Leczenie protetyczne

nfz_logo

jedyna Porad­nia Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w Sosnowcu współ­pra­cu­jąca z NFZ

zaopa­trze­nie pro­te­tyczne w ramach NFZ jest bez­płatne bez moż­li­wo­ści dopłaty do mate­ria­łów ponadstandardowych

Lecze­nie pro­te­tyczne obej­muje zabiegi, słu­żące odbu­do­wie utra­co­nych zębów i tka­nek mięk­kich w celu przy­wró­ce­nia funk­cji gry­zie­nia i żucia pokar­mów. Pro­te­zo­wa­nie uzę­bie­nia ma rów­nież na celu popra­wie­nie wra­że­nie este­tycz­nego, kosme­tycz­nego oraz psy­chicz­nego pacjenta. Wyko­rzy­stu­jemy nowo­cze­sne mate­riały, w tym por­ce­lanę posia­da­jącą wła­ści­wo­ści optyczne takie jak natu­ralna struk­tura zęba, kon­struk­cje wyko­nane z włókna szkla­nego Fibre­Kor oraz metali szla­chet­nych (np. złota). Sto­su­jemy metody pre­pa­ra­cji zębów pod korony ze schodkiem.

W naszym gabi­ne­cie, we współ­pracy z kil­koma pra­cow­niami pro­te­tycz­nymi, wykonujemy:

 • mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam na pod­bu­do­wach z tlenku cyr­konu. Korony pro­te­tyczne są sto­so­wane do zmiany kształtu, koloru lub osłony poje­dyn­czego zęba. Wyko­nu­jemy przede wszyst­kim korony por­ce­la­nowe na pod­bu­do­wie meta­lo­wej (mate­riały obo­jętne dla orga­ni­zmu) bar­dzo wytrzy­małe o wyso­kich walo­rach kosme­tycz­nych. Nasze korony por­ce­la­nowe naśla­dują wygląd natu­ral­nej struk­tury zęba bez nie­na­tu­ral­nej sza­ro­ści bądź bieli. Natu­ral­nie wyglą­da­jąca odbu­dowa nie odróż­nia się od sąsia­du­ją­cych zębów pacjenta, nawet przy róż­nych źró­dłach świa­tła. Naj­now­sza tech­no­lo­gia pozwala rów­nież na wyko­ny­wa­nie koron cało­ce­ra­micz­nych (samej por­ce­lany, bez meta­lo­wej pod­bu­dowy). Dzięki temu cha­rak­te­ry­zują się wysoka este­tycz­no­ścią i są prak­tycz­nie nie do odróż­nie­nia od natu­ral­nego uzębienia.
 • mosty i korony sti­lo­nowe; mosty te sta­no­wią uzu­peł­nie­nie cał­ko­wi­tego braku jed­nego lub kilku zębów pod warun­kiem, ze lukę ogra­ni­czają zęby wła­sne pacjenta, które będą sta­no­wić filary mostu.
 • mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane; tech­no­lo­gia wyko­na­nia mostów pomię­dzy bra­ku­ją­cym uzę­bie­niem z włó­kien szkla­nych pozwala zaosz­czę­dzić tkanki wła­sne zębów fila­ro­wych (pod­trzy­mu­ją­cych kon­struk­cję mocu­jącą uzu­peł­niany ząb), albo­wiem do zębów tych nie jest wyko­ny­wane zako­twi­cze­nie metalowe.
  fiberkor1
  fiberkor2
  fiberkor3
  Zasto­so­wa­nie mostów z włó­kien szkla­nych roz­wią­zuje więc pro­blem ele­men­tów meta­lo­wych i nara­że­nia ustroju na moż­liwe wystą­pie­nie pro­ce­sów elek­tro­che­micz­nych w jamie ust­nej. Zaletą mostów wyko­ny­wa­nych z włó­kien szkla­nych jest moż­li­wość tym­cza­so­wego uzu­peł­nie­nia bra­ków uzę­bie­nia u pacjen­tów roz­wa­ża­ją­cych różne warianty lecze­nia pro­te­tycz­nego. (M. Paprocki: Włókna szklane i ich zasto­so­wa­nie w stomatologii)
 • pro­tezy szkie­le­towe stan­dar­dowe zbu­do­wane na meta­lo­wej kon­struk­cji czę­ściowo opie­ra­ją­cej się o pozo­stałe w jamie ust­nej zęby fila­rowe; w tego typu pro­te­zach mon­tuje się meta­lowe klamry, utrzy­mu­jące pro­tezę, co spra­wia, że jest ona osa­dzona sta­bil­nie i mocno trzyma się pod­łoża; roz­wią­za­nie to zapo­biega szyb­kiemu zani­kowi kości oraz odtwa­rza czyn­ność żucia w spo­sób zbli­żony do fizjologicznego
  komb1
  komb2
 • szy­no­pro­tezy szkie­le­towe, które sto­so­wane są naj­czę­ściej w przy­padku peri­don­to­pa­tii szcze­gól­nie w uzę­bie­niu żuchwy; sta­bi­li­za­cję roz­chwia­nych zębów sta­nowi tutaj klamra ciągła
  szkielet3
  szkielet5
  szkielet4
  szkielet6
  szkielet1
  szkielet2

