Leczenie kanałowe

Endo­don­cja jest dzie­dziną sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej zaj­mu­jącą się lecze­niem kana­ło­wym zębów. W dużym uprosz­cze­niu lecze­nie kana­łowe polega na usu­nię­ciu zain­fe­ko­wa­nej lub mar­twej mia­zgi z komory i kana­łów korze­nio­wych zęba, a następ­nie ich wypeł­nie­nie odpo­wied­nimi materiałami.

Kon­sul­ta­cja u spe­cja­li­sty endo­don­cji wymaga rezer­wa­cji dłuż­szego czasu. Na miej­scu lekarz wyko­nuje cyfrowe zdję­cia RVG leczo­nego zęba i w poro­zu­mie­niu z pacjen­tem oma­wia i pla­nuje cały pro­ces lecze­nia. Ząb zostaje wyizo­lo­wany kofer­da­mem, który jest cienką, zwy­kle latek­sową war­stwą gumy. W kofer­da­mie wycina się otwór, ogra­ni­cza­jący pole ope­ra­cyjne. Na gumę zakłada się spe­cjalną klamrę obej­mu­jącą także leczo­nego zęba.

W naszym gabi­ne­cie do opra­co­wa­nia kana­łów korzeni zębów wyko­rzy­stu­jemy sze­reg nowo­cze­snych urzą­dzeń medycz­nych, m.in. mikro­skop ope­ra­cyjny Leica, wie­lo­funk­cyjny mikro­sil­nik endo­don­tyczny zin­te­gro­wany z endo­me­trem VDW GOLD RECIPROC, niklowo-tytanowe NiTi narzę­dzia rota­cyjne oraz jed­no­in­stru­men­towe sys­temy narzę­dzi oscy­la­cyj­nych.  Ten naj­bar­dziej zaawan­so­wany endo­mo­tor umoż­li­wia pracę z dowol­nym sys­te­mem instru­men­tów maszy­no­wych NiTi i jed­no­cze­sny pomiar dłu­go­ści robo­czej. Zasto­so­wa­nie tych wszyst­kich urzą­dzeń sta­nowi wielki postęp w dzie­dzi­nie endo­don­cji, uła­twia­jąc lecze­nie kana­łowe zębów z nie­spo­ty­kaną dotąd pre­cy­zją.
Dys­po­nu­jemy rów­nież naj­no­wo­cze­śniej­szym narzę­dziem obro­to­wym do udroż­nia­nia kana­łów za pomocą sta­lo­wych pil­ni­ków. Urzą­dze­nie Gen­tle­file cha­rak­te­ry­zuje się dużą pręd­ko­ścią obro­tową 6500 obr/min oraz nie­spo­ty­kaną do tej pory gięt­ko­ścią i ela­stycz­no­ścią narzę­dzi rotacyjnych.

gentlefile       gentlefile_canall        narzedzie

To nie­zwy­kle pre­cy­zyjne urzą­dze­nie jest jed­no­cze­śnie bar­dzo bez­piecz­nym narzę­dziem. Zapo­biega przy­pad­ko­wym zła­ma­niom pil­nika w kanale i ryzyku prze­bi­cia wierz­chołka kanału (per­fo­ra­cji zęba). Wła­ści­wo­ści ultra­dź­wię­kowe pozwa­lają na dosko­nałą akty­wa­cję roz­two­rów płu­czą­cych kanał zębowy.

W celu pre­cy­zyj­nego dostępu do kanału korze­nio­wego i sku­tecz­nego wyle­cze­nia mia­zgi (żywej czę­ści zęba, skła­da­ją­cej się z naczyń i ner­wów) sto­su­jemy nowo­cze­sny mikro­skop ope­ra­cyjny Leica M320 z torem wizyj­nym jako­ści HD i oświe­tle­niem LED.

Mikroskop Leica M320

Mikro­skop do mikro­chi­rur­gii endo­don­tycz­nej daje moż­li­wość obser­wa­cji zęba pod dużym powięk­sze­niem i bar­dzo dobrym oświe­tle­niem. Dzięki temu lekarz widzi gdzie znaj­dują się kanały zęba, ile ich jest i w jakim są sta­nie. Mini­ma­li­zuje to ryzyko roz­wier­ce­nia zęba w nie­wła­ści­wym miej­scu czy dopro­wa­dze­nie do per­fo­ra­cji (prze­wier­ce­nia) dna zęba. Pod­czas lecze­nia pod mikro­sko­pem den­ty­sta pre­cy­zyj­nie kon­tro­luje popraw­ność opra­co­wa­nia i oczysz­cze­nia kana­łów. Ma moż­li­wość zoba­czyć zmiany pato­lo­giczne, które nie byłyby widoczne gołym okiem.

