POLMED

W ramach umowy z POLMED S.A. ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usługi medyczne:

 • ambu­la­to­ryjna opieka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, wlewy kro­plowe, pomiar ciśnienia)
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzieci
 • kon­sul­ta­cje die­te­tyka i porad­nic­two żywie­niowe (wizyta wstępna, usta­le­nie jadło­spisu tygo­dnio­wego, wizyty kontrolne)
 • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikrobiologia)
 • bada­nia radio­lo­giczne RTG - wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opieki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzuszna i prze­strzeń zaotrzew­nowa, nerki, moczo­wody, pęcherz moczowy, tar­czyca, śli­nianki, piersi, stawy, prostata)
 • bada­nia laryn­go­lo­giczne (mikro­oto­sko­pia ucha środ­ko­wego, wide­ola­ryn­go­sko­pia, wide­ory­no­sko­pia, dia­gno­styka odru­chu strze­miącz­ko­wego, tym­pa­no­me­tria) wyko­ny­wane pod­czas kon­sul­ta­cji laryngologicznej
 • usu­nię­cie ciała obcego z gar­dła, ucha lub nosa, wyko­ny­wane pod­czas kon­sul­ta­cji laryngologicznej
 • der­mo­sko­pia / wide­oder­mo­sko­pia wyko­ny­wana pod­czas kon­sul­ta­cji dermatologicznej
 • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sutka
 • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szyja, nerki, kończyny)
 • reha­bi­li­ta­cja, fizy­ko­te­ra­pia, kine­sio taping
 • szcze­pie­nia ochronne (m.in. sezo­nowe szcze­pie­nie prze­ciwko gry­pie, szcze­pie­nie prze­ciwko WZW typu B)

Zakres świad­czeń zależny jest od pakietu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu i auto­ry­za­cji przez  Info­li­nię POLMED S.A. Wyma­gane jest przed­sta­wie­nie kodu auto­ry­za­cyj­nego w postaci komu­ni­katu SMS.

Scroll To Top