Cennik

W Poradni Leka­rza Rodzin­nego (POZ), Poradni Der­ma­to­lo­gicz­nej i Poradni Lecze­nia Bólu Neu­ro­lo­gicz­nego oraz Poradni Sto­ma­to­lo­gicz­nej i Poradni Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej zapew­niamy lecze­nie bez­płatne w zakre­sie świad­czeń zakon­trak­to­wa­nych z NFZ.
Obo­wią­zuje kolejka ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia medyczne publi­ko­wana na stro­nach NFZ.

Sto­ma­to­lo­gia - lecze­nie zachowawcze

Sto­ma­to­lo­gia - lecze­nie zachowawcze

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Prze­gląd jamy ust­nej z kon­sul­ta­cją sto­ma­to­lo­giczną, pla­no­wa­niem lecze­nia, dia­gno­styką, porada, wypi­sa­nie recepty, wypi­sa­nie druku ZUS ZLA (L4)5012
2Dia­gno­styka RTG: zdję­cie punktowe-wewnątrzustne zęba205
3Dia­gno­styka RTG: zdję­cie pano­ra­miczne (pantomogram)5012
4Dia­gno­styka RTG: zdję­cie sta­wów skroniowo-żuchwowych5012
5Usu­nię­cie kamie­nia nazęb­nego - ska­ling ultra­dź­wię­kowy
1 łuk
2 łuki (wszyst­kie zęby)
80
150
18
35
6Pia­sko­wa­nie zębów 
1 łuk
2 łuki (wszyst­kie zęby)
100
150
24
35
7Lase­ro­ter­pia (bio­sty­mu­la­cja) - 1 punkt205
8Znie­czu­le­nie do lecze­nia (wewnątrz­ustne powierz­chowne, nasię­kowe, śród­wię­za­dłowe i przewodowe)5012
9Znie­czu­le­nie kom­pu­te­rowe The Wand8018
10Wypeł­nie­nie amalgamatowe4510
11Wypeł­nie­nie kom­po­zy­tem chemoutwardzalnym10024
12Wypeł­nie­nie w zębach mlecz­nych u dzieci kolo­ro­wym (7 kolo­rów), świa­tło­utwar­dzal­nym mate­ria­łem z efek­tow­nym błysz­czą­cym brokatem10024
13Wypeł­nie­nie zęba na jed­nej powierzchni kom­po­zy­tem światłoutwardzalnym12028
14Wypeł­nie­nie zęba na dwóch powierzch­niach kom­po­zy­tem światłoutwardzalnym15035
15Wypeł­nie­nie zęba na trzech powierzch­niach kom­po­zy­tem światłoutwardzalnym18042
16Wypeł­nie­nie zęba na jed­nej powierzchni kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej estetyce15035
17Wypeł­nie­nie zęba na dwóch powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej estetyce20047
18Wypeł­nie­nie zęba na trzech powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej estetyce25058
19Odbu­dowa kąta w zębie siecznym15035
20Odbu­dowa zębów siecz­nych na for­mówce celofanowej21049
21Odbu­dowa zębów przed­trzo­no­wych i trzonowych220-30050-70
22Odbu­dowa na ćwieku z włókna szklanego+ 200+ 47
23Lako­wa­nie bruzd w zębach (za jeden ząb)8019
24Lakie­ro­wa­nie zębów - pokry­cie lakie­rem z flu­orem (za wszyst­kie zęby)10023
25Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna w zakre­sie lecze­nia bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych (cyfrowe zdję­cie sta­wów, pierw­sza i każda kon­tro­lna wizyta)15035
26Relak­sa­cyjna szyna zgry­zowa w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych300-50070-116
27Elek­tro­sty­mu­la­cja mię­śni w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych358

Sto­ma­to­lo­gia - lecze­nie endo­don­tyczne (kanałowe)

Sto­ma­to­lo­gia - lecze­nie endo­don­tyczne (kanałowe)

