Ortopeda-traumatolog Sosnowiec

kon­sul­ta­cje i dia­gno­sty­ka USG w zakresie:

  • orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narzą­du ruchu
  • lecze­nia roz­wo­jo­wej dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych u nie­mow­ląt i dzieci
  • lecze­nia wro­dzo­nych oraz naby­tych wad i defor­ma­cji narzą­du ruchu
  • lecze­nia zmian wro­dzo­nych i naby­tych znie­kształ­ceń kręgosłupa
  • lecze­nia ura­zów spor­to­wych, zmian prze­cią­że­nio­wych i scho­rzeń prze­wle­kłych narzą­du ruchu
  • iniek­cje dostawowe
  • pla­no­wa­nia zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych i lecze­nia fizy­ko­te­ra­peu­tycz­ne­go po ura­zach i w przy­pad­kach zwyrodnień

Lecze­nie dzie­ci i dorosłych.

Nasi lekarze

Anna Wojakowska

specjalista ortopedii i traumatologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
13-16

Spe­cja­li­za­cje: orto­pe­dia i trau­ma­to­lo­gia narzą­du ruchu

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: dia­gno­sty­ka USG sta­wów bio­dro­wych, wady postawy

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jestem absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach, rocz­nik 1998. W 2009 roku uzy­ska­łam tytuł leka­rza spe­cja­li­sty z orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narzą­du ruchu. Posia­dam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w lecze­niu pacjen­tów w warun­kach szpi­tal­nych oraz ambu­la­to­ryj­nych. Mam ponad dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy w Porad­ni Ura­zo­wo-Orto­pe­dycz­nej oraz doświad­cze­nie kli­nicz­ne z zakre­su reha­bi­li­ta­cji medycz­nej. W latach 1999-2000 pra­co­wa­łam jako lekarz w Porad­ni Wad Posta­wy oraz Porad­ni Reha­bi­li­ta­cyj­nej zarów­no z dzieć­mi, jak i z pacjen­ta­mi doro­sły­mi. W codzien­nej prak­ty­ce kli­nicz­nej wyko­nu­ję dia­gno­sty­kę USG narzą­du ruchu, głów­nie sta­wów: nad­garst­ka, łok­cio­we­go, bar­ko­we­go, kola­no­we­go i sko­ko­we­go. Bada­nia ultra­so­no­gra­ficz­ne sta­wów bio­dro­wych u dzie­ci wyko­nu­ję od ponad10 lat (posia­dam cer­ty­fi­kat Roz­to­czań­skiej Szko­ły Ultra­so­no­gra­ficz­nej). Ponad­to bra­łam czte­ro­krot­nie udział w prze­pro­wa­dza­niu badań prze­sie­wo­wych w kie­run­ku wad posta­wy u dzie­ci w szko­łach na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skie­go, w tym przy współ­udzia­le Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne­go. Sta­le pod­no­szę swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych. Jestem człon­kiem Ślą­skiej Izby Lekar­skiej w Kato­wi­cach oraz czyn­nym człon­kiem Ślą­skie­go Oddzia­łu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Orto­pe­dycz­ne­go i Traumatologicznego.

Scroll To Top
Uni-Med