Lekarze ogólni

 • kon­sul­ta­cje ogólnolekarskie
 • dia­gno­styka EKG
 • dia­gno­styka nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego w wyko­rzy­sta­niem 24 reje­stra­cji ciśnie­nia metodą holtera
 • dia­gno­styka spi­ro­me­tryczna płuc
 • dia­gno­styka USG jamy brzusznej
 • szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie
  Zgod­nie z wytycz­nymi Komi­tetu Dorad­czego ds. szcze­pień szcze­pionka prze­ciwko gry­pie zale­cana jest do pro­fi­lak­tyki grypy dla osób:

  • doro­słych, szcze­gól­nie powy­żej 50 rż.
  • kobiet w II i III try­me­strze ciąży
  • dzieci po ukoń­cze­niu 6. mie­siąca życia
  • dzieci i mło­dzieży leczo­nych prze­wle­kle kwa­sem acetylosalicylowym
  • pen­sjo­na­riu­szom domów spo­koj­nej starości
  • pra­cow­ni­kom szkół, zakła­dów opieki zdro­wot­nej, skle­pów oraz innych osób mają­cych kon­takt z dużą ilo­ścią osób
  • z grup pod­wyż­szo­nego ryzyka ze scho­rze­niami cho­rób układu krą­że­nia, cho­ro­bami meta­bo­licz­nymi (np. cukrzyca), muko­wi­scy­dozą, prze­wle­kłymi cho­ro­bami układu odde­cho­wego, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią nerek, wro­dzo­nym lub naby­tym nie­do­bo­rem odporności

  Pro­fi­lak­tyczne sto­so­wa­nie szcze­pień prze­ciwko gry­pie w zakła­dach pracy może pro­wa­dzić do uzy­ska­nia istot­nych korzy­ści eko­no­micz­nych.
  Zachę­camy Firmy do szcze­pie­nia wszyst­kich swo­ich pra­cow­ni­ków, tym bar­dziej, że wszyst­kie wydatki ponie­sione na usługi medyczne dla swo­ich pra­cow­ni­ków można zali­czyć jako koszt podat­kowy.
  Po pod­pi­sa­niu umowy współ­pracy ist­nieje moż­li­wość szcze­pie­nia pra­cow­ni­ków u Pań­stwa w sie­dzi­bie w ter­mi­nie dogod­nym dla Państwa. 

 • szcze­pie­nia prze­ciw menin­go­ko­ko­wemu zapa­le­niu opon mózgowo-rdzeniowych i rdze­nia krę­go­wego
  Menin­go­ko­kowe zapa­le­nie opon mózgo­wych jest to zapa­le­nie opon mózgu i rdze­nia krę­go­wego wywo­łane przez wirusy lub bak­te­rie. Zapa­le­nie wiru­sowe opon mózgo­wych jest częst­sze niż bak­te­ryjne i zwy­kle wystę­puje późną wio­sną lub latem.
  Zaka­że­nie menin­go­ko­kami typu C jest jed­nym z czyn­ni­ków wywo­łu­ją­cych posocz­nicę zwaną też sepsą.
  Zale­cane jest szcze­gól­nie dla:

  • małych dzieci w wieku do 5. roku życia
  • mło­dzież w wieku 14 - 19 lat, szcze­gól­nie miesz­ka­jąca w gru­pach (aka­de­miki, bursy)
  • żoł­nie­rzy roz­po­czy­na­ją­cych służbę wojskową
  • per­so­nelu medycz­nego i para­me­dycz­nego szcze­gól­nie oddzia­łów ratun­ko­wych, inten­syw­nych tera­pii i oddzia­łów zakaźnych
  • osób nara­żo­nych na kon­takty z oso­bami zakażonymi

  Spe­cja­li­ści cho­rób zakaź­nych pole­cają szcze­pie­nie rów­no­cze­śnie dwoma pre­pa­ra­tami: Pneumo 23 i Neisvac-C.

  Cho­roba wywo­łana zaka­że­niem menin­go­ko­kami może mieć bar­dzo gwał­towny prze­bieg. Konieczne jest wcze­sne roz­po­zna­nie, które zwięk­sza szanse na cał­ko­wite wyzdro­wie­nie.
  Nie leczone zapa­le­nie menin­go­ko­kowe może być śmiertelne.

 • szcze­pie­nia prze­ciw wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu A (żół­taczka pokar­mowa)
  Zale­cane jest szcze­gól­nie dla:

  • podró­żu­ją­cych w rejony o wyso­kiej czę­sto­ści wystę­po­wa­nia WZW A: Afryka, Azja, Basen Morza Śród­ziem­nego, Środ­kowy Wschód, Ame­ryka Środ­kowa i Południowa
  • osób uda­ją­cych się na tereny o niskim pozio­mie higieny
  • per­so­nelu medycz­nego i para­me­dycz­nego szcze­gól­nie oddzia­łów gastro­en­te­ro­lo­gi­czych i pediatrycznych
  • osób nara­żo­nych na kon­takty z oso­bami zakażonymi
  • pra­cow­ni­ków zakła­dów oczysz­cza­nia mia­sta, osoby zwią­zane bez­po­śred­nio z pro­duk­cją i dys­try­bu­cją żywności
  • osób homo­sek­su­al­nych i biseksualnych
  • osób czę­sto zmie­nia­ją­cych part­ne­rów seksualnych
  • osób cho­rych na hemofilię
  • osób nara­żo­nych na czę­ste zastrzyki
 • szcze­pie­nia prze­ciw wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu B (żół­taczka wsz­cze­pienna)
  Zale­cane jest szcze­gól­nie dla:

