Cennik

W Porad­ni Leka­rza Rodzin­ne­go (POZ) i Porad­ni Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej zapew­nia­my lecze­nie bez­płat­ne w zakre­sie świad­czeń zakon­trak­to­wa­nych z NFZ.
Obo­wią­zu­je kolej­ka ocze­ku­ją­cych na świad­cze­nia medycz­ne publi­ko­wa­na na stro­nach NFZ.

Medycyna rodzinna (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Medycyna rodzinna (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
80
2Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18100
3Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Sosnow­ca; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100
4Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren miast: miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
150
5Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Sosnow­ca; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
150
6Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
200
7Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Kato­wi­ce; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
200
8Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Kato­wi­ce; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
250
9Bada­nie EKG spo­czyn­ko­we z ana­li­zą
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
30
10Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi RR w okre­sie 24 godzin
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100
11Ozna­cze­nie stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP)
wyko­na­ne pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRe­ad go)
20
12Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
80
13Bada­nie USG narzą­dów szyi: tar­czy­cy i przy­tar­czyc
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
80

Chirurgia ogólna (dorośli)

Chirurgia ogólna (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty chi­rur­ga ogól­ne­go100
2Biop­sja skó­ry (sztan­ca) z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym (2 pre­pa­ra­ty)300
3Usu­nię­cie zmia­ny nowo­two­ro­wej skó­ry - 1 punkt
w tym wg decy­zji leka­rza wyko­na­nie bada­nia histo­pa­to­lo­gicz­ne­go
400
4Usu­nię­cie włók­nia­ka lub kasza­ka lub tłusz­cza­ka - 1 punkt400

Dermatologia-wenerologia (dorośli i dzieci)

Dermatologia-wenerologia (dorośli i dzieci)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty der­ma­to­lo­ga-wene­ro­lo­ga150
2Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty der­ma­to­lo­ga-wene­ro­lo­ga z bada­niem wide­oder­mo­sko­po­wym lub tri­cho­sko­po­wym200
3Krio­chi­rur­gicz­ne usu­nię­cie zmia­ny skó­ry - 1 punkt
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodat­ko­wo
50
4Elek­tro­chi­rur­gicz­ne usu­nię­cie zmia­ny skó­ry - 1 punkt
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodat­ko­wo
50
5Elek­tro­chi­rur­gicz­ne zamy­ka­nie naczy­nek na twa­rzy
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodat­ko­wo
300
6Elek­tro­chi­rur­gicz­ne zamy­ka­nie naczy­nek na nosie
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodat­ko­wo
300
7Elek­tro­chi­rur­gicz­ne zamy­ka­nie naczy­nek na nogach (jeden obszar)
nie obej­mu­je kosz­tu wizy­ty lekar­skiej płat­nej dodat­ko­wo
300
8Foto­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem wąski zakres UVB 311nm (lecze­nie łusz­czy­cy)
cykl 10 naświe­tleń całe­go cia­ła
160
9Foto­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem wąski zakres UVB 311nm lub sze­ro­ki zakres UVB (lecze­nie łusz­czy­cy)
cykl 10 naświe­tleń skó­ry owło­sio­nej z zasto­so­wa­niem grze­bie­nia
100
10Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem P/UVA (lecze­nie łusz­czy­cy)
cykl 10 naświe­tleń całe­go cia­ła cena nie zawie­ra kosz­tu leków
240
11Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem P/UVA (lecze­nie łusz­czy­cy)
cykl 10 naświe­tleń dło­ni lub stóp cena nie zawie­ra kosz­tu leków
180
12Foto­che­mio­te­ra­pia der­ma­to­lo­gicz­na świa­tłem P/UVA (lecze­nie łusz­czy­cy)
cykl 10 naświe­tleń dło­ni i stóp cena nie zawie­ra kosz­tu leków
240
13Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu trą­dzi­ku skó­ry twa­rzy lub ramion
100
14Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu trą­dzi­ku skó­ry ple­ców lub tuło­wia
200
15Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu raka pod­staw­no­ko­mór­ko­we­go i kol­czy­sto­ko­mór­ko­we­go, cho­ro­bie Bowe­na
300
16Tera­pia foto­dy­na­micz­na PDT
za zabieg w lecze­niu bro­da­wek
150

Endokrynologia (dorośli i dzieci)

