EKG spoczynkowe

Elek­tro­kar­dio­gram jest nie­in­wa­zyj­nym i cał­ko­wi­cie bez­bo­le­snym bada­niem elek­trycz­nej aktyw­no­ści serca. Wyko­nuje się je za pomocą apa­ratu wypo­sa­żo­nego w zespół elek­trod zamo­co­wa­nych na skó­rze klatki pier­sio­wej.
BTL-08 LC

Bada­nie jest szcze­gól­nie ważne u osób, które prze­szły lub wła­śnie prze­cho­dzą zawał mię­śnia ser­co­wego, albo­wiem poza ocenę mia­ro­wo­ści rytmu i czę­sto­ści pracy serca bada­nie umoż­li­wia wykry­cie uszko­dze­nia mię­śnia ser­co­wego. Na pod­sta­wie zapisu EKG można także oce­nić wiel­kość jam serca. Za pra­wi­dłową czę­stość pracy serca u osoby doro­słej przyj­muje się war­to­ści pomię­dzy 60 a 100 ude­rzeń na minutę. Poni­żej dol­nej war­to­ści gra­niczne mówimy o bra­dy­kar­dii, a powy­żej gór­nej war­to­ści gra­nicz­nej o tachy­kar­dii. Zabu­rze­nia rytmu serca uwi­docz­nione w EKG wska­zują na złe funk­cjo­no­wa­nie układu bodź­co­twór­czego lub prze­wo­dzą­cego serca. Zapis EKG pomoże także oce­nić roz­le­głość i umiej­sco­wie­nie uszko­dze­nia mię­śnia ser­co­wego po prze­by­tym zawale. Powięk­sze­nie komór serca na sku­tek zbyt dużego obcią­że­nia jest rów­nież widoczne w tym bada­niu.
CardioPoint

Bada­nia EKG wyko­nu­jemy nowo­cze­snym 12-kanałowym apa­ra­tem BTL-08 LC z pełną ana­lizą i inter­pre­ta­cją prze­biegu EKG oraz sie­ciową archi­wi­za­cją prze­bie­gów w opro­gra­mo­wa­niu Car­dio­Po­int. Apa­rat umoż­li­wia tele­me­tryczne kon­sul­ta­cje ze spe­cja­li­stami kardiologii.

W Domu Seniora “Oaza Spo­koju” naszych pod­opiecz­nych dia­gno­zu­jemy apa­ra­tem MAC500 firmy Gene­ral Elec­tric Healthcare.

Nasi lekarze

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo. W 2017 roku ukoń­czyła spe­cja­li­styczny kurs medyczny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­roby nowo­two­ro­wej”.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Lekarz Ali­cja Wędrychowska-Paradowska

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-18
14-18
8-14
wizyty 14-15
14-18
8-14
wizyty 14-15

Notka bio­gra­ficzna:
Stu­dia medyczne ukoń­czyła w 1998 roku w Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Jest leka­rzem POZ.

Wiele lat pra­co­wała jako lekarz Ratow­nic­twa Medycz­nego Kopalni Murcki-Staszic i wie­lo­krot­nie brała udział w akcjach ratow­ni­czych na tere­nie wydo­by­cia węgla pod zie­mią.
Jest osobą kon­tak­tową i lubi pracę z ludźmi. Jako lekarz uważ­nie słu­cha swo­ich pacjen­tów i ich pro­ble­mów nie tylko zdro­wot­nych.
W codzien­nej prak­tyce stara się dojść do przy­czyny cho­roby, bio­rąc pod uwagę nie tylko objawy fizyczne ale także odczu­cia psy­chiczne pacjenta.

Poza pracą inte­re­suje się goto­wa­niem, a eks­pe­ry­menty kuli­nar­nie to jej codzien­ność. Od 2017 roku kreuje nie­spo­ty­kane potrawy kuchni śród­ziem­no­mor­skiej w Bistro “Il Sole”, miesz­czą­cym się w samym cen­trum Kato­wic.
Poza tym pasjo­nuje się śle­dze­niem histo­rii swo­jej rodziny, histo­rią II Wojny Świa­to­wej i uprawą ogródka dział­ko­wego. Z trójką dzieci aktyw­nie pomaga zwie­rza­kom. Od lat opie­kują się piękną kotką, a nie­dawno zamiesz­kał z nimi uro­czy kun­de­lek przy­błęda. Naj­star­szy syn roz­po­czął w 2015 roku stu­dia medyczne na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycznym.

Agnieszka Sikora-Puz

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe:echo­kar­dio­gra­fia
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­wentka Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddziału Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medycz­nego w Katowicach-Ochojcu.

Scroll To Top