Projekty unijne

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby, współfinansowanego przez Unię Europejską zakupiliśmy w 2013 roku, w ramach realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup środków trwałych do wdrożenia innowacyjnych usług” następujące urządzenia:

  • operacyjny mikroskop stomatologiczny Leica M320 z torem wizyjnym HD
  • urządzenie do wypełniania kanałów zębowych termoplastyczną gutaperką Calamus Dual
  • laser stomatologiczny Sirona SIROLaser Xtend
  • kardiomonitor wieloparametrowy Biocare iM 12E
  • serwer danych z matrycą dyskową RAID, dyskiem sieciowym QNAP i sześcioma komputerami PC firmy Dell

 Cał­ko­wita war­tość Pro­jektu wynosi 143 408,65 zł

(dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie nie­prze­kra­cza­ją­cej 77 727,02 zł)

 


W ramach projektu „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia”, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w roku 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolenie i rozwój pracowników z zakresu zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, m.in. z zakresu ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym.

szkolenia

Scroll To Top