Endokrynologia (dorośli i dzieci)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty endo­kry­no­lo­ga150
2Kom­plek­so­wa kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty endo­kry­no­lo­ga z bada­niem USG jed­nej oko­li­cy200
3Bada­nie USG: tkan­ki mięk­kie oko­li­cy gło­wy i szyi (tar­czy­ca, przy­tar­czy­ce, śli­nian­ka przy­usz­na)80
4Biop­sja aspi­ra­cyj­na cien­ko­igło­wa celo­wa­na guza tar­czy­cy (pod kon­tro­lą USG) z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym250
5Bada­nie USG: mosz­na i jej zawar­tość80
6Bada­nie USG: pro­sta­ta (gru­czoł kro­ko­wy)80
7Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej80
8Bada­nie USG: pier­si, ner­ki100
9Biop­sja aspi­ra­cyj­na cien­ko­igło­wa celo­wa­na guza sut­ka (pod kon­tro­lą USG) z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym250
10Bada­nie USG płuc (prze­zklat­ko­we bada­nie usg płuc i opłuc­nej)100
11Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach (inny narząd)150
12Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach ner­ko­wych150
13Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach koń­czyn dol­nych250

Hipertensjologia - leczenie zaburzeń ciśnienia tętniczego (dorośli)

Hipertensjologia - leczenie zaburzeń ciśnienia tętniczego (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja pro­fe­sor­ska spe­cja­li­sty hiper­ten­sjo­lo­ga200
2Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi RR w okre­sie 24 godzin100
3Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej80

Kardiologia (dorośli)

Kardiologia (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty kar­dio­lo­ga z bada­niem EKG/UKG 200
2Bada­nie hol­te­row­skie EKG (12 odpro­wa­dzeń) w okre­sie 24 godzin100

Laryngologia (dorośli)

Laryngologia (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty laryn­go­lo­ga150
2Pakiet badań dia­gno­stycz­nych przy kon­sul­ta­cji laryn­go­lo­gicz­nej
bada­nia krwi (pobra­nie na czczo): mor­fo­lo­gia krwi z roz­ma­zem, TSH, IGE cał­ko­wi­te, CRP
60
3Bada­nie słu­chu - audio­me­tria tonal­na (bada­nie na prze­wod­nic­two powietrz­ne lub/i kost­ne) i
audio­me­tria impe­dan­cyj­na (tym­pa­no­me­tria lub/i odru­chy z mię­śnia strze­miącz­ko­we­go)
50
4Ozna­cze­nie stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP) wyko­na­ne pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRe­ad go)20
5Ozna­cze­nie w prób­kach z gar­dła bak­te­rii Strep A (Strep­to­coc­cus pyoge­nes) wyko­na­ne pod­czas kon­sul­ta­cji lekar­skiej (tech­no­lo­gia QuikRe­ad go)30
6Płu­ka­nie ucha za każ­de ucho25
7Bada­nie cyto­lo­gicz­ne / mikro­bio­lo­gicz­ne - 1 pre­pa­rat40
8Usu­nię­cie cia­ła obce­go z ucha, nosa lub gar­dła200

Nefrologia (dorośli)

Nefrologia (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja pro­fe­sor­ska spe­cja­li­sty nefro­lo­ga200
2Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej80
3Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach ner­ko­wych150

Neurologia (dorośli)

Neurologia (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty neu­ro­lo­ga120
2Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach szyj­nych i krę­go­wych120

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (dorośli i dzieci)

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (dorośli i dzieci)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty orto­pe­dy-trau­ma­to­lo­ga120
2Kon­sul­ta­cja kom­plek­so­wa spe­cja­li­sty orto­pe­dy z bada­niem USG sta­wów180
3Kon­sul­ta­cja kom­plek­so­wa spe­cja­li­sty orto­pe­dy z iniek­cją dosta­wo­wą
poda­nie doty­czy leku dostar­czo­ne­go przez pacjen­ta
150
4Bada­nie USG sta­wów bio­dro­wych (bio­der­ka) u nie­mow­ląt100
5Bada­nie USG sta­wów (szczy­to­wo-obro­to­wy, bar­ko­wo-oboj­czy­ko­wy, most­ko­wo-oboj­czy­ko­wy, ramien­ny, pro­mie­nio­wo-łok­cio­wy, nad­garst­ko­wo-śród­ręcz­ny, mię­dzy­pa­licz­ko­wy stóp i dło­ni, kości gro­cho­wa­tej, bio­dro­wy, kola­no­wy, sko­ko­wo-gole­nio­wy, stę­po­wo-śród­stop­ny, mię­dzy­śród­stop­ny)100
6Dosta­wo­we poda­nie leku przez spe­cja­li­stę orto­pe­dę (bez wizy­ty)
poda­nie doty­czy leku dostar­czo­ne­go przez pacjen­ta
100

