­ne.

Świad­cze­nia gwa­ran­to­wa­ne w POZ obej­mu­ją świad­cze­nia z zakre­su medy­cy­ny ogól­nej, rodzin­nej, cho­rób wewnętrz­nych oraz pedia­trii, ukie­run­ko­wa­ne na pro­mo­cję zdro­wia, pro­fi­lak­ty­kę, dia­gno­sty­kę scho­rzeń, lecze­nie, zapo­bie­ga­nie lub ogra­ni­cza­nie nie­peł­no­spraw­no­ści oraz uspraw­nia­nie i pie­lę­gna­cję świad­cze­nio­bior­cy pod­czas cho­ro­by, udzie­la­ne w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki zdrowotnej.

Doświad­czo­ny zespół POZ: spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzin­nej, lekarz ogól­ny, spe­cja­li­sta pedia­tra i facho­wy per­so­nel pie­lę­gniar­ski oraz peł­ny zakres dia­gno­sty­ki, a tak­że roz­sze­rza­ją­ca się dostęp­ność do leka­rzy innych spe­cjal­no­ści spra­wia, że jeste­śmy bar­dzo atrak­cyj­ną pla­ców­ką dla osób ubez­pie­czo­nych w Naro­do­wym Fun­du­szu Zdro­wia i firm partnerskich.

W prze­wa­ża­ją­cych przy­pad­kach pacjent przyj­mo­wany jest w dniu zgło­sze­nia. W cho­ro­bach prze­wle­kłych – jeśli pacjent nie skar­ży się na gor­sze samo­po­czu­cie, przy kon­ty­nu­acji lecze­nia, gdy potrze­ba kon­taktu pacjen­ta z leka­rzem POZ nie wyni­ka z koniecz­no­ści uzy­ska­nia pomo­cy medycz­nej (powtór­ne recep­ty, skie­ro­wa­nia, zaświad­cze­nia i dru­ki), pora­dy mogą być udzie­lane w innym terminie.

Gabi­net dia­gno­stycz­no-zabie­go­wy POZ, wyko­nu­ją­cy pro­ce­du­ry pie­lę­gniar­skie (iniek­cje, bada­nia EKG), szcze­pie­nia obo­wiąz­ko­we i zale­ca­ne, pobra­nie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go do labo­ra­to­rium ana­li­tycz­ne­go (krew, mocz, kał, wyma­zy) czyn­ny jest w godzi­nach pra­cy prak­ty­ki. Mate­riał do badań labo­ra­to­ryj­nych pobie­ra­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8 do 9.

Pie­lę­gniar­ka śro­do­wi­sko­wo-rodzin­napołoż­na śro­do­wi­sko­wo-rodzin­na reali­zu­ją swo­je świad­cze­nia w porad­ni oraz w śro­do­wi­sku, czy­li Pań­stwa w domach. Na zle­ce­nie leka­rza pro­wa­dzą­ce­go wyko­nu­je iniek­cje, opa­trun­ki, pobie­ra mate­riał biologiczny.

Usłu­gi w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go w POZ reali­zu­je dla nas samo­cho­da­mi mar­ki Mer­ce­des-Benz fir­ma Luxu­ry Medi­cal Care.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z orga­ni­za­cją przy­jęć pacjen­tów w POZ

Infor­ma­cja dla wypeł­nia­ją­ce­go dekla­ra­cję wyboru

Przy­po­mi­na­my, że zgod­nie z Usta­wą z dnia 27 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o świad­cze­niach zdro­wot­nych finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (wraz z późn. zmia­na­mi) ubez­pie­czo­ny ma pra­wo wybo­ru leka­rza, pie­lę­gniar­ki i położ­nej pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej spo­śród leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go nie czę­ściej niż dwa razy w roku kalen­da­rzo­wym, a w przy­pad­ku każ­dej kolej­nej zmia­ny wno­si opła­tę w wyso­ko­ści 80 zło­tych (…). Nie doty­czy to przy­pad­ku zmia­ny miej­sca zamiesz­ka­nia i sytu­acji zaprze­sta­nia udzie­la­nia świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej przez wybra­ne­go leka­rza, pie­lę­gniar­kę i położ­ną pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej oraz innych przy­czyn nie­za­leż­nych od woli świad­cze­nio­bior­cy.

Opła­ta o któ­rej mowa powy­żej powin­na być wno­szo­na na kon­to ślą­skie­go Oddzia­łu Woje­wódz­kie­go Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia.
Nr kon­ta 27 1130 1091 0003 9003 7420 0001.

Wybo­ru leka­rza, pie­lę­gniar­ki i położ­nej pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej doko­nu­je się poprzez wypeł­nie­nie w przy­chod­ni dekla­ra­cji, przez kon­to pacjen­ta na https://przychodnia.sosnowiec.pl lub przez por­tal pacjent.gov.pl.

