Klinika bez bólu

75 proc. pacjen­tów oba­wia się bólu pod­czas lecze­nia zębów — wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Sto­ma­to­lo­gicz­ne­go. Z gabi­ne­tu den­ty­sty kosz­mar­nie wspo­mi­na­my przede wszyst­kim usu­wa­nie zębów.

Ból w trak­cie lecze­nia zębów to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych ste­reo­ty­pów pie­lę­gno­wa­nych w spo­łe­czeń­stwie od zara­nia dzie­jów. Trud­no dziś nawet usta­lić, kto zaczął, ale nawet naj­le­piej wykwa­li­fi­ko­wa­nym leka­rzom nie poma­ga­ły: narzę­dzia wyję­te niczym z hor­ro­ru, znie­czu­le­nia, któ­re wca­le nie znie­czu­la­ły, czy — jesz­cze cał­kiem nie­daw­no — warun­ki w jakich przyj­mo­wa­li w szkol­nych gabi­ne­tach. Pol­skie Towa­rzy­stwo Sto­ma­to­lo­gicz­ne posta­no­wi­ło zapy­tać Pola­ków, czy spo­tka­nie z den­ty­stą rze­czy­wi­ście boli?

Z odpo­wie­dzi wyni­ka, że 75 proc. pacjen­tów oba­wia się bólu pod­czas lecze­nia zębów. Zde­cy­do­wa­na więk­szość (bli­sko 77 proc.) pacjen­tów zazna­ła bólu w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym. Bola­ło poło­wę respon­den­tów, któ­rzy kie­dy­kol­wiek usu­wa­li ząb. Co trze­ci pacjent czu­je lęk przed wizy­tą, dla 44 proc. pacjen­tów strach ma wpływ na czę­sto­tli­wość wizyt. Co war­te uwa­gi, aż 85 proc. ankie­to­wa­nych przy­zna­ło, że jest w sta­nie dopła­cić do stan­dar­do­wej ceny aby bez­bo­le­śnie usu­nąć zęba.

— Wyni­ki są zaska­ku­ją­ce. Brak bólu pod­czas lecze­nia jest dla pacjen­tów jed­nym z klu­czo­wych warun­ków regu­lar­ne­go odwie­dza­nia den­ty­sty. Dla wie­lu to pra­wie tak samo waż­ne jak jakość obsłu­gi i kom­pe­ten­cje per­so­ne­lu. Zna­mien­ne jest, że wię­cej osób oba­wia się bólu niż źle prze­pro­wa­dzo­ne­go lecze­nia. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że leka­rze den­ty­ści umie­ją pra­co­wać bez­bo­le­śnie, ale dla nas wszyst­kich to cie­ka­wy mate­riał do ana­li­zy i cen­ny głos spo­łecz­ny w dys­ku­sji o nie­do­stat­kach opie­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej. Tym bar­dziej, że co czwar­ty pacjent przy­znał, że cho­dzi do den­ty­sty dwa-trzy razy w roku — zauwa­ża prof. Marze­na Domi­niak, pre­zy­dent PTS.

Sto­ma­to­lo­gia nisko­in­wa­zyj­na, to jed­no z naj­waż­niej­szych osią­gnięć współ­cze­snej medy­cy­ny. Dzię­ki nowo­cze­snym roz­wią­za­niom tech­no­lo­gicz­nym, połą­czo­nym ze sto­ma­to­lo­gią opar­tą na fak­tach (evi­den­ce based den­ti­stry), stwo­rzo­no pro­to­kół postę­po­wa­nia lecz­ni­cze­go, któ­re­go fun­da­men­tem są: bez­pie­czeń­stwo i kom­fort pacjen­tów.

Korzy­sta­jąc z ofer­ty pla­ców­ki świad­czą­cej usłu­gi sto­ma­to­lo­gii nisko­in­wa­zyj­nej, pacjen­ci mogą spo­dzie­wać się m.in.: pre­cy­zyj­nej (uży­wa­my mikro­sko­pu przy lecze­niu zębów), szyb­kiej i nie­szko­dli­wej dla zdro­wia dia­gno­sty­ki (nisko­epi­syj­na radio­wi­zjol­gra­fia i cyfro­we zdję­cia pano­ra­micz­ne), a tak­że atra­ma­tycz­ne­go, nie­po­wo­du­ją­ce­go dys­kom­for­tu lecze­nia róż­nych cho­rób jamy ust­nej (laser, ultra­dź­wię­ko­we opra­co­wy­wa­nie kana­łów zębo­wych, znie­czu­le­nie kom­pu­te­ro­we The Wand). W pro­to­ko­le lecze­nia wyko­rzy­sty­wa­ne są meto­dy i urzą­dze­nia pozwa­la­ją­ce na empi­rycz­ne potwier­dze­nie korzy­ści jaki­mi są: kom­fort, mniej bólu po zabie­gu czy dosko­na­łe gojenie.

Scroll To Top
Uni-Med