Pediatria

Pediatria

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty pedia­try
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
80

Urologia (dorośli)

Urologia (dorośli)

 

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­sty uro­lo­ga
Kon­sul­ta­cja kom­plek­so­wa z bada­niem usg (uro­lo­gicz­ne)
150
2Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej80
3Bada­nie USG: mosz­na i jej zawar­tość80
4Bada­nie USG: pro­sta­ta (gru­czoł kro­ko­wy)80
5Wymia­na cew­ni­ka pęche­rzo­we­go (cew­nik Tim­ma­na lub Foleya)50

Wizyty domowe - leczenie w domu pacjenta

Wizyty domowe - leczenie w domu pacjenta

lppro­ce­du­racena PLN
1Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Sosnow­ca; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
100
2Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren miast: miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
150
3Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Sosnow­ca; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
150
4Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren miast: Będzin, Cze­ladź, Dąbro­wa Gór­ni­cza, Jaworz­no, Mysło­wi­ce, Sie­mia­no­wi­ce Ślą­skie; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
200
5Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Kato­wi­ce; dni robo­cze w godzi­nach 8-20
200
6Wizy­ta spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta
teren mia­sta Kato­wi­ce; sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18
250

Ambulatoryjna diagnostyka medyczna

Ambulatoryjna diagnostyka medyczna

lppro­ce­du­racena PLN
1Bada­nie EKG spo­czyn­ko­we z ana­li­zą
(dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)
30
2Bada­nie hol­te­row­skie EKG (12 odpro­wa­dzeń) w okre­sie 24 godzin100
3Bada­nie hol­te­row­skie ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi RR w okre­sie 24 godzin100
4aBada­nie spi­ro­me­trycz­ne z ana­li­zą i wydru­kiem rapor­tu (dla osób bez dekla­ra­cji do POZ)30
4bBada­nie spi­ro­me­trycz­ne pod­czas płat­nej kon­sul­ta­cji lekar­skiej20
5Bada­nie satu­ra­cji krwi tęt­ni­czej10
6Bada­nie USG: tkan­ki mięk­kie oko­li­cy gło­wy i szyi (tar­czy­ca, przy­tar­czy­ce, śli­nian­ka przy­usz­na)80
7Bada­nie USG: mosz­na i jej zawar­tość80
8Bada­nie USG: pro­sta­ta (gru­czoł kro­ko­wy)80
9Bada­nie USG: narzą­dy jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej80
10Bada­nie USG: pier­si, ner­ki100
11Bada­nie USG płuc (prze­zklat­ko­we bada­nie usg płuc i opłuc­nej)100
12Bada­nie USG sta­wy bio­dro­we (bio­der­ka) u nie­mow­ląt i dzie­ci100
13Bada­nie USG sta­wów100
14Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach (inny narząd)150
15Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach ner­ko­wych150
16Bada­nie prze­pły­wu (USG dop­pler color duplex) w tęt­ni­cach koń­czyn dol­nych250
17Biop­sja aspi­ra­cyj­na cien­ko­igło­wa celo­wa­na pod kon­tro­lą USG z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym250
18Biop­sja skó­ry (sztan­ca) z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym (2 pre­pa­ra­ty)300
19Panel aler­gicz­ny pokar­mo­wy met. Immu­no­blot (prób­ka krwi)
panel 21 aler­ge­nów pokar­mo­wych: biał­ko jaja kurze­go, żółt­ko jaja kurze­go, mle­ko kro­wie, droż­dże, mąka pszen­na, mąka żyt­nia, ryż, soja, orzech lasko­wy, orzech ziem­ny, mig­dał, jabł­ko, kiwi, more­la, pomi­dor, mar­chew, ziem­niak, seler, dorsz, krab, CCD
200
20Panel aler­gicz­ny wziew­ny met. Immu­no­blot (prób­ka krwi)
