NFZ

W ramach umo­wy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia na lata 2017-2022, wszyst­kie oso­by posia­da­ją­ce pra­wo do bez­płat­nych świad­czeń medycz­nych mogą sko­rzy­stać z opie­ki medycz­nej nastę­pu­ją­cych porad­ni:

  • Pod­sta­wo­wa Opie­ka Zdro­wot­na (Porad­nia Leka­rzy Rodzin­nych)

Świad­cze­nia w POZ udzie­la­ne są oso­bom, któ­re doko­na­ły wybo­ru leka­rza, pie­lę­gniar­ki, położ­nej POZ. Reali­zo­wa­ne są naj­czę­ściej w warun­kach ambu­la­to­ryj­nych (w gabi­ne­cie, porad­ni lub przy­chod­ni), ale w przy­pad­kach uza­sad­nio­nych medycz­nie, tak­że w domu pacjen­ta lub w domu pomo­cy spo­łecz­nej.
Świad­cze­nia POZ udzie­la­ne są w dni powsze­dnie, od ponie­dział­ku do piąt­ku, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy.

W prze­wa­ża­ją­cych przy­pad­kach pacjent przyj­mo­wa­ny jest w dniu zgło­sze­nia. W cho­ro­bach prze­wle­kłych – jeśli pacjent nie skar­ży się na gor­sze samo­po­czu­cie, przy kon­ty­nu­acji lecze­nia, gdy potrze­ba kon­tak­tu pacjen­ta z leka­rzem POZ nie wyni­ka z koniecz­no­ści uzy­ska­nia pomo­cy medycz­nej (powtór­ne recep­ty, skie­ro­wa­nia, zaświad­cze­nia i dru­ki), pora­dy mogą być udzie­la­ne w innym ter­mi­nie.

Gabi­net zabie­go­wy jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach pra­cy przy­chod­ni POZ, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy.
Punkt szcze­pień nie­mow­ląt i dzie­ci jest czyn­ny w śro­dy i piąt­ki w godzi­nach pra­cy leka­rza pedia­try.

  • Porad­nia Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej

Pacjen­tom przy­słu­gu­je lecze­nie pro­te­tycz­ne z zasto­so­wa­niem rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych pro­tez akry­lo­wych w szczę­ce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez napra­wę pro­tez rucho­mych czę­ścio­wych i cał­ko­wi­tych w szczę­ce i w żuchwie raz na 2 lata, a w szcze­gól­no­ści:
- uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomo­cy pro­te­zy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­sty­mi, dogi­na­ny­mi klam­ra­mi w zakre­sie 5-8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym
- uzu­peł­nie­nie bra­ków zębo­wych przy pomo­cy pro­te­zy czę­ścio­wej wyłącz­nie z pro­sty­mi, dogi­na­ny­mi klam­ra­mi w zakre­sie więk­szym niż 8 bra­ku­ją­cych zębów w jed­nym łuku zębo­wym
- zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczę­ki pro­te­zą cał­ko­wi­tą w szczę­ce, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­we­go na łyż­ce indy­wi­du­al­nej
- zaopa­trze­nie bez­zęb­nej szczę­ki pro­te­zą cał­ko­wi­tą w żuchwie, łącz­nie z pobra­niem wyci­sku czyn­no­ścio­we­go na łyż­ce indy­wi­du­al­nej
- odtwo­rze­nie funk­cji żucia przez napra­wę pro­tez rucho­mych w więk­szym zakre­sie z wyci­skiem
- cał­ko­wi­te pod­ście­le­nie jed­nej pro­te­zy w spo­sób pośred­ni, włącz­nie z ukształ­to­wa­niem obrze­ża - dla szczę­ki
- cał­ko­wi­te pod­ście­le­nie jed­nej pro­te­zy w spo­sób pośred­ni, włącz­nie z czyn­no­ścio­wym ukształ­to­wa­niem obrze­ża - dla żuchwy

- obo­wią­zu­je lista ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia (*)
- porad­nia w ramach umo­wy z NFZ będzie funk­cjo­no­wa­ła do 30 czerw­ca 2022 r.

  • Porad­nia Der­ma­to­lo­gicz­na

Pacjen­tom przy­słu­gu­ją mię­dzy inny­mi:
- pora­da lekar­ska, kon­sul­ta­cja
- der­ma­to­sko­pia lub wide­oder­ma­to­sko­pia
- bada­nia labo­ra­to­ryj­ne i myko­lo­gicz­ne
- krio­chi­rur­gicz­ne / elek­tro­chi­rur­gicz­ne znisz­cze­nie skó­ry
- lecz­ni­cze naświe­tla­nia pro­mie­nia­mi ultra­fio­le­to­wy­mi cho­rób skó­ry
- dia­gno­sty­ka w ramach Szyb­kiej Tera­pii Onko­lo­gicz­nej

- obo­wią­zu­je lista ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia (*)
- wyma­ga­ne jest skie­ro­wa­nie (**) od leka­rza POZ lub leka­rza AOS
- porad­nia w ramach umo­wy z NFZ będzie funk­cjo­no­wa­ła do 31 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

(*) jeże­li świad­cze­nie medycz­ne ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z obo­wią­zu­ją­cej umo­wy, nie może być udzie­lo­ne od razu, świad­cze­nio­daw­ca ma obo­wią­zek wpi­sać świad­cze­nio­bior­cę na listę ocze­ku­ją­cych

(**) pacjent ma obo­wią­zek dostar­czyć ory­gi­nał skie­ro­wa­nia, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od dnia doko­na­nia wpi­su na listę oczekują­cych, pod rygo­rem skre­śle­nia z listy ocze­ku­ją­cych

Scroll To Top