Leczenie w poradni

Poradnia lekarzy rodzinnych świadczy usługi medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Dla pacjentów posiadających aktywną deklarację do lekarza / pielęgniarki / położnej POZ lub ubezpieczenie w firmach ubezpieczeniowych świadczenia są bezpłatne.

Świadczenia gwarantowane w POZ obejmują świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii, ukierunkowane na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy podczas choroby, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Doświadczony zespół POZ: specjalista medycyny rodzinnej, lekarz ogólny, specjalista pediatra i fachowy personel pielęgniarski oraz pełny zakres diagnostyki, a także rozszerzająca się dostępność do lekarzy innych specjalności sprawia, że jesteśmy bardzo atrakcyjną placówką dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia i firm partnerskich.

W prze­wa­ża­ją­cych przy­pad­kach pacjent przyj­mo­wany jest w dniu zgło­sze­nia. W cho­ro­bach prze­wle­kłych – jeśli pacjent nie skarży się na gor­sze samo­po­czu­cie, przy kon­ty­nu­acji lecze­nia, gdy potrzeba kon­taktu pacjenta z leka­rzem POZ nie wynika z koniecz­no­ści uzy­ska­nia pomocy medycz­nej (powtórne recepty, skie­ro­wa­nia, zaświad­cze­nia i druki), porady mogą być udzie­lane w innym terminie.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ, wykonujący procedury pielęgniarskie (iniekcje, badania EKG), szczepienia obowiązkowe i zalecane, pobranie materiału biologicznego do laboratorium analitycznego (krew, mocz, kał, wymazy) czynny jest w godzinach pracy praktyki. Materiał do badań laboratoryjnych pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinnapołożna środowiskowo-rodzinna realizują swoje świadczenia w poradni oraz w środowisku, czyli Państwa w domach. Na zlecenie lekarza prowadzącego wykonuje iniekcje, opatrunki, pobiera materiał biologiczny.

Usługi w zakresie transportu sanitarnego w POZ realizuje dla nas samochodami marki Mercedes-Benz firma Luxury Medical Care.

Prosimy o zapoznanie się z organizacją przyjęć pacjentów w POZ

Informacja dla wypełniającego deklarację wyboru

Przypominamy, że zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (wraz z późn. zmianami) ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych (…). Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

Opłata o której mowa powyżej powinna być wnoszona na konto śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nr konta 27 1130 1091 0003 9003 7420 0001.

Wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy. 
pdficonProsimy o zapoznanie się z deklaracją wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wypełnioną drukowanymi literami deklarację prosimy dostarczyć do naszej przychodni. Druk deklaracji jest również dostępny do odbioru w naszej siedzibie.

Ważne informacje:

 • od 1 stycznia 2013 roku weryfikacja prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (wizyty, leki, środki pomocnicze) jest realizowana on-line w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ) na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka),
 • w przypadku negatywnej weryfikacji w eWUŚ prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych wymagamy okazania innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, np. druku RMUA, legitymacji emeryta lub rencisty, dowodu opłacenia składki zdrowotnej do ZUS/KRUS lub zaświadczenia o uprawnieniach do zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego wydanego przez ZUS.  Świadczeniobiorca może także podpisać oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w dniu realizacji świadczeń medycznych,
 • nie akceptujemy deklaracji dla osób zamieszkałych poza terenem miasta Sosnowca, ze względu na brak finansowania przez NFZ dojazdów do miejsca pobytu świadczeniobiorcy,
 • nie akceptujemy ponownie złożonych deklaracji osób, które zrezygnowały z usług naszej poradni POZ (dokumentacja medyczna przenoszona jest do archiwum),
 • przyjmujemy deklaracje dla noworodka lub dziecka wyłącznie zadeklarowanych już w naszej poradni POZ rodziców lub opiekunów dziecka,
 • dla osoby dorosłej płci męskiej należy wypełnić dwie części deklaracji: do lekarza i do pielęgniarki,
 • dla osoby dorosłej płci żeńskiej i dziecka w wieku do 2 miesiąca życia należy wypełnić trzy części deklaracji: do lekarza, do pielęgniarki i do położnej,
 • nie ma obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy, jednakże należy się liczyć z możliwością odmowy realizacji świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ w przypadku braku podpisania odpowiedniej części deklaracji,
 • do zarejestrowania noworodka konieczne jest zaświadczenie urodzenia dziecka wydane przez szpital i karta uodpornienia.

