RTG punktowe i panoramiczne

W codziennej praktyce stomatologicznej posługujemy się nowoczesnymi aparatem RTG do zdjęć wewnątrzustnych punktowych Gendex 765DC i zdjęć zewnątrzustnych panoramicznych PAX-i. Aparat Gendex 765DC wyposażony jest w najmniejsze ognisko wśród dostępnych na rynku urządzeń. Ma to niesamowicie istotny wpływ na uzyskiwanie wysokiej jakości zdjęć, charakteryzujących się bardzo wysoką rozdzielczością. Aparat do minimum redukuje dawkę promieniowania miękkiego pochłanianego przez skórę pacjenta, a metalowa obudowa głowicy ogranicza promieniowanie rozproszone niemal do zera. System cyfrowej radiografii umożliwia redukcję dawki promieniowania o ok. 80% w stosunku do tradycyjnej technologii filmu, chroniąc – poza pacjentem – także personel medyczny.

Bezpieczne RTG zębów w Sosnowcu

Cyfrowa radiowizjografia bezpośrednia wysokiej rozdzielczości VisualiX eHD zapewnia naszym lekarzom precyzyjne rozpoznanie w leczeniu i umożliwia diagnostykę na niespotykanym dotąd poziomie jakości. Dostęp do cyfrowych zdjęć, posługiwanie się oprogramowaniem Gendex VixWin Platinum umożliwia komputerową obróbkę zdjęć, dokonywanie pomiarów odległości, rekonstrukcję obrazu zęba w technologii 3D oraz wgląd w strukturę kości. Posiadany system zapewnia błyskawiczną akwizycję obrazów o najwyższej jakości i dokładności przy maksymalnym komforcie pacjenta. W zakresie radiologii stomatologicznej jest to jeden z najnowocześniejszych systemów dostępnych na rynku. Nasza rentgenowska pracownia stomatologiczna spełnia wszelkie normy ochrony radiologicznej.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko
Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w Stomatologicznej Pracowni RTG Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologicznego w Sosnowcu przy ul. Kukułek 45 wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
? uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w postaci aparatu RTG do zdjęć punktowych zębów (zdjęcia cyfrowe) Gendex 765DC i aparatu pantomograficznego Vatech PAX-i 3D Green (zdjęcia cyfrowe panoramiczne, stawów skroniowo-żuchwowych i zatok).
? uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności dentystycznej stomatologicznej pracowni rentgenowskiej

Dla jednostki 31 marca 2016 roku zostały wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG nr 100/2016 oraz na uruchomienie pracowni RTG nr 99/2016 oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.
W dniach 25 października 2007 roku i 9 listopada 2007 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu RTG Gendex 765DC, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Zadzwoń do nas