Leica Picture    Leica Picture

Leica Picture    Leica Picture

Oprócz narzę­dzi rota­cyj­nych do udraż­nia­nia zatka­nych kana­łów korze­nio­wych sto­suje się także narzę­dzia ultra­dź­wię­kowe. Na poniż­szym fil­mie przed­sta­wiono zabieg z uży­ciem takiej wła­śnie metody lecze­nia kanałowego.

 

 

Mikro­skop może także słu­żyć do usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi i ciał obcych z kana­łów korze­nio­wych oraz zamy­ka­nie per­fo­ra­cji komory zęba lub kanałów.

Warun­kiem popraw­nego lecze­nia kana­ło­wego jest także dokładne okre­śle­nie rze­czy­wi­stej dłu­go­ści kana­łów korze­nio­wych, nie­za­leż­nie od ich stanu (kanał suchy, mokry, wypeł­niony krwią lub ropą). Do pre­cy­zyj­nego loka­li­zo­wa­nia wierz­choł­ków korzeni zębo­wych pod­czas lecze­nia kana­ło­wego sto­su­jemy nowo­cze­sny mikro­pro­ce­so­rowy endo­metr Raypex4 oraz cyfrową radio­wi­zjo­gra­fię rent­ge­now­ską wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­alix eHD.

rvg3
raypex-4
endo-it-pro

Raypex4 umoż­li­wia szyb­kie wyko­ny­wa­nie dokład­nych pomia­rów, bez koniecz­no­ści nara­ża­nia pacjenta na pro­mie­nio­wa­nie rent­ge­now­skie (np. kobiet w ciąży). Endo­metr odzna­cza się przy tym więk­szą pre­cy­zją niż tra­dy­cyjne zdję­cie RTG. Wyko­rzy­sta­nie endo­me­tru pozwala na dokładne wypeł­nie­nie kanału zęba, mini­ma­li­zu­jąc powi­kła­nia wyni­ka­jące z nie­do­peł­nie­nia lub prze­peł­nie­nia kanału.
Cyfrowa radio­wi­zjo­gra­fia bez­po­śred­nia wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­aliX eHD (Ergo­no­mics and High Defi­ni­tion) zapew­nia bar­dzo pre­cy­zyjne roz­po­zna­nie w lecze­niu, dostar­cza­jąc sto­ma­to­lo­giczną dia­gno­stykę radio­lo­giczną na nie­spo­ty­ka­nym dotąd pozio­mie jakości.

Zasto­so­wa­nie tych wszyst­kich nowo­cze­snych urzą­dzeń do lecze­nia kana­ło­wego zwięk­sza szanse na powo­dze­nie lecze­nia. Wyle­czony endo­don­tycz­nie ząb daje moż­li­wość zacho­wa­nia natu­ral­nych tka­nek zęba. Można teraz odbu­do­wać koronę zęba z mate­ria­łów zło­żo­nych lub jeśli korona jest znisz­czona wyko­nać wkład koronowo-korzeniowy, a na nim koronę protetyczną.

Do wypeł­nień uży­wamy naj­no­wo­cze­śniej­szych mate­ria­łów este­tycz­nych, do któ­rych należą mate­riały kom­po­zy­towe, kom­po­me­rowe, hybry­dowe (np. Gra­dia Direct) i nano­hy­bry­dowe (np. Ceram X Mono).

W gabi­ne­cie sto­su­jemy także wkłady koronowo-korzeniowe z włó­kien szkla­nych wzbo­ga­ca­nych cyr­ko­nem. Wkłady te pozwa­lają na mak­sy­malne oszczę­dza­nie tka­nek zęba. Ich struk­tura naśla­duje ana­to­mię kanału korze­nio­wego. Dzięki temu są one ide­alne w nowo­cze­snej, nie­in­wa­zyj­nej stomatologii.

Nasi lekarze

Lekarz den­ty­sta Zbi­gniew Bazarnik

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
15-20
9-14
14-20
9-14

Notka bio­gra­ficzna:
Stu­dia na Ślą­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Zabrzu, pod­czas któ­rych aktyw­nie uczest­ni­czył w pra­cach Stu­denc­kiego Towa­rzy­stwa Nauko­wego przy Kate­drze Chi­rur­gii Szczękowo-Twarzowej, ukoń­czył w 2006 roku.
Jak sam pod­kre­śla ma to szczę­ście, że jego praca jest rów­nież jego wielką pasją, którą cały czas roz­wija.
Aktyw­nie uczest­ni­czy w licz­nych kur­sach, które umoż­li­wiają cią­głe dosko­na­le­nie i posze­rza­nie posia­da­nych umie­jęt­no­ści. W swo­jej codzien­nej prak­tyce zaj­muje się głów­nie sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą oraz chi­rur­gią.
Czas wolny spę­dza bar­dzo aktyw­nie. Pasjo­nują go podróże, nar­ciar­stwo oraz fotografia.

Scroll To Top