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Tre­pa­na­cja mar­twego zęba5012
2Dewi­ta­li­za­cja mia­zgi zęba (zatrucie)5012
3Lecze­nie ampu­ta­cyjne miazgi5012
4Lecze­nie endo­don­tyczne - jeden kanał35090
5Lecze­nie endo­don­tyczne - dwa kanały500116
6Lecze­nie endo­don­tyczne - trzy kanały650151
7Lecze­nie endo­don­tyczne - każdy następny kanał10023
8Lecze­nie endo­don­tyczne pod mikro­sko­pem - jeden kanał650151
9Lecze­nie endo­don­tyczne pod mikro­sko­pem - dwa kanały750174
10Lecze­nie endo­don­tyczne pod mikro­sko­pem - trzy kanały900210
11Lecze­nie endo­don­tyczne pod mikro­sko­pem - każdy następny kanał20050
12Reen­do­don­cja (ponowne lecze­nie kana­łowe) - każdy kanał+ 100+ 23
13Lecze­nie endo­don­tyczne pod mikro­sko­pem - usu­nię­cie zła­ma­nego narzę­dzia z kanału30070

Pro­fi­lak­tyka i este­tyka stomatologiczna

Pro­fi­lak­tyka i este­tyka stomatologiczna

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Wybie­la­nie natych­mia­stowe zębów metodą Opa­le­scence Xtra Boost (wybie­la­nie pod­czas jed­nej wizyty w gabinecie)850200
2Wybie­la­nie natych­mia­stowe lampą emi­tu­jącą nie­bie­skie świa­tło (wybie­la­nie pod­czas jed­nej ok. 60 minu­to­wej wizyty w gabinecie)900210
3Wybie­la­nie wewnętrzne zęba mar­twego metodą Opa­le­scence Endo - za każdą wizytę20047

Chi­rur­gia stomatologiczna

Chi­rur­gia stomatologiczna

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kon­sul­ta­cja w gabi­ne­cie spe­cja­li­sty chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej (ana­liza pro­blemu, pla­no­wa­nie leczenia)5012
2Znie­czu­le­nie miej­scowe do eks­trak­cji (usuwania)bez­płat­niefree of charge
3Eks­trak­cja zęba mlecznego10023
4Eks­trak­cja zęba100-15023-35
5Eks­trak­cja zęba przez dłutowanie150-20035-46
6Eks­trak­cja zęba z sepa­ra­cją korzeni150-20035-46
7Eks­trak­cja zęba leżą­cego poza łukiem20046
8Ope­ra­cyjne usu­nię­cie zęba zatrzymanego350-50081-116
9Ope­ra­cyjne usu­nie­cie zęba (w szcze­gól­no­ści ósemki)500-800116-200
10Wyłusz­cze­nie tor­bieli (jako zabieg pojedyńczy)500116
11Wyłusz­cze­nie tor­bieli (przy oka­zji resek­cji wierz­chołka korzenia)15035
12Resek­cja zębów przed­nich (zęby 3-3)40093
13Resek­cja zębów bocz­nych (zęby od 4)700163
14Pla­styka zatoki szczękowej35081
15Alve­opla­styka wyrostka zębo­do­ło­wego (w oko­licy 1 zębodołu)20046
16Pla­styka dzią­sła bezzębnego100-30023-70
17Prze­ro­sty błony ślu­zo­wej (z bada­niem histopatologicznym)350-45081-105
18Pod­cię­cie wędzi­dełka wargi gór­nej lub języka150-30035-70
19Szy­cie zębo­dołu, póź­niej usu­nię­cie szwów10023
20Opa­tru­nek chirurgiczny5012

