Neurolog w Uni-Med Sosnowiec

Kon­sul­ta­cje neu­ro­lo­gicz­ne w Sosnow­cu:

  • lecze­nie cho­rób obwo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go i ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go
  • lecze­nie neu­ro­pa­tii (pora­że­nie ner­wu pro­mie­nio­we­go) i ura­zów ukła­du ner­wo­we­go (prze­wle­kły ból neu­ro­pa­tycz­ny)
  • lecze­nie zespo­łów otę­pien­nych (cho­ro­by Alzhe­ime­ra) i Zabu­rzeń rucho­wych (cho­ro­by Par­kin­so­na, cho­ro­by Hun­ting­to­na)
  • lecze­nie zabu­rzeń napa­do­wych (padacz­ka, migre­na, zabu­rze­nia snu)
  • lecze­nie cho­rób demie­li­ni­za­cyj­nych (SM - stward­nie­nia roz­sia­ne­go)
  • dia­gno­sty­ka prze­pły­wu krwi w tęt­ni­cach szyj­nych, wewnątrz­czasz­ko­wych (TCD) i ukła­du krę­go­wo-pod­staw­ne­go meto­dą Dop­ple­ra

Lecze­nie pacjen­tów w Cen­trum Medy­czym Uni-Med od 18 roku życia.

Nasi lekarze

Lekarz Łukasz Pilch

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
17-20
17-20

Spe­cja­li­za­cje: neu­ro­lo­gia
Umie­jęt­no­ści: dia­gno­sty­ka dop­ple­row­ska tęt­nic szyj­nych, krę­go­wych i domó­zgo­wych
Not­ka bio­gra­ficz­na:
Ukoń­czył stu­dia wyż­sze w 2003 r. na Wydzia­le Lekar­skim Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. W 2010 roku zdał Pań­stwo­wy Egza­min Spe­cja­li­za­cyj­ny, uzy­sku­jąc spe­cja­li­za­cję z neu­ro­lo­gii. Jest tak­że absol­wen­tem Wyż­szej Szko­ła Biz­ne­su w Dąbro­wie Gór­ni­czej na kie­run­ku Zarzą­dza­nie Pla­ców­ka­mi w Służ­bie Zdro­wia.

W 2006 r ukoń­czył w Roz­to­czań­skiej Szko­le Ultra­so­no­gra­fii kurs w zakre­sie dia­gno­sty­ki dop­ple­row­skiej naczyń krwio­no­śnych szyi, tęt­nic łuku aor­ty, dop­pler prze­zczasz­ko­wy.
W 2008 r. ukoń­czył szko­le­nie pod­sta­wo­we z neu­ro­fi­zjo­lo­gii, któ­re upo­waż­nia do wyko­ny­wa­nia badań EMG.
W 2012 r. usy­skał cer­ty­fi­kat Wiel­ko­pol­skiej Szko­ły Dia­gno­sty­ki Obra­zo­wej w zakre­sie ultra­so­no­gra­fii tęt­nic domó­zgo­wych, prze­zczasz­ko­wej ultra­so­no­gra­fii dop­ple­row­sku­ej.
Od 2004 r. jest asy­sten­tem w Oddzia­le Neu­ro­lo­gii / Uda­ro­wym Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go nr 5 im. Św. Bar­ba­ry w Sosnow­cu, a w 2017 r. został star­szym asy­sten­tem w Oddzia­le Neu­ro­lo­gii / Uda­ro­wym Zagłę­biow­skie­go Cen­trum Onko­lo­gii w Dąbro­wie Gór­ni­czej.

Scroll To Top
Uni-Med