Profilaktyka otyłości wśród dzieci i młodzieży

Kontrakt NFZ
Świa­to­wa orga­ni­za­cja Zdro­wia WHO poda­je, że pro­blem oty­ło­ści i nad­wa­gi doty­czy 10% dzie­ci i mło­dzie­ży na świe­cie. Pol­skie dzie­ci tyją naj­szyb­ciej w Euro­pie. W przy­pad­ku osób poni­żej 20 roku życia z oty­ło­ścią zma­ga się 13% chłop­ców i 5% dziew­czy­nek. Nato­miast nad­wa­ga doty­czy 31% chłop­ców i 21% dziewcząt. 

Nad­wa­ga lub oty­łość, z któ­ry­mi zma­ga się już 22% dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku 9-18 lat, to głów­ne czyn­ni­ki sprzy­ja­ją­ce cukrzy­cy typu 2.
Zacho­ro­wal­ność na cukrzy­cę typu 1 zwięk­szy­ła się 5-krot­nie, w cią­gu ostat­nich 25 lat. Nie­pra­wi­dło­we nawy­ki żywie­nio­we, zbyt mała aktyw­ność fizycz­na i sie­dzą­cy tryb życia pro­wa­dzą w kon­se­kwen­cji do cho­rób tj. cukrzy­ca typu 2, nad­ci­śnie­nie, zabu­rze­nia widze­nia, nie­któ­re nowo­two­ry.
Ok. 30% dzie­ci w wie­ku 8 lat pije napo­je gazo­wa­ne co naj­mniej raz w tygo­dniu, a ok. 67% nasto­lat­ków spo­ży­wa napo­je energetyczne.

Według wyni­ków badań HBSC (Health Beha­vio­ur In Scho­ol-Aged Chil­dren) odse­tek aktyw­nej fizycz­nie mło­dzie­ży jest nie­po­ko­ją­co niski, a porów­nu­jąc dane z 2014 r. i 2018 r. – spadł jesz­cze bar­dziej – aż o 7% (z 24% do 17%). Ten trend jest nie­po­ko­ją­cy szcze­gól­nie w ostat­nich mie­sią­cach, gdy ucznio­wie nie uczest­ni­czą w zaję­ciach rucho­wych WF i prak­tycz­nie całe dnie spę­dza­ją sie­dząc przed ekra­nem kom­pu­te­ra (zdal­ne naucza­nie, gry) lub leżąc przed tele­wi­zo­rem. Dra­stycz­nie zma­lał rów­nież odse­tek dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­ra jest bar­dziej aktyw­na i korzy­sta z zajęć, takich jak: bie­ga­nie, gry zespo­ło­we czy inten­syw­ne ćwi­cze­nia aero­bo­we, ale poza zaję­cia­mi WF. Ma na to wypływ zamknię­cie boisk, base­nów, klu­bów fit­ness i siłow­ni. Inten­syw­ną aktyw­ność fizycz­ną (co naj­mniej czte­ry razy w tygo­dniu), jesz­cze nie­daw­no podej­mo­wa­ło nie­co ponad 40% nasto­lat­ków, a obec­nie poni­żej 30%.

Oprócz tego, że mło­dzi Pola­cy co raz mniej się poru­sza­ją, to rów­nież bar­dzo źle się odży­wia­ją. Owo­ce i warzy­wa są spo­ży­wa­ne na zale­ca­nym pozio­mie odpo­wied­nio przez 38% dzie­ci i mło­dzie­ży. Bli­sko 70% nasto­lat­ków spo­ży­wa­ło sło­dy­cze czę­ściej niż raz w tygo­dniu, a 45% z tą samą czę­sto­tli­wo­ścią piło dosła­dza­ne napoje.

Styl życia, czy­li głów­nie aktyw­ność fizycz­na i zdro­we odży­wia­nie, odpo­wia­da za ok. 55% sta­nu nasze­go zdro­wia. Sys­te­ma­tycz­na aktyw­ność fizycz­na, ćwi­cze­nia, prze­by­wa­nie na świe­żym powie­trzu zmniej­sza ryzy­ko wystę­po­wa­nia takich cho­rób jak udar mózgu, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, cho­ro­ba wień­co­wa, nie­któ­re rodza­je nowo­two­rów czy cukrzy­ca typu 2. 

Ruch roz­wi­ja tak­że siłę kości i mię­śni, popra­wia koor­dy­na­cję rucho­wą, gib­kość i rów­no­wa­gę, co jest szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku osób star­szych, u któ­rych wystę­pu­je więk­sze ryzy­ko róż­ne­go rodza­ju upad­ków i ura­zów. Ponad­to u dzie­ci i mło­dzie­ży aktyw­ność fizycz­na akty­wi­zu­je pro­ce­sy roz­wo­ju bio­lo­gicz­ne­go, roz­wi­ja koor­dy­na­cję i umie­jęt­no­ści ruchowe.

pro­fi­lak­ty­ka oty­ło­ści u dzie­ci i mło­dzie­ży - ulotka
zale­ca­ne ćwi­cze­nia w pro­fi­lak­ty­ce oty­ło­ści dzie­ci i młodzieży
pro­fi­lak­ty­ka cukrzy­cy u dzie­ci i mło­dzie­ży - ulotka

Nasi lekarze

Anna Kubińska-Kubica

specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-11
9-11
16-18 (raz w miesiącu)

Spe­cja­li­za­cje: pedia­tria, medy­cy­na rodzinna

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Scroll To Top
Uni-Med