Tagi: stomatolog

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

 • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
 • radio­lo­gicz­na dia­gno­sty­ka schorzenia
 • lecze­nie za pomo­cą szyn nazębnych
 • lecze­nie fizykoterapeutyczne
 • lecze­nie  za pomo­cą masażów

Implanty - odbudowa uzębienia w Sosnowcu i na Śląsku

Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG

 • uzu­peł­nie­nia zębów na poje­dyn­czym implancie
 • uzu­peł­nie­nia bra­ków roz­le­głych lub cał­ko­wi­te­go bezzębia
 • augmen­ta­cja mate­ria­ła­mi kościozastępczymi
 • zabie­gi wyko­nu­je spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

 • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
 • mosty i koro­ny stilonowe
 • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
 • pro­te­zy szkie­le­to­we standardowe
 • szy­no­pro­te­zy szkieletowe
 • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach precyzyjnych
 • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te i częściowe
 • pro­te­zy na implantach

Dentysta Uni-Med w Sosnowcu

Zdro­wy i bia­ły uśmiech to wizy­tów­ka każ­de­go z nas. Aby go sobie zapew­nić, war­to pozo­sta­wać pod sta­łą opie­ką den­ty­stycz­ną. Regu­lar­ne wizy­ty w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym pozwo­lą zapo­biec roz­wi­ja­niu się poważ­niej­szych ubyt­ków oraz scho­rzeń przy­zę­bia i pozwo­lą Pań­stwu cie­szyć się pięk­ny­mi zęba­mi przez lata. Opie­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną nad nimi może prze­jąć den­ty­sta z Uni-Med. Ofe­ru­je­my wszech­stron­ną opie­kę od pro­fi­lak­ty­ki, przez lecze­nie implan­to­lo­gicz­ne czy ... Czytaj dalej »

Scroll To Top
Uni-Med