Pro­te­tyka i implan­to­pro­te­tyka stomatologiczna

Pro­te­tyka i implan­to­pro­te­tyka stomatologiczna

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kon­sul­ta­cja stomatologiczno-protetyczna (porada i pla­no­wa­nie lecze­nia, okre­sowa wizyta kontrolna)50-10012-23
2Pro­teza częściowa900-1200210-280
3Pro­teza całkowita1000-1400233-326
4Dopłata do wzmoc­nie­nia płyty+ 100+ 23
5Pro­teza natych­mia­stowa (np. po usu­wa­niu w narkozie)1400326
6Pro­teza szkieletowa1600372
7Pro­teza szkie­le­towa kosme­tyczna (cena bez kosztu ele­men­tów reten­cyj­nych, np. zatrzasków)1800-2000420-465
8Szyno-proteza1600372
9Szyno-proteza moco­wana na zatrza­skach Rhein (zęby Vita MFT)1800420
10Zatrzask pro­te­tyczny Rhein550128
11Szy­no­wa­nie włók­nem szkla­nym (za ząb)20046
12Korona peł­no­ce­ra­miczna1500350
13Korona por­ce­la­nowa na pod­bu­do­wie meta­lo­wej bezniklowej1000232
14Korona por­ce­la­nowa na pod­bu­do­wie metalowej800186
15Korona peł­no­ce­ra­miczna na cyr­ko­nie wyko­nana z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii Lava Cercam1700395
16Wkład koronowo-korzeniowy lany (indywidualny)40093
17Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego30070
18Wkład cera­miczny (inley, onley)indy­wi­du­alna wycenaindi­vi­dual valuation
19Korona tym­cza­sowa10023
20Pod­par­cie na koronieod 120from 28
21Augmen­ta­cja (rege­ne­ra­cja) kości (1 punkt kostny) - zabieg uzu­peł­nie­nia bra­ku­ją­cej kości w łuku zębowymod 1000from 232
22Kon­sul­ta­cja implan­to­lo­giczna (cyfrowe zdję­cie pan­to­mo­gra­ficzne, pla­no­wa­nie lecze­nia z wyceną, okre­sowa wizyta kontrolna)15035
23Implant sys­tem AB Den­tal (ele­ment wewnątrzkostny)2000500
24Implant sys­tem AB Den­tal (ele­ment umiesz­czany na czas od 7 do 10 dni, tzw. śruba gojenia)20050
25Implant sys­tem AB Den­tal - punkt protetycznyod 2000from 500
25Implant sys­tem Gar­bac­cio (ele­ment wewnątrz­kostny - śruba bikortykalna)2000500

Zabiegi sto­ma­to­lo­giczne w znie­czu­le­niu ogólnym

Zabiegi sto­ma­to­lo­giczne w znie­czu­le­niu ogólnym

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Znie­czu­le­nie ogólne dożylne do eks­trak­cji do 5 zębów, bez intu­ba­cji, krót­kie do 30 minut (obej­muje: wcze­śniej­sze bada­nie lekar­skie, pre­me­dy­ka­cję znie­czu­le­nia, pro­wa­dze­nie i moni­to­ro­wa­nie znieczulenia)40093
1aj.w., za znie­czu­le­nie do eks­trak­cji kolej­nych 5 zębów lub ponad 30 minut znie­czu­le­nia (do 60 minut)+100+23
2Znie­czu­le­nie do szycia+30-50+7-12
3Znie­czu­le­nie ogólne dożylne do eks­trak­cji do 5 zębów, z intu­ba­cją, do 60 minut (obej­muje: wcze­śniej­sze bada­nie lekar­skie, pre­me­dy­ka­cję znie­czu­le­nia, intu­ba­cję z rurką lub maską nad­kr­ta­niową, pro­wa­dze­nie i moni­to­ro­wa­nie znieczulenia)600142
3aj.w., za znie­czu­le­nie do eks­trak­cji kolej­nych 5 zębów lub ponad 60 minut znieczulenia+150+35
4Eks­trak­cja zęba pod­czas narkozyod 400from 93

Medy­cyna ogólna i specjalistyczna

Medy­cyna ogólna i specjalistyczna

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
7016
2Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej w soboty, nie­dziele i święta w godzi­nach 10-1810023
3Kon­sul­ta­cja pedia­tryczna (pedia­tra lub lekarz rodzinny)
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
7016
4Kon­sul­ta­cja lekar­ska spe­cja­li­sty kardiologa15035
5Kon­sul­ta­cja kli­niczna spe­cja­li­sty cho­rób wewnętrz­nych, nefro­loga (dr hab. n. med)15035
6Kon­sul­ta­cja kli­niczna spe­cja­li­sty hiper­ten­sjo­loga (dr hab. n. med)15035
7Kon­sul­ta­cja kom­plek­sowa spe­cja­li­sty laryn­go­loga (dr n. med.), do dwóch badań dia­gno­stycz­nych (laryn­go­sko­pia lupowa, ryno­sko­pia endo­sko­powa, tym­pa­no­me­tria z bada­niem odru­chu strze­miącz­ko­wego, audio­me­tria tonalna)
każde dodat­kowe bada­nie dia­gno­styczne (wyżej wymienione)
200 +3050 +7
8Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty endo­kry­no­loga
Kon­sul­ta­cja kom­plek­sowa z bada­niem USG tka­nek mięk­kich oko­licy głowy i szyi
100
150
23
35
9Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty chirurga10023
10Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty neurologa10023
11Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty dermatologa-wenerologa8019
12Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty ortopedy-traumatologa
Kon­sul­ta­cja kom­plek­sowa z bada­niem usg sta­wów (ortopedyczne)
100
150
23
35
13Kon­sul­ta­cja kom­plek­sowa leka­rza uro­loga bez lub z bada­niem USG15035