Ubezpieczonym jest osoba (art. 6 ust 1, art. 6 ust. 2 i art. 7):

 • podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ubezpieczająca się dobrowolnie,
 • będąca członkiem rodziny osoby należącej do jednej z dwóch poprzednich kategorii.

Za członka rodziny uważa się następujące osoby (art. 5 pkt 3):

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonkę,
 • krewnych wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Nasi lekarze

Lekarz Magdalena Zielińska-Herczak

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komercyjne 10-18

Specjalizacje: medycyna rodzinna
Umiejętności: wykonywanie badań spirometrycznych, wykonywanie badań usg jamy brzusznej, wykonywanie usg tarczycy
Zainteresowania zawodowe: leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, ultrasonografia, ultrasonografia dopplerowska

Notka biograficzna:
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pochodzi z rodziny lekarskiej – matka i brat są lekarzami dentystami.
W codziennej praktyce lekarza rodzinnego stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W relacjach lekarz-pacjent stara się używać zrozumiałego języka. Ze względu na zainteresowania ultrasonografią (posiada certyfikowane umiejętności wykonywania badań usg: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, układu moczowego oraz tarczycy), leczeniem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia stara się zając pacjentem POZ możliwie najbardziej kompleksowo. W 2017 roku ukończyła specjalistyczny kurs medyczny „Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej”, zdając egzamin i uzyskując kolejny certyfikat w diagnostyce ultrasonograficznej.
Jest lekarzem konsultującym w Prywatnym Domu Seniora „Oaza Spokoju” w Sosnowcu.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach i zjazdach lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów.
Jej pasją jest przede wszystkim dobra książka. Interesuje się w szczególności historią średniowiecza, stąd jej częste podróże do Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego. Promuje aktywny tryb życia. Stara się codziennie ćwiczyć na bieżni i rowerku. Jeździ na nartach.

Magdalena Zielińska-Herczak pełni funkcję kierownika medycznego w Uni-Med.

Lekarz Alicja Wędrychowska-Paradowska

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
14-18
14-18
8-14
wizyty 14-15
14-18
8-14
wizyty 14-15

Notka biograficzna:
Studia medyczne ukończyła w 1998 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest lekarzem POZ.

Wiele lat pracowała jako lekarz Ratownictwa Medycznego Kopalni Murcki-Staszic, często biorąc udział w akcjach ratowniczych na terenie wydobycia węgla pod powierzchnią ziemi.

Jest osobą bardzo kontaktową. Lubi pracę z ludźmi, a konsultując uważnie słucha pacjentów i stara się dojść do przyczyny choroby, biorąc pod uwagę nie tylko objawy fizyczne ale także odczucia psychiczne pacjenta.
Poza pracą interesuje się gotowaniem, a eksperymenty kulinarne to jej codzienność. Od 2017 roku swoje pasje kulinarne wykorzystuje w stworzonym przez siebie Bistro Il Sole w Katowicach.
Od lat pasjonuje się śledzeniem historii swojej rodziny, a chcąc dotrzeć do informacji o przodkach podróżuje po całej Europie. Interesuje się historią II wojny światowej, uprawia ogródek warzywny, a z rodziną pomaga także bezdomnym zwierzakom. Mieszka w Katowicach. Ma trójkę dzieci. Syn kontynuuje tradycje rodziców, studiując medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Lekarz Anna Kubińska-Kubica

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
9-11
16-18 (I piątek miesiąca)

Specjalizacje: pediatria, medycyna rodzinna

Scroll To Top