Projekty unijne

W ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Ślą­skie­go - real­na odpo­wiedź na real­ne potrze­by, współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską zaku­pi­li­śmy w 2013 roku, w ramach reali­za­cji pro­jek­tu “Popra­wa kon­ku­ren­cyj­no­ści fir­my Wnio­sko­daw­cy poprzez zakup środ­ków trwa­łych do wdro­że­nia inno­wa­cyj­nych usług” nastę­pu­ją­ce urządzenia:

  • ope­ra­cyj­ny mikro­skop sto­ma­to­lo­gicz­ny Leica M320 z torem wizyj­nym HD
  • urzą­dze­nie do wypeł­nia­nia kana­łów zębo­wych ter­mo­pla­stycz­ną guta­per­ką Cala­mus Dual
  • laser sto­ma­to­lo­gicz­ny Siro­na SIRO­La­ser Xtend
  • kar­dio­mo­ni­tor wie­lo­pa­ra­me­tro­wy Bio­ca­re iM 12E
  • ser­wer danych z matry­cą dys­ko­wą RAID, dys­kiem sie­cio­wym QNAP i sze­ścio­ma kom­pu­te­ra­mi PC fir­my Dell

 Cał­ko­wita war­tość Pro­jektu wyno­si 143 408,65 zł 

(dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie nie­prze­kra­cza­ją­cej 77 727,02 zł)

 


W ramach pro­jek­tu “Efek­tyw­ne zarzą­dza­nie przed­się­bior­stwem i kadra­mi w pry­wat­nej służ­bie zdro­wia”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go za środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Kapi­tał Ludz­ki, wdra­ża­ne­go przez Pol­ską Agen­cję Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści, w roku 2015 otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie na szko­le­nie i roz­wój pra­cow­ni­ków z zakre­su zarzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go w ochro­nie zdro­wia, m.in. z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych w pod­mio­cie leczniczym.

szkolenia

Scroll To Top
Uni-Med