Wizyty domowe - lecze­nie w domu pacjenta

Wizyty domowe - lecze­nie w domu pacjenta

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Wizyta spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Sosnowca; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
10023
2Wizyta spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej w domu pacjenta
teren miast sąsia­du­ją­cych z Sosnow­cem; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
15035
3Wizyta spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej w domu pacjenta
teren mia­sta Sosnowca; soboty, nie­dziele i święta w godzi­nach 10-18
15035
4Wizyta spe­cja­li­sty medy­cyny rodzin­nej w domu pacjenta
teren miast sąsia­du­ją­cych z Sosnow­cem; soboty, nie­dziele i święta w godzi­nach 10-18
25058
5Poda­nie leku domię­śniowe lub pod­skórne w domu pacjenta
- pro­ce­dura uzu­peł­nia­jąca wizytę domową
307

Ambu­la­to­ryjna dia­gno­styka medyczna

Ambu­la­to­ryjna dia­gno­styka medyczna

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Bada­nie EKG spo­czyn­kowe z analizą307
2Bada­nie hol­te­row­skie EKG (12 odpro­wa­dzeń) w okre­sie 24 godzin10023
3aBada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi RR w okre­sie 24 godzin10023
3bBada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi RR w okre­sie 24 godzin (dla pacjen­tów POZ)6014
4aBada­nie spi­ro­me­tryczne z ana­lizą i wydru­kiem raportu (dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)307
4bBada­nie spi­ro­me­tryczne pod­czas płat­nej kon­sul­ta­cji lekarskiej205
5Bada­nie satu­ra­cji krwi tętniczej102
6Bada­nie USG: tkanki mięk­kie oko­licy głowy i szyi (np. tar­czyca, przy­tar­czyce, śli­nianka przyuszna)7016
7Bada­nie USG: moszna i jej zawartość7016
8Bada­nie USG: pro­stata (gru­czoł krokowy)8019
9Bada­nie USG: narządy jamy brzusznej8019
10Bada­nie USG: piersi, nerki10023
11Bada­nie USG płuc (prze­zklat­kowe bada­nie usg płuc i opłucnej)10023
12Bada­nie USG stawy bio­drowe (bio­derka) u nie­mow­ląt i dzieci8019
13Bada­nie USG sta­wów (ortopedyczne)8019
14Bada­nie prze­pływu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach szyj­nych i kręgowych15035
15Bada­nie prze­pływu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach domózgowych10023
16Bada­nie prze­pływu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach (inny narząd)15035
17Bada­nie prze­pływu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach nerkowych15035
18Bada­nie prze­pływu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach koń­czyn dolnych25058
19Biop­sja aspi­ra­cyjna cien­ko­igłowa celo­wana (pod kon­trolą USG) z bada­niem histopatologicznym15035
20Testy aler­giczne z krwi Poly Check pokar­mowy (próbka krwi)
panel 20 aler­ge­nów pokar­mo­wych: orzech laskowy, orzech ziemny, orzech wło­ski, mig­dał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kaze­ina, ziem­niak, seler, mar­chew, pomi­dor, dorsz, kre­wetki, brzo­skwi­nia, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żyt­nia, sezam
20047
21Testy aler­giczne z krwi Poly Check wziewny (próbka krwi)
panel 20 aler­ge­nów wziew­nych: brzoza bro­daw­ko­wata, olszyna szara, lesz­czyna, dąb, mie­szanka traw, żyto, bylica sp., babka lan­ce­to­wata, D. pte­ro­nys­si­nus, D. fari­nae, pies, kot, koń, świnka mor­ska, cho­mik, kró­lik, Asper­gil­lus fumi­ga­tus, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Peni­ci­lium nota­tum, Alter­na­ria tenuis
20047
22Testy aler­giczne z krwi Poly Check pedia­tryczny (próbka krwi)
panel 20 aler­ge­nów mie­sza­nych: orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziem­niak, mar­chew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza bro­daw­ko­wata, mie­szanka traw, bylica sp., D.pteronyssinus, D. fari­nae, pies, kot, koń, Asper­gil­lus fumi­ga­tus, Cla­do­spo­rium notatum
20047
23Testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne / próbka krwi) - panel traw
mie­szanka traw wcze­snych: kup­kówka pospo­lita, kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa, wie­chlina łąko­wa­mie­szanka traw póź­nych: tomka wonna, życica trwała, tymotka łąkowa, trzcina pospo­lita, żyto, kło­sówka wełnista
po 80each 19
24Testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne / próbka krwi) - panel drzew
olsza szara, brzoza bro­daw­ko­wata, lesz­czyna, dąb, wierzba
8019
25Testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne / próbka krwi) - panel chwa­stów
bylica pospo­lita, pokrzywa zwy­czajna, nawłoć pospo­lita, babka len­ce­to­wata, komosa biała
8019
26Testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne / próbka krwi) - panel ple­śni
Alter­na­ria tenuis, Peni­ci­lium nota­tum, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Asper­gil­lus fur­ni­ga­tus, Can­dida albicans
8019
27Testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne / próbka krwi) - panel naskór­ków
naskórki: pas, kota, konia, krowy
8019
28Testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne / próbka krwi) - panel pie­rza
pie­rze: kaczki, gęsi, kury, indyka
8019
29Testy aler­giczne skórne8019
30Test sero­lo­giczny na obec­ność anty­genu bak­te­rii Heli­co­bac­ter Pylori (próbka kału)5513
31RTG/RVG punk­towe zębowe205
32Wide­oder­mo­sko­pia zmian skór­nych (Foto­Fin­der Sys­tem)
nie obej­muje kosztu wizyty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
od 70from 16
33Tri­cho­sko­pia kom­pu­te­rowa (dia­gno­styka wło­sów)
nie obej­muje kosztu wizyty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
10023
34Bada­nie histo­pa­to­lo­giczne tkanki - 2 preparaty6014
35Bada­nie cyto­lo­giczne - 1 preparat307
36Pakiet badań dia­gno­stycz­nych przy kon­sul­ta­cji laryn­go­lo­gicz­nej
bada­nia krwi (pobra­nie na czczo): mor­fo­lo­gia krwi z roz­ma­zem, TSH, IGE cał­ko­wite, CRP
6014
37Ozna­cze­nie stę­że­nia białka C-reaktywnego (CRP) wyko­nane pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRead go)205
38Ozna­cze­nie w prób­kach z gar­dła bak­te­rii Strep A (Strep­to­coc­cus pyoge­nes) wyko­nane pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRead go)307

