Leczenie protetyczne

Protetyka na najwyższym poziomie w Sosnowcu

Lecze­nie pro­te­tycz­ne obej­mu­je zabie­gi, słu­żą­ce odbu­do­wie utra­co­nych zębów i tka­nek mięk­kich w celu przy­wró­ce­nia funk­cji gry­zie­nia i żucia pokar­mów. Pro­te­zo­wa­nie uzę­bie­nia ma rów­nież na celu popra­wie­nie wra­że­nie este­tycz­ne­go, kosme­tycz­ne­go oraz psy­chicz­ne­go pacjen­ta. Wyko­rzy­stu­je­my nowo­cze­sne mate­ria­ły, w tym por­ce­la­nę posia­da­ją­cą wła­ści­wo­ści optycz­ne takie jak natu­ral­na struk­tu­ra zęba, kon­struk­cje wyko­na­ne z włók­na szkla­ne­go Fibre­Kor oraz meta­li szla­chet­nych (np. zło­ta). Sto­su­je­my meto­dy pre­pa­ra­cji zębów pod koro­ny ze schodkiem.

Mosty, korony i protezy - leczenie protetyczne w Uni-Med

W naszym gabi­ne­cie, we współ­pra­cy z kil­ko­ma pra­cow­nia­mi pro­te­tycz­ny­mi, wyko­nu­je­my mię­dzy inny­mi mosty i koro­ny por­ce­la­no­we, któ­re są sto­so­wa­ne do zmia­ny kształ­tu, kolo­ru lub osło­ny poje­dyn­cze­go zęba i naśla­du­ją wygląd jego natu­ral­nej struk­tu­ry bez nie­na­tu­ral­nej sza­ro­ści bądź bie­li. Natu­ral­nie wyglą­da­ją­ca odbu­do­wa nie odróż­nia się od sąsia­du­ją­cych zębów pacjen­ta, nawet przy róż­nych źró­dłach świa­tła. W ofer­cie znaj­dą Pań­stwo rów­nież mosty z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych oraz róż­ne­go rodza­ju pro­te­zy, takie jak pro­te­zy szkie­le­to­we i akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te czy częściowe.

Pro­te­zy akry­lo­we pozwa­la­ją uzu­peł­nić brak kil­ku lub wszyst­kich zębów, pokry­wa­jąc bez­zęb­ne wyrost­ki jamy ust­nej pacjen­ta. Pro­te­zy tego typu wyko­nu­je się z żywi­cy akry­lo­wej lub nylo­nu, dzię­ki cze­mu są este­tycz­ne, funk­cjo­nal­ne i łatwo utrzy­mać je w czystości.

W przy­pad­ku pro­tez szkie­le­to­wych spe­cja­li­sta mon­tu­je meta­lo­we klam­ry, utrzy­mu­ją­ce pro­te­zę, dzię­ki cze­mu jest ona osa­dzo­na sta­bil­nie i moc­no trzy­ma się pod­ło­ża; roz­wią­za­nie to zapo­bie­ga szyb­kie­mu zani­ko­wi kości oraz odtwa­rza czyn­ność żucia w spo­sób zbli­żo­ny do fizjologicznego.

Leczy­my rów­nież trud­ne przy­pad­ki dys­funk­cji narzą­du życia z wada­mi zgry­zu do korek­cji, uzy­sku­jąc popra­wę este­ty­ki i funk­cji, a tak­że zado­wo­le­nie pacjenta.
Uni-Med, oprócz lecze­nia pro­te­tycz­ne­go, ofe­ru­je rów­nież lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne.

fiberkor1
fiberkor2
fiberkor3
<
komb1
komb2
szkielet3
szkielet5
szkielet4
szkielet6
szkielet1
szkielet2
szynoprot1
szynoprot5
szynoprot2
szynoprot3
rhein2
most
komb3
komb4
zatrzask1
zatrzask2
protcalk1
protcalk2
protczes1
protczes2

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

specjalista protetyki stomatologicznej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-12
14-20
14-20

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­ty­ka stomatologiczna

Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na (OSIS, BDIZ EDI)

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dza­ny sty­pen­dium nauko­wym. W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyj­ny z Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Porad­ni Pro­te­ty­ki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc tak­że zaję­cia dydak­tycz­no-kli­nicz­ne ze stu­den­ta­mi SUM (Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego).

Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej.

W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pe­an Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts). W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dok­to­ra Dino Garbaccio.

Sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narzą­du Żucia) i OSIS. W krę­gu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­za­ne z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyj­na, lecze­nie implan­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­ne oraz chi­rur­gia stomatologiczna.

Pocho­dzi z rodzi­ny z tra­dy­cja­mi medycz­ny­mi: mat­ka jest eme­ry­to­wa­nym leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cy­ny rodzin­nej. Żona jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii.

Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med jest sta­le zwią­za­ny od 2006 roku, gdzie peł­ni funk­cje Kie­row­ni­ka Dzia­łu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­to­ra Ochro­ny Radiologicznej.

Scroll To Top
Uni-Med