  • osób z prze­wle­kłymi scho­rze­niami wątroby lub nara­żo­nymi na wystą­pie­nie prze­wle­kłych scho­rzeń wątroby (np. nosi­ciele wirusa HCV, osoby nad­uży­wa­jące alkoholu)
  • pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na zabieg chirurgiczny
  • osób, któ­rych zacho­wa­nia sek­su­alne sprzy­jają zaka­że­niu HBV
  • nar­ko­ma­nów przyj­mu­ją­cych dożyl­nie środki uzależniające
  • osób wyjeż­dża­ją­cych do miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu wiru­so­wego zapa­le­nia wątroby typu B
  • osób pocho­dzą­cych z miejsc o powszech­nym wystę­po­wa­niu HBV
  • człon­ków rodzin miesz­ka­ją­cych z oso­bami nale­żą­cymi do któ­rej­kol­wiek z powyż­szych grup oraz z oso­bami cier­pią­cymi na ostre lub prze­wle­kłe wiru­sowe zapa­le­nie wątroby typu B
  • osób, któ­rych cha­rak­ter pracy lub spo­sób życia może sprzy­jać zaka­że­niu HBV

Nasi lekarze

Lekarz Mag­da­lena Zielińska-Herczak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komer­cyjne 10-18

Spe­cja­li­za­cje: medy­cyna rodzinna
Umie­jęt­no­ści: wyko­ny­wa­nie badań spi­ro­me­trycz­nych, wyko­ny­wa­nie badań usg jamy brzusz­nej, wyko­ny­wa­nie usg tar­czycy
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: lecze­nie astmy, POChP, cukrzycy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wentką Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Pocho­dzi z rodziny lekar­skiej – matka i brat są leka­rzami den­ty­stami.
W codzien­nej prak­tyce leka­rza rodzin­nego sto­suje holi­styczne podej­ście do pacjenta. W rela­cjach lekarz-pacjent stara się uży­wać zro­zu­mia­łego języka. Ze względu na zain­te­re­so­wa­nia ultra­so­no­gra­fią (posiada umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia badań usg: jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, układu moczo­wego oraz tar­czycy), lecze­niem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego i cho­rób układu krą­że­nia stara się zając pacjen­tem POZ moż­li­wie naj­bar­dziej kom­plek­sowo.
Jest leka­rzem w Pry­wat­nym Domu Opieki “Oaza” w Sosnowcu.

Jest człon­kiem Kole­gium Leka­rzy Rodzin­nych w Pol­sce. Uczest­ni­czyła w wielu szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach i zjaz­dach leka­rzy rodzin­nych, inter­ni­stów i pedia­trów.
Jej pasją jest przede wszyst­kim dobra książka. Inte­re­suje się w szcze­gól­no­ści histo­rią śre­dnio­wie­cza, stąd jej czę­ste podróże do Włoch i kra­jów basenu Morza Śród­ziem­nego. Pro­muje aktywny tryb życia. Stara się codzien­nie ćwi­czyć na bieżni i rowerku. Jeź­dzi na nartach.

Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia7

Mag­da­lena Zielińska-Herczak pełni funk­cję kie­row­nika medycz­nego w Uni-Med.

Lekarz Ali­cja Wędrychowska-Paradowska

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-18
14-18
8-14
wizyty 14-15
14-18
8-14
wizyty 14-15

Notka bio­gra­ficzna:
Stu­dia medyczne ukoń­czyła w 1998 roku w Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Jest leka­rzem POZ.

Wiele lat pra­co­wała jako lekarz Ratow­nic­twa Medycz­nego Kopalni Murcki-Staszic i wie­lo­krot­nie brała udział w akcjach ratow­ni­czych na tere­nie wydo­by­cia węgla pod zie­mią.
Jest osobą kon­tak­tową i lubi pracę z ludźmi. Jako lekarz uważ­nie słu­cha swo­ich pacjen­tów i ich pro­ble­mów nie tylko zdro­wot­nych.
W codzien­nej prak­tyce stara się dojść do przy­czyny cho­roby, bio­rąc pod uwagę nie tylko objawy fizyczne ale także odczu­cia psy­chiczne pacjenta.

Poza pracą inte­re­suje się goto­wa­niem, a eks­pe­ry­menty kuli­nar­nie to jej codzien­ność. Pasjo­nuje się śle­dze­niem histo­rii swo­jej rodziny, histo­rią II Wojny Świa­to­wej i uprawą ogródka dział­ko­wego. Z trójką dzieci aktyw­nie pomaga zwie­rza­kom. Od lat opie­kują się piękną kotką, a nie­dawno zamiesz­kał z nimi uro­czy kun­de­lek przy­błęda. Naj­star­szy syn roz­po­czął w 2015 roku stu­dia medyczne na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycznym.

Scroll To Top