Zabiegi chirurgiczno-terapeutyczne

Zabiegi chirurgiczno-terapeutyczne

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Krio­chi­rur­giczne usu­nię­cie zmian miej­sco­wych skór­nych - 1 punkt
nie obej­muje kosztu wizyty lekar­skiej płat­nej dodatkowo
5012
2Lase­ro­ter­pia der­ma­to­lo­giczna - 1 punkt205
3Foto­te­ra­pia der­ma­to­lo­giczna świa­tłem wąski zakres UVB 311nm (lecze­nie łusz­czycy) - cykl 10 naświe­tleń całego ciała16037
4Foto­te­ra­pia der­ma­to­lo­giczna świa­tłem wąski zakres UVB 311nm lub sze­roki zakres UVB (lecze­nie łusz­czycy) - cykl 10 naświe­tleń skóry owło­sio­nej z zasto­so­wa­niem grzebienia10023
5Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­giczna świa­tłem P/UVA (lecze­nie łusz­czycy) - cykl 10 naświe­tleń całego ciała cena nie zawiera kosztu leków24056
6Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­giczna świa­tłem P/UVA (lecze­nie łusz­czycy) - cykl 10 naświe­tleń dłoni lub stóp cena nie zawiera kosztu leków18042
7Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­giczna świa­tłem P/UVA (lecze­nie łusz­czycy) - cykl 10 naświe­tleń dłoni i stóp cena nie zawiera kosztu leków24056
8Dosta­wowe poda­nie leku przez spe­cja­li­stę orto­pedę (bez wizyty)
(doty­czy leku pacjenta; nie doty­czy Poradni Lecze­nia Bólu)
10023
9Dosta­wowe poda­nie leku przez spe­cja­li­stę orto­pedę (pod­czas wizyty)
(doty­czy leku pacjenta; nie doty­czy Poradni Lecze­nia Bólu)
205

