Neurolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie neu­ro­lo­gii:

  • lecze­nie cho­rób obwo­do­wego układu ner­wo­wego i ośrod­ko­wego układu nerwowego
  • lecze­nie neu­ro­pa­tii (pora­że­nie nerwu pro­mie­nio­wego) i ura­zów układu ner­wo­wego (prze­wle­kły ból neuropatyczny)
  • lecze­nie zespo­łów otę­pien­nych (cho­roby Alzhe­imera) i Zabu­rzeń rucho­wych (cho­roby Par­kin­sona, cho­roby Huntingtona)
  • lecze­nie zabu­rzeń napa­do­wych (padaczka, migrena, zabu­rze­nia snu)
  • lecze­nie cho­rób demie­li­ni­za­cyj­nych (SM - stward­nie­nia rozsianego)
  • dia­gno­styka prze­pływu krwi w tęt­ni­cach szyj­nych, wewnątrz­czasz­ko­wych (TCD) i układu kręgowo-podstawnego metodą Dopplera
Lecze­nie pacjen­tów od 18 roku życia.

Nasi lekarze

Dr n. med. Łukasz Pilch

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
17-20
17-20

Spe­cja­li­za­cje: neu­ro­lo­gia
Umie­jęt­no­ści: dia­gno­styka dop­ple­row­ska tęt­nic szyj­nych, krę­go­wych i domó­zgo­wych
Notka bio­gra­ficzna:
Lekarz Oddziału Neu­ro­lo­gii w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym im. Św. Bar­bary w Sosnowcu.

Scroll To Top