Położna POZ

Położ­na POZ spra­wu­je pie­lę­gna­cyj­ną opie­kę położ­ni­czą i gine­ko­lo­gicz­ną poprzez:

  • wizy­ty patro­na­żo­we u dziec­ka do ukoń­cze­nia 2 mie­sią­ca życia oraz kobie­ty w okre­sie połogu,
  • wizy­ty pro­fi­lak­tycz­ne na rzecz popu­la­cji obję­tej opieką,
  • edu­ka­cję przed­po­ro­do­wą dla kobiet w ciąży,
  • opie­kę pie­lę­gna­cyj­ną nad kobie­tą po ope­ra­cji gine­ko­lo­gicz­nej lub onko­lo­gicz­no – ginekologicznej,

Położ­na opra­co­wu­je plan edu­ka­cji przed­po­ro­do­wej a następ­nie pro­wa­dzi na jego pod­sta­wie edu­ka­cję kobiet w cią­ży (tak­że w cią­ży wyso­kie­go ryzy­ka), przy­go­to­wu­jąc je prak­tycz­nie i teo­re­tycz­ne do odby­cia poro­du i poło­gu, kar­mie­nia pier­sią i rodzicielstwa.

Począw­szy od 21. do 31. tygo­dnia cią­ży spra­wu­je opie­kę w for­mie wizyt odby­wa­ją­cych się raz w tygo­dniu, a od 32. aż do roz­wią­za­nia – nie czę­ściej niż dwa razy w tygo­dniu. Po poro­dzie położ­na opie­ku­je się nowo­rod­kiem do ukoń­cze­nia dru­gie­go mie­sią­ca życia oraz kobie­tą w okre­sie poło­gu, prze­pro­wa­dza­jąc w tym cza­sie 4 do 6 wizyt patronażowych.
Reali­zo­wa­na w for­mie wizyt domo­wych poope­ra­cyj­na opie­ka pie­lę­gna­cyj­na nad kobie­tą po ope­ra­cji gine­ko­lo­gicz­nej lub onko­lo­gicz­no-gine­ko­lo­gicz­nej może trwać od momen­tu wypi­su ze szpi­ta­la do cał­ko­wi­te­go zago­je­nia się rany pooperacyjnej.

Nasi lekarze

Dorota Jura

położna środowiskowa

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
Scroll To Top
Uni-Med