NFZ

W ramach umo­wy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia na lata 2017-2022, wszyst­kie oso­by posia­da­ją­ce pra­wo do bez­płat­nych świad­czeń medycz­nych mogą sko­rzy­stać z bez­płat­nej opie­ki medycz­nej w wyłącz­nie zakresie:

Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej (Porad­nia Leka­rzy Rodzinnych)

Świad­cze­nia w POZ udzie­la­ne są oso­bom, któ­re doko­na­ły wybo­ru leka­rza, pie­lę­gniar­ki, położ­nej POZ. Reali­zo­wa­ne są naj­czę­ściej w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych (w gabi­ne­cie, porad­ni lub przy­chod­ni), ale w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycz­nie, tak­że w domu pacjen­ta lub w domu pomo­cy społecznej.
Świad­cze­nia POZ udzie­la­ne są w dni powsze­dnie, od ponie­dział­ku do piąt­ku, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pracy.

W prze­wa­ża­ją­cych przy­pad­kach pacjent przyj­mo­wa­ny jest w dniu zgło­sze­nia. W cho­ro­bach prze­wle­kłych – jeśli pacjent nie skar­ży się na gor­sze samo­po­czu­cie, przy kon­ty­nu­acji lecze­nia, gdy potrze­ba kon­tak­tu pacjen­ta z leka­rzem POZ nie wyni­ka z koniecz­no­ści uzy­ska­nia pomo­cy medycz­nej (powtór­ne recep­ty, skie­ro­wa­nia, zaświad­cze­nia i dru­ki), pora­dy mogą być udzie­la­ne w innym terminie.

Gabi­net zabie­go­wy jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach pra­cy przy­chod­ni POZ, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pracy.
Punkt szcze­pień nie­mow­ląt i dzie­ci jest czyn­ny w śro­dy i piąt­ki w godzi­nach pra­cy leka­rza pediatry.

Pozo­sta­łe nasze porad­nie nie udzie­la­ją świad­czeń medycz­nych na pod­sta­wie umów w Naro­do­wym Fun­du­szem Zdrowia.

Scroll To Top
Uni-Med