Warunki kontraktu ubezpieczeniowego

Reali­zu­jemy świad­cze­nia medyczne dla osób obję­tych pry­wat­nymi ubez­pie­cze­niami zdro­wot­nymi lub pakie­tami medycz­nymi.

Jeste­śmy wie­lo­let­nim part­ne­rem medycz­nym AllianzInter Part­ner Assi­stanceMedica Assi­stance, PASM-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Iduna, Inter Pol­ska i OPTUS oraz Naro­do­wego Fun­du­szu Zdro­wia.
Zakres świad­czeń obej­muje nie­ogra­ni­czony dostęp do leka­rzy rodzin­nych i wybra­nych spe­cja­li­stów. W razie wąt­pli­wo­ści pro­simy przed wizytą o kon­takt tele­fo­niczny z wła­ściwą info­li­nią medyczną swo­jego ubezpieczyciela.

W zależ­no­ści od posia­da­nego pakietu ubez­pie­cze­nia świad­cze­nia obej­mują także bez­płatne lub czę­ściowo odpłatne kon­sul­ta­cje ambu­la­to­ryjne wszyst­kich naszych leka­rzy spe­cja­li­stów, dia­gno­stykę medyczną (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter ciśnie­niowy, hol­ter ryt­mowy EKG, dia­gno­stykę USG, USG color dop­pler duplex/triplex, RTG /realizuje Medico, Sosno­wiec, ul. Odro­dze­nia 9/, spi­ro­me­trię, wide­oder­ma­to­sko­pię, bada­nia labo­ra­to­ryjne), sto­ma­to­lo­gię, chi­rur­gię sto­ma­to­lo­giczną, pro­te­tykę i implan­to­pro­te­tykę, reha­bi­li­ta­cję i fizy­ko­te­ra­pię oraz pomoc lekar­ską wyjaz­dową, tzw. wizyty domowe.

Świad­cze­nia medyczne wyko­ny­wane poza pakie­tem ubez­pie­cze­nio­wym są roz­li­czane na zasa­dach komer­cyj­nych według naszego cennika.

Poni­żej przed­sta­wiamy pod­sta­wowe infor­ma­cje pomocne przed wizytą w naszej pla­cówce, w tym numery kon­tak­towe do info­li­nii danego ubezpieczyciela.

Scroll To Top