Ortopeda-traumatolog

kon­sul­ta­cje i dia­gno­styka USG w zakre­sie:

  • orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narządu ruchu
  • lecze­nia roz­wo­jo­wej dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych u nie­mow­ląt i dzieci
  • lecze­nia wro­dzo­nych oraz naby­tych wad i defor­ma­cji narządu ruchu
  • lecze­nia zmian wro­dzo­nych i naby­tych znie­kształ­ceń kręgosłupa
  • lecze­nia ura­zów spor­to­wych, zmian prze­cią­że­nio­wych i scho­rzeń prze­wle­kłych narządu ruchu
  • iniek­cje dostawowe
  • pla­no­wa­nia zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych i lecze­nia fizy­ko­te­ra­peu­tycz­nego po ura­zach i w przy­pad­kach zwyrodnień

Lecze­nie dzieci i dorosłych.

Nasi lekarze

Lekarz Anna Wojakowska

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-16

Spe­cja­li­za­cje: orto­pe­dia i trau­ma­to­lo­gia narządu ruchu
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: dia­gno­styka USG sta­wów bio­dro­wych, wady postawy
Zain­te­re­so­wa­nia pozazawodowe:

Scroll To Top