Hipertensjolog

kon­sul­ta­cje kli­niczne w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii:

 • dia­gno­styka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, także z wyko­rzy­sta­niem 24-godzinnej reje­stra­cji ciśnie­nia metodą hol­tera (ABPM)
 • lecze­nie i pro­fi­lak­tyka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego
 • Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze jest bar­dzo poważną cho­robą, która nie­le­czona czę­sto pro­wa­dzi do zawału serca, udaru mózgu i nie­wy­dol­no­ści serca. Wyniki naj­now­szych badań wska­zują, że w Pol­sce na nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze cho­ruje ok. 30% doro­słych (aż 8,7 mln osób), a kolejne 30% osób z wyso­kim pra­wi­dło­wym ciśnie­niem tęt­ni­czym jest zagro­żo­nych tą cho­robą.
  Kon­sul­ta­cje w należy roz­wa­żyć u cho­ru­ją­cych na cukrzycę, zespół meta­bo­liczny, po uda­rze mózgu, z dys­funk­cją i nie­wy­dol­no­ścią nerek (lekarz jest także spe­cja­li­stą nefro­lo­giem) oraz u osób w pode­szłym wieku.

  Nasi lekarze

  Dr hab. n. med. Mar­cin Adamczak

  Godziny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Środa
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobota
  18-20

  Spe­cja­li­za­cje: cho­roby wewnętrzne, nefro­lo­gia, hiper­ten­sjo­lo­gia
  Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: cho­rób nerek i nad­ner­czy (wady roz­wo­jowe, kamica, nowo­twory, glo­me­ru­lo­pa­tia), zwią­zek pomię­dzy cho­ro­bami nerek a nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym
  Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: żeglar­stwo, sporty wodne, histo­ria soli, histo­ria Wene­cji, malar­stwo, mary­ni­styka

  Opi­nie zna­le­zione w inter­ne­cie:
  opinia3

  Mar­cin Adam­czak jest adiunk­tem Kate­dry i Kli­niki Nefro­lo­gii, Endo­kry­no­lo­gii i Cho­rób Prze­miany Mate­rii Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne ze stu­den­tami polsko- i anglo­ję­zycz­nymi. Poza języ­kiem angiel­skim, bie­gle posłu­guje się także języ­kiem nie­miec­kim. Jest auto­rem wielu publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach pol­skich i zagranicznych.

  Mar­cin Adam­czak jest absol­wen­tem Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Od wielu lat jest współ­pra­cow­ni­kiem pro­fe­sora Eber­harda Ritza kie­row­nika Kli­niki Nefro­lo­gicz­nej z Ośrod­kiem Dia­lizy Poza­ustro­jo­wej na Uni­wer­sy­te­cie w Heil­del­bergu (Niemcy). Pro­wa­dzi wykłady w Pol­sce i zagranicą.

  Dr hab. Mar­cin Adam­czak jest kon­sul­tan­tem nauko­wym w Uni-Med.

  Posiada trzy spe­cja­li­za­cje medyczne: cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hipertensjologii.

  Scroll To Top