Cennik

Wyłącz­nie w Porad­ni Leka­rza Rodzin­ne­go (POZ) zapew­nia­my lecze­nie bez­płat­ne w zakre­sie świad­czeń zakon­trak­to­wa­nych z NFZ.
Pozo­sta­łe porad­nie funk­cjo­nu­ją na zasa­dach komercyjnych.

Telekonsultacje (telefon / WhatsApp)

Telekonsultacje (telefon / WhatsApp)

Opła­ty za tele­kon­sul­ta­cje przyj­mu­je­my w for­mie przed­pła­ty na kon­to w Alior Bank 16 2490 0005 0000 4530 5284 1223 (naj­le­piej prze­lew typu Eli­xir Express) lub on-line kli­ka­jąc łącze przy odpo­wied­niej pozy­cji w cenniku.

Doku­men­ta­cję medycz­ną, w for­mie ska­nów, pli­ków pdf, pli­ków gra­ficz­nych (histo­ria lecze­nia, wypi­sy z hospi­ta­li­za­cji, wyni­ki badań dia­gno­stycz­nych, zdję­cia itd., nale­ży prze­sy­łać na adres e-mail poda­ny poni­żej w tytu­le poda­jąc imię, nazwi­sko oraz datę i godzi­nę teleporady.

lppro­ce­du­racena PLN
1Tele­po­ra­da spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzinnej
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ lub osób bez pra­wa do bez­płat­nych świadczeń)
przychodnia@uni-med.pl
100 tu zapłać
2Tele­po­ra­da spe­cja­li­sty dermatologa-wenerologa
dermatologia@uni-med.pl
150 tu zapłać
3Tele­po­ra­da pro­fe­sor­ska w zakre­sie nefrologii
nefrologia@uni-med.pl
220 tu zapłać
4Tele­po­ra­da pro­fe­sor­ska w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii (lecze­nie nad­ci­śnie­nia tętniczego)
nefrologia@uni-med.pl
220 tu zapłać

COVID-19 testy

COVID-19 testy

lppro­ce­du­racena PLN
1Szyb­ki test immu­no­lo­gicz­ny wykry­wa­ją­cy prze­ciw­cia­ła IgG i IgM prze­ciw koro­na­wi­ru­so­wi SARS-CoV-2 w prób­ce krwi włośniczkowej60
2Szyb­ki test wykry­wa­ją­cy anty­gen wiru­sa SARS-CoV-2 w prób­kach wyma­zu z nosa lub nosogardzieli100

Medycyna rodzinna (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Medycyna rodzinna (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzinnej
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100
2Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18150
3Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Sosnow­ca; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
200 tu zapłać
4Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren miast: miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
300 tu zapłać
5Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Sosnow­ca; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
300 tu zapłać
6Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
360 tu zapłać
7Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Kato­wi­ce; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
360 tu zapłać
8Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Kato­wi­ce; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
400 tu zapłać
9Bada­nie EKG spo­czyn­ko­we z analizą
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
30
10Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi RR w okre­sie 24 godzin 
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100
11Ozna­cze­nie stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP)
wyko­na­ne pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRe­ad go)
20
12Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzewnowej 
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100
13Bada­nie USG narzą­dów szyi: tar­czy­cy i przytarczyc 
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100

Dermatologia - wenerologia (dorośli i dzieci)

