Vision - Inter Polska

W ramach umo­wy z INTER Pol­ska TU S.A. reali­zu­je­my nastę­pu­jące usłu­gi medyczne:

  • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzie­ci (poza chi­rur­giem ogól­nym, hiper­ten­sjo­lo­giem, kar­dio­lo­giem, laryn­go­lo­giem i nefrologiem)
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
  • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikrobiologia)
  • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, pier­si, stawy)

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komer­cyj­nych. W ramach obo­wią­zu­ją­cej umo­wy nie świad­czy­my lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go i reha­bi­li­ta­cji z fizykoterapią.

Świad­cze­nia udzie­lane są na pod­sta­wie doku­mentu toż­sa­mo­ści i kar­ty ubez­pie­cze­nia Vision wyda­nej przez INTER Pol­ska TU S.A.

Scroll To Top
Uni-Med