Neurolog w Sosnowcu

Konsultacje neurologiczne w Sosnowcu:

  • lecze­nie cho­rób obwo­do­we­go ukła­du ner­wo­we­go i ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go
  • lecze­nie neu­ro­pa­tii (pora­że­nie ner­wu pro­mie­nio­we­go) i ura­zów ukła­du ner­wo­we­go (prze­wle­kły ból neu­ro­pa­tycz­ny)
  • lecze­nie zespo­łów otę­pien­nych (cho­ro­by Alzhe­ime­ra) i Zabu­rzeń rucho­wych (cho­ro­by Par­kin­so­na, cho­ro­by Hun­ting­to­na)
  • lecze­nie zabu­rzeń napa­do­wych (padacz­ka, migre­na, zabu­rze­nia snu)
  • lecze­nie cho­rób demie­li­ni­za­cyj­nych (SM - stward­nie­nia roz­sia­ne­go)

Lecze­nie pacjen­tów w Cen­trum Medy­czym Uni-Med od 18 roku życia.

Nasi lekarze

Lekarz Małgorzata Stępniewska

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
14-18

Spe­cja­li­za­cje: neu­ro­lo­gia
Umie­jęt­no­ści: zaj­mu­je się scho­rze­nia­mi taki­mi jak: cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we krę­go­słu­pa, cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­we OUN, padacz­ka, dia­gno­sty­ka i lecze­nie bólów gło­wy.
Not­ka bio­gra­ficz­na:
Absol­went­ka Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. W roku 1996 uzy­ska­ła tytuł spe­cja­li­sty I stop­nia w dzie­dzi­nie neu­ro­lo­gii, a w roku 2000 uzy­ska­ła tytuł spe­cja­li­sty II stop­nia w dzie­dzi­nie neu­ro­lo­gii.

Szko­le­nia i cer­ty­fi­ka­ty:
Uczest­nic­two w kon­fe­ren­cji „Cho­ro­by neu­ro­de­gra­da­cyj­ne” – War­sza­wa 2014
Kurs medycz­ny „Hori­zons of Epi­le­lep­sy Care” – Pra­ga 2012
Mię­dzy­na­ro­do­we Warsz­ta­ty Szko­le­nio­wo – Nauko­we – Kazi­mierz Dol­ny (2012-2018)
Uczest­nic­two w zjaz­dach Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Neu­ro­lo­gicz­ne­go – Łódź 2005, Wro­cław 2008, Poznań 2011
Cer­ty­fi­kat „Euro­pe­an Per­spec­ti­ves of Tre­at­ment of Demen­tia, Schi­zop­chre­nia” – Bra­ty­sła­wa 2011
Kurs prak­tycz­ny i teo­re­tycz­ny „Otę­pie­nie w prak­ty­ce lekar­skiej” – War­sza­wa 2007
Kurs prak­tycz­nej obsłu­gi apa­ra­tów dźwię­ko­wych – Kato­wi­ce 2002
Uczest­nic­two w licz­nych kur­sach, kon­fe­ren­cjach nauko­wych i szko­le­niach z zakre­su neu­ro­lo­gii w latach 2004 – 2010

Scroll To Top
Uni-Med