NFZ

W ramach umowy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia na lata 2017-2022, wszyst­kie osoby posia­da­jące prawo do bez­płat­nych świad­czeń medycz­nych mogą sko­rzy­stać z opieki medycz­nej nastę­pu­ją­cych poradni:

  • Pod­sta­wowa Opieka Zdro­wotna (Porad­nia Leka­rzy Rodzinnych)

Świad­cze­nia w POZ udzie­lane są oso­bom, które doko­nały wyboru leka­rza, pie­lę­gniarki, położ­nej POZ. Reali­zo­wane są naj­czę­ściej w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych (w gabi­ne­cie, poradni lub przy­chodni), ale w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycz­nie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy spo­łecz­nej.
Świad­cze­nia POZ udzie­lane są w dni powsze­dnie, od ponie­działku do piątku, z wyłą­cze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.

W prze­wa­ża­ją­cych przy­pad­kach pacjent przyj­mo­wany jest w dniu zgło­sze­nia. W cho­ro­bach prze­wle­kłych – jeśli pacjent nie skarży się na gor­sze samo­po­czu­cie, przy kon­ty­nu­acji lecze­nia, gdy potrzeba kon­taktu pacjenta z leka­rzem POZ nie wynika z koniecz­no­ści uzy­ska­nia pomocy medycz­nej (powtórne recepty, skie­ro­wa­nia, zaświad­cze­nia i druki), porady mogą być udzie­lane w innym terminie.

Gabi­net zabie­gowy jest czynny od ponie­działku do piątku, w godzi­nach pracy przy­chodni POZ, z wyłą­cze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.
Punkt szcze­pień nie­mow­ląt i dzieci jest czynny w środy i piątki w godzi­nach pracy leka­rza pedia­try.

  • Porad­nia Ogólnostomatologiczna

Pacjen­tom przy­słu­gują mię­dzy innymi:
- bada­nie lekar­skie sto­ma­to­lo­giczne z instruk­ta­żem higieny jamy ust­nej (1 raz w okre­sie 12 mie­sięcy)
- bada­nie lekar­skie kon­tro­lne (3 razy w okre­sie 12 mie­sięcy)
- lecze­nie próch­nicy zębów
- świad­cze­nia z zakresu lecze­nia endo­don­tycz­nego (kana­ło­wego) z wyłą­cze­niem zębów przed­trzo­no­wych i trzo­no­wych
- usu­nię­cie zło­gów nazęb­nych
- lecze­nie zmian na bło­nie ślu­zo­wej jamy ust­nej
- usu­nię­cie zęba oraz nie­które zabiegi chi­rur­giczne
- zdję­cia rent­ge­now­skie wewnątrz­ustne w razie potrzeby (do 2 zdjęć w okre­sie 12 mie­sięcy)
- znie­czu­le­nie miej­scowe w razie potrzeby

- obo­wią­zuje lista ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia (*)
- porad­nia w ramach umowy z NFZ będzie funk­cjo­no­wała do 30 wrze­śnia 2017 r.

  • Porad­nia Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej

Pacjen­tom przy­słu­guje lecze­nie pro­te­tyczne z zasto­so­wa­niem rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych pro­tez akry­lo­wych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez naprawę pro­tez rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata, a w szcze­gól­no­ści:
- uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomocy pro­tezy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­stymi, dogi­na­nymi klam­rami w zakre­sie 5-8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym
- uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomocy pro­tezy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­stymi, dogi­na­nymi klam­rami w zakre­sie więk­szym niż 8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym
- zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczęki pro­tezą cał­ko­witą w szczęce, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­wego na łyżce indy­wi­du­al­nej
- zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczęki pro­tezą cał­ko­witą w żuchwie, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­wego na łyżce indy­wi­du­al­nej
- odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez naprawę pro­tez rucho­mych w więk­szym zakre­sie z wyci­skiem
- cał­ko­wite pod­ście­le­nie jed­nej pro­tezy w spo­sób pośredni, włącz­nie z ukształ­to­wa­niem obrzeża - dla szczęki
- cał­ko­wite pod­ście­le­nie jed­nej pro­tezy w spo­sób pośredni, włącz­nie z czyn­no­ścio­wym ukształ­to­wa­niem obrzeża - dla żuchwy

- obo­wią­zuje lista ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia (*)
- porad­nia w ramach umowy z NFZ będzie funk­cjo­no­wała do 30 czerwca 2022 r.

  • Porad­nia Dermatologiczna

Pacjen­tom przy­słu­gują mię­dzy innymi:
- porada lekar­ska, kon­sul­ta­cja
- der­ma­to­sko­pia lub wide­oder­ma­to­sko­pia
- bada­nia labo­ra­to­ryjne i myko­lo­giczne
- krio­chi­rur­giczne / elek­tro­chi­rur­giczne znisz­cze­nie skóry
- lecz­ni­cze naświe­tla­nia pro­mie­niami ultra­fio­le­to­wymi cho­rób skóry
- dia­gno­styka w ramach Szyb­kiej Tera­pii Onkologicznej

- obo­wią­zuje lista ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia (*)
- wyma­gane jest skie­ro­wa­nie (**) od leka­rza POZ lub leka­rza AOS
- porad­nia w ramach umowy z NFZ będzie funk­cjo­no­wała do 30 wrze­śnia 2017 r.

  • Porad­nia Lecze­nia Bólu

Pacjen­tom przy­słu­gują mię­dzy innymi:
- porada lekar­ska, kon­sul­ta­cja
- dia­gno­styka obra­zowa
- znie­czu­le­nie splo­tów lub ner­wów obwo­do­wych
- aku­punk­tura - lecze­nie bólu przewlekłego

- obo­wią­zuje lista ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia (*)
- wyma­gane jest skie­ro­wa­nie (**) od leka­rza POZ lub leka­rza AOS
- porad­nia w ramach umowy z NFZ będzie funk­cjo­no­wała do 30 wrze­śnia 2017 r.

(*) jeżeli świad­cze­nie medyczne ze względu na ogra­ni­cze­nia wyni­ka­jące z obo­wią­zu­ją­cej umowy, nie może być udzie­lone od razu, świad­cze­nio­dawca ma obo­wią­zek wpi­sać świad­cze­nio­biorcę na listę ocze­ku­ją­cych

(**) pacjent ma obo­wią­zek dostar­czyć ory­gi­nał skie­ro­wa­nia, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od dnia doko­na­nia wpisu na listę oczekują­cych, pod rygo­rem skre­śle­nia z listy oczekujących

Scroll To Top