Nefrolog, internista

kon­sul­ta­cje kli­niczne w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych, endo­kry­no­lo­gii i nefro­lo­gii:

  • dia­gno­styka i lecze­nie scho­rzeń narzą­dów wewnętrznych
  • dia­gno­styka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, także z wyko­rzy­sta­niem 24-godzinnej reje­stra­cji ciśnie­nia metodą hol­tera (ABPM)
  • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tętniczego
  • lecze­nie cho­rób nerek i nadnerczy
  • lecze­nie oste­opo­rozy i innych zabu­rzeń mine­ra­li­za­cji i struk­tury kości
Lecze­nie pacjen­tów powy­żej 18 roku życia.

Nasi lekarze

Dr hab. n. med. Mar­cin Adamczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20

Spe­cja­li­za­cje: cho­roby wewnętrzne, nefro­lo­gia, hiper­ten­sjo­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: cho­rób nerek i nad­ner­czy (wady roz­wo­jowe, kamica, nowo­twory, glo­me­ru­lo­pa­tia), zwią­zek pomię­dzy cho­ro­bami nerek a nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: żeglar­stwo, sporty wodne, histo­ria soli, histo­ria Wene­cji, malar­stwo, mary­ni­styka

Opi­nie zna­le­zione w inter­ne­cie:
opinia3

Mar­cin Adam­czak jest adiunk­tem Kate­dry i Kli­niki Nefro­lo­gii, Endo­kry­no­lo­gii i Cho­rób Prze­miany Mate­rii Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne ze stu­den­tami polsko- i anglo­ję­zycz­nymi. Poza języ­kiem angiel­skim, bie­gle posłu­guje się także języ­kiem nie­miec­kim. Jest auto­rem wielu publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach pol­skich i zagranicznych.

Mar­cin Adam­czak jest absol­wen­tem Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Od wielu lat jest współ­pra­cow­ni­kiem pro­fe­sora Eber­harda Ritza kie­row­nika Kli­niki Nefro­lo­gicz­nej z Ośrod­kiem Dia­lizy Poza­ustro­jo­wej na Uni­wer­sy­te­cie w Heil­del­bergu (Niemcy). Pro­wa­dzi wykłady w Pol­sce i zagranicą.

Dr hab. Mar­cin Adam­czak jest kon­sul­tan­tem nauko­wym w Uni-Med.

Posiada trzy spe­cja­li­za­cje medyczne: cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hipertensjologii.

Scroll To Top