Dermatologia - wenerologia (dorośli i dzieci)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty dermatologa-wenerologa150
2Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty der­ma­to­lo­ga-wene­ro­lo­ga z bada­niem wide­oder­mo­sko­po­wym lub trichoskopowym250
3Krio­chi­rur­gicz­ne usu­nię­cie zmia­ny skó­ry - 1 punkt
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
od 100
4Elek­tro­chi­rur­gicz­ne usu­nię­cie zmia­ny skó­ry - 1 punkt
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
od 100
5Elek­tro­chi­rur­gicz­ne zamy­ka­nie naczy­nek na twarzy
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
300
6Elek­tro­chi­rur­gicz­ne zamy­ka­nie naczy­nek na nosie
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
300
7Elek­tro­chi­rur­gicz­ne zamy­ka­nie naczy­nek na nogach (jeden obszar)
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
300
8Foto­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem wąski zakres UVB 311nm (lecze­nie łuszczycy)
cykl 10 naświe­tleń całe­go ciała
160
9Foto­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem wąski zakres UVB 311nm lub sze­ro­ki zakres UVB (lecze­nie łuszczycy)
cykl 10 naświe­tleń skó­ry owło­sio­nej z zasto­so­wa­niem grzebienia
100
10Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem P/UVA (lecze­nie łuszczycy)
cykl 10 naświe­tleń całe­go cia­ła cena nie zawie­ra kosz­tu leków
240
11Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem P/UVA (lecze­nie łuszczycy)
cykl 10 naświe­tleń dło­ni lub stóp cena nie zawie­ra kosz­tu leków
180
12Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem P/UVA (lecze­nie łuszczycy)
cykl 10 naświe­tleń dło­ni i stóp cena nie zawie­ra kosz­tu leków
240
13Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu trą­dzi­ku skó­ry twa­rzy lub ramion
100
14Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu trą­dzi­ku skó­ry ple­ców lub tułowia
200
15Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu raka pod­staw­no­ko­mór­ko­we­go i kol­czy­sto­ko­mór­ko­we­go, cho­ro­bie Bowena
300
16Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu brodawek
150

Endokrynologia (dorośli i dzieci)

Endokrynologia (dorośli i dzieci)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty endokrynologa150
2Kom­plek­so­wa kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty endo­kry­no­lo­ga z bada­niem USG jed­nej okolicy230
3Bada­nie USG: tkan­ki mięk­kie oko­li­cy gło­wy i szyi (tar­czy­ca, przy­tar­czy­ce, śli­nian­ka przyuszna)100
4Bada­nie USG: mosz­na i jej zawartość100
5Bada­nie USG: pro­sta­ta (gru­czoł krokowy)100
6Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzewnowej100
7Bada­nie USG: pier­si, nerki120
8Bada­nie USG płuc (prze­zklat­ko­we bada­nie usg płuc i opłucnej)100

Hipertensjologia - leczenie zaburzeń ciśnienia tętniczego (dorośli)

Hipertensjologia - leczenie zaburzeń ciśnienia tętniczego (dorośli)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja pro­fe­sor­ska spe­cja­li­sty hipertensjologa220
2Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi RR w okre­sie 24 godzin100
3Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej (wyko­nu­je inny lekarz)100

Kardiologia (dorośli)

Kardiologia (dorośli)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty kar­dio­lo­ga z bada­niem EKG/UKG 250
2Bada­nie hol­te­row­skie EKG (12 odpro­wa­dzeń) w okre­sie 48 godzin150

Laryngologia (dorośli)

Laryngologia (dorośli)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty laryngologa200
2Pakiet badań dia­gno­stycz­nych przy kon­sul­ta­cji laryngologicznej
bada­nia krwi (pobra­nie na czczo): mor­fo­lo­gia krwi z roz­ma­zem, TSH, IGE cał­ko­wi­te, CRP
60
3Bada­nie słu­chu - audio­me­tria tonal­na (bada­nie na prze­wod­nic­two powietrz­ne lub/i kost­ne) i
audio­me­tria impe­dan­cyj­na (tym­pa­no­me­tria lub/i odru­chy z mię­śnia strzemiączkowego)
50
4Ozna­cze­nie stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP) wyko­na­ne pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRe­ad go)20
5Ozna­cze­nie w prób­kach z gar­dła bak­te­rii Strep A (Strep­to­coc­cus pyoge­nes) wyko­na­ne pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRe­ad go)30
6Płu­ka­nie ucha za każ­de ucho25
7Bada­nie bak­te­rio­lo­gicz­ne / cyto­lo­gicz­ne / myko­lo­gicz­ne - 1 preparat40
8RTG zatok (wyko­nu­je Medi­co, Sosno­wiec, ul. Odro­dze­nia 9)35
9Tam­po­na­da nosa100
10Usu­nię­cie cia­ła obce­go z ucha, nosa lub gardła250
11Drob­ny zabieg laryngologiczny100

Nefrologia (dorośli)

Nefrologia (dorośli)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja pro­fe­sor­ska spe­cja­li­sty nefrologa220
2Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej (wyko­nu­je inny lekarz)80

