NFZ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata 2017-2022, wszystkie osoby posiadające prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych mogą skorzystać z opieki medycznej następujących poradni:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna (Poradnia Lekarzy Rodzinnych)

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.
Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. W chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej (powtórne recepty, skierowania, zaświadczenia i druki), porady mogą być udzielane w innym terminie.

Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkt szczepień niemowląt i dzieci jest czynny w środy i piątki w godzinach pracy lekarza pediatry.

  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Pacjentom przysługuje leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata, a w szczególności:
– uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym
– uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym
– zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej
– zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej
– odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem
– całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
– całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

– obowiązuje lista oczekujących na świadczenia (*)
– poradnia w ramach umowy z NFZ będzie funkcjonowała do 30 czerwca 2022 r.

  • Poradnia Dermatologiczna

Pacjentom przysługują między innymi:
– porada lekarska, konsultacja
– dermatoskopia lub wideodermatoskopia
– badania laboratoryjne i mykologiczne
– kriochirurgiczne / elektrochirurgiczne zniszczenie skóry
– lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry
– diagnostyka w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej

– obowiązuje lista oczekujących na świadczenia (*)
wymagane jest skierowanie (**) od lekarza POZ lub lekarza AOS
– poradnia w ramach umowy z NFZ będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2018 r.

  • Poradnia Leczenia Bólu

Pacjentom przysługują między innymi:
– porada lekarska, konsultacja
– diagnostyka obrazowa
– znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych
– akupunktura – leczenie bólu przewlekłego

– obowiązuje lista oczekujących na świadczenia (*)
wymagane jest skierowanie (**) od lekarza POZ lub lekarza AOS
poradnia w ramach umowy z NFZ będzie funkcjonowała do 30 września 2018 r.

(*) jeżeli świadczenie medyczne ze względu na ograniczenia wynikające z obowiązującej umowy, nie może być udzielone od razu, świadczeniodawca ma obowiązek wpisać świadczeniobiorcę na listę oczekujących

(**) pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących

Scroll To Top