TU Zdrowie

W ramach umo­wy z TU Zdro­wie ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usłu­gi medyczne:

 • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
 • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzie­ci (brak umo­wy: oto­la­ryn­go­log)
 • wizy­ty domo­we dla dzie­ci i dorosłych
 • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter EKG, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
 • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, sero­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikro­bio­lo­gia, histopatologia)
 • bada­nia radio­lo­giczne RTG – wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opie­ki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnow­cu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, prostata)
 • krio­chi­rur­gia der­ma­to­lo­gicz­na, tera­pia fotodynamiczna
 • reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia

Zakres bez­płat­nych świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Ubez­pie­czy­ciel prze­wi­du­je współ­pła­ce­nie za świad­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu bez­po­śred­nio do reje­stra­cji z waż­nym doku­men­tem toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem i nume­rem PESEL.

Scroll To Top
Uni-Med