Neurologia (dorośli)

Neurologia (dorośli)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty neurologa150 (od 1 czerwca)

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (dorośli i dzieci)

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (dorośli i dzieci)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty ortopedy-traumatologa150
2Kon­sul­ta­cja kom­plek­so­wa spe­cja­li­sty orto­pe­dy z bada­niem USG stawów230
3Kon­sul­ta­cja kom­plek­so­wa spe­cja­li­sty orto­pe­dy z iniek­cją dostawową
poda­nie doty­czy leku dostar­czo­ne­go przez pacjenta
200
4Bada­nie USG sta­wów bio­dro­wych (bio­der­ka) u niemowląt120
5Bada­nie USG sta­wów (szczy­to­wo-obro­to­wy, bar­ko­wo-oboj­czy­ko­wy, most­ko­wo-oboj­czy­ko­wy, ramien­ny, pro­mie­nio­wo-łok­cio­wy, nad­garst­ko­wo-śród­ręcz­ny, mię­dzy­pa­licz­ko­wy stóp i dło­ni, kości gro­cho­wa­tej, bio­dro­wy, kola­no­wy, sko­ko­wo-gole­nio­wy, stę­po­wo-śród­stop­ny, międzyśródstopny)100
6Dosta­wo­we poda­nie leku przez spe­cja­li­stę orto­pe­dę (bez wizy­ty)
poda­nie doty­czy leku dostar­czo­ne­go przez pacjenta
100

Pediatria

Pediatria

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty pediatry
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100

Wizyty domowe - leczenie w domu pacjenta

Wizyty domowe - leczenie w domu pacjenta

lppro­ce­du­racena PLN
1Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Sosnow­ca; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
200 tu zapłać
2Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren miast: miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
300 tu zapłać
3Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Sosnow­ca; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
300 tu zapłać
4Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
360 tu zapłać
5Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Kato­wi­ce; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
360 tu zapłać
6Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Kato­wi­ce; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
400 tu zapłać

