Leczenie protetyczne

Lecze­nie pro­te­tycz­ne obej­mu­je zabie­gi, słu­żą­ce odbu­do­wie utra­co­nych zębów i tka­nek mięk­kich w celu przy­wró­ce­nia funk­cji gry­zie­nia i żucia pokar­mów. Pro­te­zo­wa­nie uzę­bie­nia ma rów­nież na celu popra­wie­nie wra­że­nie este­tycz­ne­go, kosme­tycz­ne­go oraz psy­chicz­ne­go pacjen­ta. Wyko­rzy­stu­je­my nowo­cze­sne mate­ria­ły, w tym por­ce­la­nę posia­da­ją­cą wła­ści­wo­ści optycz­ne takie jak natu­ral­na struk­tu­ra zęba, kon­struk­cje wyko­na­ne z włók­na szkla­ne­go Fibre­Kor oraz meta­li szla­chet­nych (np. zło­ta). Sto­su­je­my meto­dy pre­pa­ra­cji zębów pod koro­ny ze schodkiem.

W naszym gabi­ne­cie, we współ­pra­cy z kil­ko­ma pra­cow­nia­mi pro­te­tycz­ny­mi, wykonujemy:

 • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam na pod­bu­do­wach z tlen­ku cyr­ko­nu. Koro­ny pro­te­tycz­ne są sto­so­wa­ne do zmia­ny kształ­tu, kolo­ru lub osło­ny poje­dyn­cze­go zęba. Wyko­nu­je­my przede wszyst­kim koro­ny por­ce­la­no­we na pod­bu­do­wie meta­lo­wej (mate­ria­ły obo­jęt­ne dla orga­ni­zmu) bar­dzo wytrzy­ma­łe o wyso­kich walo­rach kosme­tycz­nych. Nasze koro­ny por­ce­la­no­we naśla­du­ją wygląd natu­ral­nej struk­tu­ry zęba bez nie­na­tu­ral­nej sza­ro­ści bądź bie­li. Natu­ral­nie wyglą­da­ją­ca odbu­do­wa nie odróż­nia się od sąsia­du­ją­cych zębów pacjen­ta, nawet przy róż­nych źró­dłach świa­tła. Naj­now­sza tech­no­lo­gia pozwa­la rów­nież na wyko­ny­wa­nie koron cało­ce­ra­micz­nych (samej por­ce­la­ny, bez meta­lo­wej pod­bu­do­wy). Dzię­ki temu cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ka este­tycz­no­ścią i są prak­tycz­nie nie do odróż­nie­nia od natu­ral­ne­go uzębienia.
 • mosty i koro­ny sti­lo­no­we; mosty te sta­no­wią uzu­peł­nie­nie cał­ko­wi­te­go bra­ku jed­ne­go lub kil­ku zębów pod warun­kiem, ze lukę ogra­ni­cza­ją zęby wła­sne pacjen­ta, któ­re będą sta­no­wić fila­ry mostu.
 • mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szkla­ne; tech­no­lo­gia wyko­na­nia mostów pomię­dzy bra­ku­ją­cym uzę­bie­niem z włó­kien szkla­nych pozwa­la zaosz­czę­dzić tkan­ki wła­sne zębów fila­ro­wych (pod­trzy­mu­ją­cych kon­struk­cję mocu­ją­cą uzu­peł­nia­ny ząb), albo­wiem do zębów tych nie jest wyko­ny­wa­ne zako­twi­cze­nie metalowe.
  fiberkor1
  fiberkor2
  fiberkor3
  Zasto­so­wa­nie mostów z włó­kien szkla­nych roz­wią­zu­je więc pro­blem ele­men­tów meta­lo­wych i nara­że­nia ustro­ju na moż­li­we wystą­pie­nie pro­ce­sów elek­tro­che­micz­nych w jamie ust­nej. Zale­tą mostów wyko­ny­wa­nych z włó­kien szkla­nych jest moż­li­wość tym­cza­so­we­go uzu­peł­nie­nia bra­ków uzę­bie­nia u pacjen­tów roz­wa­ża­ją­cych róż­ne warian­ty lecze­nia pro­te­tycz­ne­go. (M. Paproc­ki: Włók­na szkla­ne i ich zasto­so­wa­nie w stomatologii)
 • pro­te­zy szkie­le­to­we stan­dar­do­we zbu­do­wa­ne na meta­lo­wej kon­struk­cji czę­ścio­wo opie­ra­ją­cej się o pozo­sta­łe w jamie ust­nej zęby fila­ro­we; w tego typu pro­te­zach mon­tu­je się meta­lo­we klam­ry, utrzy­mu­ją­ce pro­te­zę, co spra­wia, że jest ona osa­dzo­na sta­bil­nie i moc­no trzy­ma się pod­ło­ża; roz­wią­za­nie to zapo­bie­ga szyb­kie­mu zani­ko­wi kości oraz odtwa­rza czyn­ność żucia w spo­sób zbli­żo­ny do fizjologicznego
  komb1
  komb2
 • szy­no­pro­te­zy szkie­le­to­we, któ­re sto­so­wa­ne są naj­czę­ściej w przy­pad­ku peri­don­to­pa­tii szcze­gól­nie w uzę­bie­niu żuchwy; sta­bi­li­za­cję roz­chwia­nych zębów sta­no­wi tutaj klam­ra cią­gła
  szkielet3
  szkielet5
  szkielet4
  szkielet6
  szkielet1
  szkielet2
  Szy­no­pro­te­za (tu dol­na z mostem meta­lo­wo-por­ce­la­no­wym 6-cio punk­to­wym) z zasto­so­wa­niem kulo­wych bocz­nych zatrza­sków pro­te­tycz­nych Rhein
  szynoprot1
  szynoprot5
  szynoprot2
  szynoprot3

