Leczenie w poradni

Porad­nia leka­rzy rodzin­nych świad­czy usługi medyczne w zakre­sie Pod­sta­wo­wej Opieki Zdro­wot­nej (POZ) od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8 do 18. Dla pacjen­tów posia­da­ją­cych aktywną dekla­ra­cję do leka­rza / pie­lę­gniarki / położ­nej POZ lub ubez­pie­cze­nie w fir­mach ubez­pie­cze­nio­wych świad­cze­nia są bez­płatne.

Doświad­czony zespół spe­cja­li­stów medy­cyny rodzin­nej, leka­rzy cho­rób wewnętrz­nych, lekarz pedia­tra i fachowy per­so­nel pie­lę­gniar­ski oraz pełny zakres dia­gno­styki, a także roz­sze­rza­jąca się dostęp­ność do leka­rzy innych spe­cjal­no­ści spra­wia, że jeste­śmy bar­dzo atrak­cyjną pla­cówką dla osób ubez­pie­czo­nych w Naro­do­wym Fun­du­szu Zdro­wia i firm partnerskich.

W prze­wa­ża­ją­cych przy­pad­kach pacjent przyj­mo­wany jest w dniu zgło­sze­nia. W cho­ro­bach prze­wle­kłych – jeśli pacjent nie skarży się na gor­sze samo­po­czu­cie, przy kon­ty­nu­acji lecze­nia, gdy potrzeba kon­taktu pacjenta z leka­rzem POZ nie wynika z koniecz­no­ści uzy­ska­nia pomocy medycz­nej (powtórne recepty, skie­ro­wa­nia, zaświad­cze­nia i druki), porady mogą być udzie­lane w innym terminie.

Gabi­net diagnostyczno-zabiegowy POZ, wyko­nu­jący pro­ce­dury pie­lę­gniar­skie (iniek­cje, bada­nia EKG), szcze­pie­nia obo­wiąz­kowe i zale­cane, pobra­nie mate­riału bio­lo­gicz­nego do labo­ra­to­rium ana­li­tycz­nego (krew, mocz, kał, wymazy) czynny jest w godzi­nach pracy prak­tyki. Mate­riał do badań labo­ra­to­ryj­nych pobie­ramy od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8 do 9.

Pie­lę­gniarka środowiskowo-rodzinnapołożna środowiskowo-rodzinna reali­zują swoje świad­cze­nia w poradni oraz w śro­do­wi­sku, czyli Pań­stwa w domach. Na zle­ce­nie leka­rza pro­wa­dzą­cego wyko­nuje iniek­cje, opa­trunki, pobiera mate­riał biologiczny.

Usługi w zakre­sie trans­portu sani­tar­nego w POZ reali­zuje dla nas samo­cho­dami marki Mercedes-Benz firma Luxury Medi­cal Care.

Pro­simy o zapo­zna­nie się z orga­ni­za­cją przy­jęć pacjen­tów w POZ

Infor­ma­cja dla wypeł­nia­ją­cego dekla­ra­cję wyboru

Przy­po­mi­namy, że zgod­nie z art. 28 Ustawy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach zdro­wot­nych finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (wraz z późn. zmia­nami) ubez­pie­czony ma prawo wyboru leka­rza, pie­lę­gniarki i położ­nej pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej spo­śród leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego nie czę­ściej niż trzy razy w roku kalen­da­rzo­wym, a w przy­padku każ­dej kolej­nej zmiany wnosi opłatę w wyso­ko­ści 80 zło­tych (…). Nie doty­czy to przy­padku zmiany miej­sca zamiesz­ka­nia i sytu­acji zaprze­sta­nia udzie­la­nia świad­czeń opieki zdro­wot­nej przez wybra­nego leka­rza, pie­lę­gniarkę i położną pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej oraz innych przy­czyn nie­za­leż­nych od woli świad­cze­nio­biorcy.

Opłata o któ­rej mowa powy­żej powinna być wno­szona na konto ślą­skiego Oddziału Woje­wódz­kiego Naro­do­wego Fun­du­szu Zdro­wia.
Nr konta 27 1130 1091 0003 9003 7420 0001.

Wyboru leka­rza, pie­lę­gniarki i położ­nej pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej doko­nuje się poprzez wypeł­nie­nie niniej­szej dekla­ra­cji i zło­że­nie w sie­dzi­bie świad­cze­nio­dawcy. 
pdficonPro­simy o zapo­zna­nie się z dekla­ra­cją wyboru leka­rza, pie­lę­gniarki i położ­nej Pod­sta­wo­wej Opieki Zdrowotnej.

Wypeł­nioną dru­ko­wa­nymi lite­rami dekla­ra­cję pro­simy dostar­czyć do naszej przy­chodni. Druk dekla­ra­cji jest rów­nież dostępny do odbioru w naszej siedzibie.