Ambulatoryjna diagnostyka medyczna

Ambulatoryjna diagnostyka medyczna

lppro­ce­du­racena PLN
1Bada­nie EKG spo­czyn­ko­we z analizą
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
30
2Bada­nie hol­te­row­skie EKG (12 odpro­wa­dzeń) w okre­sie 48 godzin150
3Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi RR w okre­sie 24 godzin100
4aBada­nie spi­ro­me­trycz­ne z ana­li­zą i wydru­kiem rapor­tu (dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)30
4bBada­nie spi­ro­me­trycz­ne pod­czas płat­nej kon­sul­ta­cji lekarskiej20
5Bada­nie satu­ra­cji krwi tętniczej10
6Bada­nie USG: tkan­ki mięk­kie oko­li­cy gło­wy i szyi (tar­czy­ca, przy­tar­czy­ce, śli­nian­ka przyuszna)100
7Bada­nie USG: mosz­na i jej zawartość100
8Bada­nie USG: pro­sta­ta (gru­czoł krokowy)100
9Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzewnowej100
10Bada­nie USG: pier­si, nerki120
11Bada­nie USG płuc (prze­zklat­ko­we bada­nie usg płuc i opłucnej)100
12Bada­nie USG sta­wy bio­dro­we (bio­der­ka) u nie­mow­ląt i dzieci100
13Bada­nie USG stawów100
14Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach szyj­nych i kręgowych120
15Biop­sja skó­ry (sztan­ca) z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym (2 preparaty)300
16Panel aler­gicz­ny pokar­mo­wy met. Immu­no­blot (prób­ka krwi)
panel 21 aler­ge­nów pokar­mo­wych: biał­ko jaja kurze­go, żółt­ko jaja kurze­go, mle­ko kro­wie, droż­dże, mąka pszen­na, mąka żyt­nia, ryż, soja, orzech lasko­wy, orzech ziem­ny, mig­dał, jabł­ko, kiwi, more­la, pomi­dor, mar­chew, ziem­niak, seler, dorsz, krab, CCD
200
17Panel aler­gicz­ny wziew­ny met. Immu­no­blot (prób­ka krwi)
panel 21 aler­ge­nów wziew­nych: tom­ka won­na, kup­ków­ka pospo­li­ta, tymot­ka łąko­wa, żyto, olcha sza­ra, brzo­za, lesz­czy­na, dąb, ambro­zja, byli­ca, bab­ka lan­ce­to­wa­ta, Der­ma­to­pha­go­ides pte­ro­nys­si­nus, Der­ma­to­pha­go­ides fari­nae, naskór­ki zwie­rząt: pies, kot, koń, Asper­gil­lus fumi­ga­tus, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Peni­ci­lium nota­tum, Alter­na­ria tenu­is, CCD
200
18Panel pedia­trycz­ny mie­sza­ny met. Immu­no­blot (prób­ka krwi)
panel 28 aler­ge­nów mie­sza­nych: tra­wy mix. (tymot­ka łąkowa/żyto), brzo­za, byli­ca, Der­ma­to­pha­go­ides pte­ro­nys­si­nus, Der­ma­to­pha­go­ides fari­nae, naskór­ki zwie­rząt: kot, pies, koń, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Asper­gil­lus fumi­ga­tus, Alter­na­ria tenu­is, biał­ko jaja kurze­go, żółt­ko jaja kurze­go, dorsz, mle­ka, alfa-lak­to­al­bu­mi­na, beta-lak­to­glo­bu­li­na, kaze­ina, BSA, mąka pszen­na, ryż, soja, orzech ziem­ny, orzech lasko­wy, mar­chew, ziem­nia­ki, jabł­ko, CCD
200
19Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel traw
mie­szan­ka traw wcze­snych: kup­ków­ka pospo­li­ta, kostrze­wa łąko­wa, życi­ca trwa­ła, tymot­ka łąko­wa, wie­chli­na łąko­wa­mie­szan­ka traw póź­nych: tom­ka won­na, życi­ca trwa­ła, tymot­ka łąko­wa, trzci­na pospo­li­ta, żyto, kło­sów­ka wełnista
po 80
20Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel drzew
olsza sza­ra, brzo­za bro­daw­ko­wa­ta, lesz­czy­na, dąb, wierzba
80
21Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel chwastów
byli­ca pospo­li­ta, pokrzy­wa zwy­czaj­na, nawłoć pospo­li­ta, bab­ka len­ce­to­wa­ta, komo­sa biała
80
22Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel pleśni
Alter­na­ria tenu­is, Peni­ci­lium nota­tum, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Asper­gil­lus fur­ni­ga­tus, Can­di­da albicans
80
23Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel naskórków
naskór­ki: pas, kota, konia, krowy
80
24Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel pierza
pie­rze: kacz­ki, gęsi, kury, indyka
80
25Testy aler­gicz­ne skór­ne True Test150
26Test sero­lo­gicz­ny na obec­ność anty­ge­nu bak­te­rii Heli­co­bac­ter Pylo­ri (prób­ka kału)55
27RTG/RVG punk­to­we zębowe20
28Bada­nie histo­pa­to­lo­gicz­ne tkan­ki - 1 preparat40
29Bada­nie bak­te­rio­lo­gicz­ne / cyto­lo­gicz­ne / myko­lo­gicz­ne - 1 preparat40
30Szyb­ki test wykry­wa­ją­cy anty­ge­ny wiru­sa gry­py typu A i B20
31Szyb­ki test immu­no­lo­gicz­ny wykry­wa­ją­cy prze­ciw­cia­ła IgG i IgM prze­ciw koro­na­wi­ru­so­wi SARS-CoV-2 w prób­ce krwi włośniczkowej60

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne

lppro­ce­du­racena PLN
1Szcze­pie­nie prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu B - tzw. żół­tacz­ce wsz­cze­pien­nej (Euvax B)55
2Szcze­pie­nie prze­ciw tęż­co­wi (Teta­na)40
3Szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie 4-walent­ną szcze­pion­ką (Influ­vac Tetra 2021/2022)szcze­pion­ka niedostępna

