Trudne przypadki stomatologiczne

Leczy­my rów­nież trud­ne przy­pad­ki dys­funk­cji narzą­du życia z wada­mi zgry­zu do korek­cji, uzy­sku­jąc popra­wę este­ty­ki i funk­cji, a tak­że zado­wo­le­nie pacjenta.

Poniż­sza opi­nia pocho­dzi z nasze­go pro­fi­lu na por­ta­lu ZnanyLekarz:
Do Dok­to­ra Zie­liń­skie­go zgło­si­łam się z duży­mi ubyt­ka­mi w uzę­bie­niu, bar­dzo poważ­ną wadą zgry­zu i bóla­mi sta­wów skroniowo-żuchwowych.
Dokład­nie wyja­śnił mi, jakie w moim przy­pad­ku moż­na zasto­so­wać lecze­nie i jakich efek­tów mogę się spo­dzie­wać. Zde­cy­do­wa­łam się na wyko­na­nie most­ków i koron na zęby.
Pra­ca zosta­ła bar­dzo dobrze wyko­na­na, pozwo­li­ła na korek­tę wady zgry­zu i wyeli­mi­no­wa­ła ból sta­wów skroniowo-żuchwowych.
Po wie­lu latach pozby­łam się bólu i mogę się zno­wu uśmiechać.
Jestem bar­dzo wdzięcz­na Panu Dok­to­ro­wi, ponie­waż dzię­ki Nie­mu popra­wi­ła się jakość moje­go życia. Pole­cam tego leka­rza, ponie­waż jest napraw­dę bar­dzo dobrym specjalistą.
Wyko­na­nie u mnie pra­cy pro­te­tycz­nej nie było rze­czą łatwą, wie­lu pro­te­ty­ków nie chcia­ło pod­jąć się tego zada­nia, ale na szczę­ście Pan Dok­tor się zgo­dził i wyko­nał świet­ną pracę.
Poza tym to bar­dzo miły i sym­pa­tycz­ny czło­wiek, dzię­ki cze­mu każ­da wizy­ta prze­bie­ga­ła w miłej atmosferze.
Ser­decz­nie wszyst­kim pole­cam! War­to sko­rzy­stać z pomo­cy tego lekarza!
Scroll To Top
Uni-Med