Leczenie kanałowe zębów

Endo­don­cja jest dzie­dzi­ną sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej zaj­mu­ją­cą się lecze­niem kana­ło­wym zębów. W dużym uprosz­cze­niu lecze­nie kana­ło­we pole­ga na usu­nię­ciu zain­fe­ko­wa­nej lub mar­twej mia­zgi z komo­ry i kana­łów korze­nio­wych zęba, a następ­nie ich wypeł­nie­nie odpo­wied­ni­mi materiałami.

Kon­sul­ta­cja u spe­cja­li­sty endo­don­cji wyma­ga rezer­wa­cji dłuż­sze­go cza­su. Na miej­scu lekarz wyko­nu­je cyfro­we zdję­cia RVG leczo­ne­go zęba i w poro­zu­mie­niu z pacjen­tem oma­wia i pla­nu­je cały pro­ces lecze­nia. Ząb zosta­je wyizo­lo­wa­ny kofer­da­mem, któ­ry jest cien­ką, zwy­kle latek­so­wą war­stwą gumy. W kofer­da­mie wyci­na się otwór, ogra­ni­cza­ją­cy pole ope­ra­cyj­ne. Na gumę zakła­da się spe­cjal­ną klam­rę obej­mu­ją­cą tak­że leczo­ne­go zęba.

W naszym gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym w Sosnow­cu do opra­co­wa­nia kana­łów korze­ni zębów wyko­rzy­stu­je­my sze­reg nowo­cze­snych urzą­dzeń medycz­nych, m.in. mikro­skop ope­ra­cyj­ny Leica, wie­lo­funk­cyj­ny mikro­sil­nik endo­don­tycz­ny zin­te­gro­wa­ny z endo­me­trem VDW GOLD RECIPROC, niklo­wo-tyta­no­we NiTi narzę­dzia rota­cyj­ne oraz jed­no­in­stru­men­to­we sys­te­my narzę­dzi oscy­la­cyj­nych.  Ten naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ny endo­mo­tor umoż­li­wia pra­cę z dowol­nym sys­te­mem instru­men­tów maszy­no­wych NiTi i jed­no­cze­sny pomiar dłu­go­ści robo­czej. Zasto­so­wa­nie tych wszyst­kich urzą­dzeń sta­no­wi wiel­ki postęp w dzie­dzi­nie endo­don­cji, uła­twia­jąc lecze­nie kana­ło­we zębów z nie­spo­ty­ka­ną dotąd precyzją.
Dys­po­nu­je­my rów­nież naj­no­wo­cze­śniej­szym narzę­dziem obro­to­wym do udroż­nia­nia kana­łów za pomo­cą sta­lo­wych pil­ni­ków. Urzą­dze­nie Gen­tle­fi­le cha­rak­te­ry­zu­je się dużą pręd­ko­ścią obro­to­wą 6500 obr/min oraz nie­spo­ty­ka­ną do tej pory gięt­ko­ścią i ela­stycz­no­ścią narzę­dzi rotacyjnych.

gentlefile       gentlefile_canall        narzedzie

To nie­zwy­kle pre­cy­zyj­ne urzą­dze­nie jest jed­no­cze­śnie bar­dzo bez­piecz­nym narzę­dziem. Zapo­bie­ga przy­pad­ko­wym zła­ma­niom pil­ni­ka w kana­le i ryzy­ku prze­bi­cia wierz­choł­ka kana­łu (per­fo­ra­cji zęba). Wła­ści­wo­ści ultra­dź­wię­ko­we pozwa­la­ją na dosko­na­łą akty­wa­cję roz­two­rów płu­czą­cych kanał zębowy.

W celu pre­cy­zyj­ne­go dostę­pu do kana­łu korze­nio­we­go i sku­tecz­ne­go wyle­cze­nia mia­zgi (żywej czę­ści zęba, skła­da­ją­cej się z naczyń i ner­wów) sto­su­je­my nowo­cze­sny mikro­skop ope­ra­cyj­ny Leica M320 z torem wizyj­nym jako­ści HD i oświe­tle­niem LED.

Lekarz dentysta podczas wykonywania zabiegu z wykorzystaniem mikroskopu Leica M320

Mikro­skop do mikro­chi­rur­gii endo­don­tycz­nej daje moż­li­wość obser­wa­cji zęba pod dużym powięk­sze­niem i bar­dzo dobrym oświe­tle­niem. Dzię­ki temu lekarz widzi gdzie znaj­du­ją się kana­ły zęba, ile ich jest i w jakim są sta­nie. Mini­ma­li­zu­je to ryzy­ko roz­wier­ce­nia zęba w nie­wła­ści­wym miej­scu czy dopro­wa­dze­nie do per­fo­ra­cji (prze­wier­ce­nia) dna zęba. Pod­czas lecze­nia pod mikro­sko­pem den­ty­sta pre­cy­zyj­nie kon­tro­lu­je popraw­ność opra­co­wa­nia i oczysz­cze­nia kana­łów. Ma moż­li­wość zoba­czyć zmia­ny pato­lo­gicz­ne, któ­re nie były­by widocz­ne gołym okiem.