Procedury pielęgniarskie wykonywane w ambulatorium

Procedury pielęgniarskie wykonywane w ambulatorium

lppro­ce­du­racena PLN
1Iniek­cja pod­skór­na (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)20
2Iniek­cja domię­śnio­wa (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)20
3Iniek­cja domię­śnio­wa anty­bio­ty­ku (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)25
4Iniek­cja dożyl­na (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)30
5Zało­że­nie ven­flo­nu (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)30
6Opa­tru­nek zwy­kły (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)od 20
7Opa­tru­nek pacjen­tów Porad­ni Dermatologicznejod 50

Stomatologia - zabiegi profilaktyczne i estetyczne

Stomatologia - zabiegi profilaktyczne i estetyczne

lppro­ce­du­racena PLN
1Prze­gląd sta­nu higie­ny jamy ust­nej, pla­no­wa­nie leczenia
(płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty)
200
2Usu­nię­cie kamie­nia nazęb­ne­go - ska­ling ultradźwiękowy150
3Pia­sko­wa­nie zębów 150
4Wybie­la­nie natych­mia­sto­we zębów meto­dą Opa­le­scen­ce Xtra Boost (wybie­la­nie pod­czas jed­nej wizy­ty w gabinecie)850
5Wybie­la­nie natych­mia­sto­we lam­pą emi­tu­ją­cą nie­bie­skie świa­tło (wybie­la­nie pod­czas jed­nej ok. 60 minu­to­wej wizy­ty w gabinecie)1000
6Wybie­la­nie wewnętrz­ne zęba mar­twe­go meto­dą Opa­le­scen­ce Endo - za każ­dą wizytę200

Stomatologia - leczenie zachowawcze

Stomatologia - leczenie zachowawcze

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja stomatologiczna
(obej­mu­je: prze­gląd jamy ust­nej, pla­no­wa­nie lecze­nia) - płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty
200
2Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie punk­to­we-wewnątrz­ust­ne zęba20
3Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie pano­ra­micz­ne (pan­to­mo­gram)50
4Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie sta­wów skroniowo-żuchwowych50
5Usu­nię­cie kamie­nia nazęb­ne­go - ska­ling ultradźwiękowy150
6Pia­sko­wa­nie zębów 150
7Lase­ro­ter­pia (bio­sty­mu­la­cja) - 1 punkt50
8Znie­czu­le­nie do leczenia
(wewnątrz­ust­ne powierz­chow­ne, nasię­ko­we, śród­wię­za­dło­we i przewodowe)
50
9Znie­czu­le­nie kom­pu­te­ro­we The Wand80
10Wypeł­nie­nie kom­po­zy­tem chemoutwardzalnym100
11Wypeł­nie­nie zęba na jed­nej powierzch­ni kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej estetyce150
12Wypeł­nie­nie zęba na dwóch powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej estetyce200
13Wypeł­nie­nie zęba na trzech powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej estetyce250
14Odbu­do­wa kąta w zębie siecznym200
15Odbu­do­wa zębów siecz­nych na for­mów­ce celofanowej250
16Odbu­do­wa zębów przed­trzo­no­wych i trzonowych250-350
17Odbu­do­wa na ćwie­ku z włók­na szklanego+ 300
18Lakie­ro­wa­nie zębów - pokry­cie lakie­rem z flu­orem (za wszyst­kie zęby)100

Stomatologia dziecięca - pedodoncja

Stomatologia dziecięca - pedodoncja

lppro­ce­du­racena PLN
1Wizy­ta adaptacyjna
(obej­mu­je: zapo­zna­nie dziec­ka z gabi­ne­tem i leka­rzem, prze­gląd jamy ust­nej, wywiad z rodzi­ca­mi, pla­no­wa­nie lecze­nia) - płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty
100
2Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie punk­to­we-wewnątrz­ust­ne zęba20
3Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie pano­ra­micz­ne (pan­to­mo­gram)50
4Usu­nię­cie kamie­nia nazęb­ne­go - ska­ling ultradźwiękowy150
5Pia­sko­wa­nie zębów 150
6Lako­wa­nie bruzd w zębach (za jeden ząb)100
7Lakie­ro­wa­nie zębów - pokry­cie lakie­rem z flu­orem (za wszyst­kie zęby)100
8Lase­ro­ter­pia (bio­sty­mu­la­cja) - 1 punkt50
9Znie­czu­le­nie do leczenia
(wewnątrz­ust­ne powierz­chow­ne, nasię­ko­we, śród­wię­za­dło­we i przewodowe)
50
10Znie­czu­le­nie kom­pu­te­ro­we The Wand80
11Ampu­ta­cja mia­zgi w zębie mlecznym150
12Lecze­nie kana­ło­we zęba mlecznego150
13Wypeł­nie­nie w zębach mlecz­nych u dzie­ci kolo­ro­wym (7 kolo­rów), świa­tło­utwar­dzal­nym mate­ria­łem z efek­tow­nym błysz­czą­cym brokatem150
14Eks­trak­cja zęba mlecznego100
15Pod­cię­cie lase­rem wędzi­deł­ka war­gi gór­nej lub języka200-300