panel 21 aler­ge­nów wziew­nych: tom­ka won­na, kup­ków­ka pospo­li­ta, tymot­ka łąko­wa, żyto, olcha sza­ra, brzo­za, lesz­czy­na, dąb, ambro­zja, byli­ca, bab­ka lan­ce­to­wa­ta, Der­ma­to­pha­go­ides pte­ro­nys­si­nus, Der­ma­to­pha­go­ides fari­nae, naskór­ki zwie­rząt: pies, kot, koń, Asper­gil­lus fumi­ga­tus, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Peni­ci­lium nota­tum, Alter­na­ria tenu­is, CCD
200
21Panel pedia­trycz­ny mie­sza­ny met. Immu­no­blot (prób­ka krwi)
panel 28 aler­ge­nów mie­sza­nych: tra­wy mix. (tymot­ka łąkowa/żyto), brzo­za, byli­ca, Der­ma­to­pha­go­ides pte­ro­nys­si­nus, Der­ma­to­pha­go­ides fari­nae, naskór­ki zwie­rząt: kot, pies, koń, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Asper­gil­lus fumi­ga­tus, Alter­na­ria tenu­is, biał­ko jaja kurze­go, żółt­ko jaja kurze­go, dorsz, mle­ka, alfa-lak­to­al­bu­mi­na, beta-lak­to­glo­bu­li­na, kaze­ina, BSA, mąka pszen­na, ryż, soja, orzech ziem­ny, orzech lasko­wy, mar­chew, ziem­nia­ki, jabł­ko, CCD
200
22Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel traw
mie­szan­ka traw wcze­snych: kup­ków­ka pospo­li­ta, kostrze­wa łąko­wa, życi­ca trwa­ła, tymot­ka łąko­wa, wie­chli­na łąko­wa­mie­szan­ka traw póź­nych: tom­ka won­na, życi­ca trwa­ła, tymot­ka łąko­wa, trzci­na pospo­li­ta, żyto, kło­sów­ka weł­ni­sta
po 80
23Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel drzew
olsza sza­ra, brzo­za bro­daw­ko­wa­ta, lesz­czy­na, dąb, wierz­ba
80
24Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel chwa­stów
byli­ca pospo­li­ta, pokrzy­wa zwy­czaj­na, nawłoć pospo­li­ta, bab­ka len­ce­to­wa­ta, komo­sa bia­ła
80
25Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel ple­śni
Alter­na­ria tenu­is, Peni­ci­lium nota­tum, Cla­do­spo­rium her­ba­rum, Asper­gil­lus fur­ni­ga­tus, Can­di­da albi­cans
80
26Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel naskór­ków
naskór­ki: pas, kota, konia, kro­wy
80
27Testy aler­gicz­ne (IgE spe­cy­ficz­ne / prób­ka krwi) - panel pie­rza
pie­rze: kacz­ki, gęsi, kury, indy­ka
80
28Testy aler­gicz­ne skór­ne True Test150
29Test sero­lo­gicz­ny na obec­ność anty­ge­nu bak­te­rii Heli­co­bac­ter Pylo­ri (prób­ka kału)55
30RTG/RVG punk­to­we zębo­we20
31Bada­nie histo­pa­to­lo­gicz­ne tkan­ki - 2 pre­pa­ra­ty60
32Bada­nie cyto­lo­gicz­ne - 1 pre­pa­rat30

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne

lppro­ce­du­racena PLN
1Szcze­pie­nie prze­ciw wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu B - tzw. żół­tacz­ce wsz­cze­pien­nej (Euvax B, Hepa­vax-Gene)45
2Szcze­pie­nie prze­ciw bło­ni­cy i tęż­co­wi Td35
3Szcze­pie­nie prze­ciw gry­pie 4-walent­ną szcze­pion­ką (Influ­vac Tetra 2019/2020)45
4Szcze­pie­nie prze­ciw prze­no­szo­ne­mu przez klesz­cze zapa­le­niu mózgu (FSME-Immun 0,5 ml)125
5Szcze­pie­nie prze­ciw prze­no­szo­ne­mu przez klesz­cze zapa­le­niu mózgu (FSME-Immun 0,25 ml Junior)125

Procedury pielęgniarskie wykonywane w ambulatorium

Procedury pielęgniarskie wykonywane w ambulatorium

lppro­ce­du­racena PLN
1Iniek­cja pod­skór­na (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)20
2Iniek­cja domię­śnio­wa (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)20
3Iniek­cja domię­śnio­wa anty­bio­ty­ku (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)25
4Iniek­cja dożyl­na (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)30
5Zało­że­nie ven­flo­nu (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)30
6Opa­tru­nek zwy­kły (dla osób bez dekla­ra­cji do pie­lę­gniar­ki POZ)od 20

