EKG spoczynkowe

Elek­tro­kar­dio­gram jest nie­in­wa­zyj­nym i cał­ko­wi­cie bez­bo­le­snym bada­niem elek­trycz­nej aktyw­no­ści ser­ca. Wyko­nu­je się je za pomo­cą apa­ra­tu wypo­sa­żo­ne­go w zespół elek­trod zamo­co­wa­nych na skó­rze klat­ki piersiowej.
BTL-08 LC

Bada­nie jest szcze­gól­nie waż­ne u osób, któ­re prze­szły lub wła­śnie prze­cho­dzą zawał mię­śnia ser­co­we­go, albo­wiem poza oce­nę mia­ro­wo­ści ryt­mu i czę­sto­ści pra­cy ser­ca bada­nie umoż­li­wia wykry­cie uszko­dze­nia mię­śnia ser­co­we­go. Na pod­sta­wie zapi­su EKG moż­na tak­że oce­nić wiel­kość jam ser­ca. Za pra­wi­dło­wą czę­stość pra­cy ser­ca u oso­by doro­słej przyj­mu­je się war­to­ści pomię­dzy 60 a 100 ude­rzeń na minu­tę. Poni­żej dol­nej war­to­ści gra­nicz­ne mówi­my o bra­dy­kar­dii, a powy­żej gór­nej war­to­ści gra­nicz­nej o tachy­kar­dii. Zabu­rze­nia ryt­mu ser­ca uwi­docz­nio­ne w EKG wska­zu­ją na złe funk­cjo­no­wa­nie ukła­du bodź­co­twór­cze­go lub prze­wo­dzą­ce­go ser­ca. Zapis EKG pomo­że tak­że oce­nić roz­le­głość i umiej­sco­wie­nie uszko­dze­nia mię­śnia ser­co­we­go po prze­by­tym zawa­le. Powięk­sze­nie komór ser­ca na sku­tek zbyt duże­go obcią­że­nia jest rów­nież widocz­ne w tym badaniu.
CardioPoint

Bada­nia EKG wyko­nu­je­my nowo­cze­snym 12-kana­ło­wym apa­ra­tem BTL-08 LC z peł­ną ana­li­zą i inter­pre­ta­cją prze­bie­gu EKG oraz sie­cio­wą archi­wi­za­cją prze­bie­gów w opro­gra­mo­wa­niu Car­dio­Po­int. Apa­rat umoż­li­wia tele­me­trycz­ne kon­sul­ta­cje ze spe­cja­li­sta­mi kardiologii.

Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-17

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia, cho­ro­by wewnętrzne

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: echo­kar­dio­gra­fia

Not­ka bio­gra­ficz­na: Absol­went­ka Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddzia­łu Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skie­go Cen­trum Medycz­ne­go w Katowicach-Ochojcu.

Scroll To Top
Uni-Med