Holter ciśnienia tętniczego

Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­czego RR polega na 24 godzin­nym nie­in­wa­zyj­nym auto­ma­tycz­nym moni­to­ro­wa­niu ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi (ABPM). Pomiary wyko­ny­wane są w dzień co 15 minut, w nocy co 30 minut.

Bada­nie ma na celu ocenę ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi w cza­sie nor­mal­nej codzien­nej aktyw­no­ści cho­rego (pod­czas pracy, wysiłku fizycz­nego, wypo­czynku, w cza­sie snu) i jest wyko­ny­wane w celu zdia­gno­zo­wa­nia nad­ci­śnie­nia oraz wykry­cia dobo­wych zmian ciśnie­nia. Reje­stra­cja poza gabi­ne­tem lub szpi­ta­lem, czyli w warun­kach bez­stre­so­wych dla pacjenta, eli­mi­nuje “syn­drom bia­łego fartucha”.

Hol­ter ciśnie­niowy jest bada­niem zapew­nia­ją­cym opty­malny wybór tera­pii nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i pra­wi­dło­wej pory poda­wa­nia leków.

aspel-ABPM

W cza­sie bada­nia pacjent nosi na pasku lekki, zasi­lany bate­ryj­nie apa­rat pomiaru ciśnie­nia i man­kiet zało­żony na ramię.
Do bada­nia naj­le­piej ubrać baweł­nianą koszulkę z krót­kim ręka­wem, ponie­waż man­kiet do mie­rze­nia ciśnie­nia może być wtedy zało­żony na rękaw i nie drażni skóry. Przy­datne jest także okry­cie wierzch­nie z sze­ro­kim ręka­wem.
W cza­sie bada­nia należy pro­wa­dzić nor­malną aktyw­ność. Zaleca się zapi­sy­wa­nie w notat­niku wszyst­kich zda­rzeń, takich jak przy­ję­cie leków, wysi­łek, nasi­le­nie lub poja­wie­nie się róż­nych dole­gli­wo­ści zdro­wot­nych.
Na bocz­nej ściance reje­stra­tora (zdję­cie powy­żej) znaj­duje się mały czer­wony przy­cisk słu­żący do wyko­na­nia pomiaru na żąda­nie, np. w momen­cie odczu­cia wzro­stu ciśnie­nia lub przy­spie­sze­nia akcji serca.

Bez­względ­nie należy chro­nić reje­stra­tor i wszyst­kie jego czę­ści przed wil­go­cią i wodą, grozi to znisz­cze­niem urzą­dze­nia.

Bada­nia wyko­nu­jemy reje­stra­to­rem Hol­CARD CR-07 firmy Aspel.
Dokład­ność pomia­rową urzą­dze­nia potwier­dza cer­ty­fi­kat Inter­na­tio­nal Pro­to­col of Euro­pean Society of Hypertension.

Nasi lekarze

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie astmy, POChP, cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Dr hab. n. med. Mar­cin Adamczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20

Spe­cja­li­za­cje: cho­roby wewnętrzne, nefro­lo­gia, hiper­ten­sjo­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: cho­rób nerek i nad­ner­czy (wady roz­wo­jowe, kamica, nowo­twory, glo­me­ru­lo­pa­tia), zwią­zek pomię­dzy cho­ro­bami nerek a nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: żeglar­stwo, sporty wodne, histo­ria soli, histo­ria Wene­cji, malar­stwo, mary­ni­styka

Opi­nie zna­le­zione w inter­ne­cie:
opinia3

Mar­cin Adam­czak jest adiunk­tem Kate­dry i Kli­niki Nefro­lo­gii, Endo­kry­no­lo­gii i Cho­rób Prze­miany Mate­rii Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne ze stu­den­tami polsko- i anglo­ję­zycz­nymi. Poza języ­kiem angiel­skim, bie­gle posłu­guje się także języ­kiem nie­miec­kim. Jest auto­rem wielu publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach pol­skich i zagranicznych.

Mar­cin Adam­czak jest absol­wen­tem Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Od wielu lat jest współ­pra­cow­ni­kiem pro­fe­sora Eber­harda Ritza kie­row­nika Kli­niki Nefro­lo­gicz­nej z Ośrod­kiem Dia­lizy Poza­ustro­jo­wej na Uni­wer­sy­te­cie w Heil­del­bergu (Niemcy). Pro­wa­dzi wykłady w Pol­sce i zagranicą.

Dr hab. Mar­cin Adam­czak jest kon­sul­tan­tem nauko­wym w Uni-Med.

Posiada trzy spe­cja­li­za­cje medyczne: cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hipertensjologii.

Scroll To Top