Doświadczony neurolog w Sosnowcu

Neu­ro­log to eks­pert od ukła­du ner­wo­we­go, dia­gno­zu­ją­cy i leczą­cy scho­rze­nia mózgu, ner­wów obwo­do­wych oraz rdze­nia krę­go­we­go. Poma­ga leczyć cho­ro­by obwo­do­we­go i ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go oraz cho­ro­by demie­li­ni­za­cyj­ne, takie jak stward­nie­nie roz­sia­ne. Zaj­mu­je się rów­nież lecze­niem zabu­rzeń napa­do­wych, do któ­rych nale­żą padacz­ka, migre­na i zabu­rze­nia snu, oraz poma­ga pacjen­tom z prze­wle­kłym bólem neu­ro­pa­tycz­nym czy pora­że­niem ner­wu pro­mie­nio­we­go. Nale­ży się do nie­go zgło­sić rów­nież w przy­pad­ku cho­rób takich jak Alzhe­ime­ra, Par­kin­so­na czy cho­ro­by Hun­ting­to­na. Po wstęp­nym roz­po­zna­niu, spe­cja­li­sta może zle­cić pacjen­to­wi kolej­ne bada­nia, takie jak tomo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa, rezo­nans magne­tycz­ny lub elektroencefalografię.

Kiedy powinieneś udać się do neurologa?

Ist­nie­je bar­dzo wie­le obja­wów, któ­re mogą świad­czyć o roz­wi­ja­ją­cej się cho­ro­bie neu­ro­lo­gicz­nej. Cza­sa­mi nie są cha­rak­te­ry­stycz­ne i cięż­ko sko­ja­rzyć je z cho­ro­bą ukła­du ner­wo­we­go. Jeśli doskwie­ra Ci mro­wie­nie koń­czyn, zabu­rze­nia czu­cia, tiki czy nie­do­wła­dy, koniecz­nie zgłoś się do spe­cja­li­sty. Kolej­ny­mi obja­wa­mi mogą być pro­ble­my z koor­dy­na­cją, omdle­nia, szyb­kie pogar­sza­nie się pamię­ci czy wzro­ku. Jeże­li któ­reś z obja­wów czę­sto się powta­rza­ją, bez wąt­pie­nia nale­ży skon­sul­to­wać się z neu­ro­lo­giem, któ­ry prze­pro­wa­dzi kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę, bada­nia oraz, w razie ewen­tu­al­no­ści, prze­pro­wa­dzi lecze­nie. W Uni-Med możesz rów­nież umó­wić się na wizy­tę do innych spe­cja­li­stów, takich jak laryn­go­log czy chi­rurg ogólny.

Nasi lekarze

Małgorzata Stępniewska

specjalista neurologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-18

Spe­cja­li­za­cje: neurologia

Umie­jęt­no­ści: zaj­mu­je się scho­rze­nia­mi taki­mi jak: cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we krę­go­słu­pa, cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we OUN, padacz­ka, dia­gno­sty­ka i lecze­nie bólów głowy.

Not­ka bio­gra­ficz­na: Absol­went­ka Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. W roku 1996 uzy­ska­ła tytuł spe­cja­li­sty I stop­nia w dzie­dzi­nie neu­ro­lo­gii, a w roku 2000 uzy­ska­ła tytuł spe­cja­li­sty II stop­nia w dzie­dzi­nie neurologii.

Szko­le­nia i cer­ty­fi­ka­ty: Uczest­nic­two w kon­fe­ren­cji „Cho­ro­by neu­ro­de­gra­da­cyj­ne” – War­sza­wa 2014 Kurs medycz­ny „Hori­zons of Epi­le­lep­sy Care” – Pra­ga 2012 Mię­dzy­na­ro­do­we Warsz­ta­ty Szko­le­nio­wo – Nauko­we – Kazi­mierz Dol­ny (2012-2018) Uczest­nic­two w zjaz­dach Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Neu­ro­lo­gicz­ne­go – Łódź 2005, Wro­cław 2008, Poznań 2011 Cer­ty­fi­kat „Euro­pe­an Per­spec­ti­ves of Tre­at­ment of Demen­tia, Schi­zop­chre­nia” – Bra­ty­sła­wa 2011 Kurs prak­tycz­ny i teo­re­tycz­ny „Otę­pie­nie w prak­ty­ce lekar­skiej” – War­sza­wa 2007 Kurs prak­tycz­nej obsłu­gi apa­ra­tów dźwię­ko­wych – Kato­wi­ce 2002 Uczest­nic­two w licz­nych kur­sach, kon­fe­ren­cjach nauko­wych i szko­le­niach z zakre­su neu­ro­lo­gii w latach 2004 – 2010

Scroll To Top
Uni-Med