Stomatologia - leczenie endodontyczne (kanałowe)

Stomatologia - leczenie endodontyczne (kanałowe)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja do lecze­nia endodontycznego
(obej­mu­je: wywiad, cyfro­we zdję­cie punk­to­we, pla­no­wa­nie lecze­nia) - płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty
200
2Lecze­nie endo­don­tycz­ne (mikro­skop lub lupy zabie­go­we) - jeden kanał600
3Lecze­nie endo­don­tycz­ne (mikro­skop lub lupy zabie­go­we) - dwa kanały800
4Lecze­nie endo­don­tycz­ne (mikro­skop lub lupy zabie­go­we) - trzy kanały1000
5Lecze­nie endo­don­tycz­ne (mikro­skop lub lupy zabie­go­we) - każ­dy następ­ny kanał200
6Reen­do­don­cja (ponow­ne lecze­nie kana­ło­we) - każ­dy kanał+ 100
7Lecze­nie endo­don­tycz­ne (mikro­skop lub lupy zabie­go­we) - usu­nię­cie zła­ma­ne­go narzę­dzia z kanału300

Stomatologia - ekstrakcje i chirurgia

Stomatologia - ekstrakcje i chirurgia

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja chirurgiczna
(obej­mu­je: wywiad, ana­li­za pro­ble­mu, pla­no­wa­nie lecze­nia) - płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty
200
2Znie­czu­le­nie miej­sco­we do eks­trak­cji (usu­wa­nia)bez­płat­nie
3Eks­trak­cja zęba100-150
4Eks­trak­cja zęba przez dłutowanieod 200
5Eks­trak­cja zęba z sepa­ra­cją korzeniod 200
6Eks­trak­cja zęba leżą­ce­go poza łukiem200
7Ope­ra­cyj­ne usu­nię­cie zęba zatrzymanego400-800
8Ope­ra­cyj­ne usu­nie­cie zęba (w szcze­gól­no­ści ósemki)500-800
9Wyłusz­cze­nie tor­bie­li (jako zabieg pojedyńczy)500
10Wyłusz­cze­nie tor­bie­li (przy oka­zji resek­cji wierz­choł­ka korzenia)150
11Resek­cja zębów przed­nich (zęby 3-3)od 400
12Resek­cja zębów bocz­nych (zęby od 4)od 700
13Pla­sty­ka zato­ki szczękowej350
14Alve­opla­sty­ka wyrost­ka zębo­do­ło­we­go (w oko­li­cy 1 zębodołu)200-500
15Pla­sty­ka dzią­sła bezzębnego100-300
16Prze­ro­sty bło­ny ślu­zo­wej (z bada­niem histopatologicznym)350-450
17Szy­cie zębo­do­łu, póź­niej usu­nię­cie szwów100
18Opa­tru­nek chirurgiczny50

