Laboratorium analityczne

Wyko­nu­jemy pełny zakres badań z zakresu:

 • hema­to­lo­gii
 • che­mii klinicznej
 • sero­lo­gii
 • koagu­lo­lo­gii
 • ana­li­tyki ogólnej
 • dia­gno­styki tarczycy
 • dia­gno­styki hormonalnej
blood-samples
 • dia­gno­styki onkologicznej
 • wiru­so­lo­gii
 • aler­go­lo­gii
 • tok­sy­ko­lo­gii
 • bak­te­rio­lo­gii
 • gene­tyki
 • auto­im­mu­no­dia­gno­styki

Wszyst­kie bada­nia pod­sta­wowe wyko­ny­wane są w try­bie 24-godzinnym. Wyniki badań spe­cja­li­stycz­nych mogą być dostępne nawet do 14 dni od pobra­nia mate­riału biologicznego.

Naszymi wie­lo­let­nimi part­ne­rami w zakre­sie badań labo­ra­to­ryj­nych i ozna­czeń medycz­nych są: Cen­trum Dia­gno­styki Labo­ra­to­ryj­nej AL-MED w Sosnowcu, bio-Diagnostyka w Kato­wi­cach i Dia­gno­styka Labo­ra­to­ria Medyczne w Krakowie.

Nasi lekarze

Tamara Ryń­ska (pobie­ra­nie mate­riału do badań laboratoryjnych)

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9

Notka bio­gra­ficzna:
Swoje doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­była pra­cu­jąc ponad 30 lat w Szpi­talu Miej­skim w Sosnowcu.
Ukoń­czyła stu­dia pie­lę­gniar­skie. Wciąż pogłę­bia swoją wie­dzę i umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w róż­nego rodzaju kur­sach i szko­le­niach specjalistycznych.

Stara się do każ­dego pacjenta pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie. Na jej twa­rzy zawsze gości uśmiech i nigdy nie odma­wia pomocy.

Jak sama przy­znaje jej pasjami są podróże i książki.

Iwona Orszu­lak (pie­lę­gniarka środowiskowo-rodzinna)

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18

Notka bio­gra­ficzna:
Jest pie­lę­gniarką dyplo­mo­waną, absol­wentką Liceum Medycz­nego w Ryb­niku.
Pięć lat pra­co­wała na oddziale przy­ję­cio­wym w Szpi­talu dla Ner­wowo i Psy­chicz­nie Cho­rych w Ryb­niku, a następ­nie 10 lat w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym w Ryb­niku na Oddziale Neu­ro­lo­gii z Pod­od­dzia­łem Uda­ro­wym.
Dłu­go­trwały pobyt pacjen­tów na tych oddzia­łach ukie­run­ko­wał jej zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe. Waż­nym tema­tem było i jest lecze­nie odle­żyn nowo­cze­snymi meto­dami. W Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym w Ryb­niku peł­niła rolę koor­dy­na­tora do spraw odle­żyn. Wie­lo­krot­nie uczest­ni­czyła w zjaz­dach, sym­po­zjach i szko­le­niach doty­czą­cych lecze­nia odle­żyn i ran. Wie­dzę tą wyko­rzy­stuje nie tylko w przy­chodni, ale także w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

W życiu pry­wat­nym lubi jeź­dzić na rowe­rze i na nar­tach. Z zami­ło­wa­niem upra­wia ogró­dek warzywno-kwiatowy. Jest entu­zjastką zdro­wego trybu życia. W pracy jest zawsze uśmiechnięta.

Scroll To Top