  Szy­no­pro­teza (tu dolna z mostem metalowo-porcelanowym 6-cio punk­to­wym) z zasto­so­wa­niem kulo­wych bocz­nych zatrza­sków pro­te­tycz­nych Rhein

  szynoprot1
  szynoprot5
  szynoprot2
  szynoprot3

  Zatrzask pro­te­tyczny Rhein (tu zasto­so­wany do połą­cze­nia szy­no­pro­tezy z mostem metalowo-porcelanowym)

  rhein2
  most
 • pro­tezy szkie­le­towe kom­bi­no­wane (bez­klam­rowe) wyko­nane na ele­men­tach pre­cy­zyj­nych; pro­tezy tego typu są połą­cze­niem uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­nego sta­łego i rucho­mego; roz­wią­za­nie takie pro­po­nu­jemy w przy­pad­kach, gdy nie jest moż­liwe umiej­sco­wie­nie pro­tezy na stałe na ist­nie­ją­cych zębach fila­ro­wych.
  Pro­teza kom­bi­no­wana jest dla pacjen­tów bar­dziej wygodna w porów­na­niu do pro­tezy wyj­mo­wa­nej.
  Pro­tezy te zbu­do­wane są rów­nież na meta­lo­wej kon­struk­cji czę­ściowo opie­ra­ją­cej się o pozo­stałe w jamie ust­nej zęby.
  Ele­men­tami łączą­cymi z pro­tezą kom­bi­no­waną są zasuwy (tu zasto­so­wane), zatrza­ski, kładki, korony tele­sko­powe i inne ele­menty pre­cy­zyjne. Ich zada­niem jest zapew­nie­nie sta­bil­no­ści pro­tezy w jamie ust­nej.
  komb3
  komb4
  Tego typu uzu­peł­nie­nia pro­te­tyczne pozwa­lają na este­tyczną odbu­dowę bra­ków zębo­wych bez widocz­nych kla­mer. Pro­tezy bez­klam­rowe są dosko­nałą alter­na­tywą dla pro­tez stan­dar­do­wych.
  zatrzask1
  zatrzask2
  Pacjent nie odczuwa uciąż­li­wego obni­ża­nia się pro­tezy, a efekt wizu­alny pozba­wiony jest widocz­nych kla­mer utrzy­mu­ją­cych. Pro­tezy szkie­le­towe bez­klam­rowe wyma­gają wyko­na­nia koron por­ce­la­no­wych na ist­nie­jące zęby pacjenta, a następ­nie zamo­co­wa­nia do nich zasuw lub zatrza­sków. To na tych ele­men­tach opie­rać się będzie cała kon­struk­cja protezy.Po zało­że­niu pro­tezy ze sztucz­nymi zębami nie będą widoczne ele­menty utrzy­mu­jące i łączące. Tym samym koń­cowy wizu­alny efekt este­tyczny będzie doskonały.
 • akry­lowe pro­tezy cał­ko­wite uzu­peł­niają brak wszyst­kich zębów; pro­teza ta cał­ko­wi­cie osła­nia bez­zębne wyrostki w jamie ust­nej pacjenta, a w przy­padku pro­tezy gór­nej składa się rów­nież z płyty pokry­wa­ją­cej pod­nie­bie­nie.
  Pro­tezy tego typu wyko­nuje się z żywicy akry­lo­wej lub nylonu. Pro­tezy akry­lowe nie są, w odróż­nie­niu od pro­tez wyko­na­nych z nylonu, uzu­peł­nie­niami pro­te­tycz­nymi ela­stycz­nymi.
  protcalk1
  protcalk2
 • akry­lowe pro­tezy czę­ściowe uzu­peł­niają brak kilku zębów, pokry­wa­jąc bez­zębne wyrostki jamy ust­nej pacjenta; w przy­padku pro­tezy gór­nej - rów­nież część pod­nie­bie­nia, w pro­te­zie dol­nej - część oko­licy pod­ję­zy­ko­wej.
  W przy­padku pro­tezy czę­ścio­wej w masie akry­lo­wej koloru różo­wego (mają­cej imi­to­wać dzią­sło) zata­pia się nie­wiel­kie meta­lowe klamry, słu­żące do utrzy­ma­niu pro­tezy w jamie ust­nej.
  protczes1
  protczes2
 • prace pro­te­tyczne na implan­tach środkostnych

Nasi lekarze

Lekarz den­ty­sta Krzysz­tof Zieliński

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-20
14-20
9-13, 15-19

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna
Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­giczna (OSIS, BDIZ EDI)

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dzany sty­pen­dium nauko­wym.
W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyjny z Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Poradni Pro­te­tyki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc także zaję­cia dydaktyczno-kliniczne ze stu­den­tami SUM (Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego).
Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej. W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pean Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts).
W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szkoły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dra Dino Gar­bac­cio.
Stale pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach.
Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skiego Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narządu Żucia) i OSIS.
W kręgu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­zane z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji układu rucho­wego narządu żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyjna, lecze­nie implantologiczno-protetyczne oraz chi­rur­gia sto­ma­to­lo­giczna.
Pocho­dzi z rodziny z tra­dy­cjami medycz­nymi: matka jest leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cyny rodzin­nej. Żona jest leka­rzem ane­ste­zjo­lo­giem.
Z Cen­trum Medyczno-Stomatologiczny Uni-Med jest stale zwią­zany od 2006 roku, gdzie pełni funk­cje Kie­row­nika Działu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­tora Ochrony Radiologicznej.

Scroll To Top