Stomatologia - leczenie protetyczne

Stomatologia - leczenie protetyczne

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja protetyczna
(obej­mu­je: wywiad, pla­no­wa­nie lecze­nia, wyce­na lecze­nia) - płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty
200
2Wizy­ta kon­tro­l­na protetyczna 50
3Pro­te­za częściowa1400
4Pro­te­za całkowita1500
5Dopła­ta do wzmoc­nie­nia płyty+ 100
6Pro­te­za natych­mia­sto­wa (np. po usu­wa­niu w narkozie)1500
7Pro­te­za szkieletowa1800
8Pro­te­za szkie­le­to­wa kosme­tycz­na (cena bez kosz­tu ele­men­tów reten­cyj­nych, np. zatrzasków)2200
9Szy­no-pro­te­za2000
10Szy­no-pro­te­za moco­wa­na na zatrza­skach Rhe­in (zęby Vita MFT)1800
11Ele­ment pre­cy­zyj­ny pro­te­zy kombinowanej1000
12Szy­no­wa­nie włók­nem szkla­nym (za ząb)200
13Koro­na pełnoceramiczna1500
14Koro­na por­ce­la­no­wa na pod­bu­do­wie meta­lo­wej bezniklowej1200
15Koro­na por­ce­la­no­wa na pod­bu­do­wie metalowej1000
16Wkład koro­no­wo-korze­nio­wy lany (indy­wi­du­al­ny)400-500
17Wkład koro­no­wo-korze­nio­wy z włók­na szklanego300
18Wkład cera­micz­ny (inley, onley)indy­wi­du­al­na wycena
19Koro­na tymczasowa200
20Pod­par­cie na koronieod 150

Stomatologia - leczenie implanto-protetyczne

Stomatologia - leczenie implanto-protetyczne

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja implanto-protetyczna
(obej­mu­je: wywiad, cyfro­we zdję­cie pan­to­mo­gra­ficz­ne, pla­no­wa­nie lecze­nia z wyce­ną) - płat­ne bez pod­ję­cia lecze­nia pod­czas wizyty
200
2Wizy­ta kon­tro­l­na implanto-protetyczna50
3Implant sys­tem AB Den­tal (ele­ment wewnątrzkostny)2500
4Implant sys­tem AB Den­tal (ele­ment umiesz­cza­ny na czas od 7 do 10 dni, tzw. śru­ba gojenia)300
5Implant sys­tem Gar­bac­cio (ele­ment wewnątrz­kost­ny - śru­ba bikortykalna)2500
6Koro­na na implan­cie CrCo lico­wa­na porcelaną2500
7Koro­na na implan­cie cerkonowa3000
8Augmen­ta­cja (rege­ne­ra­cja) kości (1 punkt kost­ny) - zabieg uzu­peł­nie­nia bra­ku­ją­cej kości w łuku zębowymod 1500

Stomatologia - leczenie bruksizmu (dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych)

Stomatologia - leczenie bruksizmu (dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych)

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­stycz­na w zakre­sie lecze­nia bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
(obej­mu­je: wywiad, cyfro­we zdję­cie sta­wów, ana­li­za pro­ble­mu, pierw­sza i każ­da kon­tro­l­na wizyta)
200
2Relak­sa­cyj­na płyt­ka nagry­zo­wa Sve­da w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych600
3Relak­sa­cyj­na szy­na zgry­zo­wa typu Michi­gen w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych600
4Domię­śnio­we poda­nie kola­ge­nu w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych300
5Reha­bi­li­ta­cja w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych100

Czynności administracyjne

Czynności administracyjne

lppro­ce­du­racena PLN
1Kopia lub wydruk doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 stronę0.30
2Doku­men­ta­cja medycz­na na infor­ma­tycz­nym nośni­ku danych - za 1 nośnik CD1,8
3Wysła­nie doku­men­ta­cji medycz­nej na tere­nie kra­ju Pocz­tą Pol­ską (do 60 kartek)10
4Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 skan wysła­ny elektronicznie1,8
5Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej dla celów ubez­pie­cze­nio­wych - za przy­go­to­wa­nie i prze­sła­nie dokumentacjiod 20
6Wyda­nie zaświad­cze­nia lub dru­ku niestandardowegodo 50
7Tłu­ma­cze­nie doku­men­ta­cji medycz­nej na język angiel­ski, nie­miec­ki, fran­cu­ski lub hisz­pań­ski - za 1 stro­nę A4
Trans­la­tion of medi­cal records into: English, Ger­man, French or Spa­nish - pri­ce for 1 page
100


Uwa­ga ! Niniej­szy cen­nik nie jest ofer­tą han­dlo­wą w rozu­mie­niu Kodek­su Cywilnego.
Cau­tion ! This pri­ce list is not a com­mer­cial offer within the meaning of Polish law.

Scroll To Top
Uni-Med