Chirurgia dermatologiczna

Od 16 paź­dzier­ni­ka przyj­mo­wać będzie spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej dr Aga­ta Nawroc­ka.
Pani Dok­tor Nawroc­ka wyko­ny­wać będzie na zle­ce­nie Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej wycin­ki (biop­sje) skó­ry pacjen­tów z nowo­two­ra­mi nie­zło­śli­wy­mi C44 takich jak: rak pod­staw­no­ko­mór­ko­wy, rak kol­czy­sto­ko­mór­ko­wy czy rogo­wa­ce­nie posło­necz­ne.
W celu zdia­gno­zo­wa­nia czer­nia­ka zło­śli­we­go skó­ry będą tak­że wyko­ny­wa­ne ambu­la­to­ryj­nie
biop­sje skó­ry do dal­szej oce­ny histo­pa­to­lo­gicz­nej.
Zabie­gi będą wyko­ny­wa­ne tak­że bez­płat­nie w ramach pod­sta­wo­wej i pogłę­bio­nej dia­gno­sty­ki onko­lo­gicz­nej wraz wyda­niem kar­ty DiLO i skie­ro­wa­niem do dal­sze­go lecze­nia.

Scroll To Top
Uni-Med