Waż­ne informacje:

 • od 1 stycz­nia 2013 roku wery­fi­ka­cja pra­wa do bez­płat­nych świad­czeń zdro­wot­nych (wizy­ty, leki, środ­ki pomoc­ni­cze) jest reali­zo­wa­na on-line w sys­te­mie Elek­tro­nicz­nej Wery­fi­ka­cji Upraw­nień Świad­cze­nio­bior­cy (eWUŚ) na pod­sta­wie doku­men­tu toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem i nume­rem PESEL (dowód oso­bi­sty, pra­wo jaz­dy, pasz­port, legi­ty­ma­cja szkol­na lub studencka),
 • w przy­pad­ku nega­tyw­nej wery­fi­ka­cji w eWUŚ pra­wa do bez­płat­nych świad­czeń zdro­wot­nych wyma­ga­my oka­za­nia inne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go pra­wo do świad­czeń, np. dru­ku RMUA, legi­ty­ma­cji eme­ry­ta lub ren­ci­sty, dowo­du opła­ce­nia skład­ki zdro­wot­nej do ZUS/KRUS lub zaświad­cze­nia o upraw­nie­niach do zasił­ku cho­ro­bo­we­go / świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go wyda­ne­go przez ZUS.  Świad­cze­nio­bior­ca może tak­że pod­pi­sać oświad­cze­nie o obję­ciu ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym w dniu reali­za­cji świad­czeń medycznych,
 • nie akcep­tu­je­my dekla­ra­cji dla osób zamiesz­ka­łych poza tere­nem mia­sta Sosnow­ca, ze wzglę­du na brak finan­so­wa­nia przez NFZ dojaz­dów do miej­sca poby­tu świadczeniobiorcy,
 • nie akcep­tu­je­my ponow­nie zło­żo­nych dekla­ra­cji osób, któ­re zre­zy­gno­wa­ły z usług naszej porad­ni POZ (doku­men­ta­cja medycz­na prze­no­szo­na jest do archiwum),
 • przyj­mu­je­my dekla­ra­cje dla nowo­rod­ka lub dziec­ka wyłącz­nie zade­kla­ro­wa­nych już w naszej porad­ni POZ rodzi­ców lub opie­ku­nów dziecka,
 • dla oso­by doro­słej płci męskiej nale­ży wypeł­nić dwie czę­ści dekla­ra­cji: do leka­rza i do pielęgniarki,
 • dla oso­by doro­słej płci żeń­skiej i dziec­ka w wie­ku do 2 mie­sią­ca życia nale­ży wypeł­nić trzy czę­ści dekla­ra­cji: do leka­rza, do pie­lę­gniar­ki i do położnej,
 • nie ma obo­wiąz­ku jed­no­cze­sne­go wybo­ru leka­rza, pie­lę­gniar­ki lub położ­nej u tego same­go świad­cze­nio­daw­cy, jed­nak­że nale­ży się liczyć z moż­li­wo­ścią odmo­wy reali­za­cji świad­czeń leka­rza POZ, pie­lę­gniar­ki POZ lub położ­nej POZ w przy­pad­ku bra­ku pod­pi­sa­nia odpo­wied­niej czę­ści deklaracji,
 • do zare­je­stro­wa­nia nowo­rod­ka koniecz­ne jest zaświad­cze­nie uro­dze­nia dziec­ka wyda­ne przez szpi­tal i kar­ta uodpornienia.

Ubez­pie­czo­nym jest oso­ba (art. 6 ust 1, art. 6 ust. 2 i art. 7):

 • pod­le­ga­ją­ca obo­wiąz­ko­wi ubez­pie­cze­nia zdrowotnego,
 • ubez­pie­cza­ją­ca się dobrowolnie,
 • będą­ca człon­kiem rodzi­ny oso­by nale­żą­cej do jed­nej z dwóch poprzed­nich kategorii.

Za człon­ka rodzi­ny uwa­ża się nastę­pu­ją­ce oso­by (art. 5 pkt 3):

 • dziec­ko wła­sne, dziec­ko mał­żon­ka, dziec­ko przy­spo­so­bio­ne, wnu­ka albo dziec­ko obce, dla któ­re­go usta­no­wio­no opie­kę, albo dziec­ko obce w ramach rodzi­ny zastęp­czej, do ukoń­cze­nia przez nie 18 lat, a jeże­li kształ­ci się dalej - do ukoń­cze­nia 26 lat, nato­miast jeże­li posia­da orze­cze­nie o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści lub inne trak­to­wa­ne na rów­ni - bez ogra­ni­cze­nia wieku,
 • mał­żon­kę,
 • krew­nych wstęp­nych (rodzi­ców, dziad­ków, pra­dziad­ków) pozo­sta­ją­cych z ubez­pie­czo­nym we wspól­nym gospo­dar­stwie domowym.
Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Danuta Brzózka-Jałowiecka

specjalista chorób wewnętrznych

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-13
11:30-15:30
13-16

Spe­cja­li­za­cje: spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, spe­cja­li­sta anestezjolog

Umie­jęt­no­ści:

Zain­te­re­so­wa­nia zawodowe:

Not­ka biograficzna:

Magdalena Burzyńska-Okrzesik

specjalista chorób wewnętrznych

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-18
15-18

Spe­cja­li­za­cje: spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych

Umie­jęt­no­ści:

Zain­te­re­so­wa­nia zawodowe:

Not­ka biograficzna:

Anna Kubińska-Kubica

specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-11
9-11
16-18 (raz w miesiącu)

Spe­cja­li­za­cje: pedia­tria, medy­cy­na rodzinna

Kacper Męcik

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-18
15-18

Spe­cja­li­za­cje: w trak­cie spe­cja­li­za­cji z psy­chia­trii dziecięcej

Umie­jęt­no­ści:

Zain­te­re­so­wa­nia zawodowe:

Not­ka biograficzna:

Scroll To Top
Uni-Med