Stomatologia - leczenie zachowawcze

Stomatologia - leczenie zachowawcze

lppro­ce­du­racena PLN
1Prze­gląd jamy ust­nej z kon­sul­ta­cją sto­ma­to­lo­gicz­ną, pla­no­wa­niem lecze­nia, dia­gno­sty­ką, pora­da, wypi­sa­nie recep­ty, wypi­sa­nie dru­ku ZUS ZLA (L4)50
2Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie punk­to­we-wewnątrz­ust­ne zęba20
3Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie pano­ra­micz­ne (pan­to­mo­gram)50
4Dia­gno­sty­ka RTG: zdję­cie sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych50
5Usu­nię­cie kamie­nia nazęb­ne­go - ska­ling ultra­dź­wię­ko­wy
1 łuk
2 łuki (wszyst­kie zęby)
80
150
6Pia­sko­wa­nie zębów 
1 łuk
2 łuki (wszyst­kie zęby)
100
150
7Lase­ro­ter­pia (bio­sty­mu­la­cja) - 1 punkt20
8Znie­czu­le­nie do lecze­nia (wewnątrz­ust­ne powierz­chow­ne, nasię­ko­we, śród­wię­za­dło­we i prze­wo­do­we)50
9Znie­czu­le­nie kom­pu­te­ro­we The Wand80
10Wypeł­nie­nie kom­po­zy­tem che­mo­utwar­dzal­nym100
11Wypeł­nie­nie w zębach mlecz­nych u dzie­ci kolo­ro­wym (7 kolo­rów), świa­tło­utwar­dzal­nym mate­ria­łem z efek­tow­nym błysz­czą­cym bro­ka­tem100
12Wypeł­nie­nie zęba na jed­nej powierzch­ni kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym120
13Wypeł­nie­nie zęba na dwóch powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym150
14Wypeł­nie­nie zęba na trzech powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym180
15Wypeł­nie­nie zęba na jed­nej powierzch­ni kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej este­ty­ce150
16Wypeł­nie­nie zęba na dwóch powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej este­ty­ce200
17Wypeł­nie­nie zęba na trzech powierzch­niach kom­po­zy­tem świa­tło­utwar­dzal­nym o wyso­kiej este­ty­ce250
18Odbu­do­wa kąta w zębie siecz­nym150
19Odbu­do­wa zębów siecz­nych na for­mów­ce celo­fa­no­wej210
20Odbu­do­wa zębów przed­trzo­no­wych i trzo­no­wych220-300
21Odbu­do­wa na ćwie­ku z włók­na szkla­ne­go+ 200
22Lako­wa­nie bruzd w zębach (za jeden ząb)80
23Lakie­ro­wa­nie zębów - pokry­cie lakie­rem z flu­orem (za wszyst­kie zęby)100
24Kon­sul­ta­cja spe­cja­li­stycz­na w zakre­sie lecze­nia bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych (cyfro­we zdję­cie sta­wów, pierw­sza i każ­da kon­tro­l­na wizy­ta)150
25Relak­sa­cyj­na szy­na zgry­zo­wa w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych300-500
26Elek­tro­sty­mu­la­cja mię­śni w lecze­niu bruk­si­zmu, dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych35

Stomatologia - leczenie endodontyczne (kanałowe)

Stomatologia - leczenie endodontyczne (kanałowe)

lppro­ce­du­racena PLN
1Tre­pa­na­cja mar­twe­go zęba50
2Dewi­ta­li­za­cja mia­zgi zęba (zatru­cie)50
3Lecze­nie ampu­ta­cyj­ne mia­zgi50
4Lecze­nie endo­don­tycz­ne - jeden kanał350
5Lecze­nie endo­don­tycz­ne - dwa kana­ły500
6Lecze­nie endo­don­tycz­ne - trzy kana­ły650
7Lecze­nie endo­don­tycz­ne - każ­dy następ­ny kanał100
8Lecze­nie endo­don­tycz­ne pod mikro­sko­pem - jeden kanał650
9Lecze­nie endo­don­tycz­ne pod mikro­sko­pem - dwa kana­ły750
10Lecze­nie endo­don­tycz­ne pod mikro­sko­pem - trzy kana­ły900
11Lecze­nie endo­don­tycz­ne pod mikro­sko­pem - każ­dy następ­ny kanał200
12Reen­do­don­cja (ponow­ne lecze­nie kana­ło­we) - każ­dy kanał+ 100
13Lecze­nie endo­don­tycz­ne pod mikro­sko­pem - usu­nię­cie zła­ma­ne­go narzę­dzia z kana­łu300

