Projekty unijne

W ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego - realna odpo­wiedź na realne potrzeby, współ­fi­nan­so­wa­nego przez Unię Euro­pej­ską zaku­pi­li­śmy w 2013 roku, w ramach reali­za­cji pro­jektu “Poprawa kon­ku­ren­cyj­no­ści firmy Wnio­sko­dawcy poprzez zakup środ­ków trwa­łych do wdro­że­nia inno­wa­cyj­nych usług” nastę­pu­jące urządzenia:

  • ope­ra­cyjny mikro­skop sto­ma­to­lo­giczny Leica M320 z torem wizyj­nym HD
  • urzą­dze­nie do wypeł­nia­nia kana­łów zębo­wych ter­mo­pla­styczną guta­perką Cala­mus Dual
  • laser sto­ma­to­lo­giczny Sirona SIRO­La­ser Xtrend
  • kar­dio­mo­ni­tor wie­lo­pa­ra­me­trowy Bio­care iM 12E
  • ser­wer danych z matrycą dys­kową RAID, dys­kiem sie­cio­wym QNAP i sze­ścioma kom­pu­te­rami PC firmy Dell

 Cał­ko­wita war­tość Pro­jektu wynosi 143 408,65 zł

(dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie nie­prze­kra­cza­ją­cej 77 727,02 zł)

 


W ramach pro­jektu “Efek­tywne zarzą­dza­nie przed­się­bior­stwem i kadrami w pry­wat­nej służ­bie zdro­wia”, współ­fi­nan­so­wa­nego za środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki, wdra­ża­nego przez Pol­ską Agen­cję Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści, w roku 2015 otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie na szko­le­nie i roz­wój pra­cow­ni­ków z zakresu zarzą­dza­nia stra­te­gicz­nego w ochro­nie zdro­wia, m.in. z zakresu ochrony danych oso­bo­wych w pod­mio­cie leczniczym.

szkolenia

Scroll To Top