Hipertensjolog

kon­sul­ta­cje kli­nicz­ne w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii:

 • dia­gno­sty­ka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, tak­że z wyko­rzy­sta­niem 24-godzin­nej reje­stra­cji ciśnie­nia meto­dą hol­te­ra (ABPM)
 • lecze­nie i pro­fi­lak­ty­ka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go
 • Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze jest bar­dzo poważ­ną cho­ro­bą, któ­ra nie­le­czo­na czę­sto pro­wa­dzi do zawa­łu ser­ca, uda­ru mózgu i nie­wy­dol­no­ści ser­ca. Wyni­ki naj­now­szych badań wska­zu­ją, że w Pol­sce na nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze cho­ru­je ok. 30% doro­słych (aż 8,7 mln osób), a kolej­ne 30% osób z wyso­kim pra­wi­dło­wym ciśnie­niem tęt­ni­czym jest zagro­żo­nych tą cho­ro­bą.
  Kon­sul­ta­cje w nale­ży roz­wa­żyć u cho­ru­ją­cych na cukrzy­cę, zespół meta­bo­licz­ny, po uda­rze mózgu, z dys­funk­cją i nie­wy­dol­no­ścią nerek (lekarz jest tak­że spe­cja­li­stą nefro­lo­giem) oraz u osób w pode­szłym wie­ku.

  Nasi lekarze

  Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

  Godzi­ny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Śro­da
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobo­ta
  18-20
  18-20

  Spe­cja­li­za­cje: cho­ro­by wewnętrz­ne, nefro­lo­gia, hiper­ten­sjo­lo­gia
  Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: cho­rób nerek i nad­ner­czy (wady roz­wo­jo­we, kami­ca, nowo­two­ry, glo­me­ru­lo­pa­tia), zwią­zek pomię­dzy cho­ro­ba­mi nerek a nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym
  Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we: żeglar­stwo, spor­ty wod­ne, histo­ria soli, histo­ria Wene­cji, malar­stwo, mary­ni­sty­ka

  Pro­fe­sor Mar­cin Adam­czak posia­da ponad 20 let­nią prak­ty­kę kli­nicz­ną w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii, hiper­ten­sjo­lo­gii oraz endo­kry­no­lo­gii i cho­rób meta­bo­licz­nych. Jest współ­au­to­rem aktu­al­nych zale­ceń Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go. Jest człon­kiem zarzą­du Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nefro­lo­gicz­ne­go.
  Będąc pro­fe­so­rem Kate­dry i Kli­ni­ki Nefro­lo­gii, Endo­kry­no­lo­gii i Cho­rób Prze­mia­ny Mate­rii Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne ze stu­den­ta­mi pol­sko- i anglo­ję­zycz­ny­mi. Poza języ­kiem angiel­skim, bie­gle posłu­gu­je się tak­że języ­kiem nie­miec­kim. Jest auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach pol­skich i zagra­nicz­nych: 64 ory­gi­nal­nych prac nauko­wych, 50 prac poglą­do­wych i 37 roz­dzia­łów w książ­kach w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii i nefro­lo­gii (Index Hirsh: 26). Jest lau­re­atem wie­lu nagród i wyróż­nień, m.in. m.in.: dwóch zespo­ło­wych nagród Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go, czte­rech nagród mini­stra zdro­wia oraz w 2003 roku nagro­dy za naj­lep­szą pre­zen­ta­cję w dzie­dzi­nie nefro­lo­gii pod­czas Euro­pe­an Coun­cil for Blo­od Pres­su­re and Car­dio­va­scu­lar Rese­arch.
  Mar­cin Adam­czak jest absol­wen­tem Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Wie­dzę z zakre­su nefro­lo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej pogłę­biał w latach 2001-2003 i 2006-2007 pod­czas sta­ży nauko­wych na Oddzia­le Nefro­lo­gii Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych Uni­wer­sy­te­tu w Heidel­ber­gu, gdzie przed kolej­ne lata był współ­pra­cow­ni­kiem pro­fe­so­ra Eber­har­da Rit­za kie­row­ni­ka Kli­ni­ki Nefro­lo­gicz­nej z Ośrod­kiem Dia­li­zy Poza­ustro­jo­wej na Uni­wer­sy­te­cie w Heil­del­ber­gu. Pro­wa­dzi wykła­dy w Pol­sce i zagra­ni­cą.

  Prof. dr hab. n. med. Mar­cin Adam­czak jest kon­sul­tan­tem nauko­wym w Uni-Med.

  Posia­da trzy spe­cja­li­za­cje medycz­ne: cho­ro­by wewnętrz­ne, nefro­lo­gia i hiper­ten­sjo­lo­gia.

  Scroll To Top