Laboratorium analityczne

Wykonujemy pełny zakres badań z zakresu:

 • hema­to­lo­gii
 • che­mii klinicznej
 • sero­lo­gii
 • koagu­lo­lo­gii
 • ana­li­ty­ki ogólnej
 • dia­gno­sty­ki tarczycy
 • dia­gno­sty­ki hormonalnej
blood-samples
 • dia­gno­sty­ki onkologicznej
 • wiru­so­lo­gii
 • aler­go­lo­gii
 • tok­sy­ko­lo­gii
 • bak­te­rio­lo­gii
 • gene­ty­ki
 • auto­im­mu­no­dia­gno­sty­ki

Wszyst­kie bada­nia pod­sta­wo­we wyko­ny­wa­ne są w try­bie 24-godzin­nym. Wyni­ki badań spe­cja­li­stycz­nych mogą być dostęp­ne nawet do 14 dni od pobra­nia mate­ria­łu biologicznego.

Naszym part­ne­rem w zakre­sie badań labo­ra­to­ryj­nych i ozna­czeń medycz­nych jest Dia­gno­sty­ka Labo­ra­to­ria Medycz­ne. Dostęp do wyni­ków badań dostęp­ny jest na stro­nie kon­ta pacjen­ta w naszym sys­te­mie obsłu­gi pacjen­ta Medi­qus Przy­chod­nia.

Nasi lekarze

mgr Tamara Ryńska

pielęgniarka dyplomowana

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-13
12-18
8-13
12-18
8-13

Not­ka bio­gra­ficz­na: Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­ła pra­cu­jąc ponad 30 lat w Szpi­ta­lu Miej­skim w Sosnow­cu. Ukoń­czy­ła stu­dia pie­lę­gniar­skie I stop­nia, uzy­sku­jąc tytuł licen­cja­ta. Obec­nie jest stu­dent­ką stu­diów pie­lę­gniar­skiej II stop­nia. Wciąż pogłę­bia swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w róż­ne­go rodza­ju kur­sach i szko­le­niach spe­cja­li­stycz­nych. Sta­ra się do każ­de­go pacjen­ta pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie. Na jej twa­rzy zawsze gości uśmiech i nigdy nie odma­wia pomo­cy. Jak sama przy­zna­je jej pasja­mi są podró­że i książki.

lic. Iwona Orszulak

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
12-18
8-13
12-18
8-13
12-18

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest pie­lę­gniar­ką dyplo­mo­wa­ną, absol­went­ką Liceum Medycz­ne­go w Ryb­ni­ku i Wyż­szej Szko­ły Medycz­nej w Sosnow­cu, gdzie uzy­ska­ła tytuł licen­cja­ta w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa. Pięć lat pra­co­wa­ła na oddzia­le przy­ję­cio­wym w Szpi­ta­lu dla Ner­wo­wo i Psy­chicz­nie Cho­rych w Ryb­ni­ku, a następ­nie 10 lat w Woje­wódz­kim Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym w Ryb­ni­ku na Oddzia­le Neu­ro­lo­gii z Pod­od­dzia­łem Uda­ro­wym. Dłu­go­trwa­ły pobyt pacjen­tów na tych oddzia­łach ukie­run­ko­wał jej zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we. Waż­nym tema­tem było i jest lecze­nie odle­żyn nowo­cze­sny­mi meto­da­mi. W Woje­wódz­kim Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym w Ryb­ni­ku peł­ni­ła rolę koor­dy­na­to­ra do spraw odle­żyn. Wie­lo­krot­nie uczest­ni­czy­ła w zjaz­dach, sym­po­zjach i szko­le­niach doty­czą­cych lecze­nia odle­żyn i ran. W 2019 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie w Cen­trum Lecze­nia Opa­rzeń w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich z zakre­su pre­wen­cji i lecze­nia ran prze­wle­kłych, pogłę­bia­jąc wie­dzę o dostęp­nych meto­dach tera­pii w ranach prze­wle­kłych i naj­częst­szych pro­ble­mach z nimi zwią­za­ny­mi. Pozna­ła zasa­dy orga­ni­za­cji lecze­nia pacjen­tów z grup ryzy­ka wystę­po­wa­nia ran prze­wle­kłych i pre­wen­cji nawro­tów tej cho­ro­by. W 2020 roku ukoń­czy­ła stu­dia I stop­nia w Wyż­szej Szko­le Medycz­nej w Sosnow­cu. W życiu pry­wat­nym lubi jeź­dzić na rowe­rze i na nar­tach. Z zami­ło­wa­niem upra­wia ogró­dek warzyw­no-kwia­to­wy. Jest entu­zjast­ką zdro­we­go try­bu życia. W pra­cy jest zawsze uśmiechnięta.

Scroll To Top
Uni-Med