Leczenie zachowawcze

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza zaj­muje się pro­fi­lak­tyką i lecze­niem zębów, tak, aby zacho­wać je w natu­ral­nym kształ­cie i kolo­rze. Dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych mate­ria­łów i tech­nik, lecze­nie ubyt­ków próch­ni­co­wych stało się cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne i jest wyko­ny­wane spo­sób bar­dzo este­tyczny. Mate­riały do wypeł­nień są w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nej kolo­ry­styce, co pozwala na ide­alne dopa­so­wa­nie mate­riału do koloru zębów danego pacjenta.

 • sto­ma­to­lo­gia ogólna i dzie­cięca (bez­bo­le­sne lecze­nie zębów w znie­czu­le­niu miej­sco­wym przy zasto­so­wa­niu środ­ków znie­czu­la­ją­cych czo­ło­wych pro­du­cen­tów i kom­pu­tera znie­czu­le­nia The Wand II)
  stomatolog4
  model
  stomatolog2
 • opra­co­wy­wa­nie ubyt­ków zębów
 • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­dowa koron mikro­czą­stecz­ko­wym kom­po­zy­tem hybry­do­wym GC Gra­dia Direct (Japo­nia) i nano­czą­stecz­ko­wym Ceram X Mono (USA)
 • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­dowa koron (szcze­gól­nie zębów przed­nich i bocz­nych) sub­mi­kro­no­wym kom­po­zy­tem krzemowo-cyrkoniowy Este­lite Sigma Quick (Japonia)
 • odbu­dowy koron na wkła­dach  koronowo-korzeniowych z włó­kien szkla­nych wzbo­ga­ca­nych cyrkonem
 • bez­bo­le­sne lecze­nie sie­ka­czy po ura­zach u dzieci (np. czę­ściowe lub cał­ko­wite odła­ma­nie korony)
 • lecze­nie zgo­rzeli ze zmia­nami okołowierzchołkowymi
 • licówki
 • kolo­rowe efek­towne wypeł­nie­nia świa­tło­utwar­dzalne zębów mlecz­nych u dzieci (dostępne w 7 kolo­rach: cytry­nowy, różowyzłoty, nie­bie­skisrebrny, zie­lony i poma­rań­czowy; wypeł­nie­nia Twinky Star cechuje duża ilość uwal­nia­nego flu­oru i bar­dzo mała ścieralność)

Nasi lekarze

Lekarz den­ty­sta Zbi­gniew Bazarnik

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
15-20
9-14
14-20
9-14

Notka bio­gra­ficzna:
Stu­dia na Ślą­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Zabrzu, pod­czas któ­rych aktyw­nie uczest­ni­czył w pra­cach Stu­denc­kiego Towa­rzy­stwa Nauko­wego przy Kate­drze Chi­rur­gii Szczękowo-Twarzowej, ukoń­czył w 2006 roku.
Jak sam pod­kre­śla ma to szczę­ście, że jego praca jest rów­nież jego wielką pasją, którą cały czas roz­wija.
Aktyw­nie uczest­ni­czy w licz­nych kur­sach, które umoż­li­wiają cią­głe dosko­na­le­nie i posze­rza­nie posia­da­nych umie­jęt­no­ści. W swo­jej codzien­nej prak­tyce zaj­muje się głów­nie sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą oraz chi­rur­gią.
Czas wolny spę­dza bar­dzo aktyw­nie. Pasjo­nują go podróże, nar­ciar­stwo oraz fotografia.

Scroll To Top