Tagi: stomatolog

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

 • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
 • radio­lo­giczna dia­gno­styka schorzenia
 • lecze­nie za pomocą szyn nazębnych
 • lecze­nie fizykoterapeutyczne
 • lecze­nie  za pomocą masażów

Leczenie implantologiczne

Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG

 • uzu­peł­nie­nia zębów na poje­dyn­czym implancie
 • uzu­peł­nie­nia bra­ków roz­le­głych lub cał­ko­wi­tego bezzębia
 • augmen­ta­cja mate­ria­łami kościozastępczymi
 • zabiegi wyko­nuje spe­cja­li­sta pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

 • mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam (tlenk cyrkonu)
 • mosty i korony stilonowe
 • szy­no­wa­nie zębów z wyko­rzy­sta­niem włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane
 • pro­tezy szkie­le­towe standardowe
 • szy­no­pro­tezy szkieletowe
 • pro­tezy szkie­le­towe kom­bi­no­wane (bez­klam­rowe) wyko­nane na ele­men­tach precyzyjnych
 • akry­lowe pro­tezy cał­ko­wite i częściowe
 • pro­tezy na implantach
Scroll To Top