Holter ciśnienia tętniczego

Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go RR pole­ga na 24 godzin­nym nie­in­wa­zyj­nym auto­ma­tycz­nym moni­to­ro­wa­niu ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi (ABPM). Pomia­ry wyko­ny­wa­ne są w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.

Bada­nie ma na celu oce­nę ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi w cza­sie nor­mal­nej codzien­nej aktyw­no­ści cho­re­go (pod­czas pra­cy, wysił­ku fizycz­ne­go, wypo­czyn­ku, w cza­sie snu) i jest wyko­ny­wa­ne w celu zdia­gno­zo­wa­nia nad­ci­śnie­nia oraz wykry­cia dobo­wych zmian ciśnie­nia. Reje­stra­cja poza gabi­ne­tem lub szpi­ta­lem, czy­li w warun­kach bez­stre­so­wych dla pacjen­ta, eli­mi­nu­je “syn­drom bia­łe­go fartucha”.

Hol­ter ciśnie­nio­wy jest bada­niem zapew­nia­ją­cym opty­mal­ny wybór tera­pii nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i pra­wi­dło­wej pory poda­wa­nia leków.

aspel-ABPM

W cza­sie bada­nia pacjent nosi na pasku lek­ki, zasi­la­ny bate­ryj­nie apa­rat pomia­ru ciśnie­nia i man­kiet zało­żo­ny na ramię.
Do bada­nia naj­le­piej ubrać baweł­nia­ną koszul­kę z krót­kim ręka­wem, ponie­waż man­kiet do mie­rze­nia ciśnie­nia może być wte­dy zało­żo­ny na rękaw i nie draż­ni skó­ry. Przy­dat­ne jest tak­że okry­cie wierzch­nie z sze­ro­kim rękawem.
W cza­sie bada­nia nale­ży pro­wa­dzić nor­mal­ną aktyw­ność. Zale­ca się zapi­sy­wa­nie w notat­ni­ku wszyst­kich zda­rzeń, takich jak przy­ję­cie leków, wysi­łek, nasi­le­nie lub poja­wie­nie się róż­nych dole­gli­wo­ści zdrowotnych.
Na bocz­nej ścian­ce reje­stra­to­ra (zdję­cie powy­żej) znaj­du­je się mały czer­wo­ny przy­cisk słu­żą­cy do wyko­na­nia pomia­ru na żąda­nie, np. w momen­cie odczu­cia wzro­stu ciśnie­nia lub przy­spie­sze­nia akcji serca.

Bez­względ­nie nale­ży chro­nić reje­stra­tor i wszyst­kie jego czę­ści przed wil­go­cią i wodą, gro­zi to znisz­cze­niem urzą­dze­nia.

Bada­nia wyko­nu­je­my reje­stra­to­rem Hol­CARD CR-07 fir­my Aspel.
Dokład­ność pomia­ro­wą urzą­dze­nia potwier­dza cer­ty­fi­kat Inter­na­tio­nal Pro­to­col of Euro­pe­an Socie­ty of Hypertension.

Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
18-20

Spe­cja­li­za­cje: cho­ro­by wewnętrz­ne, nefro­lo­gia, hipertensjologia

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: cho­rób nerek i nad­ner­czy (wady roz­wo­jo­we, kami­ca, nowo­two­ry, glo­me­ru­lo­pa­tia), zwią­zek pomię­dzy cho­ro­ba­mi nerek a nad­ci­śnie­niem tętniczym

Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we: żeglar­stwo, spor­ty wod­ne, histo­ria soli, histo­ria Wene­cji, malar­stwo, marynistyka

