Leczenie zachowawcze

Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza zaj­mu­je się pro­fi­lak­ty­ką i lecze­niem zębów, tak, aby zacho­wać je w natu­ral­nym kształ­cie i kolo­rze. Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych mate­ria­łów i tech­nik, lecze­nie ubyt­ków próch­ni­co­wych sta­ło się cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne i jest wyko­ny­wa­ne spo­sób bar­dzo este­tycz­ny. Mate­ria­ły do wypeł­nień są w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nej kolo­ry­sty­ce, co pozwa­la na ide­al­ne dopa­so­wa­nie mate­ria­łu do kolo­ru zębów pacjen­ta.

  • sto­ma­to­lo­gia ogól­na i dzie­cię­ca (bez­bo­le­sne lecze­nie zębów w znie­czu­le­niu miej­sco­wym przy zasto­so­wa­niu środ­ków znie­czu­la­ją­cych czo­ło­wych pro­du­cen­tów i kom­pu­te­ra znie­czu­le­nia The Wand II)
  • opra­co­wy­wa­nie ubyt­ków zębów
  • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­do­wa koron mikro­czą­stecz­ko­wym kom­po­zy­tem hybry­do­wym GC Gra­dia Direct (Japo­nia) i nano­czą­stecz­ko­wym Ceram X Mono (USA)
  • wypeł­nia­nie ubyt­ków i odbu­do­wa koron (szcze­gól­nie zębów przed­nich i bocz­nych) sub­mi­kro­no­wym kom­po­zy­tem krze­mo­wo-cyr­ko­nio­wy Este­li­te Sig­ma Quick (Japo­nia)
  • odbu­do­wy koron na wkła­dach  koro­no­wo-korze­nio­wych z włó­kien szkla­nych wzbo­ga­ca­nych cyr­ko­nem
  • bez­bo­le­sne lecze­nie sie­ka­czy po ura­zach u dzie­ci (np. czę­ścio­we lub cał­ko­wi­te odła­ma­nie koro­ny)
  • lecze­nie zgo­rze­li ze zmia­na­mi oko­ło­wierz­choł­ko­wy­mi
  • liców­ki
  • kolo­ro­we efek­tow­ne wypeł­nie­nia świa­tło­utwar­dzal­ne zębów mlecz­nych u dzie­ci (dostęp­ne w 7 kolo­rach: cytry­no­wy, różo­wyzło­ty, nie­bie­skisrebr­ny, zie­lo­ny i poma­rań­czo­wy; wypeł­nie­nia Twin­ky Star cechu­je duża ilość uwal­nia­ne­go flu­oru i bar­dzo mała ście­ral­ność)

Zabie­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne wyko­nu­je­my w bez­piecz­nych warun­kach zarów­no dla pacjen­ta, jak i per­so­ne­lu medycz­ne­go. Od cza­su pan­de­mii COVID-19 gabi­ne­ty są wypo­sa­żo­ne w spe­cjal­ny wyciąg powsta­ją­ce­go are­ro­zo­lu, mogą­ce­go zawie­rać wiru­sy, bak­te­rie, dro­bin­ki krwi i pyły. Powie­trze przez urzą­dze­nie Vac­Sta­tion jest pochła­nia­nie, następ­nie fil­tro­wa­ne i ste­ry­li­zo­wa­ne wewnętrz­nie lam­pą UV-C, aby już czy­ste i bez­piecz­ne wró­cić do pomiesz­cze­nia.

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Zbigniew Bazarnik

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-20
9-13
14-20

Not­ka bio­gra­ficz­na:
Stu­dia na Ślą­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Zabrzu, pod­czas któ­rych aktyw­nie uczest­ni­czył w pra­cach Stu­denc­kie­go Towa­rzy­stwa Nauko­we­go przy Kate­drze Chi­rur­gii Szczę­ko­wo-Twa­rzo­wej, ukoń­czył w 2006 roku.
Jak sam pod­kre­śla ma to szczę­ście, że jego pra­ca jest rów­nież jego wiel­ką pasją, któ­rą cały czas roz­wi­ja.
Aktyw­nie uczest­ni­czy w licz­nych kur­sach i szko­le­niach, któ­re umoż­li­wia­ją cią­głe dosko­na­le­nie i posze­rza­nie posia­da­nych umie­jęt­no­ści. W swo­jej codzien­nej prak­ty­ce zaj­mu­je się głów­nie sto­ma­to­lo­gią zacho­waw­czą, endo­don­cją mikro­sko­po­wą i chi­rur­gią.
Czas wol­ny spę­dza bar­dzo aktyw­nie. Pasjo­nu­ją go podró­że, nar­ciar­stwo oraz foto­gra­fia.

Scroll To Top
Uni-Med