Warunki kontraktu ubezpieczeniowego

Reali­zu­je­my świad­cze­nia medycz­ne dla osób obję­tych pry­wat­ny­mi ubez­pie­cze­nia­mi zdro­wot­ny­mi lub pakie­ta­mi medycz­ny­mi.

Jeste­śmy wie­lo­let­nim part­ne­rem medycz­nym AllianzInter Part­ner Assi­stan­ceMedi­ca Assi­stan­ce, PASM-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Idu­na, Inter Pol­ska , TU Zdro­wie i OPTUS oraz Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia.
Zakres świad­czeń obej­mu­je nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do leka­rzy rodzin­nych i wybra­nych spe­cja­li­stów. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my przed wizy­tą o kon­takt tele­fo­nicz­ny z wła­ści­wą info­li­nią medycz­ną swo­je­go ubezpieczyciela.

W zależ­no­ści od posia­da­ne­go pakie­tu ubez­pie­cze­nia świad­cze­nia obej­mu­ją tak­że bez­płat­ne lub czę­ścio­wo odpłat­ne kon­sul­ta­cje ambu­la­to­ryj­ne wszyst­kich naszych leka­rzy spe­cja­li­stów, dia­gno­sty­kę medycz­ną (m.in. EKG spo­czyn­ko­we, hol­ter ciśnie­nio­wy, hol­ter ryt­mo­wy EKG, dia­gno­sty­kę USG, USG color dop­pler duplex/triplex, RTG /realizuje Medi­co, Sosno­wiec, ul. Odro­dze­nia 9/, spi­ro­me­trię, wide­oder­ma­to­sko­pię, bada­nia labo­ra­to­ryj­ne), sto­ma­to­lo­gię, chi­rur­gię sto­ma­to­lo­gicz­ną, pro­te­ty­kę i implan­to­pro­te­ty­kę, reha­bi­li­ta­cję i fizy­ko­te­ra­pię oraz pomoc lekar­ską wyjaz­do­wą, tzw. wizy­ty domowe.

Świad­cze­nia medycz­ne wyko­ny­wa­ne poza pakie­tem ubez­pie­cze­nio­wym są roz­li­cza­ne na zasa­dach komer­cyj­nych według nasze­go cennika.

Poni­żej przed­sta­wia­my pod­sta­wo­we infor­ma­cje pomoc­ne przed wizy­tą w naszej pla­ców­ce, w tym nume­ry kon­tak­to­we do info­li­nii dane­go ubezpieczyciela.

Scroll To Top
Uni-Med