Zabiegi tera­pii foto­dy­na­micz­nej PDT

Zabiegi tera­pii foto­dy­na­micz­nej PDT

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Tera­pia foto­dy­na­miczna PDT - zabieg w lecze­niu trą­dziku skóry twa­rzy lub ramion20047
2Tera­pia foto­dy­na­miczna PDT - za zabieg w lecze­niu trą­dziku skóry ple­ców lub tułowia40093
3Tera­pia foto­dy­na­miczna PDT - za zabieg w lecze­niu raka pod­staw­no­ko­mór­ko­wego i kol­czy­sto­ko­mór­ko­wego, cho­ro­bie Bowena30070
4Tera­pia foto­dy­na­miczna PDT - za zabieg w lecze­niu brodawek15035

Szcze­pie­nia ochronne

Szcze­pie­nia ochronne

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kwa­li­fi­ka­cja i szcze­pie­nie prze­ciw wiru­so­wemu zapa­le­niu wątroby typu B - tzw. żół­taczce wsz­cze­pien­nej (Euvax B, Hepavax-Gene)358
2Kwa­li­fi­ka­cja i szcze­pie­nie prze­ciw bło­nicy i tęż­cowi Td256
3Kwa­li­fi­ka­cja i szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie (Influ­vac 2016/2017 by Abbott)358

Pro­ce­dury pie­lę­gniar­skie wyko­ny­wane w ambulatorium

Pro­ce­dury pie­lę­gniar­skie wyko­ny­wane w ambulatorium

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Iniek­cja pod­skórna (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniarki POZ)103
2Iniek­cja domię­śniowa (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniarki POZ)103
3Iniek­cja domię­śniowa anty­bio­tyku (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniarki POZ)154
4Iniek­cja dożylna (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniarki POZ)205
5Zało­że­nie ven­flonu (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniarki POZ)256
6Opa­tru­nek zwy­kły (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniarki POZ)od 10from 3

Porad­nia lecze­nia bólu

Porad­nia lecze­nia bólu

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty ane­ste­zjo­loga
(w tym bada­nie pod­mio­towe i przed­mio­towe, dia­gno­styka, dia­gnoza, pomiar bólu, usta­le­nie pro­gramu lecze­nia, dokumentacja)
10023
2Zabiegi neu­ro­mo­du­la­cyjne - cykl 10 wizyt
(w tym: aku­punk­tura lub/i elek­tro­aku­punk­tura lub/i prze­zskórna sty­mu­la­cja prze­zskórna elek­tro­sty­mu­la­cja ner­wów TENS)
40093
3Blo­kada che­miczna stawu lub okołostawowa15035
4Blo­kada ner­wów obwo­do­wych i splo­tów nerwowych15035
5Blo­kada pod­pa­ję­czy­nów­kowa (z uży­ciem cewnika)800186

Porad­nia reha­bi­li­ta­cji i fizykoterapii

Porad­nia reha­bi­li­ta­cji i fizykoterapii

Porad­nia reha­bi­li­ta­cji i fizykoterapii
lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Pierw­sza wizyta diagnostyczno-konsultacyjna - czas trwa­nia: 60 minut
(pod­czas tej wizyty tera­peuta prze­pro­wa­dza dokładny wywiad i bada­nie fizy­kalne pod kątem reha­bi­li­ta­cyj­nym; następ­nie na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dza wstępną terapię)
6014
2Wizyta tera­peu­tyczna: druga i kolejne - czas trwa­nia: 30 minut
(pod­czas kolej­nych wizyt 90% spo­tka­nia obej­muje tera­pia; w zależ­no­ści od dole­gli­wo­ści obej­muje ona: mobi­li­za­cje sta­wowe, ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyjne, mobi­li­za­cje tka­nek mięk­kich /masaż/, fizy­ko­te­ra­pię /zabiegi prą­dowe, ultra­dź­więki, laser, sol­lux, pole magnetyczne/, kine­sio­logy taping)
4010
3Wizyta tera­peu­tyczna: druga i kolejne - czas trwa­nia: 60 minut
(pod­czas kolej­nych wizyt 90% spo­tka­nia obej­muje tera­pia; w zależ­no­ści od dole­gli­wo­ści obej­muje ona: mobi­li­za­cje sta­wowe, ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyjne, mobi­li­za­cje tka­nek mięk­kich /masaż/, fizy­ko­te­ra­pię /zabiegi prą­dowe, ultra­dź­więki, laser, sol­lux, pole magnetyczne/, kine­sio­logy taping)
6014

