Prawa pacjenta

Prawa pacjenta zostały okre­ślone w usta­wie z dnia 6 listo­pada 2008 r. o pra­wach pacjenta i Rzecz­niku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
Od dnia 01.07.2010 r. w struk­tu­rach Oddzia­łów Woje­wódz­kich NFZ nie funk­cjo­nuje Rzecz­nik Praw Pacjenta.
Pre­zes Rady Mini­strów powo­łał nie­za­leżny organ - Rzecz­nika Praw Pacjenta z sie­dzibą w War­sza­wie, ul. Mły­nar­ska 46
Info­li­nia dla pacjen­tów: 800-190-590.

Rzecz­nik roz­pa­truje skargi w odnie­sie­niu do:

 • Prawa pacjenta do świad­czeń zdrowotnych
 • Prawa pacjenta do informacji
 • Prawa do zgła­sza­nia dzia­łań nie­po­żą­da­nych pro­duk­tów leczniczych
 • Prawa pacjenta do tajem­nicy infor­ma­cji z nim związanych
 • Prawa pacjenta do wyra­ża­nia zgody na udzie­le­nie świad­czeń zdrowotnych
 • Prawa do posza­no­wa­nia intym­no­ści i god­no­ści pacjenta
 • Prawa pacjenta do doku­men­ta­cji medycznej
 • Prawa zgło­sze­niu sprze­ciwu wobec opi­nii albo orzeczenia
 • Prawa pacjenta do posza­no­wa­nia życia pry­wat­nego i rodzinnego
 • Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawa pacjenta do prze­cho­wy­wa­nia rze­czy war­to­ścio­wych w depozycie
Ulotka infor­ma­cyjna o pra­wach pacjenta Biura RPP
Ustawa o pra­wach pacjenta i Rzecz­niku Praw Pacjenta z 2008 roku (tekst_ujednolicony
Karta praw pacjenta - pełny tekst

Skargi i wnio­ski można skła­dać w for­mie pisem­nej do kie­row­nika medycznego.

Karty szcze­pień

Infor­mu­jemy, iż na pod­sta­wie zapi­sów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia (Dz. U. Nr 182 poz. 1086) z dnia 18 sierp­nia 2011 r. w spra­wie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień ochron­nych, w szcze­gól­no­ści § 9 - 11, nie jest moż­liwe prze­ka­za­nie karty uod­por­nień rodzi­com / opie­ku­nom dziecka.

Karta prze­sy­łana jest do nowo­wy­bra­nego świad­cze­nio­dawcy po otrzy­ma­niu raportu zwrot­nego o dekla­ra­cjach POZ z sys­temu infor­ma­tycz­nego NFZ. Zwy­kle nastę­puje do 2 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia nowej dekla­ra­cji wyboru leka­rza POZ i nie jest to zależne od NZOZ Uni-Med.

Pro­ces udzie­la­nia świad­czeń medycz­nych reali­zo­wany jest zgod­nie z Regu­la­mi­nem Porząd­ko­wym.

Scroll To Top