Klinika bez bólu

CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ, A MY CIĄGLE BOIMY SIĘ DENTYSTY

75 proc. pacjen­tów oba­wia się bólu pod­czas lecze­nia zębów — wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Sto­ma­to­lo­gicz­ne­go. Z gabi­ne­tu den­ty­sty kosz­mar­nie wspo­mi­na­my przede wszyst­kim usu­wa­nie zębów.

Ból w trak­cie lecze­nia zębów to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych ste­reo­ty­pów pie­lę­gno­wa­nych w spo­łe­czeń­stwie od zara­nia dzie­jów. Trud­no dziś nawet usta­lić, kto zaczął, ale nawet naj­le­piej wykwa­li­fi­ko­wa­nym leka­rzom nie poma­ga­ły: narzę­dzia wyję­te niczym z hor­ro­ru, znie­czu­le­nia, któ­re wca­le nie znie­czu­la­ły, czy — jesz­cze cał­kiem nie­daw­no — warun­ki w jakich przyj­mo­wa­li w szkol­nych gabi­ne­tach. Pol­skie Towa­rzy­stwo Sto­ma­to­lo­gicz­ne posta­no­wi­ło zapy­tać Pola­ków, czy spo­tka­nie z den­ty­stą rze­czy­wi­ście boli?

Z odpo­wie­dzi wyni­ka, że 75 proc. pacjen­tów oba­wia się bólu pod­czas lecze­nia zębów. Zde­cy­do­wa­na więk­szość (bli­sko 77 proc.) pacjen­tów zazna­ła bólu w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym. Bola­ło poło­wę respon­den­tów, któ­rzy kie­dy­kol­wiek usu­wa­li ząb. Co trze­ci pacjent czu­je lęk przed wizy­tą, dla 44 proc. pacjen­tów strach ma wpływ na czę­sto­tli­wość wizyt. Co war­te uwa­gi, aż 85 proc. ankie­to­wa­nych przy­zna­ło, że jest w sta­nie dopła­cić do stan­dar­do­wej ceny aby bez­bo­le­śnie usu­nąć zęba.

— Wyni­ki są zaska­ku­ją­ce. Brak bólu pod­czas lecze­nia jest dla pacjen­tów jed­nym z klu­czo­wych warun­ków regu­lar­ne­go odwie­dza­nia den­ty­sty. Dla wie­lu to pra­wie tak samo waż­ne jak jakość obsłu­gi i kom­pe­ten­cje per­so­ne­lu. Zna­mien­ne jest, że wię­cej osób oba­wia się bólu niż źle prze­pro­wa­dzo­ne­go lecze­nia. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że leka­rze den­ty­ści umie­ją pra­co­wać bez­bo­le­śnie, ale dla nas wszyst­kich to cie­ka­wy mate­riał do ana­li­zy i cen­ny głos spo­łecz­ny w dys­ku­sji o nie­do­stat­kach opie­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej. Tym bar­dziej, że co czwar­ty pacjent przy­znał, że cho­dzi do den­ty­sty dwa-trzy razy w roku — zauwa­ża prof. Marze­na Domi­niak, pre­zy­dent PTS.

Wedle bada­nia, den­ty­sty boi się tak­że aż 40 proc. dzie­ci ankie­to­wa­nych rodziców.
— Nie doszu­kuj­my się w wyni­kach bada­nia sady­stycz­nych skłon­no­ści sto­ma­to­lo­gów. W cią­gu ostat­nich lat zmie­ni­ły się meto­dy i tech­no­lo­gie, ale złe wspo­mnie­nia pamię­ta­my dłu­go, to natu­ral­ne. Rozu­mie­my, że nawet poje­dyn­czy incy­dent bólo­wy może pozo­sta­wić trwa­ły ślad na psy­chi­ce pacjen­ta. Waż­ne, że dziś wie­my jak leczyć bez­bo­le­śnie i kom­for­to­wo – mówi lek. dent. Krzysz­tof Zie­liń­ski, spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej i implan­to­pro­te­ty­ki (OSIS, BDIZ EDI) lekarz przy­chod­ni Uni-Med Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ne­go w Sosnow­cu, uczest­nik ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Kli­ni­ka bez Bólu”, reali­zo­wa­ne­go pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Stomatologicznego.

— Odpo­wied­nio prze­szko­le­ni sto­ma­to­lo­dzy bez pro­ble­mu potra­fią kon­tro­lo­wać swo­je urzą­dze­nia, tak aby te były: pre­cy­zyj­ne, bez­piecz­ne dla tka­nek i kości, sku­tecz­ne, bez­bo­le­sne i nie­po­wo­du­ją­ce dłu­go­trwa­łej rekon­wa­le­scen­cji. Pro­jek­tem „Kli­ni­ka bez Bólu”, w pew­nym sen­sie, wal­czy­my ze ste­reo­ty­pa­mi zwią­za­ny­mi z wizy­tą u sto­ma­to­lo­ga, zachę­ca­my do lecze­nia, prze­ko­nu­je­my, że może być kom­for­to­we dla pacjen­ta — pod­kre­śla Krzysz­tof Powol­ny, dyrek­tor w fir­mie Acteon.

Scroll To Top
Uni-Med