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja w gabi­ne­cie spe­cja­li­sty chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej (ana­li­za pro­ble­mu, pla­no­wa­nie lecze­nia)50
2Znie­czu­le­nie miej­sco­we do eks­trak­cji (usu­wa­nia)bez­płat­nie
3Eks­trak­cja zęba mlecz­ne­go100
4Eks­trak­cja zęba100-150
5Eks­trak­cja zęba przez dłu­to­wa­nie150-200
6Eks­trak­cja zęba z sepa­ra­cją korze­ni150-200
7Eks­trak­cja zęba leżą­ce­go poza łukiem200
8Ope­ra­cyj­ne usu­nię­cie zęba zatrzy­ma­ne­go350-500
9Ope­ra­cyj­ne usu­nie­cie zęba (w szcze­gól­no­ści ósem­ki)500-800
10Wyłusz­cze­nie tor­bie­li (jako zabieg poje­dyń­czy)500
11Wyłusz­cze­nie tor­bie­li (przy oka­zji resek­cji wierz­choł­ka korze­nia)150
12Resek­cja zębów przed­nich (zęby 3-3)400
13Resek­cja zębów bocz­nych (zęby od 4)700
14Pla­sty­ka zato­ki szczę­ko­wej350
15Alve­opla­sty­ka wyrost­ka zębo­do­ło­we­go (w oko­li­cy 1 zębo­do­łu)200
16Pla­sty­ka dzią­sła bez­zęb­ne­go100-300
17Prze­ro­sty bło­ny ślu­zo­wej (z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym)350-450
18Pod­cię­cie wędzi­deł­ka war­gi gór­nej lub języ­ka150-300
19Szy­cie zębo­do­łu, póź­niej usu­nię­cie szwów100
20Opa­tru­nek chi­rur­gicz­ny50

Protetyka i implantoprotetyka stomatologiczna

Protetyka i implantoprotetyka stomatologiczna

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja sto­ma­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­na (pla­no­wa­nie lecze­nia, wyce­na lecze­nia)100
2Wizy­ta kon­tro­l­na sto­ma­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­na 50
3Pro­te­za czę­ścio­wa900-1200
4Pro­te­za cał­ko­wi­ta1000-1400
5Dopła­ta do wzmoc­nie­nia pły­ty+ 100
6Pro­te­za natych­mia­sto­wa (np. po usu­wa­niu w nar­ko­zie)1400
7Pro­te­za szkie­le­to­wa1600
8Pro­te­za szkie­le­to­wa kosme­tycz­na (cena bez kosz­tu ele­men­tów reten­cyj­nych, np. zatrza­sków)1800-2000
9Szy­no-pro­te­za1600
10Szy­no-pro­te­za moco­wa­na na zatrza­skach Rhe­in (zęby Vita MFT)1800
11Zatrzask pro­te­tycz­ny Rhe­in550
12Szy­no­wa­nie włók­nem szkla­nym (za ząb)200
13Koro­na peł­no­ce­ra­micz­na1500
14Koro­na por­ce­la­no­wa na pod­bu­do­wie meta­lo­wej bez­ni­klo­wej1000
15Koro­na por­ce­la­no­wa na pod­bu­do­wie meta­lo­wej800
16Koro­na peł­no­ce­ra­micz­na na cyr­ko­nie wyko­na­na z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii Lava Cer­cam1700
17Wkład koro­no­wo-korze­nio­wy lany (indy­wi­du­al­ny)400
18Wkład koro­no­wo-korze­nio­wy z włók­na szkla­ne­go300
19Wkład cera­micz­ny (inley, onley)indy­wi­du­al­na wyce­na
20Koro­na tym­cza­so­wa100
21Pod­par­cie na koro­nieod 120
22Augmen­ta­cja (rege­ne­ra­cja) kości (1 punkt kost­ny) - zabieg uzu­peł­nie­nia bra­ku­ją­cej kości w łuku zębo­wymod 1000
23Kon­sul­ta­cja implan­to­lo­gicz­na (cyfro­we zdję­cie pan­to­mo­gra­ficz­ne, pla­no­wa­nie lecze­nia z wyce­ną)150
24Wizy­ta kon­tro­l­na implan­to­lo­gicz­na50
25Implant sys­tem AB Den­tal (ele­ment wewnątrz­kost­ny)2000
26Implant sys­tem AB Den­tal (ele­ment umiesz­cza­ny na czas od 7 do 10 dni, tzw. śru­ba goje­nia)200
27Implant sys­tem AB Den­tal - punkt pro­te­tycz­nyod 2000
28Implant sys­tem Gar­bac­cio (ele­ment wewnątrz­kost­ny - śru­ba bikor­ty­kal­na)2000

Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

lppro­ce­du­racena PLN
1Znie­czu­le­nie ogól­ne dożyl­ne, bez intu­ba­cji, do 60 minut (obej­mu­je: wcze­śniej­sze bada­nie lekar­skie, pre­me­dy­ka­cję znie­czu­le­nia, pro­wa­dze­nie i moni­to­ro­wa­nie znie­czu­le­nia)800
2Znie­czu­le­nie ogól­ne dożyl­ne, z intu­ba­cją, do 60 minut (obej­mu­je: wcze­śniej­sze bada­nie lekar­skie, pre­me­dy­ka­cję znie­czu­le­nia, intu­ba­cję z rur­ką lub maską nad­kr­ta­nio­wą, pro­wa­dze­nie i moni­to­ro­wa­nie znie­czu­le­nia)1000

Profilaktyka i estetyka stomatologiczna

Profilaktyka i estetyka stomatologiczna

lppro­ce­du­racena PLN
1Wybie­la­nie natych­mia­sto­we zębów meto­dą Opa­le­scen­ce Xtra Boost (wybie­la­nie pod­czas jed­nej wizy­ty w gabi­ne­cie)850
2Wybie­la­nie natych­mia­sto­we lam­pą emi­tu­ją­cą nie­bie­skie świa­tło (wybie­la­nie pod­czas jed­nej ok. 60 minu­to­wej wizy­ty w gabi­ne­cie)900
3Wybie­la­nie wewnętrz­ne zęba mar­twe­go meto­dą Opa­le­scen­ce Endo - za każ­dą wizy­tę200

Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii

Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii

lppro­ce­du­racena PLN
1Pierw­sza wizy­ta dia­gno­stycz­no-kon­sul­ta­cyj­na - czas trwa­nia: 60 minut
(pod­czas tej wizy­ty tera­peu­ta prze­pro­wa­dza dokład­ny wywiad i bada­nie fizy­kal­ne pod kątem reha­bi­li­ta­cyj­nym; następ­nie na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dza wstęp­ną tera­pię)
60
2Wizy­ta tera­peu­tycz­na: dru­ga i kolej­ne - czas trwa­nia: 30 minut
(pod­czas kolej­nych wizyt 90% spo­tka­nia obej­mu­je tera­pia; w zależ­no­ści od dole­gli­wo­ści obej­mu­je ona: mobi­li­za­cje sta­wo­we, ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyj­ne, mobi­li­za­cje tka­nek mięk­kich /masaż/, fizy­ko­te­ra­pię /zabiegi prą­do­we, ultra­dź­wię­ki, laser, sol­lux, pole magnetyczne/, kine­sio­lo­gy taping)
40
3Wizy­ta tera­peu­tycz­na: dru­ga i kolej­ne - czas trwa­nia: 60 minut
(pod­czas kolej­nych wizyt 90% spo­tka­nia obej­mu­je tera­pia; w zależ­no­ści od dole­gli­wo­ści obej­mu­je ona: mobi­li­za­cje sta­wo­we, ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyj­ne, mobi­li­za­cje tka­nek mięk­kich /masaż/, fizy­ko­te­ra­pię /zabiegi prą­do­we, ultra­dź­wię­ki, laser, sol­lux, pole magnetyczne/, kine­sio­lo­gy taping)
60