Porad­nia dietetyki

Porad­nia dietetyki

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kon­sul­ta­cja wstępna - czas trwa­nia: 60-90 minut
(szcze­gó­łowy wywiad żywie­niowy, ana­liza składu ciała, pomiary antro­po­me­tryczne, omó­wie­nie aktu­al­nych nawy­ków żywie­nio­wych, okre­śle­nie potrzeb żywie­nio­wych pacjenta, wska­za­nie naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów żywie­nio­wych, prze­ka­za­nie dzien­niczka 3-dniowego spo­ży­cia oraz instruk­cja doty­czące jego wypełnienia)
8020
2Kon­sul­ta­cja usta­le­nia jadło­spisu - czas trwa­nia: 45-60 minut
(ocena spo­sobu żywie­nia na pod­sta­wie infor­ma­cji zapi­sa­nych w dzien­niczku 3-dniowego spo­ży­cia, omó­wie­nie błę­dów żywie­nio­wych, usta­le­nie spo­sobu wyeli­mi­no­wa­nia złych nawy­ków, dopa­so­wa­nie odpo­wied­nich pór posił­ków oraz ilo­ści posił­ków, pomoc w wybo­rze odpo­wied­nich pro­duk­tów żywieniowych)
7016
3Kon­sul­ta­cja kon­tro­lna - czas trwa­nia: ok. 30 minut
(ana­liza składu ciała, pomiary antro­po­me­tryczne, kon­trola osią­gnię­tych efek­tów - ocena i ana­liza efek­tów kura­cji, okre­śle­nie poja­wia­ją­cych się trud­no­ści i pro­ble­mów, usta­le­nia doty­czące dal­szych zale­ceń żywieniowych)
6015
4Ana­liza składu ciała
(ana­liza składu ciała odbywa się z wyko­rzy­sta­niem bio­im­pe­dan­cji elek­trycz­nej (BIA); pod­czas bada­nia okre­ślony zostaje m.in.: indeks masy ciała (BMI), pro­cent zawar­to­ści tkanki tłusz­czo­wej, masa mię­śni, zawar­tość wody w orga­ni­zmie, pod­sta­wowy wskaź­nik prze­miany mate­rii, wiek meta­bo­liczny oraz poziom tkanki wisceralnej)
308
5Jadło­spis 7-dniowy
(indy­wi­du­alny plan die­te­tyczny dosto­so­wany do potrzeb kon­kret­nej osoby, przy­go­to­wany na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji pod­czas kon­sul­ta­cji wstęp­nych oraz infor­ma­cji zapi­sa­nych w dzien­niczku; plan żywie­niowy składa się z wykazu pro­duk­tów do kom­po­no­wa­nia posił­ków o odpo­wied­niej (zale­co­nej) war­to­ści ener­ge­tycz­nej oraz z dodat­ko­wych zale­ceń; plan die­te­tyczny prze­ka­zy­wany jest drogą e-mailową lub jest do odbioru w poradni)
11028
6Jadło­spis 14-dniowy16040
7Jadło­spis 30-dniowy30075
8Jadło­spis spe­cjalny w cho­ro­bach dietozależnychod 130from 33

Czyn­no­ści administracyjne

Czyn­no­ści administracyjne

lppro­ce­duracena PLNprice EUR
1Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 stronę0.500.15
2Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 nośnik CD154
3Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 skan wysłany elektronicznie20.50
4Wydruk kom­pu­te­rowy zaświad­cze­nia ZUS ZLA dla pra­co­dawcy wyda­wany dodat­kowo na życze­nie pacjenta w przy­padku prze­sła­nia danych elek­tro­nicz­nie przez por­tal PUE ZUS)2---
5Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej dla celów ubez­pie­cze­nio­wych - za przy­go­to­wa­nie i prze­sła­nie dokumentacjiod 15---
6Wyda­nie zaświad­cze­nia lub druku niestandardowegodo 50---
7Tłu­ma­cze­nie doku­men­ta­cji medycz­nej na język angiel­ski, nie­miecki, fran­cu­ski lub hisz­pań­ski - za 1 stronę A4
Trans­la­tion of medi­cal records into: English, Ger­man, French or Spa­nish - price for 1 page
10023

Uwaga ! Niniej­szy cen­nik nie jest ofertą han­dlową w rozu­mie­niu Kodeksu Cywil­nego.
Cau­tion ! This price list is not a com­mer­cial offer within the meaning of Polish law.

Scroll To Top