Lekarze ogólni

 • kon­sul­ta­cje ogólnolekarskie
 • dia­gno­sty­ka EKG
 • dia­gno­sty­ka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go w wyko­rzy­sta­niem 24 reje­stra­cji ciśnie­nia meto­dą holtera
 • dia­gno­sty­ka spi­ro­me­trycz­na płuc
 • dia­gno­sty­ka USG jamy brzusznej
 • szcze­pie­nia prze­ciw grypie
  Zgod­nie z wytycz­ny­mi Komi­te­tu Dorad­cze­go ds. szcze­pień szcze­pion­ka prze­ciw­ko gry­pie zale­ca­na jest do pro­fi­lak­ty­ki gry­py dla osób:
  • doro­słych, szcze­gól­nie powy­żej 50 rż.
  • kobiet w II i III try­me­strze ciąży
  • dzie­ci po ukoń­cze­niu 6. mie­sią­ca życia
  • dzie­ci i mło­dzie­ży leczo­nych prze­wle­kle kwa­sem acetylosalicylowym
  • pen­sjo­na­riu­szom domów spo­koj­nej starości
  • pra­cow­ni­kom szkół, zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej, skle­pów oraz innych osób mają­cych kon­takt z dużą ilo­ścią osób
  • z grup pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka ze scho­rze­nia­mi cho­rób ukła­du krą­że­nia, cho­ro­ba­mi meta­bo­licz­ny­mi (np. cukrzy­ca), muko­wi­scy­do­zą, prze­wle­kły­mi cho­ro­ba­mi ukła­du odde­cho­we­go, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią nerek, wro­dzo­nym lub naby­tym nie­do­bo­rem odporności

  Pro­fi­lak­tycz­ne sto­so­wa­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w zakła­dach pra­cy może pro­wa­dzić do uzy­ska­nia istot­nych korzy­ści ekonomicznych.
  Zachę­ca­my Fir­my do szcze­pie­nia wszyst­kich swo­ich pra­cow­ni­ków, tym bar­dziej, że wszyst­kie wydat­ki ponie­sio­ne na usłu­gi medycz­ne dla swo­ich pra­cow­ni­ków moż­na zali­czyć jako koszt podatkowy.
  Po pod­pi­sa­niu umo­wy współ­pra­cy ist­nie­je moż­li­wość szcze­pie­nia pra­cow­ni­ków u Pań­stwa w sie­dzi­bie w ter­mi­nie dogod­nym dla Państwa. 

 • szcze­pie­nia prze­ciw menin­go­ko­ko­we­mu zapa­le­niu opon mózgo­wo-rdze­nio­wych i rdze­nia kręgowego
  Menin­go­ko­ko­we zapa­le­nie opon mózgo­wych jest to zapa­le­nie opon mózgu i rdze­nia krę­go­we­go wywo­ła­ne przez wiru­sy lub bak­te­rie. Zapa­le­nie wiru­so­we opon mózgo­wych jest częst­sze niż bak­te­ryj­ne i zwy­kle wystę­pu­je póź­ną wio­sną lub latem.
  Zaka­że­nie menin­go­ko­ka­mi typu C jest jed­nym z czyn­ni­ków wywo­łu­ją­cych posocz­ni­cę zwa­ną też sepsą.
  Zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dla:
  • małych dzie­ci w wie­ku do 5. roku życia
  • mło­dzież w wie­ku 14 - 19 lat, szcze­gól­nie miesz­ka­ją­ca w gru­pach (aka­de­mi­ki, bursy)
  • żoł­nie­rzy roz­po­czy­na­ją­cych służ­bę wojskową
  • per­so­ne­lu medycz­ne­go i para­me­dycz­ne­go szcze­gól­nie oddzia­łów ratun­ko­wych, inten­syw­nych tera­pii i oddzia­łów zakaźnych
  • osób nara­żo­nych na kon­tak­ty z oso­ba­mi zakażonymi

  Spe­cja­li­ści cho­rób zakaź­nych pole­ca­ją szcze­pie­nie rów­no­cze­śnie dwo­ma pre­pa­ra­ta­mi: Pneu­mo 23 i Neisvac-C.

  Cho­ro­ba wywo­ła­na zaka­że­niem menin­go­ko­ka­mi może mieć bar­dzo gwał­tow­ny prze­bieg. Koniecz­ne jest wcze­sne roz­po­zna­nie, któ­re zwięk­sza szan­se na cał­ko­wi­te wyzdrowienie.
  Nie leczo­ne zapa­le­nie menin­go­ko­ko­we może być śmiertelne.

