Prawa pacjenta

Pra­wa pacjen­ta zosta­ły okre­ślo­ne w usta­wie z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
Od dnia 01.07.2010 r. w struk­tu­rach Oddzia­łów Woje­wódz­kich NFZ nie funk­cjo­nu­je Rzecz­nik Praw Pacjen­ta.
Pre­zes Rady Mini­strów powo­łał nie­za­leż­ny organ - Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Mły­nar­ska 46
Info­li­nia dla pacjen­tów: 800-190-590.

Rzecz­nik roz­pa­tru­je skar­gi w odnie­sie­niu do:

 • Pra­wa pacjen­ta do świad­czeń zdro­wot­nych
 • Pra­wa pacjen­ta do infor­ma­cji
 • Pra­wa do zgła­sza­nia dzia­łań nie­po­żą­da­nych pro­duk­tów lecz­ni­czych
 • Pra­wa pacjen­ta do tajem­ni­cy infor­ma­cji z nim zwią­za­nych
 • Pra­wa pacjen­ta do wyra­ża­nia zgo­dy na udzie­le­nie świad­czeń zdro­wot­nych
 • Pra­wa do posza­no­wa­nia intym­no­ści i god­no­ści pacjen­ta
 • Pra­wa pacjen­ta do doku­men­ta­cji medycz­nej
 • Pra­wa zgło­sze­niu sprze­ci­wu wobec opi­nii albo orze­cze­nia
 • Pra­wa pacjen­ta do posza­no­wa­nia życia pry­wat­ne­go i rodzin­ne­go
 • Pra­wa pacjen­ta do opie­ki dusz­pa­ster­skiej
 • Pra­wa pacjen­ta do prze­cho­wy­wa­nia rze­czy war­to­ścio­wych w depo­zy­cie
Ulot­ka infor­ma­cyj­na o pra­wach pacjen­ta Biu­ra RPP
Usta­wa o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta z 2008 roku (tekst_ujednolicony
Kar­ta praw pacjen­ta - peł­ny tekst
Okre­sy prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji medycz­nej - Art.29
Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny RODO o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych

Skar­gi i wnio­ski moż­na skła­dać w for­mie pisem­nej do kie­row­ni­ka medycz­ne­go.

Kar­ty szcze­pień

Infor­mu­je­my, iż na pod­sta­wie zapi­sów Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia (Dz. U. Nr 182 poz. 1086) z dnia 18 sierp­nia 2011 r. w spra­wie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień ochron­nych, w szcze­gól­no­ści § 9 - 11, nie jest moż­li­we prze­ka­za­nie kar­ty uod­por­nień rodzi­com / opie­ku­nom dziec­ka.

Kar­ta prze­sy­ła­na jest do nowo­wy­bra­ne­go świad­cze­nio­daw­cy po otrzy­ma­niu rapor­tu zwrot­ne­go o dekla­ra­cjach POZ z sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go NFZ. Zwy­kle nastę­pu­je do 2 mie­się­cy od daty pod­pi­sa­nia nowej dekla­ra­cji wybo­ru leka­rza POZ i nie jest to zależ­ne od NZOZ Uni-Med.

Pro­ces udzie­la­nia świad­czeń medycz­nych reali­zo­wa­ny jest zgod­nie z Regu­la­mi­nem Orga­ni­za­cyj­nym.

Scroll To Top