POLMED

Umo­wa zosta­ła wypo­wie­dzia­na fir­mie POLMED S.A. 30 maja 2018.

W ramach umo­wy z POLMED S.A. ofe­ru­je­my nastę­pu­ją­ce usłu­gi medycz­ne:

 • ambu­la­to­ryj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śnio­we, pod­skór­ne, wle­wy kro­plo­we, pomiar ciśnie­nia)
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­ne­go dla doro­słych i dzie­ci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzie­ci
 • ambu­la­to­ryj­ne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzie­ci
 • kon­sul­ta­cje die­te­ty­ka i porad­nic­two żywie­nio­we (wizy­ta wstęp­na, usta­le­nie jadło­spi­su tygo­dnio­we­go, wizy­ty kon­tro­l­ne)
 • dia­gno­stycz­ne bada­nia czyn­no­ścio­we (m.in. EKG spo­czyn­ko­we, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­stycz­ne labo­ra­to­ryj­ne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­ro­by infek­cyj­ne, hema­to­lo­gia, hor­mo­ny, immu­no­lo­gia, mar­ke­ry nowo­two­ro­we, mikro­bio­lo­gia)
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne RTG - wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opie­ki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnow­cu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­gicz­ne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wo­dy, pęcherz moczo­wy, tar­czy­ca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, pro­sta­ta)
 • bada­nia laryn­go­lo­gicz­ne (mikro­oto­sko­pia ucha środ­ko­we­go, wide­ola­ryn­go­sko­pia, wide­ory­no­sko­pia, dia­gno­sty­ka odru­chu strze­miącz­ko­we­go, tym­pa­no­me­tria) wyko­ny­wa­ne pod­czas kon­sul­ta­cji laryn­go­lo­gicz­nej
 • usu­nię­cie cia­ła obce­go z gar­dła, ucha lub nosa, wyko­ny­wa­ne pod­czas kon­sul­ta­cji laryn­go­lo­gicz­nej
 • der­mo­sko­pia / wide­oder­mo­sko­pia wyko­ny­wa­na pod­czas kon­sul­ta­cji der­ma­to­lo­gicz­nej
 • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sut­ka
 • bada­nia prze­pły­wów w naczy­niach USG dop­pler (szy­ja, ner­ki, koń­czy­ny)
 • reha­bi­li­ta­cja, fizy­ko­te­ra­pia, kine­sio taping
 • szcze­pie­nia ochron­ne (m.in. sezo­no­we szcze­pie­nie prze­ciw­ko gry­pie, szcze­pie­nie prze­ciw­ko WZW typu B)

Zakres świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­na­ne poza pakie­tem roz­li­cza­ne są na warun­kach komer­cyj­nych.

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu i auto­ry­za­cji przez  Info­li­nię POLMED S.A. Wyma­ga­ne jest przed­sta­wie­nie kodu auto­ry­za­cyj­ne­go w posta­ci komu­ni­ka­tu SMS.

Scroll To Top