Poradnia dietetyki

Poradnia dietetyki

lppro­ce­du­racena PLN
1Kon­sul­ta­cja wstęp­na - czas trwa­nia: 60-90 minut
(szcze­gó­ło­wy wywiad żywie­nio­wy, ana­li­za skła­du cia­ła, pomia­ry antro­po­me­trycz­ne, omó­wie­nie aktu­al­nych nawy­ków żywie­nio­wych, okre­śle­nie potrzeb żywie­nio­wych pacjen­ta, wska­za­nie naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów żywie­nio­wych, prze­ka­za­nie dzien­nicz­ka 3-dnio­we­go spo­ży­cia oraz instruk­cja doty­czą­ce jego wypeł­nie­nia)
80
2Kon­sul­ta­cja usta­le­nia jadło­spi­su - czas trwa­nia: 45-60 minut
(oce­na spo­so­bu żywie­nia na pod­sta­wie infor­ma­cji zapi­sa­nych w dzien­nicz­ku 3-dnio­we­go spo­ży­cia, omó­wie­nie błę­dów żywie­nio­wych, usta­le­nie spo­so­bu wyeli­mi­no­wa­nia złych nawy­ków, dopa­so­wa­nie odpo­wied­nich pór posił­ków oraz ilo­ści posił­ków, pomoc w wybo­rze odpo­wied­nich pro­duk­tów żywie­nio­wych)
70
3Kon­sul­ta­cja kon­tro­l­na - czas trwa­nia: ok. 30 minut
(ana­li­za skła­du cia­ła, pomia­ry antro­po­me­trycz­ne, kon­tro­la osią­gnię­tych efek­tów - oce­na i ana­li­za efek­tów kura­cji, okre­śle­nie poja­wia­ją­cych się trud­no­ści i pro­ble­mów, usta­le­nia doty­czą­ce dal­szych zale­ceń żywie­nio­wych)
60
4Ana­li­za skła­du cia­ła
(ana­li­za skła­du cia­ła odby­wa się z wyko­rzy­sta­niem bio­im­pe­dan­cji elek­trycz­nej (BIA); pod­czas bada­nia okre­ślo­ny zosta­je m.in.: indeks masy cia­ła (BMI), pro­cent zawar­to­ści tkan­ki tłusz­czo­wej, masa mię­śni, zawar­tość wody w orga­ni­zmie, pod­sta­wo­wy wskaź­nik prze­mia­ny mate­rii, wiek meta­bo­licz­ny oraz poziom tkan­ki wisce­ral­nej)
30
5Jadło­spis 7-dnio­wy
(indy­wi­du­al­ny plan die­te­tycz­ny dosto­so­wa­ny do potrzeb kon­kret­nej oso­by, przy­go­to­wa­ny na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji pod­czas kon­sul­ta­cji wstęp­nych oraz infor­ma­cji zapi­sa­nych w dzien­nicz­ku; plan żywie­nio­wy skła­da się z wyka­zu pro­duk­tów do kom­po­no­wa­nia posił­ków o odpo­wied­niej (zale­co­nej) war­to­ści ener­ge­tycz­nej oraz z dodat­ko­wych zale­ceń; plan die­te­tycz­ny prze­ka­zy­wa­ny jest dro­gą e-mailo­wą lub jest do odbio­ru w porad­ni)
110
6Jadło­spis 14-dnio­wy160
7Jadło­spis 30-dnio­wy300
8Jadło­spis spe­cjal­ny w cho­ro­bach die­to­za­leż­nychod 130

Czynności administracyjne

Czynności administracyjne

lppro­ce­du­racena PLN
1Kopia lub wydruk doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 stro­nę0.30
2Doku­men­ta­cja medycz­na na infor­ma­tycz­nym nośni­ku danych - za 1 nośnik CD1,8
3Wysła­nie doku­men­ta­cji medycz­nej na tere­nie kra­ju Pocz­tą Pol­ską (do 60 kar­tek)10
4Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej - za 1 skan wysła­ny elek­tro­nicz­nie1,8
5Kopia doku­men­ta­cji medycz­nej dla celów ubez­pie­cze­nio­wych - za przy­go­to­wa­nie i prze­sła­nie doku­men­ta­cjiod 20
6Wyda­nie zaświad­cze­nia lub dru­ku nie­stan­dar­do­we­godo 50
7Tłu­ma­cze­nie doku­men­ta­cji medycz­nej na język angiel­ski, nie­miec­ki, fran­cu­ski lub hisz­pań­ski - za 1 stro­nę A4
Trans­la­tion of medi­cal records into: English, Ger­man, French or Spa­nish - pri­ce for 1 page
100

 

 

 


Uwa­ga ! Niniej­szy cen­nik nie jest ofer­tą han­dlo­wą w rozu­mie­niu Kodek­su Cywil­ne­go.
Cau­tion ! This pri­ce list is not a com­mer­cial offer within the meaning of Polish law.
 

Pro­szę podać imię i nazwi­sko pacjen­ta
Nazwa porad­ni i data wyko­na­nia usłu­gi


Scroll To Top