Leica Picture    Leica Picture

Leica Picture    Leica Picture

Oprócz narzę­dzi rota­cyj­nych do udraż­nia­nia zatka­nych kana­łów korze­nio­wych sto­su­je się tak­że narzę­dzia ultra­dź­wię­ko­we. Na poniż­szym fil­mie przed­sta­wio­no zabieg z uży­ciem takiej wła­śnie meto­dy lecze­nia kanałowego.

 

Mikro­skop może tak­że słu­żyć do usu­wa­nie zła­ma­nych narzę­dzi i ciał obcych z kana­łów korze­nio­wych oraz zamy­ka­nie per­fo­ra­cji komo­ry zęba lub kanałów.

Warun­kiem popraw­ne­go lecze­nia kana­ło­we­go jest tak­że dokład­ne okre­śle­nie rze­czy­wi­stej dłu­go­ści kana­łów korze­nio­wych, nie­za­leż­nie od ich sta­nu (kanał suchy, mokry, wypeł­nio­ny krwią lub ropą). Do pre­cy­zyj­ne­go loka­li­zo­wa­nia wierz­choł­ków korze­ni zębo­wych pod­czas lecze­nia kana­ło­we­go sto­su­je­my nowo­cze­sny mikro­pro­ce­so­ro­wy endo­metr Raypex4 oraz cyfro­wą radio­wi­zjo­gra­fię rent­ge­now­ską wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­alix eHD.

rvg3
raypex-4
endo-it-pro

Raypex4 umoż­li­wia szyb­kie wyko­ny­wa­nie dokład­nych pomia­rów, bez koniecz­no­ści nara­ża­nia pacjen­ta na pro­mie­nio­wa­nie rent­ge­now­skie (np. kobiet w cią­ży). Endo­metr odzna­cza się przy tym więk­szą pre­cy­zją niż tra­dy­cyj­ne zdję­cie RTG. Wyko­rzy­sta­nie endo­me­tru pozwa­la na dokład­ne wypeł­nie­nie kana­łu zęba, mini­ma­li­zu­jąc powi­kła­nia wyni­ka­ją­ce z nie­do­peł­nie­nia lub prze­peł­nie­nia kanału.
Cyfro­wa radio­wi­zjo­gra­fia bez­po­śred­nia wyso­kiej roz­dziel­czo­ści Visu­aliX eHD (Ergo­no­mics and High Defi­ni­tion) zapew­nia bar­dzo pre­cy­zyj­ne roz­po­zna­nie w lecze­niu, dostar­cza­jąc sto­ma­to­lo­gicz­ną dia­gno­sty­kę radio­lo­gicz­ną na nie­spo­ty­ka­nym dotąd pozio­mie jakości.

Zasto­so­wa­nie tych wszyst­kich nowo­cze­snych urzą­dzeń do lecze­nia kana­ło­we­go zwięk­sza szan­se na powo­dze­nie lecze­nia. Wyle­czo­ny endo­don­tycz­nie ząb daje moż­li­wość zacho­wa­nia natu­ral­nych tka­nek zęba. Moż­na teraz odbu­do­wać koro­nę zęba z mate­ria­łów zło­żo­nych lub jeśli koro­na jest znisz­czo­na wyko­nać wkład koro­no­wo-korze­nio­wy, a na nim koro­nę protetyczną.

Do wypeł­nień uży­wa­my naj­no­wo­cze­śniej­szych mate­ria­łów este­tycz­nych, do któ­rych nale­żą mate­ria­ły kom­po­zy­to­we, kom­po­me­ro­we, hybry­do­we (np. Gra­dia Direct) i nano­hy­bry­do­we (np. Ceram X Mono).

W gabi­ne­cie sto­su­je­my tak­że wkła­dy koro­no­wo-korze­nio­we z włó­kien szkla­nych wzbo­ga­ca­nych cyr­ko­nem. Wkła­dy te pozwa­la­ją na mak­sy­mal­ne oszczę­dza­nie tka­nek zęba. Ich struk­tu­ra naśla­du­je ana­to­mię kana­łu korze­nio­we­go. Dzię­ki temu są one ide­al­ne w nowo­cze­snej, nie­in­wa­zyj­nej stomatologii.

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Zbigniew Bazarnik

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
14-20
14-20
9-13

Not­ka bio­gra­ficz­na: Stu­dia na Ślą­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Zabrzu, pod­czas któ­rych aktyw­nie uczest­ni­czył w pra­cach Stu­denc­kie­go Towa­rzy­stwa Nauko­we­go przy Kate­drze Chi­rur­gii Szczę­ko­wo-Twa­rzo­wej, ukoń­czył w 2006 roku.

Jak sam pod­kre­śla ma to szczę­ście, że jego pra­ca jest rów­nież jego wiel­ką pasją, któ­rą cały czas roz­wi­ja. Aktyw­nie uczest­ni­czy w licz­nych kur­sach i szko­le­niach, któ­re umoż­li­wia­ją cią­głe dosko­na­le­nie i posze­rza­nie posia­da­nych umie­jęt­no­ści. W swo­jej codzien­nej prak­ty­ce zaj­mu­je się głów­nie sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą, endo­don­cją mikro­sko­po­wą i chirurgią.

Czas wol­ny spę­dza bar­dzo aktyw­nie. Pasjo­nu­ją go podró­że, kolar­stwo szo­so­we, nar­ciar­stwo oraz fotografia.

Scroll To Top
Uni-Med