TU Zdrowie

W ramach umo­wy z TU Zdro­wie ofe­ru­jemy nastę­pu­jące usłu­gi medyczne:

  • ambu­la­to­ryjna opie­ka pie­lę­gniar­ska (iniek­cje domię­śniowe, pod­skórne, pomiar ciśnie­nia, pro­ste opatrunki)
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje leka­rza rodzin­nego dla doro­słych i dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje pedia­try dla dzieci
  • ambu­la­to­ryjne kon­sul­ta­cje wybra­nych leka­rzy spe­cja­li­stów dla doro­słych i dzie­ci (brak umo­wy: chi­rurg, kar­dio­log, laryn­go­log)
  • wizy­ty domo­we dla dzie­ci i dorosłych
  • dia­gno­styczne bada­nia czyn­no­ściowe (m.in. EKG spo­czyn­kowe, hol­ter RR, spi­ro­me­tria płuc)
  • bada­nia dia­gno­styczne labo­ra­to­ryjne (m.in. mocz, kał, bio­che­mia, cho­roby infek­cyjne, hema­to­lo­gia, sero­lo­gia, hor­mony, immu­no­lo­gia, mar­kery nowo­two­rowe, mikro­bio­lo­gia, histopatologia)
  • bada­nia radio­lo­giczne RTG – wyko­ny­wane w Heli­med w Sosnow­cu przy ul. Teatral­nej 11
  • bada­nia radio­lo­giczne USG (m.in. jama brzusz­na i prze­strzeń zaotrzew­no­wa, ner­ki, moczo­wody, pęcherz moczo­wy, tar­czyca, śli­nian­ki, pier­si, sta­wy, prostata)
  • krio­chi­rur­gia dermatologiczna

Zakres bez­płat­nych świad­czeń zależ­ny jest od pakie­tu ubez­pie­cze­nia. Ubez­pie­czy­ciel prze­wi­du­je współ­pła­ce­nie za świad­cze­nia. Świad­cze­nia wyko­nane poza pakie­tem roz­li­czane są na warun­kach komercyjnych.

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu bez­po­śred­nio do reje­stra­cji z waż­nym doku­men­tem toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem i nume­rem PESEL.

Scroll To Top
Uni-Med