  Zatrzask pro­te­tycz­ny Rhe­in (tu zasto­so­wa­ny do połą­cze­nia szy­no­pro­te­zy z mostem metalowo-porcelanowym)

  rhein2
  most
 • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach pre­cy­zyj­nych; pro­te­zy tego typu są połą­cze­niem uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go sta­łe­go i rucho­me­go; roz­wią­za­nie takie pro­po­nu­je­my w przy­pad­kach, gdy nie jest moż­li­we umiej­sco­wie­nie pro­te­zy na sta­łe na ist­nie­ją­cych zębach filarowych.
  Pro­te­za kom­bi­no­wa­na jest dla pacjen­tów bar­dziej wygod­na w porów­na­niu do pro­te­zy wyjmowanej.
  Pro­te­zy te zbu­do­wa­ne są rów­nież na meta­lo­wej kon­struk­cji czę­ścio­wo opie­ra­ją­cej się o pozo­sta­łe w jamie ust­nej zęby.
  Ele­men­ta­mi łączą­cy­mi z pro­te­zą kom­bi­no­wa­ną są zasu­wy (tu zasto­so­wa­ne), zatrza­ski, kład­ki, koro­ny tele­sko­po­we i inne ele­men­ty pre­cy­zyj­ne. Ich zada­niem jest zapew­nie­nie sta­bil­no­ści pro­te­zy w jamie ustnej.
  komb3
  komb4
  Tego typu uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne pozwa­la­ją na este­tycz­ną odbu­do­wę bra­ków zębo­wych bez widocz­nych kla­mer. Pro­te­zy bez­klam­ro­we są dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla pro­tez standardowych.
  zatrzask1
  zatrzask2
  Pacjent nie odczu­wa uciąż­li­we­go obni­ża­nia się pro­te­zy, a efekt wizu­al­ny pozba­wio­ny jest widocz­nych kla­mer utrzy­mu­ją­cych. Pro­te­zy szkie­le­to­we bez­klam­ro­we wyma­ga­ją wyko­na­nia koron por­ce­la­no­wych na ist­nie­ją­ce zęby pacjen­ta, a następ­nie zamo­co­wa­nia do nich zasuw lub zatrza­sków. To na tych ele­men­tach opie­rać się będzie cała kon­struk­cja protezy.Po zało­że­niu pro­te­zy ze sztucz­ny­mi zęba­mi nie będą widocz­ne ele­men­ty utrzy­mu­ją­ce i łączą­ce. Tym samym koń­co­wy wizu­al­ny efekt este­tycz­ny będzie doskonały.
 • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te uzu­peł­nia­ją brak wszyst­kich zębów; pro­te­za ta cał­ko­wi­cie osła­nia bez­zęb­ne wyrost­ki w jamie ust­nej pacjen­ta, a w przy­pad­ku pro­te­zy gór­nej skła­da się rów­nież z pły­ty pokry­wa­ją­cej podniebienie.
  Pro­te­zy tego typu wyko­nu­je się z żywi­cy akry­lo­wej lub nylo­nu. Pro­te­zy akry­lo­we nie są, w odróż­nie­niu od pro­tez wyko­na­nych z nylo­nu, uzu­peł­nie­nia­mi pro­te­tycz­ny­mi elastycznymi.
  protcalk1
  protcalk2
 • akry­lo­we pro­te­zy czę­ścio­we uzu­peł­nia­ją brak kil­ku zębów, pokry­wa­jąc bez­zęb­ne wyrost­ki jamy ust­nej pacjen­ta; w przy­pad­ku pro­te­zy gór­nej - rów­nież część pod­nie­bie­nia, w pro­te­zie dol­nej - część oko­li­cy podjęzykowej.
  W przy­pad­ku pro­te­zy czę­ścio­wej w masie akry­lo­wej kolo­ru różo­we­go (mają­cej imi­to­wać dzią­sło) zata­pia się nie­wiel­kie meta­lo­we klam­ry, słu­żą­ce do utrzy­ma­niu pro­te­zy w jamie ustnej.
  protczes1
  protczes2
 • pra­ce pro­te­tycz­ne na implan­tach środkostnych
Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-13
14-20
14-20

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­ty­ka sto­ma­to­lo­gicz­na Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na (OSIS, BDIZ EDI) Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dza­ny sty­pen­dium nauko­wym. W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyj­ny z Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Porad­ni Pro­te­ty­ki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc tak­że zaję­cia dydak­tycz­no-kli­nicz­ne ze stu­den­ta­mi SUM (Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go). Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej. W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pe­an Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts). W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dok­to­ra Dino Gar­bac­cio. Sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narzą­du Żucia) i OSIS. W krę­gu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­za­ne z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyj­na, lecze­nie implan­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­ne oraz chi­rur­gia sto­ma­to­lo­gicz­na. Pocho­dzi z rodzi­ny z tra­dy­cja­mi medycz­ny­mi: mat­ka jest leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cy­ny rodzin­nej. Żona jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii. Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med jest sta­le zwią­za­ny od 2006 roku, gdzie peł­ni funk­cje Kie­row­ni­ka Dzia­łu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­to­ra Ochro­ny Radiologicznej.

Scroll To Top
Uni-Med