 • szcze­pie­nia prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu A (żół­tacz­ka pokarmowa)
  Zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dla:
  • podró­żu­ją­cych w rejo­ny o wyso­kiej czę­sto­ści wystę­po­wa­nia WZW A: Afry­ka, Azja, Basen Morza Śród­ziem­ne­go, Środ­ko­wy Wschód, Ame­ry­ka Środ­ko­wa i Południowa
  • osób uda­ją­cych się na tere­ny o niskim pozio­mie higieny
  • per­so­ne­lu medycz­ne­go i para­me­dycz­ne­go szcze­gól­nie oddzia­łów gastro­en­te­ro­lo­gi­czych i pediatrycznych
  • osób nara­żo­nych na kon­tak­ty z oso­ba­mi zakażonymi
  • pra­cow­ni­ków zakła­dów oczysz­cza­nia mia­sta, oso­by zwią­za­ne bez­po­śred­nio z pro­duk­cją i dys­try­bu­cją żywności
  • osób homo­sek­su­al­nych i biseksualnych
  • osób czę­sto zmie­nia­ją­cych part­ne­rów seksualnych
  • osób cho­rych na hemofilię
  • osób nara­żo­nych na czę­ste zastrzyki
 • szcze­pie­nia prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu B (żół­tacz­ka wszczepienna)
  Zale­ca­ne jest szcze­gól­nie dla:
  • osób z prze­wle­kły­mi scho­rze­nia­mi wątro­by lub nara­żo­ny­mi na wystą­pie­nie prze­wle­kłych scho­rzeń wątro­by (np. nosi­cie­le wiru­sa HCV, oso­by nad­uży­wa­ją­ce alkoholu)
  • pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na zabieg chirurgiczny
  • osób, któ­rych zacho­wa­nia sek­su­al­ne sprzy­ja­ją zaka­że­niu HBV
  • nar­ko­ma­nów przyj­mu­ją­cych dożyl­nie środ­ki uzależniające
  • osób wyjeż­dża­ją­cych do miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu wiru­so­we­go zapa­le­nia wątro­by typu B
  • osób pocho­dzą­cych z miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu HBV
  • człon­ków rodzin miesz­ka­ją­cych z oso­ba­mi nale­żą­cy­mi do któ­rej­kol­wiek z powyż­szych grup oraz z oso­ba­mi cier­pią­cy­mi na ostre lub prze­wle­kłe wiru­so­we zapa­le­nie wątro­by typu B
  • osób, któ­rych cha­rak­ter pra­cy lub spo­sób życia może sprzy­jać zaka­że­niu HBV
Nasi lekarze

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14

Spe­cja­li­za­cje: medy­cy­na rodzinna

Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie dia­gno­sty­ki usg narzą­dów szyi (tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi)

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: lecze­nie cukrzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­went­ką Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodzi­ny lekar­skiej - mat­ka i brat są leka­rza­mi den­ty­sta­mi. W codzien­nej prak­ty­ce leka­rza rodzin­ne­go sto­su­je holi­stycz­ne podej­ście do pacjen­ta. W rela­cjach lekarz-pacjent sta­ra się uży­wać zro­zu­mia­łe­go języ­ka. Ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posia­da cer­ty­fi­ko­wa­ne umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg i usg dop­pler: jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, ukła­du moczo­we­go oraz narzą­dów szyi), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i cho­rób ukła­du krą­że­nia sta­ra się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­so­wo. W 2017 roku ukoń­czy­ła spe­cja­li­stycz­ny kurs medycz­ny “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”, zda­jąc egza­min i uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat w dia­gno­sty­ce ultra­so­no­gra­ficz­nej. Dwa lata póź­niej ukoń­czy­ła, uzy­sku­jąc kolej­ny cer­ty­fi­kat, szko­le­nie prak­tycz­ne z dia­gno­sty­ki ultra­so­no­gra­ficz­nej narzą­dów szyi: tar­czy­cy, przy­tar­czyc, śli­nia­nek i węzłów chłon­nych szyi. W latach 2015-2019 była leka­rzem kon­sul­tu­ją­cym w Pry­wat­nym Domu Senio­ra “Oaza Spo­ko­ju” w Sosnow­cu. W mar­cu 2019 roku otrzy­ma­ła medal i tytuł Leka­rza Rodzin­ne­go Roku w Sosnow­cu w Ple­bi­scy­cie Hipo­kra­tes 2018. Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów. Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książ­ka. Inte­re­su­je się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podró­że do Włoch i kra­jów base­nu Morza Śród­ziem­ne­go. Ostat­nio poko­cha­ła zie­lo­ną Azję. Pro­mu­je aktyw­ny tryb życia. Sta­ra się codzien­nie ćwi­czyć na bież­ni i rower­ku. Jeź­dzi na nar­tach. Magda­le­na Zie­liń­ska-Her­czak peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go w Uni-Med.

Magdalena Burzyńska-Okrzesik

specjalista chorób wewnętrznych

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-18
15-18

Spe­cja­li­za­cje: spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych

Umie­jęt­no­ści:

Zain­te­re­so­wa­nia zawodowe:

Not­ka biograficzna:

Scroll To Top
Uni-Med