Pro­fe­sor Mar­cin Adam­czak posia­da ponad 20 let­nią prak­ty­kę kli­nicz­ną w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii, hiper­ten­sjo­lo­gii oraz endo­kry­no­lo­gii i cho­rób meta­bo­licz­nych. Jest współ­au­to­rem aktu­al­nych zale­ceń Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go. Jest człon­kiem zarzą­du Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nefrologicznego. 
Będąc pro­fe­so­rem Kate­dry i Kli­ni­ki Nefro­lo­gii, Endo­kry­no­lo­gii i Cho­rób Prze­mia­ny Mate­rii Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne ze stu­den­ta­mi pol­sko- i anglo­ję­zycz­ny­mi. Poza języ­kiem angiel­skim, bie­gle posłu­gu­je się tak­że języ­kiem nie­miec­kim. Jest auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach pol­skich i zagra­nicz­nych: 64 ory­gi­nal­nych prac nauko­wych, 50 prac poglą­do­wych i 37 roz­dzia­łów w książ­kach w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii i nefro­lo­gii (Index Hirsh: 26). Jest lau­re­atem wie­lu nagród i wyróż­nień, m.in. m.in.: dwóch zespo­ło­wych nagród Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go, czte­rech nagród mini­stra zdro­wia oraz w 2003 roku nagro­dy za naj­lep­szą pre­zen­ta­cję w dzie­dzi­nie nefro­lo­gii pod­czas Euro­pe­an Coun­cil for Blo­od Pres­su­re and Car­dio­va­scu­lar Research. 
Pro­wa­dzo­na przez Pro­fe­so­ra Mar­ci­na Adam­cza­ka dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­cza doty­czy nastę­pu­ją­cych kie­run­ków badań: stę­że­nie lep­ty­ny w oso­czu u cho­rych na prze­wle­kłą cho­ro­bę nerek leczo­nych hemo­dia­li­za­mi lub pod­da­nych trans­plan­ta­cji ner­ki; udział lep­ty­ny w pato­ge­ne­zie samo­ist­ne­go nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i wpływ leków prze­ciw­nad­ci­śnie­nio­wych na lep­ty­ne­mię; lep­ty­ne­mia w oso­czu u osób w wie­ku pode­szłym; regre­sja stward­nie­nia kłę­busz­ków ner­ko­wych pod wpły­wem ena­la­pri­lu; wpływ leków prze­ciw­nad­ci­śnie­nio­wych na adi­po­nek­ty­ne­mię u cho­rych na samo­ist­ne nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze; adi­po­nek­ty­ne­mia u osób w wie­ku pode­szłym, u cho­rych z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym samo­ist­nym, oraz u cho­rych z prze­wle­kłą cho­ro­bą nerek leczo­nych hemo­dia­li­za­mi lub pod­da­nych trans­plan­ta­cji ner­ki; pato­ge­ne­za nad­ci­śnie­nia naczy­nio­wo-ner­ko­we­go; tzw. pro­gra­mo­wa­nie pło­do­we; wpływ kal­ci­mi­me­ty­ku na gospo­dar­kę hormonalną. 
Mar­cin Adam­czak jest absol­wen­tem Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Wie­dzę z zakre­su nefro­lo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej pogłę­biał w latach 2001-2003 i 2006-2007 pod­czas sta­ży nauko­wych na Oddzia­le Nefro­lo­gii Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych Uni­wer­sy­te­tu w Heidel­ber­gu, gdzie przed kolej­ne lata był współ­pra­cow­ni­kiem pro­fe­so­ra Eber­har­da Rit­za kie­row­ni­ka Kli­ni­ki Nefro­lo­gicz­nej z Ośrod­kiem Dia­li­zy Poza­ustro­jo­wej na Uni­wer­sy­te­cie w Heil­del­ber­gu. Pro­wa­dzi wykła­dy w Pol­sce i zagra­ni­cą. Pro­fe­sor Mar­cin Adam­czak jest egza­mi­na­to­rem w Cen­trum Egza­mi­nów Medycz­nych w Łodzi w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii i nefrologii. 

Prof. dr hab. n. med. Mar­cin Adam­czak jest kon­sul­tan­tem nauko­wym w Uni-Med.

Posia­da trzy spe­cja­li­za­cje medycz­ne: cho­ro­by wewnętrz­ne, nefro­lo­gia i hipertensjologia.

Scroll To Top
Uni-Med