Ważne infor­ma­cje:

 • od 1 stycz­nia 2013 roku wery­fi­ka­cja prawa do bez­płat­nych świad­czeń zdro­wot­nych (wizyty, leki, środki pomoc­ni­cze) jest reali­zo­wana on-line w sys­te­mie Elek­tro­nicz­nej Wery­fi­ka­cji Upraw­nień Świad­cze­nio­biorcy (eWUŚ) na pod­sta­wie doku­mentu toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem i nume­rem PESEL (dowód oso­bi­sty, prawo jazdy, pasz­port, legi­ty­ma­cja szkolna lub studencka),
 • w przy­padku nega­tyw­nej wery­fi­ka­cji w eWUŚ prawa do bez­płat­nych świad­czeń zdro­wot­nych wyma­gamy oka­za­nia innego doku­mentu potwier­dza­ją­cego prawo do świad­czeń, np. druku RMUA, legi­ty­ma­cji eme­ryta lub ren­ci­sty, dowodu opła­ce­nia składki zdro­wot­nej do ZUS/KRUS lub zaświad­cze­nia o upraw­nie­niach do zasiłku cho­ro­bo­wego / świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­nego wyda­nego przez ZUS.  Świad­cze­nio­biorca może także pod­pi­sać oświad­cze­nie o obję­ciu ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym w dniu reali­za­cji świad­czeń medycznych,
 • nie akcep­tu­jemy dekla­ra­cji dla osób zamiesz­ka­łych poza tere­nem mia­sta Sosnowca, ze względu na brak finan­so­wa­nia przez NFZ dojaz­dów do miej­sca pobytu świadczeniobiorcy,
 • nie akcep­tu­jemy ponow­nie zło­żo­nych dekla­ra­cji osób, które zre­zy­gno­wały z usług naszej poradni POZ (doku­men­ta­cja medyczna prze­no­szona jest do archiwum),
 • przyj­mu­jemy dekla­ra­cje dla nowo­rodka lub dziecka wyłącz­nie zade­kla­ro­wa­nych już w naszej poradni POZ rodzi­ców lub opie­ku­nów dziecka,
 • dla osoby doro­słej płci męskiej należy wypeł­nić dwie czę­ści dekla­ra­cji: do leka­rza i do pielęgniarki,
 • dla osoby doro­słej płci żeń­skiej i dziecka w wieku do 2 mie­siąca życia należy wypeł­nić trzy czę­ści dekla­ra­cji: do leka­rza, do pie­lę­gniarki i do położnej,
 • nie ma obo­wiązku jed­no­cze­snego wyboru leka­rza, pie­lę­gniarki lub położ­nej u tego samego świad­cze­nio­dawcy, jed­nakże należy się liczyć z moż­li­wo­ścią odmowy reali­za­cji świad­czeń leka­rza POZ, pie­lę­gniarki POZ lub położ­nej POZ w przy­padku braku pod­pi­sa­nia odpo­wied­niej czę­ści deklaracji,
 • do zare­je­stro­wa­nia nowo­rodka konieczne jest zaświad­cze­nie uro­dze­nia dziecka wydane przez szpi­tal i karta uodpornienia.

Ubez­pie­czo­nym jest osoba (art. 6 ust 1, art. 6 ust. 2 i art. 7):

 • pod­le­ga­jąca obo­wiąz­kowi ubez­pie­cze­nia zdrowotnego,
 • ubez­pie­cza­jąca się dobrowolnie,
 • będąca człon­kiem rodziny osoby nale­żą­cej do jed­nej z dwóch poprzed­nich kategorii.

Za członka rodziny uważa się nastę­pu­jące osoby (art. 5 pkt 3):

 • dziecko wła­sne, dziecko mał­żonka, dziecko przy­spo­so­bione, wnuka albo dziecko obce, dla któ­rego usta­no­wiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastęp­czej, do ukoń­cze­nia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukoń­cze­nia 26 lat, nato­miast jeżeli posiada orze­cze­nie o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści lub inne trak­to­wane na równi - bez ogra­ni­cze­nia wieku,
 • mał­żonkę,
 • krew­nych wstęp­nych (rodzi­ców, dziad­ków, pra­dziad­ków) pozo­sta­ją­cych z ubez­pie­czo­nym we wspól­nym gospo­dar­stwie domowym.

Nasi lekarze

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo. W 2017 roku ukoń­czyła spe­cja­li­styczny kurs medyczny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­roby nowo­two­ro­wej”.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Lekarz Ali­cja Wędrychowska-Paradowska

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-18
14-18
8-14
wizyty 14-15
14-18
8-14
wizyty 14-15

Notka bio­gra­ficzna:
Stu­dia medyczne ukoń­czyła w 1998 roku w Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Jest leka­rzem POZ.

Wiele lat pra­co­wała jako lekarz Ratow­nic­twa Medycz­nego Kopalni Murcki-Staszic i wie­lo­krot­nie brała udział w akcjach ratow­ni­czych na tere­nie wydo­by­cia węgla pod zie­mią.
Jest osobą kon­tak­tową i lubi pracę z ludźmi. Jako lekarz uważ­nie słu­cha swo­ich pacjen­tów i ich pro­ble­mów nie tylko zdro­wot­nych.
W codzien­nej prak­tyce stara się dojść do przy­czyny cho­roby, bio­rąc pod uwagę nie tylko objawy fizyczne ale także odczu­cia psy­chiczne pacjenta.

Poza pracą inte­re­suje się goto­wa­niem, a eks­pe­ry­menty kuli­nar­nie to jej codzien­ność. Od 2017 roku kreuje nie­spo­ty­kane potrawy kuchni śród­ziem­no­mor­skiej w Bistro “Il Sole”, miesz­czą­cym się w samym cen­trum Kato­wic.
Poza tym pasjo­nuje się śle­dze­niem histo­rii swo­jej rodziny, histo­rią II Wojny Świa­to­wej i uprawą ogródka dział­ko­wego. Z trójką dzieci aktyw­nie pomaga zwie­rza­kom. Od lat opie­kują się piękną kotką, a nie­dawno zamiesz­kał z nimi uro­czy kun­de­lek przy­błęda. Naj­star­szy syn roz­po­czął w 2015 roku stu­dia medyczne na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycznym.

Lekarz Anna Kubińska-Kubica

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
11-13
16-18 (I pią­tek miesiąca)

Spe­cja­li­za­cje: pedia­tria, medy­cyna rodzinna

Scroll To Top